Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 665/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

Sędziowie: SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa R. S.

przeciwko J. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt I C 155/11

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie zażaleniowe;

2.  nie obciążać powódki kosztami postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 665/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rybniku postanowieniem z dnia 13 marca 2015r. zasądził od powódki R. S. na rzecz pozwanego J. R. kwotę 1.208,07 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na podstawie art. 108 1 k.p.c. w związku z art. 98 k.p.c. W uzasadnieniu wskazał, że na koszty te złożyły się: koszty poniesione w związku z tłumaczeniami, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600 zł, oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17zł oraz uwzględniając koszty związane z opiniami biegłego.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany zarzucając naruszenie przepisów postępowania które mogło mieć wpływ na treść postanowienia, a to art. 109 § 2 k.p.c. oraz art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na zasądzeniu od powódki na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa adwokackiego w wysokości 600 zł, podczas gdy winny one wynosić 1.800 zł.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kwoty 2.408,07 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwoty 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 108 1 k.p.c., jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji. Do kosztów sądowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami) zalicza się opłaty i wydatki ustawy.

Zaskarżonym postanowieniem sąd, na wskazanej powyżej podstawie prawnej, orzekł o obowiązku zwrotu kosztów procesu. Tymczasem postanowienia obejmujące koszty procesu w zakresie szerszym, niż tylko koszty sądowe podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 351 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011r. (II CZ 41/11).

Wobec jednak uprzedniego uchylenia zaskarżonego postanowienia na skutek rozpoznania zażalenia powódki na to postanowienie, wydanie ponownego orzeczenia tym przedmiocie stało się bezprzedmiotowe, a w związku z tym, umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda