Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII K 133/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie wXII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Hut

Ławnicy: Zofia Jurkiewicz, Teresa Jasińska

Protokolant: Wioletta Rojewska, Mikołaj Żaboklicki, Anna Narzymska, Magda Podniesińska, Anna Oleksy;

w obecności prokuratora: Michała Szulepy, Katarzyny Szeskiej, Lesława Bożka, Wojciecha Zdanowskiego, D. Ż.;

po rozpoznaniu w dniach 19 sierpnia 2014 roku, 3 września 2014 roku, 22 września 2014 roku, 29 września 2014 roku, 10 października 2014 roku, 7 listopada 2014 roku, 20 listopada 2014 roku, 23 stycznia 2015 roku, 5 maja 2015 roku, 07 lipca 2015 roku sprawy:

M. J., syna W. i A. z d. M., ur. (...) w W. ;

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od lipca 2002 roku do lata 2004 roku w W. i w innych miejscowościach na terenie kraju działając wspólnie i w porozumieniu z M. M. ps. (...), D. K. ps. (...), T. J. (2), K. S. (2) ps. (...), W. K. ps. (...) i innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez R. P. (1) ps. (...) vel ps. (...), mającej na celu dokonywanie przestępstw, a w szczególności produkcję (...) i jej wprowadzanie do obrotu na terenie kraju;

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k;

II.  w okresie od grudnia 2002 roku do około końca marca 2003 roku w W. i A. działając wspólnie i w porozumieniu z R. P. (1) ps. (...) vel ps. (...), W. K. ps. (...), D. K. ps. (...), M. M. ps. (...) i mężczyzną o ps. (...) z U., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości co najmniej około 120 kilogramów i nie więcej niż około 180 kilogramów w ten sposób, że z uprzednio odebranego od mężczyzny o ps. (...) z U. przez R. P. (1) i W. K. w od 10 do 15 przypadków prekursor w postaci (...) tzw. (...) w ilościach każdorazowo po około 20 litrów wraz D. K. i M. M. wytwarzał amfetaminę każdorazowo w ilości po 12 kilogramów w od 10 do 15 cyklach produkcyjnych, po czym wspólnie i w porozumieniu z D. K. i M. M. brał udział we wprowadzeniu do obrotu wyprodukowanej (...) w ten sposób, że przekazywał ją R. P. (1) i W. K. celem przekazania mężczyźnie o ps. (...) z U., przy czym z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i zarzuconego czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu dokonywanie przestępstw;

tj. o czyn z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

III.  w okresie od maja 2003 roku do 16 stycznia 2004 roku w W. i S. działając wspólnie i w porozumieniu z R. P. (1) ps. (...) vel ps. (...), W. K. ps. (...), D. K. ps. (...), M. M. ps. (...) i mężczyzną o ps. (...) z U., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości około 240 kilogramów w ten sposób, że z uprzednio odebranego od mężczyzny o ps. (...) z U. przez R. P. (1) i W. K., a od okresu letniego 2003 roku także od K. S. (2) ps. (...) prekursor w postaci (...) tzw. (...) w ilościach po około 20 litrów każdorazowo wraz D. K. i M. M. wytwarzał amfetaminę każdorazowo w ilości po 12 kilogramów w około 20 cyklach produkcyjnych, po czym wspólnie i w porozumieniu z D. K. i M. M. brał udział we wprowadzeniu do obrotu wyprodukowanej (...) w ten sposób, że przekazywał ją R. P. (1) i W. K. celem przekazania mężczyźnie o ps. (...) z U., przy czym z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i zarzuconego czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu dokonywanie przestępstw;

tj. o czyn z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

IV.  w bliżej nieustalonych dniach w okresie od maja 2004 roku do lata 2004 roku w W. i W. gm. P., działając wspólnie i w porozumieniu z R. P. (1) ps. (...) vel ps. (...), W. K. ps. (...), D. K. ps. (...), T. J. (2) i mężczyzną o ps. (...) z U., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości od około 72 kilogramów do około 108 kilogramów w ten sposób, że w około 6-9 przypadkach odbierał - za pośrednictwem R. P. (1) i W. K. - od mężczyzny o ps. (...) z U. i K. S. (2) ps. (...) prekursor w postaci (...) tzw. (...) z częstotliwością dwóch — trzech razy miesięcznie w ilościach po 20 litrów każdorazowo, a następnie z otrzymanego prekursora wraz z D. K. i T. J. (2) wytwarzał amfetaminę w około 6-9 cyklach produkcyjnych w ilości po 12 kilogramów każdorazowo, po czym wraz z D. K. i T. J. (2) wytworzoną substancję psychotropową wprowadził do obrotu poprzez przekazanie (...) R. P. (2) i W. K., którzy następnie narkotyk przekazali dalszym odbiorcom, przy czym z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i zarzuconego czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu dokonywanie przestępstw;

tj. o czyn z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ;

orzeka

1.  oskarżonego M. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego opisanego w pkt. I aktu oskarżenia z tym, że ustala okres jego popełnienia od nieustalonego dnia grudnia 2002 roku do dnia 17 czerwca 2004 roku, a oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i za to na mocy art. 258 § 1 k.k. skazuje go i wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego M. J. - w ramach zarzucanego mu czynu zabronionego opisanego w pkt. II aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od grudnia 2002 roku do nieustalonego dnia marca 2003 roku w W. i w A. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości nie mniej niż 96 kilogramów i nie więcej niż 166 kilogramów w ten sposób, że wraz z ustalonymi osobami przy wykorzystaniu prekursora w postaci (...) tzw. (...) w ilościach każdorazowo nie mniej niż 20 litrów wytworzył amfetaminę, każdorazowo w ilości po 12 kilogramów, w od 8 do 13 cyklach produkcyjnych oraz brał udział we wprowadzeniu do obrotu wyprodukowanej (...), wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne, w ten sposób że przekazywał ją ustalonym osobom celem udostępnienia odpłatnie nieustalonej osobie celem dalszej odsprzedaży, a z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten popełnił działając w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw, czym wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k . w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k skazuje go, a na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 1 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając równowartość jednej stawki dziennej w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

3.  na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. J. przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości 22.517,56 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy);

4.  oskarżonego M. J. - w ramach zarzucanego mu w czynu zabronionego opisanego pkt. III aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od maja 2003 roku do 16 stycznia 2004 roku w W. i w S., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne oraz z D. K. ps. (...) i M. M. ps. (...) prawomocnie skazanymi w sprawie o sygn.VIII K 504/04 Sądu Okręgowego w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości nie więcej niż 240 kilogramów w ten sposób, że wraz z D. K. ps. (...) i M. M. ps. (...) przy wykorzystaniu prekursora w postaci (...) tzw. (...) w ilościach każdorazowo po nie mniej niż 20 litrów, wytworzył amfetaminę każdorazowo w ilości po 12 kilogramów w co najmniej 20 cyklach produkcyjnych oraz brał udział we wprowadzeniu do obrotu wyprodukowanej (...), wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne, w ten sposób że przekazywał ją ustalonym osobom celem udostępnienia odpłatnie nieustalonej osobie celem dalszej odsprzedaży, a z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czyn ten popełnił działając w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw , czym wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.i za to na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k skazuje go, a na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 1 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 300 (trzystu) stawek dziennych, ustalając równowartość jednej stawki dziennej w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

5.  na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. J. przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości 54.465,12 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy);

6.  oskarżonego M. J. - w ramach zarzucanego mu czynu zabronionego w pkt. IV aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od maja 2004 roku do 17 czerwca 2004 roku w W. i w W. gm. P. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, brał udział w procesie wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci (...) w ilości nie więcej niż 36 kilogramów w ten sposób, że wraz z ustalonymi osobami, przy wykorzystaniu prekursora w postaci (...) tzw. (...) w ilościach każdorazowo po co najmniej 20 litrów wytworzył amfetaminę każdorazowo w ilości po 12 kilogramów w 2 cyklach produkcyjnych (w tym w jednym wykorzystującym dwukrotnie po co najmniej 20 litrów prekursora (...)) oraz brał udział we wprowadzeniu do obrotu wyprodukowanej (...), wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami wobec których prowadzone jest odrębne postępowanie karne, w ten sposób że przekazywał ją ustalonym osobom celem udostępnienia odpłatnie dalszym odbiorcom celem dalszej odsprzedaży, a z popełnionego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu i czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw, czym wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 9 grudnia 2011 roku (Dz.U.2011.117.678 art. 1) zgodnie z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k skazuje go, a na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 1 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając równowartość jednej stawki dziennej w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

7.  na mocy art. 45 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. J. przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości 8.211,89 zł (osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);

8.  na mocy art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. w brzemieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010 roku (Dz.U.2009.206.1589 art. 1) kary jednostkowe pozbawienia wolności (z pkt. 1,2,4,6) wymierzone za poszczególne czyny zabronione łączy i wymierza oskarżonemu M. J. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 8 (ośmiu) lat;

9.  na mocy art. 85 k.k. i 86 § 1 i § 2 k.k. w brzemieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010 roku (Dz.U.2009.206.1589 art. 1) w zw. z art. 33 § 3 k.k. kary jednostkowe grzywny (z pkt. 2,4,6) wymierzone za poszczególne czyny zabronione łączy i wymierza oskarżonemu M. J. karę łączną grzywny w wymiarze 300 (trzystu) stawek dziennych, ustalając równowartość jednej stawki dziennej w kwocie 10 zł (dziesięciu);

10.  na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności o której mowa w pkt. 8 zalicza oskarżonemu M. J. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 20 stycznia 2015 roku;

11.  na mocy art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. w zw. z art. § 14 ust. 2 pkt. 5 i § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z zm.) zasądza od Skarbu Państwa rzecz adw. A. M. kwotę 1.680 zł. (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych), podwyższoną o podatek od towarów i usług (23% VAT) tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu oskarżonego;

12.  na mocy art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 5 lub 6 i art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.2011.240.1431 ) zasądza od oskarżonego M. J. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem opłaty i kwotę 4.357,34 złotych (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści cztery grosze) tytułem pozostałych kosztów sądowych;