Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 976/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Okręgowego Mariola Łącka

Protokolant:

Joanna Metera

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania I. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział (...) Umów Międzynarodowych

o wysokość emerytury

na skutek odwołania I. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział (...) Umów Międzynarodowych

z dnia 22 maja 2019 r. Znak (...)

1.  oddala odwołanie.

2.  przekazuje organowi rentowemu do rozpoznania wniosek ubezpieczonej

o ponowne obliczenie wysokości emerytury przyznanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego bez potrącenia sumy kwot pobranych emerytur zawarty w zdaniu drugim skargi z dnia (...)

a doprecyzowany na rozprawie w dniu (...)

Sędzia

Sygn. akt IX U 976/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22.05.2019r Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w W. odmówił I. P. uchylenia decyzji z dnia 9.09.2015r (...) gdyż nie pobierała ona emerytury, o której mowa w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019r bo pobierała świadczenie o symbolu (...) a nie emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczona odwołała się od tej decyzji i wniosła o jej zmianę zarzucając, że urodziła się w (...)r i nie powinna być nierówno traktowana z kobietami z tego samego rocznika.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczona I. P. urodzona (...) jest uprawniona do emerytury przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela o symbolu (...)od(...)

Decyzją z dnia 14.01.2014r organ rentowy przyznał ubezpieczonej emeryturę od (...) symbolu (...) po osiągnięciu przez nią powszechnego wieku emerytalnego przyznając zaliczkę na poczet przysługującej emerytury.

Następnie decyzją z dnia 9.09.2015r ustalił ubezpieczonej wysokość emerytury potrącając od sumy składek i kapitału początkowego po ich zwaloryzowaniu sumy kwot pobranych emerytury i ponieważ była świadczeniem mniej korzystnym zawiesił jej wypłatę i wypłacał jej emeryturę nauczycielską.

W dniu (...) ubezpieczona złożyła skargę o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji o przyznaniu emerytury powołując się na art. 145a kpa i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019r.

W zdaniu drugim tego pisma ubezpieczona wniosła o wydanie decyzji, w której emerytura zostanie obliczona bez zastosowania przepisu art. 25 ust. 1 „b” ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Organ rentowy nie wzywał ubezpieczonej o jakiekolwiek sprecyzowanie tego pisma.

Postanowieniem z dnia (...)wznowił postępowanie w sprawie decyzji z dnia (...) a następnie wydał zaskarżoną decyzję.

W oparciu o powyższe, Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie ubezpieczonej nie zasługuje na uwzględnienie.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6.03.2019r sygn. akt P 20/16 (Dz. U. z dnia 21.03.2019, poz. 539) orzekł, że art. 25 ust. 1 „b” ustawy z dnia 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz.1270 oraz z 2019 poz.39) w brzmieniu obowiązujących do 30.09.2017r w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w (...)r kobiet, które przed 1 stycznia 2013r nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skoro ubezpieczonej prawo do emerytury nabytej przed 1.01.2013r przyznano na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26.01.1982r – Karty Nauczyciela , to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019r nie odnosi się bezpośrednio do ubezpieczonej.

W myśl art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Przepis art. 25 ust. 1 „b” ustawy z dnia 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie został uznany za niezgodny z Konstytucją w ogóle ale jedynie w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w (...)r kobiet, które przed 1.01.2013r nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy.

Nie ma wiec podstaw aby w świetle art. 190 ust. 4 Konstytucji RP uchylać ubezpieczonej decyzję z dnia 9.04.2014r.

Decyzja organu rentowego jest więc prawidłowa i odpowiada prawu.

Dlatego też Sąd na mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie jako niezasadne.

Ubezpieczona obok pisma ze skargą o wznowienie postępowania w dniu (...) złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury z uwzględnieniem orzeczenia treści wyroku TK z 6.03.2019r.

Organ rentowy go nie rozpoznał. Dlatego też Sąd na mocy art. 477 10 § 2 kpc przekazał je jako dotychczas nie rozpoznane organowi rentowemu orzekając jak w pkt 2 wyroku.

Sąd nie może zastępować organu rentowego i rozpoznawać wniosku ubezpieczonych bo stosownie do art. 476§2 kpc rozpoznaje dopiero sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji. Dopiero rozpoznając ewentualne odwołanie od decyzji wydanej w rozpoznaniu przekazanego w pkt 2 wniosku sąd będzie zobowiązany rozważyć czy i w jakim zakresie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019r ma wpływ na sytuację emerytek z rocznika 1953, które nabyty prawo do wcześniejszych emerytur na innej podstawie prawnej niż w art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który to problem podnosi Trybunał Konstytucyjny na końcu uzasadnienia orzeczenia z dnia 6.03.2019r.

Sędzia: