Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 38/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sylwia Zierkiewicz

Protokolant: Monika Gąsior

Asesor Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Patrycja Szubert-Król

po rozpoznaniu na rozprawie 7 sierpnia 2020 roku, 27 listopada 2020 roku,

sprawy P. K. (2)

PESEL: (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 09 czerwca 2015 r. w sprawie II K 481/15 za czyn z art. 178a § 1 k.k. popełniony 26 lutego 2015 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 25 lutego 2020 roku o sygn. II Ko 140/20 zarządzonej do wykonania oraz karę grzywny orzeczoną na podstawie art. 71§1 k.k., która została wykonana 19 października 2017 roku; kara pozbawienia wolności nie wykonana ;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 27 listopada 2019 r. w sprawie II K 941/19 za czyn z art. 207§1 k.k. i art. 157§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełniony w okresie od około roku wstecz do 19 maja 2019 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet wymierzonej kary zaliczono okres zatrzymania od 19 maja 2019 roku od 10.15 do 20 maja 2019 roku do 18.42 tj. 2 dni oraz okres tymczasowego aresztowania od 22 maja 2019 roku od godz. 9.05 do 27 listopada 2019 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 46§1 k.k. orzeczono wobec skazanego obowiązek zadośćuczynienia za doznana krzywdę poprzez zapłatę pokrzywdzonej K. K. kwoty 2.000 złotych, środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną K. K. i zbliżania się do pokrzywdzonej K. K. na odległość nie mniejszą niż 50 /pięćdziesiąt/ metrów, za wyjątkiem zbliżania się niezbędnego do kontaktowania się oskarżonego ze wspólnym dzieckiem oskarżonego i pokrzywdzonej, na okres 5 /pięciu/ lat; kara aktualnie wykonywana od 15 czerwca 2020 roku do 14 kwietnia 2021 roku

I.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu P. K. (2) wyrokami opisanymi w punktach 1 i 2 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu P. K. (2) na poczet orzeczonej w pkt I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej okres zatrzymania od 19 maja 2019 roku od godz. 10.15 do 20 maja 2019 roku do godz. 18.42 tj. 2 dni oraz okres tymczasowego aresztowania od 22 maja 2019 roku od godz. 9.05 do 27 listopada 2019 roku w sprawie II K 941/19;

II.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że wyroki podlegające łączeniu ulegają osobnemu wykonaniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego P. K. (2) od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 38/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

09 czerwca 2015 r.

II K 481/15

2.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

27 listopada 2019 r.

II K 941/19

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1

P. K. (2) został prawomocnie skazany za czyny z art. 178a§1 k.k. popełniony 26 lutego 2015 roku

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 09 czerwca 2015 r., w sprawie II K 481/15

k.41

2

P. K. (2) został prawomocnie skazany za czyn z art. 207§1 k.k. i art. 157§1 § 1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., popełniony w okresie od około roku wstecz do 19 maja 2019 roku

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2019 r. , w sprawie II K 941/19

k.46

3

Skazany w zakładzie karnym przebywa od 24 maja 2019 roku. Negatywnie odnosi się do popełnionych przez niego czynów. W Zakładzie Karnym posiada opinię pozytywną, nie sprawia problemów natury wychowawczej. Skazany pracuje jako pracownik gospodarczy nieodpłatnie brał udział w programie dla sprawców przemocy w rodzinie na wolności nie realizował obowiązków naprawienia szkody oraz obowiązków alimentacyjnych

Opinia o skazanym

k.30-31

4

Osoba wielokrotnie karana

Karat karna

k. 56-58

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-4

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 czerwca 2015 roku w sprawie II K 481/15

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 27 listopada 2019 roku w sprawie II K 941/19

Karta karna

Opinia o skazanym

Ustalenia faktyczne w sprawie czyniono na podstawie dowodów z dokumentów: oryginałów i odpisów orzeczeń, wydawanych w sprawach przeciwko skazanemu, jego danych o karalności, opinii na jego temat z zakładu karnego, a także dokumentacji wykonywania przez niego kar i środków karnych. Zostały one sporządzone przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Strony nie kwestionowały ich rzetelności.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 czerwca 2015 roku o sygn. II K 481/15, za czyn z art. 178a§ 1 k.k.

