Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 377/10
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 marca 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Marian Kocon
SSN Marta Romańska
w sprawie z powództwa Towarzystwa Inwestycyjnego I. Spółki Akcyjnej w G.
przeciwko Kredyt Bank Spółce Akcyjnej w W.
o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 25 marca 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Okręgowego
z dnia 13 stycznia 2010 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz
pozwanej kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Powódka Towarzystwo Inwestycyjne „I.” spółka akcyjna w G. w pozwie
skierowanym przeciwko Kredyt Bank spółce akcyjnej w W. wniosła o usunięcie
niezgodności między stanem prawnym nieruchomości gruntowej położonej w G.,
dla której Sąd Rejonowy w G. prowadzi księgę wieczystą nr KW 91849, a
rzeczywistym stanem prawnym przez wykreślenie w dziale IV tej księgi wpisu - na
rzecz pozwanej - hipoteki w kwocie 100.000 EUR oprocentowanej 7,13 % w
stosunku rocznym.
Sąd Rejonowy w G. wyrokiem z dnia 28 lutego 2007 r. oddalił powództwo.
Na skutek apelacji powódki, Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 19 marca 2007 r.
uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie w sprawie począwszy od dnia 19
lutego 2007 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w G. wyrokiem z dnia 3
kwietnia 2009 r. oddalił powództwo, przyjmując za podstawę rozstrzygnięcia
następujące ustalenia i wnioski.
W dniu 28 stycznia 2000 r. Krzysztof M. zawarł z pozwaną umowę nr [...] o
kredyt, na mocy której Bank udzielił mu kredytu gotówkowego w złotych
denominowanego w walucie wymienialnej na cele konsumpcyjne w kwocie
100.000 Euro na okres od dnia 28 stycznia 2000 r. do dnia 27 stycznia 2005 r.
Kredyt miał być wypłacony w złotych po podpisaniu umowy i przeliczeniu według
kursu kupna dewiz dla Euro, zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w dniu
uruchomienia kredytu.
Kwotę kredytu w wysokości 100.000 Euro, przeliczoną na złote, Bank
postawił do dyspozycji kredytobiorcy w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 40.000
Euro w dniu podpisania umowy, druga w kwocie 60.000 Euro od dnia 31 stycznia
2000 r. Uruchomienie obu transz miało nastąpić po dokonaniu przez kredytobiorcę
stosownych zabezpieczeń. Oprocentowanie kredytu ustalono w wysokości 7,13 %
w stosunku rocznym, według stawki zmiennej.
Spłata kredytu została zabezpieczona m.in. hipoteką na nieruchomości
obejmującej działkę nr 4/1 o powierzchni 0.74,91 ha, mającej urządzoną w Sądzie
Rejonowym w G. księgę wieczystą KW nr 86454. Kredytobiorca poddał się
3
dobrowolnej egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty
stanowiącej równowartość w złotych 120.000 Euro.
W dniu 3 lutego 2000 r. Bank wystawił zaświadczenie dla kredytobiorcy
celem wpisania hipoteki w księdze wieczystej. W dokumencie tym stwierdzono, że
Krzysztofowi M. udzielono kredytu gotówkowego m. in. na cele związane
z rozwojem budownictwa mieszkaniowego dla osób fizycznych w wysokości
100.000 Euro, tj. równowartość 412.960 zł wg kursu średniego z dnia 3 lutego 2000
r. na warunkach określonych w umowie kredytowej. Wskazano, że zabezpieczenie
spłaty kredytu stanowiła hipoteka umowna w kwocie 100.000 Euro ustanowiona na
działce nr 41 obszaru 0.79,91 ha położona w G. przy ul. Ś., powstała w wyniku
podziału działki nr 4 obszaru 49.33.28 ha, aktualnie objęta KW 86454. Wpis
hipoteki miał być dokonany w odrębnej księdze wieczystej, która miała zostać
założona dla działki nr 4/1. Określono też termin spłaty kredytu i rodzaj
oprocentowania według zmiennej stopy procentowej, które w dniu zwarcia umowy
wynosiło 7,13 %.
Tego samego dnia Krzysztof M., załączając powyższe zaświadczenie, złożył
pisemny wniosek o wpis hipoteki w dziale IV księgi wieczystej, która miała zostać
założona dla działki nr 4/1, aktualnie objętej KW nr 86454, o treści: „Hipoteka
umowna w wysokości 100.000 Euro z odsetkami wynoszącymi 7,13 %,
w stosunku rocznym na rzecz Kredyt Bank S.A. Oddział w S. z tytułu udzielonego
kredytu denominowanego”. W uzasadnieniu kredytobiorca podał, że został mu
udzielony kredyt w kwocie 100.000 Euro na warunkach określonych
w zaświadczeniu, które miało stanowić podstawę wpisu hipoteki.
W dniu 7 listopada 2000 r. referendarz sądowy dokonał w księdze wieczystej
KW nr 91849 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w G. wpisu hipoteki w kwocie
100.000 Euro oprocentowanej 7,13 % w stosunku rocznym na rzecz Kredyt Bank
S.A. Oddział w S. Wpis nie został zaskarżony.
Umową sprzedaży z dnia 15 grudnia 2000 r. Krzysztof M. zbył na rzecz
powódki nieruchomość stanowiącą działkę nr 4/1, objętą KW nr 91849.
Sprzedający oświadczył, że w dziale IV wpisana jest hipoteka w kwocie 100.000
Euro wraz z odsetkami na rzecz Kredyt Bank S.A. Oddział w S. i zobowiązał się do
4
dnia 31 marca 2001 r. uzyskać od Banku pisemną zgodę na wykreślenie wpisanej
hipoteki.
Ostatecznie Bank wyraził zgodę na bezciężarowe odłączenie do nowej
księgi wieczystej działek nr 4/104 i nr 4/106. Krzysztof M. nie spłacił kredytu z dnia
28 stycznia 2000 r., wobec czego Bank wszczął przeciw niemu egzekucję.
W pozwie z dnia 12 października 2005 r. Kredyt Bank SA wniósł zasądzenie
od powodowego Towarzystwa – jako dłużnika rzeczowego – zapłaty kwoty
228.970,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 maja 2005 r.,
z ograniczeniem odpowiedzialności do wysokości hipoteki wpisanej w KW
nr 91849. Prawomocnym postanowieniem z dnia 8 lutego 2007 r. Sąd Okręgowy
w G. zawiesił postępowanie w powyższej sprawie do czasu rozstrzygnięcia sporu
w sprawie niniejszej.
Sąd Rejonowy uznał, że kredyt był udzielony w walucie Euro, a wypłacony
został w złotych. Do wniosku tego doszedł po przeprowadzeniu analizy
postanowień umowy o kredyt z dnia 28 stycznia 2000 r. (§ 1 ust. 1 i ust. 2) oraz
treści zaświadczenia wystawionego przez Bank i dołączonego przez kredytobiorcę
do wniosku o wpis hipoteki. W konsekwencji stwierdził, że na podstawie tego
wniosku dopuszczalne było - w myśl art. 68 u.k.w.h. - ustanowienie hipoteki zwykłej
w Euro. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że z uwagi na tożsamość waluty
wierzytelności i sumy hipoteki, spełniona została przesłanka oznaczalności
i identyfikacji wysokości odpowiedzialności dłużnika rzeczowego, a hipoteka – jako
prawo akcesoryjne – odpowiadała kwocie udzielonego kredytu. Jednocześnie
zauważył, że nie było podstaw do wpisania w treści hipoteki – mającego jedynie
znaczenie informacyjne – zmiennego oprocentowania. Mimo wadliwości wpisu
w tym zakresie, nie ma jednak możliwości do uwzględnienia powództwa z uwagi
na treść art. 321 k.p.c.
Sąd Rejonowy uznał za skuteczne pisemne oświadczenie kredytobiorcy
(właściciela nieruchomości) o ustanowieniu hipoteki, wskazując, że w okresie
obowiązywania art. 95 Prawa bankowego z 1997 r., w brzmieniu nadanym ustawą
z dnia 9 kwietnia 1999 r., dla oświadczenia dłużnika banku nie była niezbędna
forma aktu notarialnego (art. 245 § 2 k.p.c.), a samodzielną podstawę wpisu
5
stanowił dokument banku określony w art. 95 zdanie pierwsze wymienionej
regulacji.
Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda,
podzielając wszystkie ustalenia i wnioski Sądu pierwszej instancji.
W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach określonych w art. 3983
§ 1 k.p.c. powódka podniosła zrzuty naruszenia art. 65 § 2, art. 56, art. 353 § 1, art.
354 § 1, art. 3581
§ 2 k.c., art. 10 ust. 1, art. 68, art. 102 ust. 2 ustawy o księgach
wieczystych i hipotece, art. 1, art. 2 ust.1 pkt 10 i art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 ze zm.), art. 69 ust.
1 i ust. 2 pkt 2,4 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72,
poz. 665 ze zm. oraz art. 328 § 2 , art. 378, art. 321 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi
Okręgowemu do ponownego rozpoznania.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie
w całości.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W rozpoznawanej sprawie zasadniczy spór ogniskował się wokół kwestii,
w jakiej walucie została wyrażona wierzytelność wynikająca z umowy kredytowej
zawartej w dniu 28 stycznia 2000 r. między Kredyt Bank S.A. a Krzysztofem M.
Rozstrzygnięcie tej kwestii ma decydujące znaczenie dla oceny prawidłowości
zabezpieczenia wierzytelności kredytowej Banku hipoteką wyrażoną w walucie
Euro, a w konsekwencji zasadności dochodzonego roszczenia. Powód utrzymywał,
że przedmiotowy kredyt wyrażony został w złotych, a strony umowy ustaliły jego
kwotę za pomocą klauzuli walutowej (art. 3581
§ 2 k.c.), wobec czego wpis hipoteki
był sprzeczny z treścią zobowiązania dłużnika osobistego i powinien ulec
wykreśleniu.
W celu rozstrzygnięcia, w jakiej walucie została wyrażona wierzytelność
pozwanej, Sąd Okręgowy dokonał wykładni oświadczeń woli stron umowy o kredyt
z dnia 28 stycznia 2000 r.. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarżącej, wykładnię
tę należy uznać za prawidłową, uwzględniającą dyrektywy płynące z art. 65 k.c.
Dokonując jej Sąd Okręgowy uwzględnił nie tylko tytuł umowy, ale również jej
poszczególne zapisy. Z ich analizy trafnie wyprowadził wniosek, że strony umowy
6
ustaliły, iż kredyt zostanie udzielony w walucie obcej (§ 1 ust. 2 umowy),
a wypłacony zostanie w złotych, po podpisaniu umowy o kredyt i przeliczeniu
według kursu kupna dewiz dla EUR, zgodnie z „Tabelą kursów” (§ 1 ust. 2).
Sąd drugiej instancji zasadnie odwołał się również czynności, które strony podjęły
już po podpisaniu umowy kredytowej, a zatem do etapu realizacji jej warunków.
Zarówno z treści wystawionego w dniu 3 lutego 2000 r. zaświadczenia bankowego,
jak i z wniosku Krzysztofa M. o ustanowienie hipoteki wynikało, że udzielono
kredytu gotówkowego w wysokości 100.000 euro. O słuszności wniosku, że
wierzytelność kredytowa została wyrażona w walucie Euro świadczyła więc także
zbieżność między sformułowaniami zawartymi w umowie z dnia 28 stycznia 2000 r.
a treścią oświadczeń składanych po jej zawarciu.
Prawidłowa wykładnia umowy powinna – zgodnie z art. 65 § 2 k.c. –
uwzględniać w pierwszym rzędzie badanie zgodnego zamiaru stron i celu umowy.
Nie może jednak pomijać tekstu umowy, którego sens należy ustalać za pomocą
językowych reguł znaczeniowych. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko
kontrowersyjny fragment tekstu, lecz także inne postanowienia umowy
i uwzględniać związki treściowe między postanowieniami, a zarazem
pozatekstowe okoliczności, np. rokowania poprzedzające zawarcie umowy,
rozumienie tekstu, zachowanie stron po zawarciu umowy itd. Wykładnia umowy,
zwłaszcza zawartej między przedsiębiorcami, nie powinna prowadzić do wniosku,
iż zamiarem stron było zawarcie odmiennych istotnych postanowień od tych, które
zostały wyrażone na piśmie (por. wyrok Sądu Najwyższego: z dnia 17 grudnia
2008 r., I CSK 250/08, niepubl., z dnia 18 listopada 2003 r., II CK 195/02, niepubl.).
