Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 186/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2015r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Jolanta Olszowy-Rozmus

Protokolant:

Renata Pieczonka

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015r. w Rzeszowie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko Zespołowi Szkół w G. W.

o ustalenie istnienia stosunku pracy na podstawie mianowania

I.  oddala powództwo.

II.  zasądza od powódki K. K. na rzecz strony pozwanej Zespołu Szkół w G. W. kwotę 60 zł ( sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV P 186/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 30 września 2015r.

Pozwem z dnia 9 kwietnia 2015r. skierowanym przeciwko Zespołowi Szkół w G. W. powódka K. K. wniosła o ustalenie, iż pomiędzy nią a stroną pozwaną istnieje stosunek pracy na podstawie mianowania od dnia 1 września 2012r. oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu żądania pozwu powódka podała, że w dniu 1 września 2007r. zawarła z pozwanym Zespołem Szkół umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 10/18 etatu. W lipcu 2012r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a w dniu 31 sierpnia 2013r. jej umowa uległa zmianie w ten sposób, że została zatrudniona w okresie od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r. w pełnym wymiarze zajęć tj. 18/18 etatu.

Powołując się na treść art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, powódka podniosła, iż spełniła wszystkie warunki określone w tym przepisie, aby jej stosunek pracy został przekształcony ze stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na stosunek pracy na podstawie mianowania. Podała również, iż wielokrotnie zwracała się do pozwanego za pośrednictwem ZNP Oddział w R. o przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, jednakże pozwany odmówił. Powódka podkreśliła jednocześnie, iż przez ostatnie trzy lata szkolne była zatrudniona u pozwanego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin, także obecnie istnieje podstawa do jej zatrudnienia na podstawie mianowania.

Strona pozwana Zespół Szkół w G. W. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu przyznano, iż w dniu 1 września 2007r. zawarto z powódką umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 10/18 etatu. W związku z planowaną ilością godzin na rok szkolny 2012/2013 w dniu 10 maja 2012r. zawarto z powódką porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy o pracę, ustalając, ze w okresie do 31 sierpnia 2013r. będzie świadczyła pracę w wymiarze 13.5/18. W dniu 31 sierpnia 2012r. strony zawarły porozumienie, zgodnie z którym powódce powierzono dodatkowo 2, 5 godziny zajęć nauczania indywidulanego oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Zwiększenie ilości godzin dla powódki było związane z możliwością powierzenia jej realizacji kształcenia ucznia M. O., zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w R., które zostały wydane na czas oznaczony. Podobnie było w kolejnych latach szkolnych. Zdaniem pozwanej analiza dotychczasowego zatrudnienia powódki wskazuje, iż nie była ona dotąd zatrudniona u pozwanego w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Wykonywanie przez powódkę pracy ponad wymiar czasu pracy, o którym mowa w umowie o pracę (10/18) każdorazowo wynikało z zawartego na czas ściśle określony aneksu do umowy (porozumienia). Praca ta miała charakter czasowy, w danym roku szkolnym, gdyż związana była z realizacją wydanych przesz Zespół (...) działający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w R. konkretnymi orzeczeniami, dotyczącymi ucznia M. O. (2) oraz okresem, w jakim zajęcia „dodatkowe”, czyli indywidualne oraz rewalidacyjne, zgodnie z orzeczeniami maja być przeprowadzane. Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony uzależniona jest od kilku czynników, miedzy innymi planu nauczania, obiektywnych potrzeb szkoły i stanu zatrudnienia w szkole. Jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem szczegółowej analizy możliwości danej placówki w perspektywie znacznie dłuższej niż aktualny rok szkolny. Przejściowe ( na dany rok szkolny) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, oparte jedynie na konieczności prowadzenia zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych, nie uzasadnia ziszczenia się warunku do zatrudnienia na czas nieokreślony, jeżeli w dłuższej perspektywie czasowej nie występują ku temu przesłanki. W sytuacji powódki liczba dodatkowych zajęć, ponad wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę determinowana była stricte potrzebą prowadzenia zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych dla konkretnego ucznia w określonym czasie, nie było i nie jest zaś możliwe zatrudnienie jej w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka K. K. została zatrudniona w pozwanym Zespole Szkół w G. W. z dniem 1 września 2007r. na czas nieokreślony jako nauczyciel w wymiarze 10/18 etatu. W dniu 2 sierpnia 2012r. Burmistrz R. nadał powódce stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Powódka jest nauczycielem matematyki, ukończyła także kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, uprawniający ją do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

W dniu 31 sierpnia 2012r. strony zawarły porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy o pracę, w ten sposób, że w okresie od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r. powódka świadczyła pracę w wymiarze czasu pracy 18/18 ( z tego 13,5/18 w Szkole Podstawowej oraz 4,5/18 – w Gimnazjum).

W dniu 20 maja 2013r. strony zawarły kolejne porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy o pracę w części dotyczącej wymiaru czasu pracy i postanowiły, iż w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r. powódka będzie pracować w wymiarze 15/18 etatu w Zespole Szkół w G. W. ( 11/18 – w Szkole Podstawowej oraz 4/18 w Gimnazjum).

W porozumieniu z dnia 30 sierpnia 2013r. strony postanowiły, iż w okresie od 1 września 2013r. do 27 czerwca 2014r. powódka będzie zatrudniona w wymiarze 17,5/18 etatu ( 2,5/18 etatu – nauczanie indywidulane, 13,5/18 w Szkole Podstawowej oraz 4/18 w Gimnazjum).

Kolejne porozumienie stron zawarte w dniu 1 września 2014r. przewidywało z kolei, iż w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. powódka będzie pracować u strony pozwanej w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie pismem z dnia 1 września 2014r. Burmistrz nałożył na powódkę obowiązek podjęcia pracy w roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze 4 godzin na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół nr (...) w R..

W dniu 25 maja 2015r. strony zwarły porozumienie, w którym zgodnie postanowiły, iż w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. powódka będzie świadczyć pracę w wymiarze 11/18 etatu.

(dowód: umowa o pracę, akta mianowania i porozumienia – w aktach osobowych powódki)

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym pozwanego Zespołu Szkół na rok szkolny 2012/2013 powódce przydzielono 12, 5 godzin matematyki oraz 1 godzinę wychowawczą, co łącznie dało 13, 5 godziny. W aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 z dnia 29 sierpnia 2012r. powódce dodatkowo przydzielono 2, 5 godziny nauczania indywidualnego oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, co łącznie dało 18 godzin.

W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 powódce przydzielono 12 godzin z matematyki, 1 godzinę wychowawczą oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, co łącznie dało 15 godzin. W dniu 29 sierpnia 2013r. opracowano aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, zgodnie, z którym powódce powierzono dodatkowo 2, 5 godziny nauczania indywidualnego ucznia M. O. oraz 2 godziny innych zajęć rewalidacyjnych, co ogółem wyniosło 17,5 godzin.

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015 dla powódki przewidziano 9 godzin z matematyki i 1 godzinę wychowawczą, co łącznie stanowiło 10 godzin. W aneksie do arkusza organizacyjnego pozwanego Zespołu Szkół w G. W. na rok szkolny 2014/2015 z dnia 26 sierpnia 2014r. powódce przydzielono dodatkowo 2, 5 godziny nauczania indywidualnego ucznia M. O. oraz 2 godziny innych zajęć rewalidacyjnych, 2,89 zajęć w świetlicy, a także przewidziano dla niej uzupełnianie etatu w innej szkole w wymiarze 4 godzin. Łącznie powódka otrzymała 21,39 godzin.

Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół w G. W. na rok szkolny 2015/2016 przewidywał dla powódki 8,25 godzin z matematyki, 1 godzinę wychowawczą oraz 2,53 godziny w świetlicy, co razem wyniosło 11,78 godzin. Według aneksu do arkusza powódka otrzymała dodatkowo 1, 5 godziny nauczania indywidulanego oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, co łącznie dało wymiar 14,5/18.

Powódka jest jednocześnie zatrudniona na podstawie odrębnej umowy o pracę w Zespole Szkół nr (...) w R. w wymiarze 4/18.

Organ prowadzący szkołę ( Gmina R.) nie nałożył na powódkę w roku szkolnym 2015/2016 obowiązku uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć w Zespole Szkół nr (...) w R..

(dowód: arkusze organizacyjne szkoły na lata szkolne 2012/2013, 2013/2014 oraz 2015/2016 wraz z aneksami, pismo Burmistrza R. z dnia 25.06.2015r. – k. 80, pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr (...) w R. z dnia 26.06.2015r. – k. 81, zeznania powódki – k.95-96, zeznania pozwanego – k. 96 - 98)

Zajęcia nauczania indywidulanego, które były przydzielane powódce począwszy od roku szkolnego 2012/2013 związane były z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia M. O. (2) wydawanymi przez Poradnię P. – Pedagogiczną w R.. Orzeczenia te były kolejno wydawane na okres od 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013r., od 2 września 2013r. do 26 czerwca 2015r. Rodzice tego ucznia corocznie zwracali się do Dyrektora pozwanego Zespołu Szkół w G. W. o przyznanie nauczania indywidualnego dla syna. Prośby te w miesiącu czerwcu każdego roku były kolejno przekazywane przez Dyrektora Szkoły do Burmistrza R. z prośbą o zabezpieczenie środków na nauczanie indywidualne. Nauczanie indywidualne było przyznawane przez Burmistrza R. kolejno na okres od 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013r. ( 10 godz/tydzień), na okres od 1 września 2013r. do 27 czerwca 2014r. ( 10 godz./tydzień) oraz na okres od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. (10 godz./tydzień).

(dowód: Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – k.32 – 37, pismo rodzica ucznia M. O. kierowane do Dyrektora Zespołu Szkół w G. – k.38, pisma Dyrektora Zespołu Szkół w G. W. kierowane do Burmistrza R. – k.28, 30, 39, 42, 46, pisma Burmistrza R. skierowane do Dyrektora Zespołu Szkół w G. W. w sprawie przyznania godzin z nauczania indywidualnego - k. 40, 44, 45 )

W roku szkolnym 2013/2014 u strony pozwanej uruchomiono świetlicę szkolną, przy czym nie było pewności co do tego, czy będzie zapotrzebowanie na korzystanie ze świetlicy przez uczniów. Dyrektor Szkoły uznał, iż w pierwszym, próbnym okresie funkcjonowania świetlicy przyzna godziny zajęć świetlicowych nauczycielom jako godziny ponadwymiarowe, gdyż taka forma przydziału godzin stwarzała możliwość ich odebrania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

(dowód: zeznania pozwanego – k. 96)

W pozwanym Zespole Szkół jako nauczyciel matematyki oraz dodatkowo fizyki zatrudniona jest A. D. (1). Jest ona nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania, posiadającym 22 – letni staż pracy. W roku 2015/2016 nauczycielowi temu przydzielono 16,75 godz. matematyki oraz 3,5 godz. fizyki oraz jedną godzinę wychowawczą, co łącznie wynosi 21,25. Gdyby temu nauczycielowi odebrać godziny matematyki w jednej z klas ( 4 godz.) na korzyść powódki, nauczyciel ten nie miałby wymaganego pensum. Dodatkowe godziny nauczania indywidulanego pojawiły się dopiero we wrześniu 2015r. i zostały przyznane jedynie do końca roku szkolnego – tj. do dnia 24 czerwca 2016r. Wówczas nauczyciel A. D. otrzymała dodatkowo 2,5 godz. nauczania indywidualnego z matematyki i fizyki. Dodatkowe godziny na mocy aneksu do arkusza organizacyjnego otrzymała także powódka.

(dowód: arkusz organizacyjny na rok szkolny 2015/2016, zeznania reprezentującego stronę pozwaną J. S. – k.96 - 97)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane wyżej dowody. Sąd dał wiarę wskazanym dowodom z dokumentów, albowiem zostały one sporządzone w przepisanej prawem formie, przez upoważnione podmioty działające w ramach swych kompetencji. Ich treść nie była kwestionowana przez strony w toku postępowania.

Sąd obdarzył walorem wiarygodności zeznania powódki K. K., gdyż zasadniczo jej twierdzenia korespondują z pozostałym materiałem dowodowym. Część zeznań powódki stanowi jednak wyraz jej subiektywnej oceny co do możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Sąd w pełni dał wiarę zeznaniom reprezentującego stronę pozwaną J. S.. Jego zeznania są rzeczowe, konkretne i korelują z dowodami z dokumentów.

Sąd oddalił wniosek strony pozwanej w przedmiocie zeznań świadka A. D. (1), uznając, iż przeprowadzenie tego dowodu w świetle okoliczności sprawy i dowodów z dokumentów było zbędne.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należało się odnieść do podstawy prawnej powództwa. Żądanie ustalenia oparte jest o art. 189 kpc, zgodnie, z którym można żądać ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa w sytuacji istnienia interesu prawnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7.04.2010r. ( II PK 342/09, LEX nr 585783) interes prawny istnieje wówczas, gdy zachodzi stan niepewności co do istnienia stosunku prawnego lub prawa, a wynik postępowania doprowadzi do usunięcia niejasności i wątpliwości w tym zakresie i zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy istniejący spór lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. W rozpoznawanej sprawie zdaniem Sądu powódka miała interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie, bowiem pojawiły się wątpliwości co podstawy prawnej łączącego ją w dalszym ciągu z pozwanym stosunku pracy, co ma niewątpliwie znaczenie dla dalszego bytu i realizacji tego stosunku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a Karty Nauczyciela stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile są spełnione kumulatywnie przesłanki określone w ust. 5 pkt 1 – 6. Warunki te to: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo umyślne, brak toczących się postępowań - karnego, dyscyplinarnego lub o ubezwłasnowolnienie, a także posiadanie stosownych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz istnienie warunków do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5 potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

W rozpatrywanej sprawie powódka spełniła wymagania przewidziane ust. 5 pkt 1 – 5, w szczególności dotyczące kwalifikacji – co zostało potwierdzone aktem nadania stopnia awansu zawodowego. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy miało jednak ustalenie, czy w pozwanym Zespole Szkół istniały warunki do zatrudnienia powódki w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2006r. II PK 4/06 ( OSNP 2007/17-18/249) wskazano, iż warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, w rozumieniu art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 179, poz. 1845) nie występują, jeżeli z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możliwość zapewnienia takiego zatrudnienia występuje tylko w danym roku szkolnym, a szkoła nie planuje zajęć pozwalających na takie zatrudnienie w kolejnym roku”. Chodzi zatem o to, aby istniały gwarancje, że nauczycielowi będzie można zapewnić pensum w dłuższym, niż jeden rok szkolny wymiarze czasowym. Ocena taka winna zatem uwzględniać dłuższą czasową perspektywę trwania takiej umowy. Warunki takie nie występują, gdy z oceny konkretnej sytuacji wynika, iż występowała uzasadniona niepewność co do możliwości takiego zatrudnienia w kolejnych latach szkolnych ( por. wyrok SN z dnia 6.03.2014r. I PK 221/13, OSNP 2015/9/109, a także wyrok SN z dnia 9.07.2015r. I PK 241/14, Lex 1784520).

Przenosząc te rozważania Sądu Najwyższego na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w roku szkolnym 2012/2013, po otrzymaniu przez powódkę stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przydzielono jej 18 godzin, jednakże liczba ta wynikała z przydzielenia jej 2, 5 godziny nauczania indywidualnego oraz 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, w związku z przyznaniem tych godzin przez organ prowadzący na okres od 3.09.2012r. do 28.06.2013r. W kolejnym roku szkolnym 2013/2014 w arkuszu organizacyjnym powódce przydzielono 12 godzin z matematyki, 1 godzinę wychowawczą oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, co łącznie dało 15 godzin. Dopiero w dniu 29 sierpnia 2013r., po przyznaniu przez organ prowadzący na okres od 1.09.2013r. do 27.06.2014r. dodatkowych 10 godzin tygodniowo na nauczanie indywidulane ucznia M. O., opracowano aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, zgodnie z którym powódce powierzono dodatkowo 2, 5 godziny nauczania indywidualnego oraz 2 godziny innych zajęć rewalidacyjnych, co ogółem wyniosło 17,5 godzin i nadal nie dawało powódce pełnego pensum.

