Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1628/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24 maja 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 963 ze zm.), że P. R. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 259 372, 31 zł w tym:

1. z tytułu:

składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 12/2001 – 12/2007, (...), (...), 3 – (...) w kwocie -– 97044,60 zł

odsetek za zwłokę - 84354, 00 zł

kosztów upomnienia – 454,80 zł

dodatkowej opłaty 3220 zł:

2. z tytułu:

składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 11/2001 – 5/2002, (...), (...), (...), 3 – (...) w kwocie – 34530,45 zł

odsetek za zwłokę – 26072,00 zł

kosztów upomnienia -446,40 zł

dodatkowej opłaty – 770,00 zł

3. z tytułu:

składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres 12/2001 – 5/2002, (...), 2-8/2008, (...) w kwocie 6251,66 zł

odsetek za zwłokę – 5618,00 zł

kosztów upomnienia – 420,40 zł

dodatkowej opłaty – 190 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że P. R. jako płatnik składek nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 1 ustawy systemowej
Organ rentowy działając na podstawie art. 83 ust. powołanej ustawy określił wysokość zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzegł także, że brak uregulowania określonego decyzją zobowiązania wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w terminie miesiąca od otrzymania decyzji spowoduje przymusowe ściągnięcie należności w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W załączniku do decyzji wskazano szczegółowy wykaz zaległych składek.

/ decyzja wraz z załącznikiem - k. 1-2 akt ZUS/

Odwołanie od ww. decyzji w dniu 12 lipca 2018 roku złożył płatnik składek za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika wnosząc o jej zmianę oraz zasądzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, wg norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, iż znaczna część okresów wskazanych w skarżonej decyzji powinna ulec przedawnieniu. Wskazał, iż przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie 5-letniego terminu przedawnienia, przedawnieniu uległyby zatem wszystkie należności z tytułu składek (wraz z należnymi od nich odsetkami oraz kosztami i opłatami dodatkowymi) za okres sprzed maja 2013 r. Spośród należności składkowych wymienionych w zaskarżonej decyzji przedawnieniu uległyby w tej sytuacji składki za następujące okresy: z tytułu ubezpieczeń społecznych (...), (...), (...), z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – (...), (...), (...), (...), z tytułu składek FR i FGŚP – (...), (...), 2 – (...). Ponadto wskazał, iż ubezpieczony nigdy nie był zawiadamiany o prowadzeniu wobec niego czynności egzekucyjnych, mających na celu wyegzekwowanie należności składkowych, które mogłyby skutkować przerwaniem biegu przedawnienia. Ubezpieczony podniósł również, że przyczyną wystąpienia przez niego z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej wysokość jego należności z tytułu składek, były zasadnicze rozbieżności w ich wysokości, podawane mu przez organ rentowy.

/od wołanie - k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie, złożonej w dniu 10 sierpnia 2018 roku, organ rentowy wniósł o jego oddalenie, argumentując jak w treści zaskarżonej decyzji. Nadto wskazał, iż płatnik składek opłacił składki za okres od 01.2018 r. do 02.2018 r., tj. składki bieżące, gdy była poruszana kwestia układu ratalnego – był to warunek konieczny do zawarcia układu. Natomiast gdy nie doszło do jego zawarcia od 03.2018 r. znów składki nie są opłacane przez płatnika, który musi mieć pełną świadomość swego postępowania. Organ rentowy podniósł, iż chybionym jest także argument przedawnienia wymienionych zaległości, ponieważ terminy biegu przedawnienia były przerywane wobec wnioskodawcy licznymi wezwaniami kierowanymi na aktualny adres wnioskodawcy, a także poprzez wystąpienie z wnioskiem o abolicję, który zakończył się wydaniem decyzji o odmowie umorzenia należności objętych ustawą abolicyjną.

/odpowiedź na odwołanie - k. 19 /

Na rozprawie w dniu 26.10.2018 r pełnomocnik ZUS wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

/e- prot. z dnia 26.10.2018 00:01:36/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

P. R. podlegał ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

/bezsporne/

P. R. jako płatnik składek był zobowiązany do obliczania, potrącania
z dochodów, rozliczania i opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

/okoliczności bezsporne/

Wnioskodawca nie opłacił należnych składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okresy określone w zaskarżonej decyzji.

