Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 225/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - SSO Tomasz Tatarczyk

Sędziowie SSO Krystyna Hadryś

SSO Gabriela Sobczyk (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 marca 2014 roku

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej G.W.K. w G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienia o kosztach zawarte w punkcie w 2 i 3 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt I C 822/12

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie:

1/zawarte w punkcie 2 wyroku w ten sposób, że zasądzić
od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1486 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć
złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2/ zawarte w punkcie 3 wyroku w ten sposób, że:

a/ nakazać pobrać od pozwanego (...) Towarzystwa (...)
(...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego
w Gliwicach kwotę 569,54 zł (pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt

cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

b/ nakazać pobrać od powoda (...) spółki jawnej G.W.K. w G.
na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Gliwicach kwotę 61,39zł
(sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) tytułem nieuiszczonych
kosztów sądowych;

II.  oddalić zażalenie w pozostałej części;

III.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanej kwotę 79,20zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w punkcie 2 i 3 wyroku z dnia 25 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględniając w części powództwo, zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1646 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 630,93 zł tytułem zwrotu części kosztów opinii biegłego tymczasowo wyłożonych z sum budżetowych. Jako podstawę swego rozstrzygnięcia wskazał art. 98 kpc, nie uzasadniając szczegółowo jego zastosowania.

Zażalenie na to rozstrzygnięcie wniosła pozwana, domagając się jego zmiany poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 1486 zł oraz nakazania pobrania od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 540,35zł, a od powoda 90,58 zł tytułem zwrotu części kosztów opinii biegłego tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa. Ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia (pkt2 i 3 wyroku) i przekazanie sprawy w powyższym zakresie do ponownego rozpoznania, z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego. Zarzuciła temu postanowieniu naruszenie prawa procesowego a to art.100 kpc poprzez jego błędne niezastosowanie.

W uzasadnieniu wskazała, ze powód dochodził zapłaty kwoty 8568zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu, powództwo zostało uwzględnione w 90,27%. Jednocześnie Sąd Rejonowy włożył na pozwanego obowiązek zwrotu powodowi całości kosztów procesu, powołując jako podstawę art. 98kpc.

W ocenie skarżącej również art.100 kpc nie uzasadnia tego rozstrzygnięcia, zważywszy na wskaźnik procentowy, określający stopień w jakim powód wygrał sprawę. Zdaniem skarżącej ów wskaźnik procentowy należy odnieść do kosztów procesu dokonując ich stosunkowego rozdzielenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie w znacznej części.

W istocie podstawa prawna rozstrzygnięcia o kosztach w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia powołana została wadliwie. Art. 98 kpc znajduje bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy powództwo jest uwzględnione w całości. Tymczasem w niniejszej sprawie powództwo zostało uwzględnione w znacznej części, ale nie w całości.

Podany przez pozwaną w zażaleniu wskaźnik procentowy wygrania sprawy przez powoda -90,27% jest prawidłowy.

Zgodnie z art.100 kpc, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że stosunek wygranej do przegranej nie uzasadnia obciążenia pozwanej pełnymi kosztami w oparciu o art.100 kpc zd. 2 kpc. Powód przegrał sprawę prawie w10%, co stanowi realną kwotę, zważywszy na wartość przedmiotu sporu.

Sąd Okręgowy doszedł zatem do przekonania, że zasadne jest dokonanie stosunkowego rozdzielenia kosztów.

Zgodnie z art.98§3 kpc, do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opat określone w odrębnych przepisach, wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Zgodnie z art. 99kpc, stronie reprezentowanej przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata.

Powód poniósł w toku postępowania koszty w postaci: opłaty od pozwu 429zł, wynagrodzenia adwokackiego 1200zł, wydatku w postaci opłaty skarbowej-17 zł. Pozwany poniósł koszt wynagrodzenia radcy prawnego - 1200zł, wydatek w postaci opłaty skarbowej-17 zł i koszty sądowe w postaci wykorzystanej w postępowaniu zaliczki na biegłego-300 zł. Łączna wysokość kosztów procesu poniesionych przez strony daje 3163zł. 90,27% z tej kwoty to 2855,24zł. W tej wysokości pozwana powinna ponieść koszty procesu.

Powyższe wyliczenie w pełni uzasadnia uwzględnienie zażalenia w zakresie kosztów procesu Dlatego zgodnie z żądaniem zażalenia kwotę zasądzoną od pozwanej na rzecz powoda obniżono do 1486zł.

Rozstrzygnięcie o nakazaniu pobrania nieuiszczonych kosztów sądowych w postaci części wynagrodzenia biegłego pokrytego tymczasowo przez Skarb Państwa znajduje swoją podstawę prawną w art. 83 ust.2 w zw. z art.113 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych( tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 90 poz.594 ze zm.) Zgodnie z art.83 ust.2, w orzeczeniu kończącym postępowanie Sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art.113. Art.113 zaś odwołuje się przy ustalaniu zasady ponoszenia przez strony nieuiszczonych kosztów do treści przepisów o kosztach procesu. Tym samym zatem również w odniesieniu do wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa stosować należy zasadę z art.100 kpc. W niniejszej sprawie wynagrodzenie biegłego poniesione zostało tymczasowo przez Skarb Państwa w kwocie 630,93zł. Wynik postępowania uzasadniał zatem obciążenie stron tą kwotą w następujących częściach :

-w 90,27% pozwaną, tj w kwocie 569,54zł ;

-w 9,73% powoda, tj. w kwocie 61,39zł.

Z powyższych względów również zaskarżone postanowienie dotyczące kosztów sądowych na skutek zażalenia uległo zmianie. Dokonane wyliczenie nie pozwoliło jednak na pełne uwzględnienie zażalenia w tej części. Zatem częściowo zostało ono oddalone.

Z tych powodów w oparciu o art. 386§1kpc w zw. z art.397§2kpc orzeczono o zmianie zaskarżonego postanowienia. O jego oddaleniu w pozostałej części orzeczono na podstawie art. 385kpc w zw. z art.397§2kpc. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 100 zd. 1 kpc w zw. z art. 391§1kpc. Pozwana poniosła te koszty w wysokości 90zł9 30zł- opłata od zażalenia., 60 zł - wynagrodzenie pełnomocnika- stosownie do §6 pkt1 w zw. z §12ust.2 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu( t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 490). Skoro w postępowaniu zażaleniowym wygrała w 88%, zatem należało zasądzić od powoda na rzecz pozwanej kwotę 79,20zł, stanowiącą 88% poniesionych przez nią kosztów postępowania zażaleniowego.

Z tych powodów orzeczono jak w sentencji.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś