Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 248/23

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22 grudnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił D. M. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową stwierdzoną decyzją nr(...) Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że została ona wydana w oparciu o orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z dnia 20 grudnia 2022 r., która nie uznała D. M. za niezdolną do pracy, a zatem brak było podstaw do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

/decyzja k.16 plik I akt ZUS/

W dniu 31 stycznia 2023 r. do organu rentowego wpłynęło odwołanie D. M. od ww. decyzji. W treści odwołania wskazała, że nie zgadza się z ustaleniami organu rentowego, ponieważ jej lewa ręka (jest leworęczna), nie jest w pełni sprawna. Wnioskodawczyni podkreśliła, że nie może wykonywać nią ruchów monotypowych, a także ma stwierdzony 20 % uszczerbek na zdrowiu.

/odwołanie k.3/

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie.

/odpowiedź na odwołanie k.12 – 12 odwrót/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni D. M. urodziła się (...) W swojej karierze zawodowej pracowała na stanowisku ekspedienta pocztowego. D. M. ma przyznane prawo do emerytury.

/okoliczności bezsporne/

Decyzją nr (...) z dnia 24 kwietnia 1995 r. (...) stwierdził u wnioskodawczyni chorobę zawodową – przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego wywołaną uciskiem na pnie nerwów – zespół cieśni nadgarstka lewego wymienioną w pozycji 13 wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych.

/decyzja k.9/

W dniu 6 października 2022 r. D. M. złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

/wniosek k.1 – 3 plik I akt ZUS/

Orzeczeniem z 8 grudnia 2022 roku lekarz orzecznik ZUS ustalił, iż odwołująca cierpi na zespół cieśni nadgarstka lewego po leczeniu operacyjnym w 1995 roku bez zaburzeń funkcji ręki lewej. Dolegliwość ta nie powoduje niezdolności do pracy powstałej w związku z chorobą zawodową.

/opinia i orzeczenia lekarza orzecznika k.14 akt ZUS i k.4 dokumentacji medycznej/

Wnioskodawczyni złożyła sprzeciw od powyższego orzeczenia.

/sprzeciw k.5 dokumentacji medycznej akt ZUS/

Komisja lekarska, orzeczeniem z dnia 20 grudnia 2022 roku potwierdziła rozpoznanie lekarza orzecznika. Dodatkowo ustaliła, iż odwołująca cierpi na nadciśnienie tętnicze, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz otyłość.

/opinia orzeczenie Komisji Lekarskiej k.15 akt ZUS i k.9 dokumentacji medycznej akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 22 grudnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił D. M. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową stwierdzoną decyzją nr (...) z dnia 24 kwietnia 1995 r.

/decyzja k.16 plik I akt ZUS/

U wnioskodawczyni rozpoznano: zespół cieśni nadgarstka lewego po leczeniu operacyjnym w 1995 r. , bez istotnych deficytów neurologicznych w zakresie funkcji ręki lewej. D. M. przebyła w 1995 r. operację zespołu cieśni nadgarstka lewego. Decyzją Inspektora Sanitarnego z dnia 24 kwietnia 1995 stwierdzono chorobę zawodową obwodowego układu nerwowego pod postacią zespołu cieśni nadgarstka lewego. Po wykorzystaniu 9 miesięcy ZUS ZLA badana powróciła do pracy zarobkowej. Aktualnie nie występują u niej zaniki mięśniowe mięśni ręki. Występuje tylko blizna nadgarstka lewego i nieco słabszy uścisk ręki lewej. Stwierdzone naruszenie sprawności organizmu nie powoduje długotrwałej niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy rentowej u osoby z drugim stopniem kompetencji zawodowych. Nie stwierdza się także niezdolności do pracy zarobowej z powodu choroby zawodowej, tj. zespołu cieśni nadgarstka lewego.

/opinia k.43 - 45 oraz opinia uzupełniająca k.57 biegłego sądowego neurologa J. B.

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z dokumentów w postaci orzeczenia lekarza orzecznika i komisji lekarskiej ZUS, wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz opinii lekarskich.

W toku postępowania wnioskodawczyni zakwestionowała ustalenia komisji lekarskiej ZUS, że nie jest niezdolna do pracy.

Celem weryfikacji stanowiska wnioskodawczyni Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego neurologa.