/wykaz należności – zał. do decyzji, szczegółowe zestawienie należności w aktach ZUS/

Decyzją z dnia 30 września 2004 r. na podstawie art. 24 ust.1, art. 32 oraz art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ł. Inspektorat w K. wymierzył wnioskodawcy dodatkową opłatę w wysokości 10% należności głównej zadłużenia tj. w kwocie 2600,00 zł – na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 570,00 zł – na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, 150,00 zł na Fundusz Pracy i FGŚP. /okresy zaległości FUS 05/01,08/01 -08/04, FUZ – 09/01-08/04, FP i FGSP 05/01,08/01-05/02,05/03 -08/04/. Decyzja została odebrana w dniu 1.10.2004

/decyzja k.133 akt ZUS/

Decyzją z dnia 27 października 2006 r. na podstawie art. 24 ust.1, art. 32 oraz art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ł. Inspektorat w K. wymierzył wnioskodawcy dodatkową opłatę w wysokości 5% należności głównej zadłużenia tj. w kwocie 620,00 zł – na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 200,00 zł – na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, 40,00 zł na Fundusz Pracy i FGŚP.

/decyzja k.224 akt ZUS/

W dni 12 lipca 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. wezwał wnioskodawcę do zapłaty zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne własne i zatrudnionych pracowników w łącznej kwocie 75 943,17 zł.

/wezwanie do zapłaty w aktach ZUS/

W stosunku do zaległości z tytułu składek zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne:

1.  FUS:

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...) – wystawione w dniu 26-10-2018

- (...), (...), (...), (...),

- (...) – wystawione w dniu 14-09-2017

2. FP i FGŚP :

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...) – wystawione w dniu 26-10-2018

3. FUZ:

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...),

- (...), (...), (...), (...)

- (...), (...) – wystawione w dniu 26-10-2018 r.

- (...), (...), (...), (...),

- (...) – wystawione w dniu 14-09-2017

/ kserokopie tytułów – w aktach ZUS/

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ł. działając jako organ egzekucyjny wysłał P. R. ponaglenie co do realizacji zajęć do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania zajęć w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego żądania na adres spółki (...) sp. z.o.o. Ponaglenie zostało skutecznie doręczone w dniu 13 sierpnia 2018 r.

/ponaglenie w aktach ZUS wraz z.p.o. z dnia 21.08.2018 r./

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...) zostało wystawione w dniu 28.06.2018 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) – 10/05/2017

(...) do (...) za okres (...) do 12/12/2016

(...) za okres składek od (...) do 10/04/2017

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...) zostało wystawione w dniu 28.06.2018 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) – 10/05/2017

(...) do (...) za okres składek od (...) do 10/04/2017 r.

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...) zostało wystawione w dniu 28.06.2018 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) – 10/06/2016

(...) za okres składek od (...) do 10/05/2016

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienia o zajęciu nr (...)-515 zostały wysłane w dniu 28.06.2018 r. na adres firmy wnioskodawcy (...) ul. (...) w Ś. i zostało awizowane w dniu 03.07.2018 r. Wysłano awizo powtórne w dniu 12.07.2018. Adresat nie podjął awizowanej przesyłki.

/druk z.p.o. z dnia 26.07.2018/

Zawiadomienia o zajęciu nr (...)-515 zostało wysłane w dniu 28.06.2018 r. do spółki wnioskodawcy (...) LOGISTYKA sp. z o.o. i zostały odebrane w dniu 04.07.2018 r.

/druk z.p.o. z dnia 12.07.2018/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...) zostało wystawione w dniu 15.09.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) – 10/05/2017

(...) za okres od (...) do 10/04/2017

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...) zostało wystawione w dniu 15.09.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) – 10/05/2017

(...) za okres od (...) do 10/04/2017

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 04.08.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) do 12/12/2016

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 04.08.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres (...) do 12/12/2016

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 04.08.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres od (...) do 10/06/2016

(...) za okres (...) do 10/05/2016

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 24.05.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres składek od (...) – 12/12/2016

/zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 24.05.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres składek od (...) – 12/12/2016

zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr (...)

zostało wystawione w dniu 24.05.2017 r. - tytułów o nr:

(...) za okres od (...) do 10/06/2016

(...) za okres składek od (...) – 10/05/2016

zawiadomienie o zajęciu w aktach ZUS/

Zawiadomienia o zajęciu (...) – 1230 oraz tytuły wykonawcze (...) oraz (...)- (...) – 1975 z dnia 24.05.2017 doręczono adresatowi w dniu 31.05.2017.

/ druk z.p.o. z dnia 06.06.2017/

W dniu 12 stycznia 2015 r P. R. wniósł o umorzenie całości zadłużenia za okres objęty ustawą.

/wniosek – k. nienum. w aktach ZUS/

Decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. inspektorat w K. określił, iż według stanu na dzień 12.01.2015 r. umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na:

- ubezpieczenie społeczne za okres 8-11/1999; 01-06/2000; (...); (...) w łącznej kwocie 98.777,14 zł

- ubezpieczenie zdrowotne za okres 9-11/1999; 01,03-06/2000; (...); (...) w łącznej kwocie 29.754,19 zł

- Fundusz Pracy za okres 8-11/1999; (...); (...), (...) w łącznej kwocie 98.777,14 zł

Organ rentowy wskazał, iż warunkiem umorzenia w/w należności jest spłata należności niepodlegających umorzeniu. Należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r. nieobjęte postępowaniem o umorzenie należy uregulować w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

/decyzja k.48 – 52/

Decyzją z dnia 27 października 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. Inspektorat w K. odmówił umorzenia należności z tytułu składek z w/w decyzji.

/decyzja k. 51 /

Decyzją z dnia 24 marca 2017 r. stwierdził, że P. R. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz pracy

1. z tytułu:

składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 11/2007 – 11/2016 w kwocie 46 773,90 zł

odsetek za zwłokę – 15 864,00 zł

2. z tytułu:

składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 11/2007 – 11/2016 kwocie –19 082,45 zł

odsetek za zwłokę – 6559,00 zł

3. z tytułu:

składek na Fundusz Pracy w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres 11/2007 – 06/2016 w kwocie 3639,33 zł

Odsetek za zwłokę – 1305,00 zł

/decyzja w aktach ZUS/

Decyzją z dnia 25 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. stwierdził, że P. R. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1. z tytułu:

składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 12/2016 do 04/2017 w kwocie 3713,11 zł

odsetek za zwłokę – 110,00 zł

2. z tytułu:

składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od 12/2016 do 04/2017 w kwocie – 1478,07 zł

odsetek za zwłokę –39,00 zł

/decyzja w aktach ZUS/

Zawiadomieniem z dnia 2 marca 2018 r. poinformowano wnioskodawcę o tym, że została wyrażona zgoda na rozłożenie na raty zadłużenia na 96 rat tj. 12 rat po 1.200 zł, 83 raty po 3.750 zł i 1 rata w kwocie 2.067 zł. Wskazano, iż warunkiem zawarcia umowy ratalnej jest uregulowanie składki bieżącej za miesiąc 01.2018 r. w terminie 7 dni od daty odbioru zawiadomienia o wyrażeniu zgody.

/zawiadomienie k.11/

P. R. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., II Inspektorat w Ł. zawarli umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Rozłożono na raty należności z tytułu składek w ogólnej kwocie 327.716,88.

/umowa k.13-18/

W dniu 25 kwietnia 2018 r. wnioskodawca wniósł o wydanie decyzji ustalającej wysokość jego zaległości na rzecz ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń wraz z naliczonymi od nich odsetkami oraz ich szczegółowym podziałem na szczególne okresy składkowe.

/wniosek w aktach ZUS/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję w dniu 24 maja 2018 r. i wskazał do spłaty następujące należności wymienione w skarżonej decyzji.

/ decyzja wraz z załącznikiem - k. 1-2 akt ZUS/

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomił, że dokonano wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości gruntowej. Podstawą wpisu jest decyzja stwierdzająca zadłużenie z dnia 24 maja 2018 r wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ł. Inspektorat w K.. Wcześniej doszło także do wpisu hipoteki przymusowej na podstawie decyzji z dnia 25.07.2017 r, 24.03.2017 r, w zakresie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGSP za okres 08.2007 -10.2007 r, 01.2007 -04.2007, 05.2007 – 07.2007, 11.2006 -12.2006, zaległości z tytułu opłat dodatkowych za okres 09.2004 – 09.2006, 06.2006 – 07.2006, 11.2005 -01.2006 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia 23.02.2006, za okres 09 -10.2005 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia 9.12.2005 oraz dalsze odsetki do dnia zapłaty włącznie, za okres 04-08.2005 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwłokę naliczonymi do 16.09.2005 r zabezpieczająca dalsze odsetki do dnia zapłaty włącznie, od 01.-03.2005 r wraz z kosztami wysłanych upomnień i odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień 16.06.2005 r zabezpieczająca również dalsze odsetki do dnia zapłaty włącznie, od 08 -09.2004 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwlokę naliczonymi na dzień 12.11.2004 r zabezpieczająca również dalsze odsetki do dnia zapłaty włącznie, 10 -11.2004 wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od tej zaległości i kosztami wysłanych upomnień, za 12.2004 wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od tej zaległości oraz kosztami upomnień z tytułu opłat dodatkowych wymierzonych w związku z ubezpieczeniem społecznym za okres od maja 2001 do sierpnia 2004 , ubezpieczeniem zdrowotnym za okres od września 2001 do sierpnia 2004 r, FP za okres od maja 2001 do sierpnia 2004, składek za okres 12.2004, wraz z odsetkami, opłatą dodatkową za okres 05.2001 – 08.2004, 09.2001 – 08.2004, składki za okres 04.2003 – 03,2004, 05.2003 -03.2004 (FP i FGSP) wraz z kosztami upomnienia i odsetkami, składki za okres 12.2002 – 03.2003 wraz z odsetkami o kosztami upomnienia, składki za okres 07.2000 – 08.2001 z odsetkami i kosztami upomnienia, składki za okres 07.2002 - 11.2002 wraz z odsetkami, składki za okres 01.2002 – 06.2002 (społeczne i zdrowotne), 06.2000 – 06.2002 (FP i FGSP) wraz z odsetkami, 08.1999 – 11.1999, 07.1999 – 11.1999 (FP i FGSP) .

/zawiadomienie z dnia 3 sierpnia 2018 r, 20.12.2017, 28.09.2017,17.12.2017,12.10.2007,28.09.2007,7.02.2007,12.02.2007,7.02.2007,4.07.2006,17.02.2006, 25.11.2005, 15.07.2005,24.05.2005,28.04.2005, 1.04.2005, 22.06.2004,26.02.2004, 21.05.03, 12.02.2003, 12.09.2002, 18.02.2002 . w aktach ZUS/

Pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r. organ wskazał okresy zawieszenia biegu przedawnienia poszczególnych należności.

Początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Koniec zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Początek i koniec zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Zaległości

miesiące

Data

odebrania

upomnienia

Data

doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania

PROTOKÓŁ

nieściągalności

Abolicja (od daty złożenia wniosku do uprawomocnienia decyzji o odmownie umorzenia)

Zawiadomieni e o wszczęciu postępowania (wniosek płatnika)

(...)

05.04.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

05.04.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

08.05.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

04.06.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

11.07.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

07.08.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

28.08.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

10.10.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

06.11.2002

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.01.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.01.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.01.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.05.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.05.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.05.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.05.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.05.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

23.09.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

23.09.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

23.09.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

23.09.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

18.11.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

09.12.2003

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.01.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

02.03.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

30.04.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

30.04.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

26.05.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

22.06.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

26.07.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

23.08.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

01.10.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

01.10.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

15.11.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

20.12.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

Dodatkowa

opłata

wa

opłata

20.12.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

24.12.2004

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

18.03.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

25.04.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

16.05.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

22.06.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

29.07.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

05.09.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

10.10.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

18.11.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

28.11.2005

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

03.01.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

24.01.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

27.02.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

11.04.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

15.05.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

15.05.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

17.07.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

17.07.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

04.09.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

04.09.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

09.11.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

09.11.2006

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

15.01.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

15.01.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

dodatko

wa

opłata

25.01.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

12.02.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

01.2007

30.03.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

30.03.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

28.05.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

30.07.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

30.07.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

29.10.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

29.10.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

29.10.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

03.12.2007

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

21.01.2008

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

21.01.2008

11.01.2012

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

od 12.01.2015 do 27.10.2016

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

Brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

brak

25.04.2018

(...)

14.02.2017

brak

25.04.2018

/pismo organu rentowego k.59, upomnienia załączone do akt ZUS k.132 – 273 wraz z dowodami doręczeń/

Wysokość zadłużenia P. R. z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostało wyliczone na kwotę:.

ubezpieczenie społeczne (zł)

ubezpieczenie zdrowotne (zł)

FGŚP (zł)

składka

97 044,60

34 530,85

6 251,66

koszty upomnienia/opłaty

3 674,80

1 216,40

610,40

odsetki łącznie

84 362,00

26 080,00

5 618,00

185 081,40

61 827,25

12 480,06

suma całkowita 259 388,71

/opinia uzupełniająca biegłego sądowego ds. ekonomii, finansów i rachunkowości k.223 – 226/

Szczegółowa analiza dokonanych kalkulacji wskazała, iż uwzględniając wszystkie okresy zawieszenia biegu przedawnienia należności wynikających z pisma organu rentowego należności ZUS od wnioskodawcy będą obejmowały od 100% do 46% całości czasu, po jakim przedawniłyby się przy braku podejmowania jakichkolwiek akcji ze strony ZUS.

Wykaz należności wraz ze wskazaniem jaki czas został ujęty w kalkulacji w stosunku do okresu, kiedy należność by się przedawniła:

rok deklaracji

miesiąc deklaracji

termin wymagalności płatności

początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

koniec zawieszenia biegu terminu przedawnienia

początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

koniec zawieszenia biegu terminu przedawnienia

początek zawieszenia biegu terminu przedawnienia

okres przedawnienia (v* latach)

okres przedawnienia (w dniach)

ilość dni biegu przedawnienia uwzględniając okresy zawieszenia uwzględnione w kalkulacji

ile czasu minęło aby należność przedawniła się całkowicie

2001

11

10.12.2001

25.04.2018

5

(...)

(...)

100%

2001

12

15.01.2002

05.04.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

94%

2002

1

15.02.2002

05.04.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

2

15.03.2002

08.04.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

91%

2002

3

15.04.2002

04.06.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

4

15.05.2002

11.07.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

5

10.06.2002

07.08.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

1700

93%

2002

6

10.07.2002

28.08.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

7

12.08.2002

10.10.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

8

10.09.2002

06.11.2002

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

9

10.10.2002

14.01.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

95%

2002

10

12.11.2002

14.01.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

93%

2002

11

10.12.2002

14.01.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

92%

2002

12

10.01.2003

20.05.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

5

(...)

(...)

97%

2003

1

10.02.2003

20.05.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

48%

2003

2

10.03.2003

20.05.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2003

3

10.04.2003

20.05.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2003

4

12.05.2003

20.05.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1650

45%

2003

5

10.06.2003

23.09.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

48%

2003

6

10.07.2003

23.09.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2003

7

11.08.2003

23.09.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2003

8

10.09.2003

23.09.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

45%

2003

9

10.10.2003

18.11.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2003

10

10.11.2003

09.12.2003

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2003

11

10.12.2003

20.01.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2003

12

12.01.2004

02.03.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

2

15.03.2004

30.04.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

3

15.04.2004

26.05.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

4

17.05.2004

22.06.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

5

15.06.2004

26.07.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

6

15.07.2004

23.08.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

7

16.08.2004

01.10.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

8

15.09.2004

01.10.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

45%

2004

9

15.10.2004

15.11.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

10

15.11.2004

20.12.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2004

11

15.12.2004

24.12.2004

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

45%

2004

12

17.01.2005

14.02.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1670

46%

2005

1

15.02.2005

18.03.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

2

15.03.2005

25.04.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

3

15.04.2005

16.05.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

4

16.05.2005

22.06.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

5

15.06.2005

29.07.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

6

15.07.2005

05.09.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

7

16.08.2005

10.10.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

8

15.09.2005

18.11.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2005

9

17.10.2005

28.11.2005

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

10

15.11.2005

03.01.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2005

11

15.12.2005

24.01.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1 682

46%

2005

12

16.01.2006

27.02.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1 684

46%

2006

1

15.02.2006

11.04.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

2

15.03.2006

15.05.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2006

3

18.04.2006

15.05.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

4

15.05.2006

17.07.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2006

5

12.06.2006

17.07.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

6

10.07.2006

04.09.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2006

7

10.08.2006

04.09.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

8

11.09.2006

09.11.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2006

9

10.10.2006

09.11.2006

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

10

10.11.2006

15.01.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2006

11

11.12.2006

15.01.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2006

12

10.01.2007

12.02.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2007

1

12.02.2007

30.03.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2007

2

12.03.2007

30.03.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1660

45%

2007

3

10.04.2007

28.05.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1690

46%

2007

4

10.05.2007

30.07.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2007

5

11.06.2007

30.07.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2007

6

10.07.2007

29.10.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

48%

2007

7

10.08.2007

29.10.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2007

8

10.09.2007

29.10.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2007

9

10.10.2007

03.12.2007

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

1 696

46%

2007

10

12.11.2007

21.01.2008

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

47%

2007

11

10.12.2007

21.01.2008

11.01.2012

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

(...)

