Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 1363/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Elżbieta Krupińska

Protokolant Anna Matwiejuk

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 roku w Białymstoku

sprawy J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o ubezpieczenie społeczne

na skutek odwołania J. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 15 czerwca 2012 roku , nr (...)

I.  Oddala odwołanie.

II.  Zasądza od J. S. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VU 1363/12

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 15 czerwca 2012 roku wydaną na podstawie art. 83 ust.1 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4, art. 18 ust. 8 i 9, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. 2009r., Nr 205, poz.1585 ze zmianami) i art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027) w punkcie
I decyzji stwierdził, iż J. S. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik (...) Sp. z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) w okresie od 15 września 2007 roku do 7 marca 2010 roku oraz od 1 kwietnia 2010 roku do 31 maja 2010 roku; natomiast wyżej wymienionym ubezpieczeniom w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku – nie podlega. W punkcie II decyzji organ rentowy określił podstawę wymiaru składek, zaś w punkcie III wskazał okresy, za które wnioskodawca zobowiązany jest odprowadzić składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z tytułu samodzielnej działalności gospodarczej w okresie marzec 2007, lipiec 2011 i styczeń 2012 oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik (...) Sp. z o.o. w okresie wrzesień 2007 – luty 2010 oraz kwiecień – sierpień 2010.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył J. S.. Zaskarżył
ją w całości zarzucając: błędną ocenę stanu faktycznego oraz wydanie decyzji wyłącznie o uznaniowość.

Wskazując na powyższe wnosił o zmianę decyzji i uwzględnienie odwołania oraz o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego; ewentualnie wnosił o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu swojego odwołania J. S. zaakcentował,
iż w dalszym ciągu nie zgadza się z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia
3 sierpnia 2011 roku, wydanym w sprawie I UK8/11, który w jego ocenie ”postawił na głowie” wszystkie dotychczasowe ustalenia, bowiem jego zdaniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik (...) Sp. z o.o. powinien podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 5 czerwca 2007 roku do 31 maja 2010 roku oraz w okresie trwania umowy zlecenia nr (...) z dnia 31 maja 2010 roku od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku za okres który odwołujący odprowadził składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od kwoty brutto 12.000 zł miesięcznie.

W okresach od 27 września 2007 roku do 1 października 2007 roku oraz od 1 grudnia 2007 roku do 30 września 2009 roku, od 16 listopada 2009 roku
do 28 stycznia 2010 roku i od 1 września 2010 roku do 24 lutego 2012 roku odwołujący był chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim. W przerwach między zwolnieniami odwołujący osobiście wykonywał działalność. W okresie choroby dokumenty w imieniu spółki podpisywał ustanowiony pełnomocnik J. N., który został powołany uchwałą zarządu spółki z dnia 25 października 2007 roku do pełnienia funkcji pełnomocnika polegającej na podpisywaniu w imieniu spółki umów z członkami zarządu, wszelkich innych umów, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, faktur oraz innych czynności związanych z działalnością spółki. Dlatego też odwołujący powinien opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik (...) sp. z o.o. za okresy: od 5 czerwca 2007 roku do 30 listopada 2007 roku, od 1 października 2009 roku do 15 listopada 2009 roku, od 29 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku, od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku – z tytułu umowy zlecenia nr (...) z dnia 31 maja 2010 roku.

Przy rozliczeniu organ rentowy powinien uwzględnić dotychczasowe wpłaty odwołującego i zapłacić odwołującemu za okres choroby, zwolnienia lekarskie i świadczenia rehabilitacyjne które zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy dotyczącej objęcia odwołującego ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Odwołujący był chory i przebywał na zwolnieniach lekarskich od 27 września 2007 roku do 1 października 2007 roku, od 1 grudnia 2007 roku do 30 września 2009 roku, od 16 listopada 2009 roku do 28 stycznia 2010 roku. Za ten okres powinien uiścić tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem wnioskodawcy ustalenia Sądu Najwyższego zawarte w wyroku
z dnia 3 sierpnia 2011 roku sygn. akt I UK 8/11 nie narzucają sposobu rozliczenia składek za powyższy okres ustalone decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 29 grudnia 2009 roku znak:
(...) oraz wysokości składek. Ponadto odwołujący nie złożył dotychczas deklaracji rozliczeniowych za okres od maja 2007 roku
do września 2007 roku z wykazaną podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Odwołujący nie zgadza się z ustaleniami ZUS odnośnie opłaty drugiej składki zdrowotnej za okres: marzec 2010, lipiec 2011, grudzień 2011, styczeń 2012
z tytułu samodzielnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do działalności gospodarczej. W okresie posiadania powyższych wpisów działalność potrzebna była odwołującemu do załatwiania spraw zlikwidowanej firmy (...). W tym czasie odwołujący był również na zwolnieniu lekarskim.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wnosił o jego oddalenie, podkreślając, iż zaskarżona decyzja rozstrzyga okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez wnioskodawcę, a także zakres tego ubezpieczenia wobec wydania wyroku przez Sąd Najwyższy z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie
I UK 8/11.

Zaskarżona decyzja nie stanowi wezwania do zapłaty, nie jest również decyzją ustalającą okresy zadłużenia wnioskodawcy z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Organ rentowy podkreślił, że zaskarżona decyzja nie rozstrzyga o prawie do zasiłku chorobowego, dlatego Sąd nie może objąć zakresem rozpoznania tejże kwestii.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje;

Odwołanie nie jest uzasadnione, dlatego podlegało oddaleniu.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia którym podlega J. S.
w okresie objętym zaskarżoną decyzją, bowiem prowadzi samodzielną pozarolniczą działalność i z tego tytułu zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2003 roku, nadto jest wspólnikiem (...) spółki (...) z ograniczoną odpowiedzialnością, a także był zgłaszany przez tę spółkę do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Pozostaje poza sporem, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją
z 13 maja 2008 roku stwierdził, że ubezpieczony J. S. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w charakterze pracownika
w spółce (...) Sp. z o.o. w B., gdyż stosunek prawny łączący
go ze spółką nie ma cech stosunku pracy.

Sąd Okręgowy wyrokiem z 25 maja 2010 roku, sygn. akt VU 1162/09, wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił odwołanie. Sąd ustalił,
że ubezpieczony w dniu 28 sierpnia 2007 roku zbył na rzecz żony I. S., z którą pozostawał w rozdzielności majątkowej 1 ze 125 udziałów w spółce (...) Sp. z o.o. Pozostałe udziały przysługiwały ubezpieczonemu. Spółka 25 października 2007 roku powołała pełnomocnika, który 30 października 2007 roku zawarł z ubezpieczonym umowę o pracę
na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora. Od 1 lipca 2003 roku
do 14 września 2007 roku ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom społecznym
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie od 15 września
do 31 października 2007 roku – z tego samego tytułu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd uznał, że ubezpieczony – ze względu na stan zdrowia – rzeczywiście nie wykonywał pracy w charakterze dyrektora. Nadto – z uwagi na skład wspólników – w istocie ubezpieczony miałby podlegać sam sobie, co pozostaje wykluczone ze względu na treść art. 22 kp.

Wyrokiem z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie I UK 8/11 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy jako bezzasadną.

Nadto wnioskodawca w okresach od 1 lipca 2003 roku do 29 stycznia 2006 roku i od 22 maja 2007 roku do 14 września 2007 roku został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym: emerytalnym, rentowym
i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
na podstawie prawomocnej decyzji organu rentowego z 29 grudnia 2009 roku
- k. 102 akt sądowych, bowiem Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem
z 7 czerwca 2010 roku w sprawie VU 259/10 oddalił odwołanie J. S. jako nieuzasadnione, zaś Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z 30 września w sprawie III AUa 652/10 oddalił apelację - załączone akta ubezpieczeniowe, odpisy wyroków.

Natomiast w okresie od 8 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku J. S. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej działalności na mocy prawomocnej decyzji z 17 grudnia 2010 roku (k. 103 akt sądowych). Postępowanie wszczęte wskutek odwołania J. S. od tejże decyzji zostało umorzone przez Sąd Okręgowy postanowieniem z 30 marca 2011 roku wobec cofnięcia odwołania przez wnioskodawcę w sprawie V U 138/11- załączone akta ubezpieczeniowe.

Wynika z powyższego, iż prawidłowość decyzji z 29 grudnia 2009 roku została już skontrolowana prawomocnymi wyrokami Sądów i nie podlega dalszej ocenie i badaniu w niniejszym postępowaniu, zaś decyzja z 17 grudnia 2010 roku uprawomocniła się wskutek cofnięcia odwołania.

