Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

dnia 16 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVI Wydział Karny

w składzie :

Przewodniczący – SSO Piotr Kurczewski

Protokolant: sędzia przewodniczący

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Agnieszki Krysman

po rozpoznaniu

sprawy z urzędu

o wydanie wyroku łącznego w stosunku do P. K. s. M.

postanawia

1.  na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie w zakresie wydania wyroku łącznego obejmującego karę orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie XVI K 21/12;

2.  na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie uznać się niewłaściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy i przekazać ją do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu jako właściwemu miejscowo i rzeczowo;

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 2 czerwca 2017 roku Administracja Aresztu Śledczego w P. zawiadomiła Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, że w związku z wprowadzeniem do wykonania orzeczenia w sprawie VIII K 1036/16 Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wobec skazanego P. K. zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, albowiem odbywa on kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone następującymi wyrokami:

-Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. (sygn. akt III K 557/12), za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. – kara 2 lata pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2015 r. (sygn. akt VIII K 191/15), za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. – kara 2 lata i 6 miesiące pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 1 marca 2016 r. (sygn. akt III K 138/15), za 2 przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. – kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2016 r. (sygn. akt VIII K 1112/15), za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. i przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. – kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VIII K 1036/16), za ciąg 2 przestępstw z art. 244 k.k. oraz przestępstwo z art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. – kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd z urzędu ustalił, że P. K. był również skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2012 r. ( sygn. akt XVI K 21/12), zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r. ( sygn. akt II AKa 187/12) za przestępstwa z art. 280 § 1 i 2 k.k. i inne na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu jako właściwemu miejscowo i rzeczowo, wskazując że P. K. był wielokrotnie karany, w tym również wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie XVI K 21/12, wobec czego stosownie do regulacji art. 569 § 2 k.p.k. właściwym do wydania wyroku łącznego jest sąd wyższego rzędu tj. Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do regulacji art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów. Owe warunki szczegółowo wskazane są w art. art. 85 k.k. i stanowią, że karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Rozważając w/w warunki w realiach niniejszej sprawy sąd stwierdził, że w przypadku P. K. warunki do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym istnieją wyłącznie w odniesieniu do wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w sprawie III K 138/15 oraz przez Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w sprawach III K 557/12, VIII K 191/15, VIII K 1112/15 oraz VIII K 1036/16.

Brak jest natomiast warunków do połączenie kary orzeczonej przez Sąd Okręgowy z jakąkolwiek karą orzeczoną, czy to przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, czy też przez Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, gdyż kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie XVI K 21/12 nie podlega już wykonaniu względem podsądnego w odróżnieniu od przedstawionych wyżej kar orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (wszystkie wyroki w przedstawionych sprawach są prawomocne i żaden z nich nie został dotychczas wykonany w całości).

Mając na uwadze powyższe jak również fakt, że właściwość sądu wyższego rzędu jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 569 § 1 k.p.k., wedle której właściwym do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w I instancji, stosownie do regulacji art. 572 k.p.k., wobec stwierdzenia braku warunków do orzeczenia kary łącznej obejmującej wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie XVI K 21/12 postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

W pozostałym zakresie rozważeniu podlegają wyłącznie kary orzeczone przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce jako sądy I instancji, wobec czego właściwym do ich rozpoznania jest tenże sąd, wydający ostatni wyrok skazujący i dlatego, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 § 1 k.p.k. orzeczono jak w punkcie 2 postanowienia.

SSO Piotr Kurczewski