Pełny tekst orzeczenia

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 19 października 2007 r.
III CZP 58/07
Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący)
Sędzia SN Jacek Gudowski
Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski
Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca)
Sędzia SN Marek Sychowicz
Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote
Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19
października 2007 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana
Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 16 kwietnia 2007 r.,
BSA I-4110-2/07:
„Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia
przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do
potrącenia?”
podjął uchwałę:
Podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg
przedawnienia jego roszczenia do wysokości wierzytelności dochodzonej
przez powoda.
Uzasadnienie
Zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego dotyczy skutków zgłoszenia w procesie sądowym przez pozwanego
zarzutu potrącenia swojej wierzytelności na bieg przedawnienia roszczenia z niej
wynikającego. We wniosku wskazano przykłady orzeczeń Sądu Najwyższego
zawierających odmienną interpretację art. 123 § 1 pkt 1 w związku z art. 499 k.c.,
dotyczącą możliwości przerwania taką czynnością przedawnienia roszczenia.
Podany jako przykład jednego kierunku wykładni wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 26 maja 2006 r., V CSK 105/06 (OSP 2007, nr 5, poz. 61) wyłącza możliwość
przerwania biegu przedawnienia przez podniesienie (przez pozwanego) zarzutu
potrącenia. Sąd Najwyższy wyjaśnił zwrot ustawowy o dochodzeniu roszczenia jako
aktywny (lub jak się nieraz określa – zaczepny) środek prawny i doszedł do
wniosku, że takich właściwości nie ma zarzut potrącenia, ponieważ nie uprawnia
sądu do zasądzenia roszczenia wypływającego z wierzytelności potrącanej. W
rezultacie, nieskuteczny zarzut potrącenia powoduje konieczność poszukiwania
przez pozwanego swojego roszczenia w zwykły sposób, przez wytoczenie
powództwa albo dokonanie czynności podobnej, jak złożenie wniosku
wszczynającego postępowanie nieprocesowe lub postępowanie o ogłoszenie
upadłości oraz zgłoszenie żądania (roszczenia) w toku tych postępowań.
Odmienne stanowisko przedstawiono w wyroku z dnia 4 października 2006 r.,
II CSK 202/06 ("Monitor Prawniczy" 2006, nr 21, poz. 1128), potwierdzającym
zapatrywanie, że w sytuacji, w której wierzyciel będący jednocześnie dłużnikiem
określonego podmiotu kieruje przeciwko niemu powództwo do sądu, zgłoszenie
wierzytelności do potrącenia powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia tej
wierzytelności. Zwrócono uwagę na kompetencje sądu rozpoznającego sprawę, w
której pozwany dłużnik podniósł zarzut potrącenia, tj. na obowiązek sądu ustalenia
przesłanek materialnoprawnych potrącenia również w odniesieniu do wierzytelności
potrącanej. Okoliczność ta oraz skutek zgłoszenia uzasadnionego zarzutu
potrącenia doprowadziły Sąd Najwyższy do porównania zarzutu i wniesienia
powództwa, ze wskazaniem na silniejszy nawet (egzekucyjny) skutek podniesienia
zarzutu. (...)
Opowiadając się za kierunkiem wykładni reprezentowanym w wyroku z dnia 4
października 2006 r., II CSK 202/06, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wskazał
na wątpliwości dotyczące zakresu przedmiotowego skutku wywołanego
zgłoszeniem zarzutu potrącenia. Dotyczyły one alternatywy, czy bieg przedawnienia
przerywa się wobec całej wierzytelności (wierzytelności „jako takiej”), czy tylko jej
części przedstawionej do potrącenia, lecz nieuwzględnionej.
Zbliżony kierunek wykładni przedstawił Prokurator Prokuratury Krajowej,
akcentując znaczenie ograniczeń w postaci wymagania, aby zarzut mógł
obiektywnie prowadzić do osiągnięcia zamierzonego skutku, a przedstawiona do
potrącenia wierzytelność nie była wyższa od dochodzonej pozwem. (...)