W roku szkolnym 2014/2015 dla powódki przewidziano 9 godzin z matematyki i 1 godzinę wychowawczą, co łącznie stanowiło 10 godzin. W aneksie do arkusza organizacyjnego pozwanego Zespołu Szkół w G. W. na rok szkolny 2014/2015 z dnia 26 sierpnia 2014r. powódce przydzielono dodatkowo 2, 5 godziny nauczania indywidualnego ucznia M. O. oraz 2 godziny innych zajęć rewalidacyjnych, 2,89 zajęć w świetlicy, a także przewidziano dla niej uzupełnianie etatu w innej szkole w wymiarze 4 godzin. Łącznie powódka otrzymała 21,39 godzin. Nadal jednak godziny nauczania indywidulanego i zajęć rewalidacyjnych były przyznane czasowo na okres od 1.09.2014r. do 26.06.2015r.. Pełne pensum zapewniło powódce wyłącznie uzupełnianie etatu w innej szkole ( Zespole Szkół nr (...) w R.).

Podobnie w bieżącym roku szkolnym (2015/2016) nie było możliwości zatrudnienia powódki w pełnym wymiarze zajęć i powódka otrzymała u strony pozwanej jedynie 14,5/18 godzin.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. nr 175, poz. 1086) jak i aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014r., poz. 1157) przewidują, iż indywidulane nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidulanego nauczania, wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Zasadne są zatem twierdzenia strony pozwanej, iż orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przyznawane są każdorazowo na czas trwania zajęć dydaktycznych, a więc na okres od początku września do końca czerwca kolejnego roku, a nie na cały rok szkolny. W związku z tym na etapie planowania organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny nie wiadomo jeszcze, czy godziny nauczania indywidulanego i zajęcia rewalidacyjne będą przez organ prowadzący nadal przyznane i na jaki okres czasu.

Jeżeli zaś chodzi o zajęcia na świetlicy szkolnej, to świetlica szkolna została uruchomiona w roku szkolnym 2013/2014 na próbę. Nie było wówczas wiadome, czy będzie zapotrzebowanie na korzystanie ze świetlicy przez uczniów. Taka sytuacja nadal nie pozwalała zatem na zagwarantowanie powódce pełnego pensum na czas nieokreślony. W kolejnych zaś latach szkolnych inni nauczyciele pełnoetatowi uzupełniali etaty w świetlicy.

Odnosząc się natomiast do twierdzeń powódki dotyczących możliwości przydziału jej części godzin matematyki, które ma nauczyciel A. D. (1) wypada wskazać, iż nauczyciel ten, co wynika z arkuszy organizacyjnych pozwanej Zespołu Szkół jest nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela matematyki i fizyki. Nie ma możliwości dokonania podziału godzin nauczania w klasach pomiędzy A. D., a powódką, gdyż nie może jednego przedmiotu w danej klasie uczyć jednocześnie dwóch nauczycieli. Odebranie nauczycielowi A. D. godzin matematyki w jednej z klas i powierzenie ich powódce sprawiłoby z kolei, iż to A. D. w roku szkolnym 2015/2016 nie miałaby zapewnionego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, a jest nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. Podkreślić przy tym należy, iż dodatkowe godziny nauczania indywidulanego ( 2,5 godz.), które przydzielono temu nauczycielowi pojawiły się dopiero we wrześniu 2015r. i zostały przyznane przez organ prowadzący szkołę jedynie do końca roku szkolnego – tj. do dnia 24 czerwca 2016r.

Reasumując, analiza arkuszy organizacyjnych pozwanego Zespołu Szkół w G. W. oraz pozostałych dowodów z dokumentów nie pozwala na uznanie, iż od dnia 1 września 2012r. istniała możliwość zatrudnienia powódki w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Z tych względów powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów zastępstwa procesowego wydano na podstawie art. 98 kpc oraz § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490).