Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kp 1024/09

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2009 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Lidia Hojeńska

Protokolant: Edyta Makowska

Prokurator Prokuratury Okręgowej- nie stawił się zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 roku, sygn. akt V Ds. 102/07 o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec G. D. – na zasadzie art. 263 § 2 k.p.k. w zw. z art. 249 § 1 k.p.k. i art. 258 § 1 i § 2 k.p.k.

postanawia

przedłużyć do dnia 22 grudnia 2009 r. tymczasowe aresztowanie zastosowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia z dnia 23 czerwca 2009 roku, sygn. akt II Kp 701/09 wobec G. D. , syna A. i Z. z domu G., urodzonego (...) w K., podejrzanego o to, że:

w okresie od 2005 roku do 2007 roku w H. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w warunkach przestępstwa ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z P. T., osobą o imieniu (...), i T. M. ps.- (...) , dokonał co najmniej dziewięciokrotnego wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany, w łącznej ilości nie mniejszej niż 17 kg, co stanowi nie mniej niż 17.000 jednorazowych porcji o wadze 1 grama, w ten sposób, że:

w okresie od 2005r do grudnia 2006r nabył w H. od osoby o imieniu (...)wspólnie z T. M. ps.- (...), za pośrednictwem P. T. środki odurzające w łącznej ilości 9 kg marihuany, kupując każdorazowo w porcjach od 1 do 2 kg wymienionego środka, płacąc za każdy kilogram pieniędzmi w kwocie 2500 €, którą następnie zbył na terytorium Polski innym, nieustalonym dotychczas osobom,

okresie 2007r nabył w H. od osoby o imieniu (...)wspólnie z T. M. ps.- (...)środki odurzające w łącznej ilości 8 kg marihuany, kupując każdorazowo po 2 kg wymienionego środka, którą następnie zbył na terytorium Polski innym, nieustalonym dotychczas osobom,

tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) i art. 56 ust. 1 i 3 cyt. ustawy w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk .

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2009 roku, utrzymanym w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydziału Odwoławczego z dnia 9 lipca 2009 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia zastosował wobec G. D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania uznając, iż popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa zostało z dużym prawdopodobieństwem potwierdzone zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Z uwagi na wielość czynności procesowych, które należy jeszcze w sprawie wykonać, śledztwa nie zdołano ukończyć przed upływem terminu zastosowanego środka zapobiegawczego.

W dalszym ciągu niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych czynności procesowych w tym m.in. należy ustalić osoby, które nabyły od podejrzanego środki odurzające, przeprowadzić uzupełniające przesłuchanie podejrzanego, przeprowadzić konfrontacje.

Sąd Okręgowy uznał, że fakt popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa jest w znacznym stopniu uprawdopodobniony zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności za jego sprawstwem przemawiają wyjaśnienia współpodejrzanych, w tym P. T., jak również zapis rozmów telefonicznych.

W ocenie Sądu ww. materiał dowodowy, zgodnie z brzmieniem art. 249 § 1 k.p.k. uzasadnia potrzebę stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

Zdaniem Sądu Okręgowego za uzasadnione należy uznać dalsze
istnienie przesłanek określonych w przepisach art. 258 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. przemawiających za potrzebą dalszego stosowania orzeczonego środka zapobiegawczego.

Zważyć również należy, iż G. D. grozi realna surowa kara pozbawienia wolności. W tych okolicznościach istnieje uzasadniona obawa, iż będzie się on ukrywał przed organami wymiaru sprawiedliwości, podejmował próby kontaktu z innymi uczestnikami postępowania bądź też w inny bezprawny sposób utrudniał prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne.

Nadto charakter i waga zarzucanego podejrzanemu czynu, okoliczności jego popełnienia, czynią realną obawę, iż w warunkach wolnościowych podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub nieprawdziwych wyjaśnień. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż podejrzany w trakcie realizacji działań przestępczych współpracował z innymi osobami, które obecnie znajdują się na wolności (do chwili obecnej nie ustalono osób, którym podejrzany zbył środki odurzające). Z tego też względu zachodzi uzasadniona obawa, iż podejrzany przebywając na wolności podejmie działania zmierzające do ustalenia z nimi wspólnej korzystnej dla siebie wersji, dążąc w ten sposób do umniejszenia swojej roli w przestępczym procederze.

W związku z powyższym w ocenie Sądu, na obecnym etapie postępowania, tylko środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania należycie zabezpieczy niniejsze postępowanie. Środki o charakterze nieizolacyjnym, w tym proponowane przez obrońcę podejrzanego poręczenie majątkowe, celu tego nie spełnią.

Nadto Sąd nie stwierdził w przypadku podejrzanego warunków uzasadniających odstąpienie od stosowania tymczasowego aresztowania, opisanych w art. 259 § 1 k.p.k.

Biorąc pod uwagę planowane przez prokuratora czynności procesowe wskazane we wniosku a także wielość czynności, jakie zdążył przeprowadzić od zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego Sąd uznał wniosek za zasadny i orzekł jak na wstępie.