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)
Potrącenie jako instytucja prawa cywilnego (art. 498-505 k.c.) funkcjonuje w
zasadzie na obszarze regulowanym przez prawo prywatne, obejmując stosunki
prawne, w których obie strony występują w podwójnej roli wierzyciela i dłużnika.
Normy wynikające z tych przepisów, regulując stosunki zobowiązaniowe, mają
charakter względnie obowiązujący, mogą być zatem w całości lub części wyłączone
albo modyfikowane umownie, w granicach określonych w art. 3531
k.c. (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 10 listopada 2000 r., IV CKN 163/00, nie publ.). Przykładem
jest posługiwanie się w praktyce gospodarczej postacią wielostronnych potrąceń
umownych, pod nazwą "umów kompensacyjnych".
Wniosek przedstawiony Sądowi Najwyższemu dotyczy jednak potrącenia
dokonywanego według reguł ustawowych kodeksu cywilnego (potrącenie
ustawowe) i podlega rozważaniu w tej postaci. Wypada zauważyć, że zgodnie z art.
498 § 1 k.c. obydwie wierzytelności powinny spełniać wymagania
jednorodzajowości oraz ograniczenia przedmiotowego (pieniądze lub rzeczy tej
samej jakości oznaczone tylko co do gatunku), wymagalności i zaskarżalności.
Każda z tych cech podlega dalszej wykładni, niebudzącej istotnych rozbieżności w
orzecznictwie i nieobjętej wnioskiem (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12
października 2005 r., III CK 90/05). Podkreślenia wymaga, że wykonanie prawa
potrącenia polega na złożeniu drugiej stronie oświadczenia o charakterze prawo
kształtującym (art. 499 zdanie pierwsze k.c.), którego skutkiem, niezależnym od
woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, jest umorzenie się
obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze
skutkiem czasowym określonym w art. 499 zdanie drugie k.c., tj. od chwili, kiedy
potrącenie stało się możliwe.
Oświadczenie o potrąceniu może być składane poza postępowaniem
toczącym się z powództwa wierzyciela wzajemnego i podlega ogólnym przepisom
co do sposobu i chwili złożenia (art. 60 i 61 k.c.). Jeżeli zostanie złożone
skutecznie, ze względu na skutek umarzający, tworzy nową treść stosunku
prawnego między stronami, wykraczającą, ze względu na konsekwencje mocy
wstecznej, nawet poza treść zobowiązania z chwili złożenia oświadczenia. Jeżeli
dojdzie do procesu o roszczenie wierzyciela wzajemnego, obrona pozwanego nie
może polegać na podniesieniu zarzutu potrącenia, lecz zarzutu nieistnienia
roszczenia powoda ze względu na umorzenie wierzytelności przed wszczęciem
procesu. W tej kwestii nie można podzielić wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12
marca 1998 r., I CKN 522/97 (OSNC 1998, nr 11, poz. 176) w zakresie
utożsamiającym umorzenie dokonane poza procesem i na skutek zarzutu
podniesionego w jego toku.
Wytoczenie powództwa przez wierzyciela wzajemnego nie pozbawia
pozwanego uprawnienia do dokonywania czynności prawnych prowadzących do
wygaśnięcia dochodzonej wierzytelności. Jeżeli jest on również wierzycielem
powoda, może w szczególności złożyć oświadczenie o potrąceniu. Dokonanie tego
poza procesem, w razie spełnienia się przesłanek materialnoprawnych, prowadzi do
wygaśnięcia wierzytelności i w zależności od etapu postępowania może wpłynąć na
treść rozstrzygnięcia o zasadności powództwa. Oświadczenie takie nie jest jednak
czynnością przedsięwziętą przed sądem, jak wymaga tego art. 123 § 1 pkt 1 k.c., i
na podstawie tego przepisu nie wpłynie na bieg przedawnienia roszczenia
pozwanego, chyba że na innej podstawie, tj. w razie uznania odnoszącego się
również do części niepodlegającej umorzeniu (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Czynność
pozwanego może jednak przybrać postać zarzutu procesowego o potrąceniu
wierzytelności przysługującej mu w stosunku do powoda. Mimo odformalizowania w
procesie współczesnym merytorycznej obrony pozwanego oraz mimo
wieloznaczności samego pojęcia, zarzuty merytoryczne stanowią nadal uznany
sposób obrony, wymagający złożenia wobec sądu twierdzeń o zdarzeniach
hamujących lub niweczących roszczenie i wykazania ich prawdziwości zgodnie z
rozkładem ciężaru dowodów.
Zarzut potrącenia jest oświadczeniem wymaganym w art. 499 k.c., składanym
powodowi w celu umorzenia się wzajemnych wierzytelności i zarazem żądaniem
skierowanym do sądu, aby uznając jego skuteczność, uwzględnił to umorzenie
wierzytelności powoda i w takim zakresie oddalił jego powództwo. Dla osiągnięcia
skutku pozwany powinien zatem zindywidualizować swoją wierzytelność oraz
skonkretyzować jej zakres przedstawiony do potrącenia z wierzytelnością powoda,
wskazując zwłaszcza przesłanki jej powstania, wymagalności i wysokości oraz
dowody w celu ich wykazania. Procesowy aspekt zarzutu wyraża się najpełniej w
żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części.
Prawnomaterialne i procesowe właściwości zarzutu potrącenia podnoszonego
w procesie, zawierającego żądanie od sądu, aby rozpoznał je merytorycznie, ze
względu na wymagania prawa materialnego (art. 499 zdanie pierwsze w związku z
art. 61 § 1 k.c.) i procesowego (art. 128 i 140 k.p.c.) decydują o wymaganiu
doręczenia odpisu pisma procesowego powodowi, chyba że zarzut jest podnoszony
na rozprawie w jego obecności. Podniesienie dopuszczalnego zarzutu prowadzi do
jego rozpoznania, poszerza zatem zakres kognicji sądu, zgodnie z art. 233 § 1 i art.
316 § 1 k.p.c., o sporne okoliczności faktyczne i ocenę prawną przesłanek
wymienionych w art. 498-505 k.c., przy zachowaniu podstawowego wymagania
dotyczącego ciężaru dowodu.
Jako czynność procesowa, polegająca na powołaniu się na fakty, które
następują w toku postępowania i wynikające z nich skutki prawne, omawiany zarzut
podlega normom postępowania regulującym kwestię, do kiedy te fakty mogą być
przytaczane (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1998 r., I CKN 522/97). W
obecnym stanie prawnym, ustanawiającym model apelacji pełnej, granicę czasową
zakreśla chwila zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji, z
zastrzeżeniem wynikającym z art. 381 k.p.c., zezwalającym na pominięcie przez
sąd nowych faktów i dowodów, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu
przed sądem pierwszej instancji.
Przepisy postępowania, przewidując wyjątki od wskazanej reguły, ograniczają
uprawnienie strony do podnoszenia zarzutów procesowych. Przepis art. 47914
§ 2
k.p.c. po zmianach dokonanych ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
235, poz. 1699), stosowany wprost do odpowiedzi na pozew, a odpowiednio (art.
47914
k.p.c.) do sprzeciwu i zarzutów od nakazu zapłaty oraz do wyroku zaocznego
(art. 47918
§ 3 k.p.c.), zakreśla granice czasowe powoływania zarzutów, twierdzeń i
dowodów. Przewidziana w tych wypadkach sankcja nie jest tożsama ze zwrotem
lub odrzuceniem pisma, co ma miejsce w razie uchybienia terminowi (art. 47914
zdanie drugie k.p.c.) lub z innych przyczyn (art. 494 § 1, art. 504 § 1 k.p.c.).
Wymienione rozstrzygnięcia pozbawiają spóźnione bądź niedopuszczalne pisma i
środki zaskarżenia znaczenia procesowego; pisma te nie mają doniosłości w
rozpoznawanej sprawie i nie mogą wywoływać skutku bezpośredniego w zakresie
rozstrzygnięcia o powództwie ani na przyszłość.
Należy dodać, że ograniczenia, istotnego dla zarzutu potrącenia, elementu
materialnoprawnego, mogą wynikać tylko z ustawy, co nakazuje uznać możliwość
zgłaszania zarzutu potrącenia przez pozwanego również po upływie terminu
ustanowionego zarządzeniem przewodniczącego (art. 207 § 3 k.p.c.).
Przeszkody materialnoprawne powodujące niedopuszczalność umorzenia
przeciwstawnych wierzytelności wynikają również z art. 505 pkt 4 k.c., odsyłającego
do przepisów szczególnych, np. art. 524 § 1 k.c., z art. 122 § 1 zdanie drugie k.p.c.,
z art. 1087 k.p.c. oraz z art. 93 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. − Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). W takim
wypadku, mimo zgłoszenia przez pozwanego zarzutu potrącenia, obie
wierzytelności nie podlegają umorzeniu, a w konsekwencji nie ma powoływanej
podstawy oddalenia powództwa. Taki sam skutek należy przypisać podniesieniu
przez pozwanego zarzutu podlegającego prekluzji procesowej, jeżeli pozwany nie
wykaże przesłanek dopuszczających wyjątek w postaci pojawienia się potrzeby lub
możliwości zgłaszania zarzutów. Przepisy postępowania zabraniają merytorycznej
oceny zarzutu podlegającego prekluzji oraz prowadzenia postępowania
dowodowego w celu wykazania jego prawdziwości.
Umorzenie obu wierzytelności wskutek potrącenia oznacza wygaśnięcie
zobowiązania pozwanego oraz jego roszczenia wynikającego z przedstawionej do
potrącenia wierzytelności, a tym samym bezprzedmiotowość rozważania biegu
przedawnienia, związanego z roszczeniem (art. 117 § 1 k.c.). Chwilę umorzenia
określa prawo materialne (art. 61 k.c.), natomiast wyrok oddalający powództwo ma
charakter deklaratoryjny i zawiera konkretyzację normy prawnej w indywidualnym
stosunku prawnym, dokonywaną ex post.
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczy wypadków
nieuwzględnienia zarzutu, co następuje z różnych przyczyn, np. niesprostania przez
potrącającego ciężarowi dowodu, wygaśnięcia wierzytelności przedstawianej do
potrącenia, jej przedawnienia nieobjętego przywilejem z art. 502 k.c., spóźnionego
podniesienia zarzutu potrącenia albo wskazania dowodów itd. W takich wypadkach
aktualizuje się w pełni pytanie o przerwanie albo dalszy bieg terminu
przedawnienia.
Punktem wyjścia powinno być sformułowanie przepisu, ponieważ wykładnia
literalna, odwołująca się do potocznego rozumienia interpretowanego tekstu,
stanowi podstawową metodę wykładni sądowej.
Kryterium uznania zdatności zarzutu potrącenia do przerwania biegu
przedawnienia jest jego obiektywna zdolność osiągnięcia jednego ze skutków
wymienionych w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., przy czym przepis ten nie wymaga, aby
czynność była przedsięwzięta w celu przerwania biegu przedawnienia. Z jego
brzmienia wynika, że podniesienie zarzutu potrącenia spełnia wymagania
ustanowione w wymienionym przepisie, ponieważ na skutek potrącenia obydwie
strony, w tym dłużnik (pozwany w procesie), w jednakowym stopniu zaspokajają
swoje wierzytelności oraz wygaszają długi. Uzyskany efekt prawny jest z punktu
widzenia dłużnika równoznaczny z zapłatą pozaegzekucyjną, co odpowiada formule
ustawowej o celu czynności w postaci zaspokojenia roszczenia. Należy dodać, że
zaspokojenie dłużnika odbywa się w tym wypadku minimalnym kosztem ze względu
na brak opłaty od pisma zawierającego zarzut potrącenia i zwolnienia od trudu
przeprowadzania postępowania egzekucyjnego.
Nieuzasadniony jest również zarzut uprzywilejowania strony mniej pilnej w
ochronie swoich interesów, dlatego że stroną przegrywającą staje się wierzyciel
korzystający z drogi sądowej. Nie można zapominać, że we wzajemnych
stosunkach zobowiązaniowych powód we wszystkich wypadkach spełniających
wymagania określone w art. 498 § 1 k.c. mógłby najpierw umorzyć wzajemne
wierzytelności przez złożenie oświadczenia i wytoczyć powództwo jedynie o
nadwyżkę nieznajdującą pokrycia w wierzytelności drugiej strony. Ustawodawca
preferuje natomiast pozasądowe sposoby załatwiania wzajemnych roszczeń, o
czym przekonuje art. 503 k.c., dopuszczający potrącenie, jeżeli w chwili, gdy stało
się ono możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.
Potrącenie dokonane w postaci zarzutu procesowego – jak wspomniano –
podlega badaniu przez sąd pod kątem rozstrzygnięcia o zasadności powództwa, a
dokonane ustalenia pozwalają uświadomić wierzycielowi (powodowi), stanowisko
pozwanego odnośnie do przysługującej mu wierzytelności i wolę jej realizacji.
Stopień pewności co do stanu wzajemnych zobowiązań nie jest wówczas mniejszy
niż w wypadkach przerwy przedawnienia, określonych w art. 123 § 1 pkt 2 i 3 k.c.,
opartych na oświadczeniu woli jednej strony dokonanym poza postępowaniem
sądowym.
Nie można też pomijać argumentu, że przepisy regulujące przedawnienie
zawierają normy bezwzględnie obowiązujące, a zasadą wynikającą z art. 119 k.c.
jest zakaz skracania lub przedłużania tych terminów przez czynność prawną.
Dopełnieniem tego ogólnego zakazu, jest – według piśmiennictwa – zawarte w art.
117 § 2 zdanie drugie k.c. zastrzeżenie dotyczące nieważności zarzutu
przedawnienia przed upływem terminu. Z tych uwag wynika jednak nakaz ścisłej, a
nie ścieśniającej wykładni art. 123 § 1 pkt 1 k.c., dokonywanej w kontekście całego
przepisu, w którym kolejne przyczyny przerwania biegu terminu nie eliminują
czynnika subiektywnego samej strony zobowiązania (np. pkt 2 – uznanie roszczenia
oraz pkt 3 – zgoda na mediację, uregulowana w art. 1836
§ 2 pkt 2-4 k.p.c.).
W orzecznictwie dostrzec można również przykłady dopuszczania w
skonkretyzowanych okolicznościach możliwości przerwania biegu przedawnienia
przez czynności stron niezwiązane bezpośrednio z elementem przymusu
państwowego, np. przez wezwanie do próby ugodowej (uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 42/06, OSNC 2007, nr 4, poz. 54).
Bezpośredni związek między przedsięwzięciem czynności a celem w postaci
m.in. zaspokojenia roszczenia wynika z charakteru postępowania przed sądem
zmierzającego do merytorycznego rozstrzygnięcia, uwzględniającego również
zgłoszenie zarzutu potrącenia. Skutek zarzutu określony w art. 498 § 2 k.c.
pozostaje co najmniej w tak ścisłym związku z działaniem wierzyciela, jak pozostałe
ustawowo określone wypadki przerwania biegu przedawnienia. W świetle art. 123 §
1 pkt 1 k.c. nieistotna jest skuteczność przedsięwziętych czynności; przedawnienie
przerwane w wyniku zainicjowania określonych czynności nie biegnie do chwili
zakończenia postępowania, bez względu na treść wyroku lub brak ugody i jego
przyczynę w postępowaniu mediacyjnym.
Przedstawiona interpretacja może być wsparta wykładnią historyczną.
Podniesienie zarzutu potrącenia w procesie według art. 279 pkt 2 k.z. było
wymienione wyraźnie jako jedna z czynności przerywających bieg przedawnienia.
Redakcja tego przepisu łączyła metodę syntetyczną z kazuistyczną, wskazującą
powszechne i typowe czynności prowadzące do przerwania przedawnienia, a w art.
111 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr
34, poz. 311 ze zm.) odstąpiono od wskazywania przykładów, poprzestając w
punkcie 2 na sformułowaniu wskazującym, że chodzi o wszelkie czynności
przedsięwzięte w celu dochodzenia roszczenia. Przepis ten stał się przedmiotem
nadmiernie szerokiej interpretacji, prowadzącej np. do wniosku, że czynnością taką
jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 7 stycznia 1961 r., I CO 29/60, OSN 1962, nr 3, poz. 79) lub
złożenie pozwu podlegającego zwrotowi wskutek nieusunięcia braków formalnych
(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1956 r., I CO 30/56, OSN 1959, nr
3, poz. 61). Praktyka ta spowodowała powrót do określenia rodzaju czynności i
skutków oraz wskazania, że chodzi o czynności pozostające w bezpośrednim
związku z zamierzonym celem. Nie ma jednak podstaw, aby podejmowane próby
udoskonalania przepisów traktować jako wyraz wyłączania zarzutu potrącenia
dokonywanego w toku postępowania przed sądem spośród czynności
przerywających bieg przedawnienia. (...)
Przechodząc do wątpliwości przedstawionych w uzasadnieniu wniosku w
postaci alternatywy, czy przerwa biegu przedawnienia obejmuje całą wierzytelność,
bez względu na to, jaka jej cześć przedstawiona została do potrącenia, czy tylko tę
jej część, której potrącenie nie zostało uwzględnione, należy zwrócić uwagę na
treść art. 498 § 1 k.c., ograniczającego dopuszczalność potrącenia do
wierzytelności, których przedmiotem jest świadczenie pieniędzy lub rzeczy tej samej
jakości oznaczonych co do gatunku. Pozwala to uznać, że w przypadku potrącenia
umorzeniu podlegają zobowiązania podzielne (art. 379 k.c.), co umożliwia
dłużnikowi (pozwanemu) swobodne rozporządzanie swoją wierzytelnością, w tym
dzielenie jej na części w celu kompensaty, ale tylko w granicach żądania pozwu.
Zgłoszenie do potrącenia wierzytelności przewyższającej żądanie powoda jest
czynnością sprzeczną z istotą potrącenia, wyrażoną w ograniczeniu umorzenia do
niższej wysokości, dlatego należałoby je ocenić jako próbę wydłużenia terminu
przedawnienia, niedozwoloną w świetle art. 123 § 1 k.c., ponieważ wierzycielowi
przysługuje tylko uprawnienie do zrzeczenia się korzystania z zarzutu
przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.). Nadwyżka ta nie będzie przedmiotem rozpoznania
przez sąd, który musi uwzględniać konstrukcyjne zasady stosowanej instytucji, w
tym regułę potrącania do wysokości wierzytelności niższej, zwalniającą sąd od
zajmowania się wierzytelnością pozwanego przekraczającą wysokość roszczenia
określonego w pozwie. Z tego względu w stosunku do tej nadwyżki nie może być
stosowany art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Wykorzystanie tylko części wierzytelności przez
pozwanego nie zmienia statusu pozostałej; wypływające z niej roszczenie podlega
nadal działaniu czasu.
Podnoszone są obawy związane z możliwością ponownego dochodzenia
roszczenia z wierzytelności przedstawionej do potrącenia, ze względu na jedynie
rachunkowy wyraz dokonanego rozliczenia. Dotyczą one jednak wierzytelności
umorzonej, a identyczne ryzyko istnieje w razie umorzenia dokonanego poza
procesem, w drodze czynności prawnej. Obawy takie nie mogą więc przesądzać
rozstrzygnięcia opartego na wykładni literalnej i systemowej, zwłaszcza że sposób
dokumentowania przebiegu procesu i prawo do żądania uzasadnienia stwarzają
znaczne możliwości odtworzenia po pewnym czasie motywów wydanego
rozstrzygnięcia.
Kierując się powyższymi względami, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, jak
wyżej.