46%

2007

12

10.01.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 669

73%

2008

1

10.02.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 638

72%

2008

2

10.03.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 609

71%

2008

3

10.04.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 578

71%

2008

4

12.05.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 546

70%

2008

5

10.06.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 517

69%

2008

6

10.07.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 487

68%

2008

7

11.08.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 455

67%

2008

8

10.09.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 425

66%

2008

9

10.10.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 395

66%

2008

10

10.11.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 364

65%

2008

11

10.12.2008

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 334

64%

2008

12

12.01.2009

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 301

63%

2009

1

10.02.2009

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 272

62%

2009

2

12.03.2009

14.02.2017

12.01.2015

27.10.2016

25.04.2018

10

3650

2 242

61%

2012

1

10.02.2012

08.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

100%

2012

2

10.03.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

99%

2012

3

10.04.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

97%

2012

4

10.05.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

95%

2012

5

11.06.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

94%

2012

6

10.07.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

1680

92%

2012

7

10.08.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

90%

2012

8

10.09.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

89%

2012

9

10.10.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

87%

2012

10

12.11.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

85%

2012

11

10.12.2012

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

84%

2012

12

10.01.2013

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

82%

2013

1

11.02.2013

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

80%

2013

2

11.03.2013

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

79%

2013

3

10.04.2013

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

77%

2013

4

10.05.2013

14.02.2017

25.04.2018

5

(...)

(...)

75%

2013

5

10.06.2013

25.04.2018

5

(...)

1780

98%

2013

6

10.07.2013

25.04.2018

5

(...)

1750

96%

2013

7

12.08.2013

25.04.2018

5

(...)

(...)

94%

2013

8

10.09.2013

25.04.2018

5

(...)

(...)

92%

2013

9

10.10.2013

25.04.2018

5

(...)

(...)

91%

2013

10

12.11.2013

25.04.2018

5

(...)

(...)

89%

2013

11

10.12.2013

25.04.2018

5

(...)

(...)

88%

2013

12

10.01.2014

25 . 04.2018

5

(...)

(...)

86%

2014

1

10.02.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

84%

2014

2

10.03.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

83%

2014

3

10.04.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

81%

2014

4

12.05.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

79%

2014

5

10.06.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

78%

2014

6

10.07.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

76%

2014

7

11.08.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

74%

2014

8

10.09.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

72%

2014

9

10.10.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

71%

2014

10

10.11.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

69%

2014

11

10.12.2014

25.04.2018

5

(...)

(...)

68%

2014

12

12.01.2015

25.04.2018

5

(...)

(...)

66%

2015

1

10.02.2015

25.04.2018

5

(...)

1170

64%

2015

2

10.03.2015

25.04.2018

5

(...)

(...)

63%

2015

3

10.04.2015

25.04.2018

5

(...)

(...)

61%

2015

4

11.05.2015

25.04.2018

5

(...)

1080

59%

2015

5

10.06.2015

25.04.2018

5

(...)

1050

58%

2015

6

10.07.2015

25.04.2018

5

(...)

1020

56%

2015

7

10.08.2015

25.04.2018

5

(...)

989

54%

2015

8

10.09.2015

25.04.2018

5

(...)

958

52%

2015

9

12.10.2015

25.04.2018

5

(...)

926

51%

2015

10

10.11.2015

25.04.2018

5

(...)

897

49%

2015

11

10.12.2015

25.04.2018

5

(...)

867

48%

2015

12

11.01.2016

25.04.2018

5

(...)

835

46%

2016

1

10.02.2016

25.04.2018

5

(...)

805

44%

2016

2

10.03.2016

25.04.2018

5

(...)

776

43%

2016

3

11.04.2016

25.04.2018

5

(...)

744

41%

2016

4

10.05.2016

25.04.2018

5

(...)

715

39%

2016

5

10.06.2016

25.04.2018

5

(...)

684

37%

2016

6

11.07.2016

25.04.2018

5

(...)

653

36%

/opinia biegłego sądowego ds. ekonomii, finansów i rachunkowości k.100 – 127/

Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny dowodów i zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest zasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.2017.1778 t.j.) obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – podlegają m. in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Na podstawie art. 13 ust. 4 powołanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym
i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Artykuł 11 ust 2 ustawy stanowi zaś, że dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi prowadzące pozarolniczą działalność (w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5).

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak stanowi zaś art. 32 powołanej wcześniej ustawy systemowej do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik składek na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych
jest obowiązany według zasad wynikających
z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy systemowej płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych
należnościami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz dodatkowa opłata.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy systemowej wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek.

Przedawnienie należności z tytułu składek reguluje art. 24 ustawy systemowej.

Przepis ten w pierwotnym brzmieniu (10.11.1998 r – Dz. U. 1998/137/887/ stanowił, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, a w przypadku przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. (art. 24 ust. 5a i 5b)

Czynnością zmierzającą do ściągnięcia należności jest niewątpliwie wystawienie tytułu wykonawczego przez właściwy organ, ale za czynności zmierzające do ściągnięcia należności mogą być uznane również inne czynności, tj. orzeczenia, pisma kierowane do strony, z których treści czy uzasadniania wynika bezpośrednio, że zmierzają one do ściągnięcia zaległości. Za czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu składek można uznać takie czynności, z których treści lub uzasadnienia wynika bezpośrednio, iż zmierzają one do ściągnięcia należności . (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w S. z dnia 22 kwietnia 2020 r. I SA/Sz 198/20)

Za czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu składek uznaje się takie czynności, z których treści lub uzasadnienia wynika bezpośrednio, iż zmierzają one do ściągnięcia należności. Nie ulega wątpliwości, że czynnością taką może być doręczenie upomnienia lub odpisu tytułu wykonawczego czy zawiadomienia o zajęciu składnika majątkowego; podjęcie tych czynności wiąże się bowiem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a zatem służy wyegzekwowaniu należnych składek. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Ł. z dnia 3 kwietnia 2020 r. (...) SA/Łd 85/20)

W myśl art. 24 ust. 5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.(konstytucyjność tego przepisu potwierdza wyrok TK z dnia 20.05.2020 r w sprawie P2/18)

Od 1 stycznia 2003 r (Dz.U. 2002/241/2074), należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem.

Od 1 stycznia 2012 r (Dz.U. 2011/232/1378) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat.

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 r.

o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Zgodnie z art. 1 ust. 15 ustawy z dnia 9.11. 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. 2012/151/Bieg terminu przedawnienia należności, o których mowa w ust. 1, 6, 10 i 12, ulega zawieszeniu na okres od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 13(decyzji o umorzeniu lub odmowie umorzenia należności).

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy złożył wykaz zawieszenia biegu przedawnienia poszczególnych należności./k.59/. Wnioskodawca był zobowiązany do wypowiedzenia się jakie konkretne okresy kwestionuje i które uległy przedawnieniu, w jakim zakresie kwestionuje zestawianie ZUS, został nadto zobowiązany w przypadku kwestionowania wysokości należności do złożenia dowodów opłacania składek. Wnioskodawca nie zgłosił uwag, zastrzeżeń, nie przedłożył żadnych dokumentów źródłowych w postaci deklaracji czy dowodów opłaty składek./dowód doręczenia – k. 72/ Wobec powyższego Sąd przyjął, iż wnioskodawca nie kwestionuje powyższego zestawienia, nie zgłosił bowiem w tym zakresie żadnych wniosków dowodowych.

Od 5 kwietnia 2002 r. bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek tj. daty odebrania upomnienia wysłanego przez organ rentowy. Następnie organ regularnie wysyłał wnioskodawcy upomnienia, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia wydania protokołu nieściągalności z dnia 11.01.2012 r.

Następnie bieg terminu przedawnienia zawiesił wniosek o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek z dnia 12.01.2015 r. do uprawomocnienia się decyzji o odmowie umorzenia tj. do 27.10.2016 r. Później kolejne zawieszenie biegu terminu przedawnienia rozpoczął wniosek płatnika (wszczęcie postępowania) z dnia 25.04.2018 r., kiedy wniósł o wydanie decyzji ustalającej wysokość jego zaległości na rzecz ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń wraz z naliczonymi od nich odsetkami oraz ich szczegółowym podziałem na szczególne okresy składkowe.

Ponadto w dniu 3 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomił, że dokonano wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości gruntowe na podstawie skarżonej decyzji stwierdzającej zadłużenie z dnia 24 maja 2018 r, a wcześniej systematycznie była wpisywana hipoteka przymusowa w zakresie składek także za 2001 rok.

W rozpoznawanej sprawie z ustaleń wynika, że wnioskodawca nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGSP w spornym okresie, w związku z czym powstało zadłużenie względem organu rentowego w wysokości określonej zaskarżoną decyzją, obejmujące również odsetki za zwłokę i koszty opłaty dodatkowej. Wynika to z przedstawionych rozliczeń konta ubezpieczonego, prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wniosków ubezpieczonego o umorzenie należności, rozłożenia należności na raty oraz brak dowodu na wpłaty składek wymienionych w treści załącznika do decyzji.

W ocenie Sądu zarzut wnioskodawcy, co do tego, że nie otrzymywał żadnych informacji o prowadzeniu wobec niego czynności egzekucyjnych, mających na celu wyegzekwowanie należności składkowych nie może zasługiwać na uwzględnienie, przeczy temu zebrany w sprawie materiał dowodowy. Wnioskodawca nie przedłożył także przed sądem żadnych dowodów opłaty spornych składek. Wnioskodawca w ogóle nie stawiał się na rozprawach i nie składał żadnych wyjaśnień w toku sprawy. Wnioskodawca złożył wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu /k. 258/. Został zobowiązany do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach /k. 271 wraz z dowodem doręczenia k. 293/ W związku z niewykonaniem zarządzenia wniosek został zwrócony zarządzeniem z dnia 13.03.2020 r/zarządzenie – k. 277, doręczenie – k. 288/. Wcześniejsze pismo zawierające wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu /k.200/ zostało zwrócone w związku z brakiem złożenia jego odpisu, mimo zobowiązania w tym zakresie/ k.248, k. 250, k. 218, k. 270/

Ponadto skoro wnioskodawca twierdzi, iż nie był informowany o zadłużeniu to należy postawić pytanie w jakim celu składał wnioski o umorzenie zaległości i rozłożenie ich na raty.

Organ rentowy w załączniku do decyzji, który stanowił jej integralną część wymienił rodzaj należności, okres, wysokość zadłużenia i wartość naliczonych odsetek, a było to poprzedzone wcześniejszym postępowaniem wyjaśniającym, o czym była mowa powyżej.

Wnioskodawca ograniczył się do stwierdzenia, że kwestionuje wysokość należności, bez wskazania konkretnych zarzutów.

Na przestrzeni ponad 18 lat wnioskodawca miał możliwość zakwestionowania wysokości zadłużenia, w szczególności, z uwagi na to, że występował z wnioskami o umorzenie należności, rozłożenie należności za raty, a w każdym z tych przypadków wskazywano na wysokość zadłużenia.

Biegły sądowy ds. ekonomii, finansów i rachunkowości w postępowaniu zweryfikował obliczenia organu rentowego co do wysokości zadłużenia. W ocenie Sądu biegły sądowy dokonał prawidłowych wyliczeń wysokości zadłużenia P. R. po uwzględnieniu zastrzeżeń organu rentowego oraz wnioskodawcy, potwierdzając prawidłowość wydanej decyzji. Sporządzona opinia była pełna, fachowa i odpowiadała zakreślonej tezie dowodowej. Biegły opierał się na przedstawionych dokumentach przez organ rentowy, wnioskodawca nie przedstawił zaś innych, które mogłyby wpłynąć na wnioski biegłego.

Zarzuty odwołującego ograniczają się jedynie do nieuzasadnionej polemiki z twierdzeniami biegłego. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie stanowi dostatecznego uzasadnienia dla przeprowadzenia dowodu z opinii dalszego biegłego sama tylko okoliczność, że opinia biegłego nie ma treści odpowiadającej stronie (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2007 r., IV CSK 41/07; dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 639/99; dnia 18 października 2001 r., IV CKN 478/00; dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 20/99 i dnia 5 listopada 1974 r., I CR 562/74).

Sąd Okręgowy uznał, że odwołujący nie zdołał podważyć rzetelności opinii biegłego w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy tak, aby kwestia ta wymagała przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego na tę samą okoliczność. Dowód z przeprowadzonych w sprawie opinii biegłego daje wystarczającą podstawę do dokonania oceny prawnej faktów, dla których stwierdzenia wymagana była specjalistyczna wiedza biegłego, a w konsekwencji do stwierdzenia wysokości zadłużenia wnioskodawcy.

W zakresie odsetek ustawowych należy wskazać, że okres, za który przysługują odsetki oraz ich wysokość regulują przepisy ustawy i organ rentowy wskazuje w treści decyzji ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r ordynacja podatkowa. /Dz.U.2017.201 t.j./

Zgodnie bowiem z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki odsetek za zwłokę.(art.56 d).

Reasumując wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, mając na względzie cytowane powyżej przepisy art. 24 ustawy systemowej, nie doszło do przedawnienia należności, z uwagi na doręczone upomnienia organu rentowego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego a także złożenia wniosku o abolicję oraz ustanowienie hipoteki.

Należy wskazać, że upomnienia organu rentowego o spłatę niezapłaconych składek zostały wnioskodawcy doręczone przez pocztę, a dowody doręczenia, bądź ich kserokopie zostały dołączone do akt rentowych.

Podsumowując, nie można uznać, iż zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa i Sąd na podstawie art.477 14§1 k.p.c. oddalił odwołanie.

O kosztach postępowania – kosztach zastępstwa procesowego, Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, zasądzając od P. R. kwotę 10 800,00 zł.