Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 12 marca 2020 r.

Sygn. akt VI Ka 752/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Zenon Stankiewicz

protokolant: protokolant sądowy- stażysta Paulina Smoderek

przy udziale prokuratora Lidii Kazimierczyk- Pyra

po rozpoznaniu dnia 12 marca 2020 r.

sprawy M. R. syna L. i J. ur. (...) w W. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego (...)

z dnia 15 marca 2019 r. sygn. akt II K 181/18

zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 752/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego (...) z dnia 15 marca 2019r.

Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

Granice zaskarżenia

Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

Wnioski

uchylenie

zmiana

Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

Ustalenie faktów

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

M. R.

karalność sądowa

zapytanie o karalność

396

2.1.1.2.

M. R.

stan majątkowy

informacja o dochodach z systemu informatycznego

395

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

Ocena dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

zapytanie o karalność

dowód bezsporny - 2 skazania

2.1.1.2

informacja o dochodach z systemu informatycznego

wykazano dochód za 2018r. w kwocie 0,86 zł.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

obraza przepisów postępowania poprzez rażące przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oraz rozstrzygnięcie nie dających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego - nie danie wiary wyjaśnieniom oskarżonego oraz bezkrytyczną ocenę zeznań pokrzywdzonej i świadka K. O.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd przesłuchał pokrzywdzoną przy udziale biegłej psycholog, która nie stwierdziła skłonności świadka do konfabulacji. Jej depozycje zgodne są co do istoty z zeznaniami córki - K. O.. Autor środka odwoławczego nie dezawuuje też zeznań świadka A. W., która niejednokrotnie była obserwatorką stosowania przemocy fizycznej oraz znieważania pokrzywdzonej przez oskarżonego. (k. 290-292 akt sprawy). Spójność i konsekwencja zeznań wskazanych świadków z relacją pokrzywdzonej uzasadniały odmowę wiarygodności depozycjom oskarżonego . Co więcej, zauważa Sąd Rejonowy, iż sama pokrzywdzona nie neguje niekorzystnych dla niej okoliczności jak. np. nadużywanie alkoholu, czy "agresję słowną" wobec oskarżonego, kiedy "już nie mogła wytrzymać" jego agresji (k. 242), co w sposób oczywisty przemawia za jej wiarygodnością.

Wniosek

uniewinnienie, bądź obniżenie kary i warunkowe zawieszenie jej wykonania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd Rejonowy z należytą starannością przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy. Jak wyżej podniesiono, wskazał, którym dowodom i dlaczego przydał walor wiarygodności i dlaczego nie uwzględnił obrony oskarżonego. Dokonane zatem ustalenia faktyczne nie rażą dowolnością, pozostając pod ochroną przepisów prawa procesowego. Kwestię dolegliwości kary omówiono w pkt. 3.3.

3.2.

błędne przyjęcie istnienia stosunku zależności pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżonym

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Trafnie podnosi skarżący, że wedle oświadczenia pokrzywdzonej na rozprawie, od 2009r. nie czuła się ona uzależniona od oskarżonego ani finansowo, ani psychicznie (k.240 akt sprawy). Rzecz w tym, że treść kolejnych jej zeznań oświadczeniu temu przeczy w sposób oczywisty. Mimo, że nie mieszkali stale ze sobą wpuszczała oskarżonego do mieszkania, tam też od kwietnia do września 2014r. odbywał on karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jak zeznała, oskarżony pomieszkiwał u niej przez okresy dochodzące do 2 miesięcy, nadal też przechowywał tam swoje rzeczy osobiste. To za jego namową przeprowadziła się do N., kiedy to mieli "zacząć wszystko od początku" (tamże). Tego rodzaju niekonsekwencja zeznań uzasadniała przesłuchanie pokrzywdzonej z udziałem biegłej psycholog. Zdaniem biegłej, pomiędzy stronami ustała zależność finansowa, w dalszym jednak ciągu pozostawała zależność
w obszarze emocjonalnym. W ugruntowanym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że znęcaniem się, w rozumieniu przepisu art. 207§1 kk, jest min. działanie z wykorzystaniem nad ofiarą przewagi, jaką daje łącząca ją ze sprawcą więź osobista lub uczuciowa (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976r, sygn. V KZP 13/75, OSNKW 1976 7-8 poz. 86). Uwarunkowania te dostrzegł Sąd orzekający, logicznie oraz zgodnie
z doświadczeniem życiowym uzasadniając zajęte stanowisko.

Wniosek

uniewinnienie, bądź obniżenie kary i warunkowe zawieszenie jej wykonania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W świetle powyższych uwag uznać należało, że Sąd I instancji prawidłowo ocenił istnienie pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżonym więzi stanowiącej ustawowe znamię zarzuconego czynu zabronionego.

3.3.

rażąca niewspółmierność wymierzonej kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Na niekorzyść oskarżonego przemawia długotrwałość przestępnego działania świadcząca
o dużym nasileniu złej woli ze strony oskarżonego oraz uprzednia karalność sądowa. Nie sposób zatem uznać, iż kara 1 roku pozbawienia wolności razi surowością przekraczającą stopień winy sprawcy.

Wniosek

złagodzenie kary i jej warunkowe zawieszenie

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Bezskuteczność uprzednio orzekanych kar za występki umyślne nakazuje wymierzenie oskarżonemu kary na tyle dolegliwej, by przewartościować dotychczasowe naganne postępowanie. Orzeczoną karę uznać należało za adekwatną do stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionego czynu. Uprzednie skazanie na karę pozbawienia wolności czyni bezzasadnym żądanie orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary (arg. z art. 69§1 kk).

OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wina oskarżonego oraz wymierzona mu kara

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

Sąd Rejonowy prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, szczegółowo,
z uwzględnieniem zasad wiedzy i doświadczenia życiowego, ocenił zebrany materiał dowodowy. Dokonane ustalenia faktyczne nie rażą dowolnością. Jak wyżej wskazano, zarzuty środka odwoławczego okazały się bezpodstawne. Należało zatem utrzymać wyrok w mocy.

Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwi ęź le o powodach zmiany

Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych postępowania odwoławczego

- z uwagi na ustaloną przez Sąd Rejonowy trudną sytuację materialną oskarżonego

PODPIS

Zenon Stankiewicz

Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wina oskarżonego oraz orzeczona kara

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana