Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 997/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz

Protokolant: Oktawian Mikołajczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręg. del. Pawła Zuberta

po rozpoznaniu w sprawie M. W. (W.)

skazanego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i in.

zażalenia wniesionego przez Dyrektora Zakładu Karnego

na postanowienie Sądu Okręgowego wG.

z dnia 5 czerwca 2014 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 437 §1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 kkw

p o s t a n a w i a

1.  zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż na zasadzie art. 77 § 1 k.k., art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w warunkowo przedterminowo zwalnia skazanego M. W. s. A. i B., ur. (...) w G., skazanego wyrokami:

- Sądu Rejonowego w J.z dnia 08.06.2006r. sygn. akt (...) za czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w J.z dnia 08.11.2011r. sygn. akt (...) za czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

z reszty tych kar, których koniec przypada na dzień 7 czerwca 2015 roku;

2.  na zasadzie art. 80 § 1 k.k. wyznacza warunkowo zwolnionemu okres próby

do dnia 29.07.2016r.;

3.  na zasadzie art. 159 k.k.w w zw. z art. 72 § 1 k.k w okresie próby oddaje warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz nakłada na niego obowiązki:

- informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

- przestrzegania zasad porządku prawnego;

- wykonywania pracy zarobkowej;

- wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;

- powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

4. kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb państwa.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach odmówił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Zażalenie na to postanowienie złożył Dyrektor Zakładu Karnego podnosząc, iż zachowanie skazanego podczas całego pobytu w Zakładzie Karnym jest pozytywne, aktywnie uczestniczy w procesie własnej resocjalizacji, a cele kary zostały osiągnięte.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawową przesłanką warunkowego przedterminowego zwolnienia jest istnienie pozytywnej prognozy kryminologiczno - społecznej prowadzącej do uzasadnionego przekonania, że mimo niewykonania kary w całości, skazany będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd I instancji w sposób nieprawidłowy ustalił, iż przesłanka ta odnośnie skazanego nie zachodzi i niezasadnie uznał, że nie należy skazanemu dać szansy na szybszy powrót do społeczeństwa.

Jak wynika z akt sprawy, skazany podczas pobytu w jednostce penitencjarnej zachowuje się prawidłowo, dwukrotna kara dyscyplinarna wymierzona została mu w odległym już czasie bo w 2011r. Od tego czasu skazany swoim zachowaniem udowodnił, że nastąpiła już trwała zmiana jego postawy życiowej. Nie stwarzał problemów natury wychowawczej, nie należy do podkultury przestępczej, w kolektywie jest bezkonfliktowy, karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania, wielokrotnie był nagradzany, ukończył Edukacyjny Program Profilaktyki Uzależnień oraz Trening Zastępowania Agresji, zatrudniony jest także odpłatnie na terenie Zakładu Karnego. Prezentowana przez skazanego postawa niewątpliwie wskazuje, że resocjalizacja przebiega w zamierzonym kierunku przynosząc oczekiwane rezultaty reedukacyjne. Konkluzja ta znajduje potwierdzenie także w opinii administracji Zakładu Karnego, która ma możliwość na bieżąco obserwować proces resocjalizacji skazanego i uznając go za przeprowadzony w warunkach izolacji w stopniu wystarczającym, wnosiła o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że Sąd Okręgowy, który istotną wagę przykładał do opinii Zakładu Karnego, poczynił niewątpliwie błędne ustalenia faktyczne w tym zakresie ustalając, że administracja zakładu karnego wniosku nie poparła. Wprawdzie słusznie Sąd Okręgowy podkreślał okoliczność, iż kara wykonywana obecnie przez skazanego została wymierzona mu z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jednakże z uwagi na naruszanie porządku prawnego w okresie próby, a także uchylanie się od wykonywania nałożonych obowiązków, zarządzone zostało jej wykonanie, okoliczność ta jest jednakże jedynie jedną z kilku okoliczności branych pod uwagę przy formułowaniu prognozy społeczno-kryminologicznej i przy spełnieniu warunków formalnych i materialnych nie może przekreślać skorzystania z przedmiotowej instytucji.

Biorąc zatem pod uwagę niewątpliwą zmianę postawy prezentowanej przez skazanego, jego prawidłowe zachowanie w warunkach izolacji, osiągnięte efekty resocjalizacyjne, ale co również bardzo istotne - właściwe wykorzystywanie czasowych zezwoleń na przebywanie poza terenem Zakładu Karnego, uprawnionym jest przyjęcie, iż zasadnym jest obdarzenie skazanego po raz kolejny zaufaniem, że w warunkach wolnościowych będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze również krytyczny stosunek skazanego do swoich czynów, prognoza kryminologiczno – społeczna kształtuje się w jego wypadku pozytywnie.

Podkreślenia przy tym wymaga to, że wymierzona skazanemu kara, mimo złagodzenia skutków jej wykonywania, nadal będzie egzekwowana, choć w warunkach nieizolacyjnych, o czym świadczy wyznaczenie długiego okresu próby i nałożenie stosownych obowiązków, jak również poddanie zachowania skazanego na wolności dozorowi kuratora.

Z wyżej wskazanych przyczyn orzeczono, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z/

-odpis postanowienia doręczyć skazanemu

- zwrócić akta.

K., 29.07.2014 r.