Postanowieniem SR w/m zarządzono do wykonania karę 8 miesięcy pozbawienia wolności uprzednio zawieszona na 5 lat, kara grzywny orzeczona na podstawie art. 71§1 k.k. została wykonana 19 października 2017 roku

, kara nie wykonywana;

Kara 8 miesięcy pozbawienia wolności

2.

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 27 listopada 2019 roku o sygn. II K 941/19 za czyny z art. 207§1 k.k. i art. 157§1 § 1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.,na na poczet wymierzonej kary zaliczono okres zatrzymania od 19 maja 2019 roku od 10.15 do 20 maja 2019 roku do 18.42 tj. 2 dni oraz okres tymczasowego aresztowania od 22 maja 2019 roku od godz. 9.05 do 27 listopada 2019 roku przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

Kara aktualnie wykonywana od 15 czerwca 2020 roku do 14 kwietnia 2021 roku

Kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej (art. 569 § 1 k.p.k.).

Warunki do orzeczenia kary łącznej spełnione są wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (art. 85 § 1 k.k.). Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Nie podlegają łączeniu kary już wykonane. Mając na względzie powyższe zasady oraz uznając za wiarygodne dowody z dokumentów sąd ustalił, że zachodzą podstawy do orzeczenia kary łącznej wobec P. K. (2).

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Granice kary łącznej, które wyznacza kodeks karny wskazują, że sąd wymierza karę łączną od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, jednakże kara nie może przekraczać 20 lat pozbawienia wolności.

Należy podkreślić, iż wyrok łączny jest instytucją mającą racjonalizować wymiar kary, a nie służyć wyłącznie poprawie sytuacji skazanych. Dlatego też stosowanie absorpcji przy wymiarze kary łącznej nie może być sprzeczne z zapobiegawczymi i wychowawczymi celami kary i działać demoralizująco na sprawców przestępstw, służąc odbieraniu kary łącznej jako instytucji będącej swoistym premiowaniem popełniania przestępstw Sąd wymierzając skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności kierował się zasadą asperacji, czyli możliwością wymierzenia skazanemu kary łącznej od najwyższej z jednostkowych kar do ich sumy, przy uwzględnieniu ustawowych granic.

Orzeczona wobec P. K. (2), wyrokiem łącznym kara łączna 2 lat pozbawienia wolności uwzględnia zarówno to, że popełnione przez skazanego przestępstwa nie były przestępstwami podobnymi, zostały popełnione w dużym odstępie czasowym , bo czteroletnim, po wykonaniu wcześniej innych kar orzekanych wyrokami. Orzekając karę łączną nie bierze się pod uwagę okoliczności charakteryzujących popełnione przestępstwa oraz innych zaszłości, które zostały już uwzględnione w ramach kar jednostkowych. Dla wymiaru tej kary istotne znaczenie ma jedynie stopień związku podmiotowo-przedmiotowego zachodzącego pomiędzy popełnionymi przestępstwami oraz wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary. Im związek ten jest ściślejszy, tym większe są podstawy do ukształtowania kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji. Związek przedmiotowy wynika z tożsamości pokrzywdzonych, liczby i rodzaju naruszonych dóbr prawnych, sposobu działania sprawcy, bliskości czasowej poszczególnych przestępstw. W związku podmiotowym chodzi o pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów. Kara 2 lat pozbawienia wolności jest karą wyważoną, uwzgledniającą wyżej wymienione okoliczności. Nie bez znaczenia jest również to ,że skazany zapłacił karę grzywny niedawno , gdy toczyło się przeciwko niemu postepowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Przez 2 lata przebywając pod dozorem nie zmieniał swojego nieprawidłowego zachowania. Uznać zatem należy iż wykonanie kary grzywny wynikało z wszczęcia postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania uprzednio zawieszonej kary. Na wymiar kary łącznej wpływ miała także opinia o skazanym z Zakładu Karnego. Wynika z niej, że postawa i zachowanie skazanego są poprawne.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Na poczet orzeczonej kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kar podlegających łączeniu i poczynionych na ich poczet zaliczeń

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Skazany aktualnie jest zatrudniony w zakładzie karnym, nieodpłatnie , nie posiada majątku ani innych dochodów. Z uwagi na pobyt w Zakładzie Karnym i brak możliwości zarobkowania oraz brak jakiegokolwiek majątku Sąd zwolnił P. K. (2) od zapłaty kosztów i opłat niniejszego postepowania.

6.  PODPIS