Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 1088/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania E. Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 2 sierpnia 2013 r. Nr (...)-SER

w sprawie E. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, iż E. Ł. przysługuje prawo do obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 26 w związku z art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sygn. akt IV U 1088/13

UZASADNIENIE

Decyzją z (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu E. Ł. przyznania emerytury na podstawie art. 53 ustawy wskazując, że decyzją z 18 czerwca 1999 r., przyznano ubezpieczonemu emeryturę wcześniejszą. Następnie w związku z tym, że ubezpieczony po przyznaniu wcześniejszej emerytury przepracował ponad 30 miesięcy na jego wniosek z dnia 29 października 2012 r. decyzją z dnia 5.11.2012 r. przeliczono mu emeryturę z zastosowaniem 24% kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Obecnie w związku z tym, że ubezpieczony w dacie wydania decyzji osiągnął wiek emerytalny brak jest podstaw do ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Odwołanie od w/w decyzji złożył E. Ł. wnosząc o jej zmianę i obliczenie emerytury na nowych zasadach (odwołanie k.2 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu powołał się na argumenty przytoczone w zaskarżonej decyzji i wskazał, że odwołanie nie zawiera żadnych nowych dowodów faktycznych i prawnych, które uzasadniałyby zmianę decyzji i uwzględnienie odwołania (k.3-4 akt sprawy).

Na rozprawie dnia 16 kwietnia 2014 r. ubezpieczony wskazał, że jego wniosek złożony do organu rentowego dotyczył obliczeniu mu emerytury na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu (...) (k.20) i wnosił o obliczenie mu emerytury na podstawie art. 26 w/w ustawy.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony E. Ł. - urodzony (...) miał przyznane prawo do emerytury od dnia 1 czerwca 1999 r., na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z 18.06.1999 r. (decyzja z 18.06.1999 r. k.36-37 akt emerytalnych). Po przyznaniu prawa do emerytury ubezpieczony w dalszym ciągu kontynuował zatrudnienie i składał wnioski do organu rentowego o zmianę stażu pracy (akta emerytalne).

Dnia 29 października 2012 r. ubezpieczony złożył do organu rentowego wniosek o przeliczenie emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego według kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia przez niego wniosku w części socjalnej świadczenia (wniosek z dn. 29.10.2012. Decyzją z dnia 5 listopada 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przeliczył emeryturę ubezpieczonemu z zastosowaniem 24% kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku (decyzja z 05.11.2012 r. k. 16-17 akt organu rentowego za wnioskiem z 29.10.2012 r.).

W dniu 19 lipca 2013r. ubezpieczony wystąpił do organu rentowego z kolejnym wnioskiem o przeliczenie emerytury. Ubezpieczony wnosząc wskazany wniosek chciał przeliczenia emerytury według nowych zasad opierając swoje żądanie na art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (treść odwołania i wyjaśnień złożonych na rozprawie dn. 16.04.2014 r. Zaskarżoną decyzją z 2 sierpnia 2013r. organ rentowy rozpoznając wniosek ubezpieczonego jako ponowny wniosek o przeliczenie emerytury w trybie art. 53 ust. 4 o emeryturach i rentach z FUS, odmówił E. Ł. przyznania emerytury na podstawie art.53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazując, że ubezpieczonemu została już przeliczona emerytura w trybie art. 53 ust. 4 w/w ustawy decyzją z dn. 05.11.2012r. (decyzja z 2.08.2013 r. k.6 akt emerytalnych za wnioskiem z 19.07.2011 r.).

Ubezpieczony ukończył(...)Do 9 września 2014 r. ubezpieczony kontynuował pracę na podstawie umów zlecenie. Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w Agencji Ochrony (...) w S. do dnia 19 października 2013 r. a następnie od 1 maja 2014 r. do 09.09.2014 r. w firmie budowlanej (...) (akta emerytalne i wyjaśnienia ubezpieczonego k.42v).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie E. Ł. okazało się uzasadnione.

Zgodnie z art.55 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.1440 ze zm.) ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008r., może być obliczona emerytura na podstawie art.26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art.53.

Powołany w przytoczonym uregulowaniu przepis art.27 ustawy stanowi, że ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949r. (tak jak ubezpieczony) przysługuje emerytura jeżeli osiągnęli określony w tym przepisie wiek emerytalny – w przypadku ubezpieczonego wiek 65 lat (ust.3 pkt 1 przepisu) i mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący w przypadku mężczyzny co najmniej 25 lat. Jak wynika z wcześniejszych ustaleń ubezpieczony osiągnął wskazany wiek emerytalny w dniu 9 listopada 2012 r. Niesporne jest również, że posiada on ponad 25 letni okres składkowy i nieskładkowy. Tym samym uzasadnione jest stwierdzenie, że spełnia on warunki do uzyskania emerytury na podstawie art.27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisem art.55 ustawy dalszym warunkiem do nabycia prawa do obliczenia emerytury na podstawie art.26 ustawy jest, aby osoba spełniająca warunki do emerytury na podstawie art.26, po osiągnięciu wskazanego wieku emerytalnego kontynuowała ubezpieczenia emerytalne i rentowe i z wnioskiem o przyznanie emerytury (obliczonej na podstawie art.26) wystąpiła po dniu 31 sierpnia 2008r.

Analiza poczynionych w sprawie ustaleń wskazuje, że ubezpieczony spełnia te warunki. Wbrew twierdzeniom organu rentowego po osiągnięciu wieku emerytalnego(...)ubezpieczony kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż pracował na podstawie umów zlecenia w Agencji Ochrony (...) w S. do dnia 19 października 2013 r. a następnie od 1 maja 2014 r. do 09.09.2014 r. w firmie budowlanej (...). Zgodnie zaś z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy do dnia rozwiązania lub jej wygaśnięcia.

Niesporne jest również, że z wnioskiem o obliczenie emerytury na podstawie art.26 ustawy ubezpieczony wystąpił po 31 grudnia 2008r. – tj. w dniu 19 lipca 2013r. (wniosek k.1-3 akt emerytalnych).

Kończąc wskazać jeszcze należy, iż okoliczność, że ubezpieczony po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat ma przeliczoną emeryturę na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie podważa jego prawa do obliczenia emerytury na podstawie art.26 ustawy emerytalnej. Wniosek taki nie wypływa z treści przepisu art.55 ustawy. Okoliczność, że ubezpieczony nabył już wcześniej prawo do emerytury nie oznacza, że nie nabywa ona prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, o którym mowa w art.27 ustawy, gdyż są to odrębne rodzaje emerytur. Problematyka ta była przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego m.in. w uchwale z 4 lipca 2013r. w sprawie II UZP 4/13 (OSNP 2013r., Nr 21-22, poz.257) i w wyroku z 19 marca 2014r. w sprawie I UK 345/13 (Lex nr 1455228). Sąd Najwyższy wyraził w nich pogląd, że ubezpieczony urodzony przed dniem 31 grudnia 1948r., który po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie i wystąpił o emeryturę po 31 grudnia 2008r., ma prawo do jej wyliczenia na podstawie art.27 w zw. z art.55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezależnie od tego, czy wcześniej złożył wniosek o emeryturę w niższym wieku emerytalnym lub o emeryturę wcześniejszą. Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w całości podziela to stanowisko. Skoro zatem organ rentowy rozpoznając wniosek ubezpieczonego z dnia 29.10.2012 r. nie rozpoznał go pod kątem przeliczenia mu emerytury na podstawie art. 55 ustawy emerytalnej to nie istnieją przeszkody, aby ubezpieczony po nabyciu prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym wystąpił z wnioskiem o jej obliczenie na podstawie art. 26 w zw. z art. 55 w/w ustawy. Wskazać również należy, że organ rentowy rozpoznając wniosek ubezpieczonego jako ponowny wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS rozpoznał go niezgodnie z żądaniem wnioskodawcy, którego żądanie dotyczyło obliczenia emerytury na podstawie art. 26 w zw. z art. 55 niniejszej ustawy, o czym wyraźnie napisał w treści odwołania i podnosił w trakcie całego procesu.

Zgodnie z art. 477 14 § 3 kpc jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sąd w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy niewydanie decyzji przez organ rentowy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W okolicznościach niniejsze sprawy należy stwierdzić, że organ rentowy nie rozpoznał istoty wniosku ubezpieczonego z dnia 19.07.2011 r. wydając zaskarżoną decyzję. Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 477 14 § 3kpc orzekał co do istoty sprawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art.477 14 § 3 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.