Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1492/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 maja 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział
w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2017 roku, odmówił T. W. prawa do emerytury (znak: ENN/25/021165214). W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji organ rentowy wskazał, iż na podstawie art. 28, w związku z art. 27, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 887 ze zm.) urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku, którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki (w przypadku mężczyzn): osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 65 lat oraz posiadanie okresu składkowego
i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat. Organ rentowy stwierdził, iż na wymagane co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, wnioskodawca udowodnił łącznie 17 lat i 5 miesięcy okresów składkowych, natomiast okresy składkowe nie wystąpiły. Do stażu pracy nie uwzględniono okresu zatrudnienia w Kółku Rolniczym
w R. w okresie od 10 maja 1971 roku do 30 listopada 1975 roku, ponieważ wskazany zakład nie figuruje w ewidencji płatników składek w (...) Oddział w P. oraz w ZUS I Oddział w Ł. – Inspektorat w K..

Ponadto, organ rentowy zaznaczył, że przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia społecznego rolników,
za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

(decyzja – k. 40 – 41 akta ZUS)

Od powyższej decyzji odwołanie złożył wnioskodawca wnosząc o jej zmianę
w całości i przyznanie prawa do emerytury na podstawie art. 27 i 28 ustawy emerytalnej.
W uzasadnieniu odwołania T. W. argumentował, iż w okresie od 10 maja 1971 roku do 30 listopada 1975 roku pracował w Kółku Rolniczym w R. na stanowisku kierowcy ciągnika stale oraz w pełnym wymiarze czasu pracy. W ocenie ubezpieczonego, przy określaniu stażu pracy niefigurowanie zakładu pracy w ewidencji płatników składek nie może przesądzać o niezaliczeniu do stażu pracy okresu, w którym ubezpieczony był faktycznie zatrudniony. Ponadto, dla uznania okresu zatrudnienia, jako okresu składkowego nie jest wymagane wykazanie opłacania przez pracodawcę składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne.

(odwołanie – k. 2 – 4)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy przedstawił argumentację tożsamą jak
w zaskarżonej decyzji. Jednocześnie podkreślono, iż wnioskodawca pobiera emeryturę rolniczą, do której zaliczono mu sporny okres zatrudnienia, dlatego przedmiotowa decyzja jest prawidłowa. Organ rentowy wniósł także o oddalenie odwołania.

(odpowiedź na odwołanie – k. 9)

Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku pełnomocnik wnioskodawcy nie zakwestionował faktu, iż okres od maja 1971 roku do listopada 1975 roku został uwzględniony przy przyznaniu wnioskodawcy prawa do emerytury rolniczej.

(oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy – e – protokół rozprawy z dnia 15 marca 2018 roku – 00:01:44 – 00:02:30 – k. 48, płyta CD)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

T. W. urodził się (...).

(bezsporne)

W okresie od 10 maja 1971 roku do 30 listopada 1975 roku wnioskodawca był zatrudniony w Kółku Rolniczym w R. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy ciągnikowego.

(świadectwo pracy – k. 12 – 13 akta KRUS)

Wnioskodawca był odpowiedzialny za prace polowe i transportowe. Zajmował się orką, kultywacją, kopaniem ziemniaków, opryskami, rozrzucaniem obornika. W okresie zimowym ubezpieczony zajmował się transportem.

(zeznania świadka W. K. – e – protokół rozprawy z dnia
9 stycznia 2018 roku – 00:19:08 – 00:22:32 – k. 28, płyta CD, zeznania wnioskodawcy T. W. – e – protokół rozprawy z dnia 9 stycznia 2018 roku – 00:04:48 – 00:16:30 – k. 28, płyta CD, w zw. z e – protokołem rozprawy z dnia 15 marca 2018 roku – 00:05:23 – 00:08:01 – k. 48, płyta CD)

Decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 kwietnia 2009 roku (znak: (...)-1/10), za pośrednictwem Oddziału Terenowego w Z., na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 291 ze zm.) T. W. zostało przyznane prawo do emerytury rolniczej.

(decyzja – k. 29 – 30 akta KRUS)

Okres zatrudnienia w Kółku Rolniczym w R., tj. od 10 maja 1975 roku do 30 listopada 1975 roku, został zaliczony wnioskodawcy przy przyznaniu prawa do emerytury rolniczej.

(raport ustalenia uprawnień do świadczenia – k. 28 i k. 38 akta KRUS, pismo KRUS – k. 33 akta KRUS, oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy – e – protokół rozprawy z dnia 15 marca 2018 roku – 00:01:44 – 00:02:30 – k. 48, płyta CD, zeznania wnioskodawcy T. W. – e – protokół rozprawy z dnia 9 stycznia 2018 roku – 00:04:48 – 00:16:30 – k. 28, płyta CD, w zw. z e – protokołem rozprawy z dnia 15 marca 2018 roku – 00:05:23 – 00:08:01 – k. 48, płyta CD)

T. W. 10 kwietnia 2017 roku złożył wniosek o ustalenie prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

(wniosek – k. 1 – 8 akta ZUS)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego odwołanie jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1383) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1. Osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

2. Mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.

Natomiast jak stanowi art. 28 wyżej wymienionej ustawy ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego,
o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1. Osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

2. Mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Należy zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 3 ustawy emerytalnej okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów,
od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy nie ulega wątpliwości,
że decyzja organu rentowego była prawidłowa i odpowiadała prawu. Organ rentowy słusznie odmówił uwzględnienia okresu zatrudnienia wnioskodawcy w Kółku Rolniczym
w R. w okresie od 10 maja 1971 roku do 30 listopada 1975 roku. Okoliczność,
iż sporny okres został zaliczony odwołującemu przy ustaleniu prawa do emerytury rolniczej na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2336) wynika bezsprzecznie zarówno z załączonej do akt sprawy dokumentacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak również w toku sprawy została przyznana przez samego wnioskodawcę. Wobec braku dowodów przeciwnych należało uznać tę okoliczność za udowodnioną.

Skoro zatem sporny okres zatrudnienia został już uwzględniony przy ustaleniu prawa do emerytury rolniczej, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy emerytalnej, brak było możliwości zaliczenia dokładnie tego samego okresu zatrudnienia przy ustalaniu prawa do emerytury
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawione stanowisko jest ugruntowane
w orzecznictwie i nie budzi wątpliwości. W tym zakresie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2007 roku, zgodnie z którym dokonanie przez ubezpieczonego wyboru co do zaliczenia wskazanego okresu do okresu ubezpieczenia,
od którego zależy prawo do emerytury w określonym systemie (pracowniczym lub rolniczym), uniemożliwia późniejsze zaliczenie tego samego okresu w innym systemie
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2007 roku, II UK 164/06, Legalis: 100219).
Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Szczecinie, zgodnie z którym art. 10 ust. 3 ww. ustawy nie wyłącza możliwości uwzględnienia okresów pracy rolniczej w stażu składkowym, które nie zostały zaliczone do nabycia prawa do emerytury lub renty rolniczej. Nie oznacza to, że te same okresy zaliczać można dwa razy do różnych świadczeń. Te okresy, które zostały wnioskodawcy zaliczone do nabycia prawa do renty nie mogą bowiem zostać zaliczone do okresu, od którego zależy nabycie prawa do emerytury pracowniczej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku, III AUa 356/13, Legalis: 1229562). Ponadto, możliwość podwójnego zaliczenia danego okresu do stażu ubezpieczeniowego, od którego zależy nabycie prawa do świadczenia lub ustalenie jego wysokości, musiałoby wynikać z konkretnego upoważnienia ustawowego, takiego jak
np. zawarte w art. 5 ust. 3 ustawy w odniesieniu do okresów działalności kombatanckiej, podlegania represjom wojennym i powojennym oraz pracy przymusowej (por. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku, III UK 49/08, Legalis: 496798).

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca udowodnił jedynie 17 lat i 5 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych, wobec czego należy uznać, iż jedna z przesłanek określona w art. 28 ustawy emerytalnej nie została spełniona. Biorąc pod uwagę, że T. W. nie posiada okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat, mimo spełnienia pierwszej przesłanki dotyczącej wieku ubezpieczonego, przyznanie prawa do emerytury z funduszu ubezpieczeń społecznych nie było możliwe, ponieważ obie przesłanki zawarte w dyspozycji art. 28 ustawy emerytalnej muszą zostać spełnione kumulatywnie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.

16 IV 2018 roku.

K. J.