Złożone w sprawie opinie tj. podstawowa oraz uzupełniająca są jasne, zostały sporządzone przez biegłego o specjalności właściwej z punktu widzenia schorzeń, na jakie cierpi wnioskodawczyni, w oparciu analizę przedłożonej dokumentacji lekarskiej i bezpośrednie badanie wnioskodawczyni. Co więcej , biegły w opinii uzupełniającej odniósł się do zgłoszonych przez wnioskodawczynię zastrzeżeń i wykazał ich bezzasadność. W ocenie Sądu złożone do sprawy opinia oraz opinia uzupełniająca nie zawierają żadnych braków i wyjaśniają wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Biegła neurolog wydał opinie po przeprowadzeniu stosownych badań i analizie dostępnej dokumentacji lekarskiej wnioskodawczyni. Określiła schorzenia występujące u niej oraz ocenił ich znaczenie dla jej zdolności do pracy, odnosząc swą ocenę do kwalifikacji zawodowych wnioskodawczyni. Zdaniem Sądu opinie biegłej są rzetelne, zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami fachowości i niezbędną wiedzą w zakresie stanowiącym ich przedmiot, a wynikające z nich wnioski są logiczne i prawidłowo uzasadnione.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest zasadne.

Na wstępie należy podnieść, że w niniejszym postępowaniu Sąd rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 1 kpc, zgodnie z którym Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, między innymi w sytuacji, gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie strony nie wnosiły o rozpoznanie sprawy na rozprawie, a złożone dotychczas pisma procesowe i brak wniosków dowodowych, po pouczeniu o możliwości ich zgłaszania dawały podstawę do przyjęcia, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W przypadku, gdy głosy stron miałyby się ograniczyć tylko do powtórzenia argumentacji zawartej w pismach procesowych, to wyznaczanie rozprawy tylko w tym celu nie wydaje się uzasadnione./tak wyrok SA w Gdańsku z dnia 26.06.2018, III AUa 1815/17/. Sprawa nie miała charakteru wielowątkowego, wymagającego wyjaśnienia twierdzeń stron oraz odniesienia się do złożonych wniosków dowodowych. Sprawa w świetle stanowisk stron i zebranych dokumentów nie budziła żadnych wątpliwości./por. wyrok SA w Warszawie z dnia 26.04.2018, VI ACa 1694/17/

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
( Dz. U. z 2022 , poz. 2189) ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

Na mocy art. 17 ust. 1 powołanej ustawy przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Podobnie rzecz ma się w przypadku ustalenia niezdolności do pracy (art. 58 powołanej ustawy). Stosownie zaś do treści art.17 ust. 2 świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

W oparciu o treść przepisu art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem 5 lat, niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż lat 5 (art. 13 ust. 2 i 3 ustawy).

Podnieść należy, że poziom posiadanych kwalifikacji, wyznacza zakres pracy, do której można odnosić ocenę zdolności do pracy w rozumieniu art. 12 i 13 ustawy. Inaczej mówiąc, ochrona ubezpieczeniowa służy temu kto utracił zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, choćby w stopniu częściowej niezdolności do pracy. Należy zatem, przy ocenie częściowej niezdolności do pracy, odnosić się do poziomu posiadanych kwalifikacji, przy czym w każdym przypadku należy zważyć posiadane wykształcenie oraz charakter dotychczasowego zatrudnienia ubezpieczonego i okres tego zatrudnienia. Nie sposób bowiem dokonać oceny posiadanych kwalifikacji, odnosząc się w sposób alternatywny z jednej strony do posiadanego wykształcenia, a z drugiej, do zatrudnienia wykonywanego przez ubezpieczonego. Aktualny jest również pogląd o konieczności ujmowania łącznie aspektu medycznego i ekonomicznego niezdolności do pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 10.06.1999 r., 11 UKN 675/98, OSNAPiUS 2000 nr 16, poz. 624).

Rozstrzygając sprawę Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o załączone do akt sprawy akta rentowe ubezpieczonej, jej kompletną dokumentację medyczną oraz wydane w sprawie opinie biegłego sądowego z zakresu neurologii, którego specjalizacja odpowiada rodzajowi schorzeń występujących u ubezpieczonej. Biegły ten zapoznał się z przedłożoną dokumentacją lekarską z przebiegu leczenia ubezpieczonej i na podstawie tej dokumentacji oraz badania bezpośredniego, opisał stan jej zdrowia. Opinia pisemna biegłego jest jasna i obiektywna, opisuje stan zdrowia D. M. oraz sporządzona została zgodnie z wymaganiami fachowości i niezbędną wiedzą w zakresie stanowiącym jej przedmiot. Biegły neurolog ustalił, że występująca u wnioskodawczyni choroba zawodowa obwodowego układu nerwowego pod postacią zespołu cieśni nadgarstka lewego, która w chwili obecnej nie powoduje zaników mięśni ręki, a objawia się słabszym uściskiem ręki lewej nie powoduje orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy rentowej u osoby z drugim stopniem kompetencji zawodowych.

Reasumując, ocena wszystkich zgłaszanych przez wnioskodawczynię i opisanych w dokumentacji medycznej dolegliwości prowadzi do wniosku, że jest ona zdolna do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, a tym samym brak jest podstaw do uznania D. M. za osobę niezdolną do pracy.

Wobec ustalenia, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy Sąd na podstawie art.477 14§1 k.p.c. oddalił odwołanie.