Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Anna Filipiak

Protokolant : st.sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale ----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 09.02.2021 r. i 16.03.2021 r. sprawy:

S. H.

s. M. i G.

ur. (...) w Z.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w okresie od 10.05.2018 roku do 29.04.2019 roku oraz w okresie od 17.01.2020 roku do 06.08.2020 roku w miejscowości W. uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku alimentacyjnego na rzecz swoich dzieci S. i B. rodz. H. określonego co do wysokości Wyrokiem Sądy Rejonowego w Wągrowcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 lutego 2014 roku sygn. akt III RC 354/13/1 na łączną kwotę 1 000 złotych miesięcznie, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości przekracza równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych i na dzień 6 sierpnia 2020 roku wynosi 4.558,06 zł za zaległe alimenty na rzecz osób uprawnionych i 106.341,94 zł zaległości względem NFAL bez kosztów i odsetek, narażając tym samym osoby uprawnione na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym przestępstwa tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, na którą został skazany Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 10 września 2019 roku, sygn. Akt II K 319/19, za umyślne przestępstwo podobne z art. 209 § 1 kk. i 209 § 1 kk. w zw. z art. 209 § 1a kk., na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, którą to odbył w okresie od 30.04.2019 roku do 16.01.2020 roku;

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1.  oskarżonego S. H. uznaje za winnego tego, że:

a)  w okresie od 10.05.2018 r. do 29.04.2019 r. w W. uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci S. i B. rodz. H. określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z 21.02.2014 r. (III RC 354/13/1) na łączną kwotę 1000 złotych miesięcznie, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości przekracza równowartość trzech świadczeń okresowych, narażając tym samym osoby uprawnione na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – tj. popełnienia przestępstwa z art. 209 §1a k.k.

b)  w okresie od 17.01.2020 r. do końca lipca 2020 r. w W. uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci S. i B. rodz. H. określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z 21.02.2014 r. (III RC 354/13/1) na łączną kwotę 1000 złotych miesięcznie, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości przekracza równowartość trzech świadczeń okresowych, narażając tym samym osoby uprawnione na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 30.04.2019 r. do 16.01.2020 r. części kary łącznej roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wągrowcu z 10.09.2019 r. (II K 319/19) obejmującego skazania za umyślne przestępstwa podobne z art. 209 §1 k.k. i art. 209 §1a k.k. wyrokami tego Sądu z 28.04.2015 r. (II K 152/15) i z 18.12.2017 r. (II K 594/17) na kary po 10 miesięcy pozbawienia wolności – tj. popełnienia przestępstwa z art. 209 §1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- i za to, przy przyjęciu, że występki te tworzą ciąg przestępstw, na podstawie art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 34 §1, §2 i §1a pkt 1 k.k. i art. 35 §1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

2.  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego w okresie odbywania kary do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci S. i B. rodz. H.;

3.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, w tym od opłaty.

Sędzia Anna Filipiak