Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. IV Ka 1414/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Stanisław Jabłoński

Sędziowie SSO Grzegorz Szepelak (spr.)

SSR del. do SO Elżbieta Wylegalska

Protokolant Justyna Gdula

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marka Janczyńskiego

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r.

sprawy J. S.

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Wołowie

z dnia 1 października 2012 r. sygn. akt II K 332/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego J. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych na okres 2 (dwóch) lat;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

J. S. oskarżony został o to,że w dniu 15 czerwca 2012r w miejscowości W., na drodze publicznej na ul. (...), kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (I - badanie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II - badanie 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu);

tj. o czyn z art. 178a § 2 kk

Wyrokiem z dnia 1 października 2012 roku, sygn. akt II K 33212, Sąd Rejonowy w Wołowie:

I.  uznał oskarżonego J. S. za winnego popełnienia opisanego wyżej czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 2 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwolnił oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i od opłaty.

Apelację od powyższego wyroku wniósł Prokurator, zarzucając zaskarżonemu wyrokowi obrazę przepisów prawa materialnego; tj. art.42§2kk poprzez niezastosowanie wobec J. S., oskarżonego o czyn z art.178a§2kk środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych, podczas gdy prawidłowe zastosowanie przepisu art.42§2kk wskazuje, iż środek ten winien być obligatoryjnie orzeczony w stosunku do sprawcy, który w stanie nietrzeźwości popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Tak formułując zarzuty apelujący wniósł o zmianę wyroku w części dotyczącej orzeczenia o środku karnym poprzez orzeczenie wobec J. S. również środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych na okres dwóch lat.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja jest zasadna. Jak słusznie wywodzi prokurator, przewidziany w art.42§2kk środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju ma charakter obligatoryjny. W tych okolicznościach, w realiach niniejszej sprawy, koniecznym jest orzeczenie wobec oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych, na czas wskazany przez Sąd. Mając na uwadze fakt, iż J. S., już po raz 3-ci dopuścił się przestępstwa z art.178a§2kk (k.21), wniosek autora apelacji co do wymiaru orzeczonego środka karnego zasługuje na pełną akceptację. Sąd Okręgowy zmienił zatem zaskarżony wyrok, orzekając jak w części dyspozytywnej.

Orzeczenie o kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze wydano w oparciu o przepisy art.624§1kpk i art.634Kodeksu postępowania karnego.