Dokonana przez Sąd Okręgowy wykładnia uwzględnia powyższe wskazania.
Należy podkreślić, że ułożenie stosunku prawnego w ten sposób, że strony
wskazują inną walutę zobowiązania i inną walutę wykonania tego zobowiązania,
jest zgodne z zasadą swobody umów (art. 3531
k.c.). Modyfikacja taka dotyczy
wyłącznie sposobu wykonania zobowiązania, przez co nie powoduje zmiany waluty
wierzytelności na złote. Gdy strony umowy o kredyt ustalą, że zapłata kredytu
nastąpi w złotych, dłużnik powinien postępować zgodnie z treścią zawartego
zobowiązania, a na wierzycielu spoczywa obowiązek współdziałania (art. 354 § 1
i 2 k.c.). Kredyt w tej postaci powinien być zabezpieczony hipoteką ustaloną
7
w walucie obcej, a więc w tej w której jest wyrażona wierzytelność. Wynika to
z zasady akcesoryjności hipoteki. Zgodnie z art. 68 zdanie drugie u.k.w.h. –
w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r.
o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 131, poz. 1075) - jeżeli wierzytelność została zgodnie z prawem
wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę należało wyrazić w tym
innym pieniądzu. Nieprawidłowe byłoby zatem ustanowienie w takim przypadku
hipoteki w złotych, gdyż nie była to rzeczywista waluta wierzytelności, a jedynie
oznaczenie pieniądza, w którym miały być podejmowane czynności wykonawcze
wynikające z zobowiązania.
Ponadto należy zaznaczyć, że w niniejszej sprawie – wbrew stanowisku
skarżącego - wierzytelność kredytowa nie była wierzytelnością przyszłą
podlegającą zabezpieczaniu hipoteką kaucyjną (art. 102 u.kw.h.). Od chwili
podpisania umowy o kredyt jej wysokość była znana stronom i została oznaczona
na kwotę 100.000 Euro (§ 1 ust. 1 umowy). Strony nie oznaczyły wysokości
zobowiązania za pomocą klauzuli walutowej (art. 3581
§ 2 k.c.) poprzez odwołanie
się do oznaczonej kwoty w obcej walucie. Zastrzegły natomiast, że wypłata kredytu
ma nastąpić w złotych, po przeliczeniu wg kursu kupna dewiz dla Euro zgodnie
z „Tabelą kursów” (§ 1 ust. 2).
Powyższe oznacza, że nie doszło do naruszenia przez Sąd Okręgowy
wskazanych w skardze przepisów prawa materialnego.
Za bezzasadne należało również uznać zarzuty naruszenia przepisów
postępowania, tj. art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1, art. 378 i art. 321 § 1 k.p.c.
Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie konieczne elementy i nie
jest dotknięte brakami uniemożliwiającymi przeprowadzenie kontroli kasacyjnej
(zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego: z dnia 27 marca 2008 r., III CSK 315/07,
niepubl., z dnia 21 lutego 2008 r., III CSK 264/07, niepubl., z dnia 4 marca 2010 r.,
I CSK 439/09, niepubl., z dnia 9 września 2010 r., I CSK 679/09, niepubl.). Wynika
z niego, że Sąd Okręgowy miał na uwadze cały materiał zgromadzony
w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu
apelacyjnym i odniósł się do zarzutów skarżącego kwestionujących ocenę
charakteru umowy o kredyt.
8
W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym
nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
sąd jest związany żądaniem pozwu (zob. uchwała siedmiu sędziów SN z 18 maja
2010 r., III CZP 134/09, OSNIC 2010 r., nr 10, poz. 131). W niniejszej sprawie
żądanie zostało oparte na podstawie art. 10 u.k.w.h. i dotyczyło uzgodnienia treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przez wykreślenie w całości
hipoteki, a nie jedynie w zakresie wpisu obejmującego oprocentowanie.
Wobec powyższego Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c. oddalił
skargę kasacyjną jako nieuzasadnioną. O kosztach postępowania kasacyjnego
orzekł zgodnie z art. 98 i art. 108 §1 w związku z art. 39821
k.p.c. i § 6 pkt 7, § 13
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz.
1348 ze zm.).