Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VII W 2572/15 Dnia 5 maja 2016 r.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział VII Karny

w składzie:

Przewodniczący – SSR Monika Cieszkowska

Protokolant - Magdalena Berdych

przy udziale oskarżyciela -----

po rozpoznaniu dnia 5 maja 2016 r.

sprawy z oskarżenia KP S.N. w S.

przeciwko M. P. (1)

s. G., E. z domu J.

urodzonemu w dniu (...) w G.

obwinionemu o to, że:

1.  w dniu 11 sierpnia 2015 roku około godz. 22.10 w S. przy ul. (...) poprzez odtwarzanie głośnej muzyki zakłócił spokój E. J. (1) i I. M., to jest o czyn z art. 51 § 1 kw

2.  w dniu 16 września 2015 roku około godz. 23.00 w S. przy ul. (...) poprzez odtwarzanie głośnej muzyki zakłócił spokój E. J. (1) i I. M., to jest o czyn z art. 51 § 1 kw

I.  uznaje obwinionego M. P. (1) za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów i za wykroczenia te na podstawie art. 51 § 1 kw w związku z art. 9§2 kw wymierza obwinionemu karę grzywny w wysokości 600 (sześciuset) złotych;

II.  na podstawie art. 627 kpk w związku z art. 119 kpw, art. 118 § 1 kpw oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych, § 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w kwocie 160 (stu sześćdziesięciu) złotych, na którą składają się:

zryczałtowane wydatki postępowania w kwocie 100 (stu) złotych,

opłata w kwocie 60 (sześćdziesięciu) złotych.

Sygn. akt VII W 2527/15

UZASADNIENIE

M. P. (1) wynajmuje mieszkanie przy ul. (...) pod nr (...). Od lipca 2015r. wielokrotnie odtwarzał głośno muzykę w godzinach dziennych, wieczornych i nocnych. Zajmująca mieszkanie poniżej E. J. (1) udała się do M. P., by zwrócić mu uwagę i prosić o ściszenie muzyki. M. P. oświadczył jej, że może robić, co chce i nic mu nie zrobi.

W dniu 11 sierpnia 2015 roku M. P. (1) około godz. 22.10 w S. przy ul. (...) w mieszkaniu nr (...) głośno odtwarzał muzykę , której towarzyszyły basy. Odgłosy te były słyszalne u E. J. (1) i I. M. mieszkających w tym samym budynku pod numerem (...), zakłócały im spokój . O zdarzeniu E. J. (1) zawiadomiła Policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji T. M. i M. P. (3) nie stwierdzili, by z mieszkania M. P. (1) dobiegały głośne odgłosy muzyki, gdyż lokator wyłączył ją przed przyjazdem Policji. Policjanci udali się do mieszkania M. P. (1), gdzie go zastali. M.P. zaprzeczył, by głośno odtwarzał muzykę. Po odjeździe funkcjonariuszy ponownie włączył głośno muzykę.

W mieszkaniu u E. J. (1) i I. M. nie są słyszalne odgłosy telewizora, rozmów innych sąsiadów.

Dowód:

Zeznania E. J. k. 5-6 w związku z k.63 , k. 62-64 , I.M. k. 8-9 w związku z k. 64, k. 64

Notatka urzędowa k.3

Wyjaśnienia M. P. (1) k. 14 w związku z k. 62

W dniu 16 września 2015r. M. P. (1) około godz. 23.00 w S. przy ul. (...) w mieszkaniu nr (...) ponownie głośno odtwarzał muzykę , której towarzyszyły basy, z mieszkania dochodziły krzyki co najmniej dwóch mężczyzn . Odgłosy te były słyszalne u E. J. (1) i I. M. , zakłócały im spokój. E. J. (1) udała się do mieszkania nr (...), jednak pomimo dzwonienia nikt nie otworzył jej drzwi , a muzyka ucichła.

Dowód:

Zeznania E. J. k. 5-6 w związku z k.63 , k. 62-64, I.M. k. 8-9 w związku z k. 64, k. 64

Wyjaśnienia M. P. (1) k. 14

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego M. P. (1) nadal odtwarzał w zajmowanym mieszkaniu głośno muzykę. Zwracającej mu ponownie uwagę E. J. (1) oświadczył, że kara 200 zł to nie jest dla niego żadna kara i będzie puszczał głośno muzykę.

Dowód:

Zeznania E. J. k. 62

Obwiniony M. P. (1) ma 29 lat. Jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Pracuje jako asystent handlowy, deklaruje dochody 2100 zł. Nie był karany.

Dowód:

Wyjaśnienia obwinionego k.13

Obwiniony M. P. (1) przesłuchany w postępowaniu wyjaśniającym przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień i wniósł o wymierzenie kary grzywny w kwocie 200 zł bez przeprowadzania rozprawy. Po wniesieniu sprzeciwu oskarżycieli posiłkowych od wyroku nakazowego obwiniony nie stawił się na rozprawę, która była prowadzona w trybie zaocznym .

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia obwinionego w części, w której przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów, albowiem korespondują one w pełni z pozostałym materiałem dowodowym. Brak też dowodów przeciwnych dla odmówienia wiary obwinionemu co do okoliczności dotyczących jego sytuacji osobistej i majątkowej, wobec czego oświadczenia obwinionego w tym przedmiocie Sąd uznał za wiarygodne .

Sąd oparł poczynione ustalenia faktyczne przede wszystkim na uznanych za w pełni wiarygodne zeznaniach E. J. (1) i I. M., gdyż są one spójne, logiczne , konsekwentne, szczegółowe w stopniu odpowiednim do upływu czasu, wzajemnie ze sobą korespondują. W ocenie Sądu brak w zeznaniach wskazanych świadków dążenia do bezpodstawnego pomawiania obwinionego o czyny, jakich miałby nie popełnić, w szczególności z uwagi na fakt, iż co do dwóch zarzucanych mu zachowań polegających na zakłócaniu spokoju pokrzywdzonym poprzez odtwarzanie głośnej muzyki obwiniony się przyznał.

Nie budzi wątpliwości treść notatki urzędowej , sporządzonej przez interweniującego funkcjonariusza Policji, potwierdzającej wezwanie patrolu na interwencję przez pokrzywdzoną, albowiem dokument ten jest jasny i pełny.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że obwiniony zachowaniem swoim wypełnił znamiona zarzucanych mu wykroczeń z art. 51 § 1 kw. Zgodnie z brzmieniem art. 51 § 1 kw czynu w nim stypizowanego dopuszcza się ten, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Istota wykroczenia z art. 51 § 1 kw uzależniona jest od szczególnych znamion strony podmiotowej, charakteryzującej się umyślnym okazaniem przez sprawcę lekceważenia dla norm zachowania się. Wybryk spenalizowany w ww. artykule to zachowanie, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia.

Zdaniem Sądu M. P. (1) odtwarzając po godzinie 22.00 muzykę na tyle głośno, że było to słychać również poza jego mieszkaniem , wyczerpał swoim zachowaniem umyślnie w sposób zawiniony znamiona wykroczeń z art. 51 § 1 kw . Nie zachodzą w niniejszej sprawie żadne okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną obwinionego.

Za wykroczenie z art. 51 § 1 kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił stopień winy i społecznej szkodliwości czynu obwinionego, który nie jest niski, a także sposób naruszenia zasad współżycia społecznego. Należało mieć na uwadze także niezaprzestanie zakłócania spokoju po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, co wskazuje, że obwiniony lekceważy konsekwencje takiego postępowania, nie uświadomił sobie w pełni naganności i uciążliwości swojego zachowania . Sąd uwzględnił również okoliczności osobiste związane z osobą obwinionego, jego sytuację rodzinną i majątkową , wykonywanie zatrudnienia , brak osób na utrzymaniu. Za okoliczność łagodzącą Sąd przyjął uprzednią niekaralność obwinionego . Wobec powyższego w ocenie Sądu karą adekwatną będzie kara grzywny w wysokości 600 złotych, która to kara uwzględnia także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Kierując się ogólną regułą odpowiedzialności za wynik postępowania, na podstawie art. 119 kpsw, art.118 § 1 kpsw w związku z art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowane koszty postępowania, w tym 60 zł opłaty.