W okresie od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku J. S. został zgłoszony przez (...) spółkę z o.o. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia, dlatego został objęty przez organ rentowy ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Organ rentowy wykonując powyższą czynność miał na uwadze treść
art. 9 ust. 2 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych cytowanej
na wstępie, zgodnie z którym osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 ustawy, w tym z tytułu umowy zlecenia i prowadzonej działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Ubezpieczony może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7, bowiem jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Mając na uwadze wybór tytułu ubezpieczenia na podstawie umowy zlecenia dokonany przez (...) spółkę z o. o. oraz zaprezentowane powyżej uregulowania organ rentowy objął wnioskodawcę w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
z tytułu wykonywania umowy zlecenia, a nie jako wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czynność ta jest zgodna z żądaniem strony i jest prawidłowa .

J. S. nie chce przyjąć do wiadomości treści wyroku
i uzasadnienia Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie I UK 8/11,
(co przyznał w treści odwołania oraz w toku niniejszego postępowania).

W myśl art. 365 §1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony
i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe
i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Zgodnie z utrwalonym poglądem judykatury związanie treścią prawomocnego orzeczenia oznacza nakaz przyjmowania przez podmioty wymienione w art. 365 § 1 k.p.c., że w objętej orzeczeniem sytuacji faktycznej, stan prawny przedstawia się tak, jak to wynika z sentencji wiążącego orzeczenia. W konkretnym przypadku związanie to rozciąga się na motywy wyroku w takich granicach, w jakich stanowią one konieczne uzupełnienie rozstrzygnięcia niezbędne dla wyjaśnienia jego zakresu, w jakim indywidualizują one sentencję - jako rozstrzygniecie o przedmiocie sporu. Wyrazem statuowanej tym przepisem prawomocności materialnej orzeczenia jest konieczność brania jej pod uwagę w kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, która nie może podlegać już ponownemu badaniu (wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2012 r., w sprawie IV CSK 671/12, LEX
nr 1231342). Istota uregulowanej w art. 365 § 1 k.p.c. mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia polega na tym, że wymienione w nim podmioty powinny mieć na względzie fakt wydania prawomocnego orzeczenia i jego treść.
Wszelkie wyłączenia i wyjątki od zawarowanej w art. 233 § 1 k.p.c. zasady samodzielności i niezawisłości sądu w dokonywaniu oceny materiału dowodowego należy interpretować ścieśniająco (wyrok Sądu Najwyższego
z 17.o5.2012r., I CSK 315/11, LEX 1226826).

Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego,
co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami.

Związanie treścią prawomocnego orzeczenia oznacza nakaz przyjmowania przez podmioty wymienione w art. 365 § 1 k.p.c., że w objętej orzeczeniem sytuacji faktycznej, stan prawny przedstawia się tak, jak to wynika z sentencji wiążącego orzeczenia.

Konsekwencją wyroku Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 roku
w sprawie V U 1162/09 jest wyłączenie wnioskodawcy z pracowniczego ubezpieczenia w (...) spółce z o. o., na stanowisku dyrektora, od 1 lipca 2003 roku do 14 września 2007 roku, a także stwierdzenie przez Sąd Najwyższy,
iż wnioskodawcę należy traktować jako jedynego wspólnika spółki (...), bowiem jego żona posiadając 1/125 udziałów w spółce była jedynie udziałowcem iluzorycznym. Dlatego zdaniem Sądu Najwyższego spółkę (...)należy traktować jako spółkę jednoosobową, zaś do tego jedynego wspólnika zastosować uregulowania wynikające z treści art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych
, wynikające ze zmiany dokonanej przez art.1 pkt 2 lit .b ustawy z 18 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 241, poz. 2074 ze zmianami).

Mając na uwadze powyższe organ rentowy prawidłowo uznał
w przedmiotowym postępowaniu, że (...) spółka z o. o. od początku jej działalności, to jest od 5 czerwca 2007 roku, była spółką jednoosobową.

Wnioskodawca w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przed wydaniem zaskarżonej decyzji, w piśmie z dnia 9 maja 2012 roku poinformował ZUS, że spółka od 5 czerwca 2007 roku nie zaprzestała prowadzenia działalności(załączone akta ZUS) i w charakterze wspólnika wykonywał czynności do końca listopada 2007 roku. W okresach
od 27 września do 1 października 2007 roku, 1 grudnia 2007 roku
do 30 września 2009 roku, 16 listopada 2009 roku do 28 stycznia 2010 roku
i od 1 września 2010 roku do 24 lutego 2012 roku odwołujący przebywał
na zwolnieniach lekarskich, zaś w przerwach między zwolnieniami osobiście wykonywał działalność. W okresie choroby działał w jego imieniu w spółce ustanowiony przez niego pełnomocnik – J. N., podpisując niezbędne dokumenty.

Fakt prowadzenia działalności przez spółkę (...) potwierdzają również dokumenty podatkowe (CIT i VAT) oraz umowa o współpracy
na wykonywanie robót budowlanych w okresie od 25 października 2007 roku
do 31 grudnia 2010 roku – załączone akta ZUS.

Zgodnie z treścią art. 6 ust.1 pkt 5, art. 12 ust 1, art.13 pkt 4 ustawy
z 13 października 1998 roku cytowanej na wstępie, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej- w brzmieniu obowiązującym od 20 września 2008 roku, przy czym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 tejże ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uwzględniając treść powyższego uregulowania, a także treść prawomocnych decyzji z 29 grudnia 2009 roku , 17 grudnia 2010 roku wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 roku oraz stan faktyczny ustalony w sprawie należało uznać zaskarżoną decyzję z 15 czerwca 2012 roku, wydaną przez organ rentowy za prawidłową. Organ rentowy prawidłowo wskazał w tejże decyzji okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez odwołującego z tytułu pozarolniczej działalności jako wspólnika jednoosobowej spółki (...). Wnioskodawca nie mógł być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem z tego tytułu – zgodnie z żądaniem wskazanym w odwołaniu od 5 czerwca 2007 roku - skoro do 14 września 2007 roku został objęty tym ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej osobiście na podstawie wpisu do ewidencji na mocy prawomocnej decyzji z 29 grudnia 2009 roku –k.102 akt sądowych.

Kwestia związana z uprawnieniem odwołującego do zasiłków chorobowych zostanie rozstrzygnięta po uprawomocnieniu się decyzji
z 15 czerwca 2012 roku, bowiem w pierwszej kolejności należy przesądzić podleganie ubezpieczeniu społecznemu przez wnioskodawcę. Decyzja
z 15 czerwca nie rozstrzyga o uprawnieniu J. S. do zasiłku chorobowego, dlatego sąd w niniejszym postępowaniu rozpoznając odwołanie od tej decyzji jest związany jej treścią i zakresem oraz zakresem zaskarżenia. Sąd rozpoznając odwołanie nie może przekroczyć zakresu wyznaczonego przez treść decyzji z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej. Zakres rozpoznania
i orzeczenia (przedmiot sporu) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyznaczony jest w pierwszej kolejności przedmiotem decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych, a w drugim rzędzie przedmiotem postępowania sądowego determinowanego zakresem odwołania od tejże decyzji (wyrok Sądu Najwyższego z 1.09.2010 roku, III UK 15 /10, LEX nr 667499).

Przeniesienie sprawy na drogę sądową przez wniesienie odwołania
od decyzji organu rentowego ogranicza się do okoliczności uwzględnionych
w decyzji, a między stronami spornych; poza tymi okolicznościami spór sądowy nie może zaistnieć. Przed sądem wnioskodawca może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował. Z tego względu odwołanie wnoszone od decyzji organu ubezpieczeń społecznych powinno uwzględniać powyższe wskazówki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach pieniężnych opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 ze zmianami) ubezpieczonymi są członkowie rodzin osób zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1.

W sytuacji J. S. tym innym tytułem jest prowadzenie pozarolniczej działalności jako wspólnik (...) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe ustalenie obowiązku opłacania 2 składek
na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące marzec 2010 roku, lipiec 2011 roku, grudzień 2011 roku, styczeń 2012 roku przez organ rentowy jest prawidłowe. Zatem uwzględniając nieprawomocną decyzję z dnia 15 czerwca 2012 roku znak: 4000/1076/2012 J. S. jako wspólnik jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) podlega następującym ubezpieczeniom:

- od 5 czerwca 2007 roku do 14 września 2007 roku – wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z uwagi na podleganie w tym okresie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,

- od 15 września 2007 roku do 7 marca 2010 roku – obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu,

- od 8 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku – wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z uwagi na podleganie w tym okresie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,

- od 1 kwietnia 2010 roku do 31 maja 2010 roku – obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu,

- od 1 czerwca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku – wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z uwagi na podleganie w tym okresie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy zlecenia,

- od 5 sierpnia 2010 roku – obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Z tych wszystkich powodów odwołanie J. S. podlegało oddaleniu jako nieuzasadnione na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c.