Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 506/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: A.. SR Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności prokuratora: bez udziału,

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 r.

na rozprawie,

sprawy:

D. B. (B.),

syna A. i W. z domu K.,

urodzonego (...) w Ż.,

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że :

I. w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 29 marca 2021 r w Ż., działając w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób dokonał szeregu kradzieży sklepowych o łącznej wartości skradzionego mienia 2554,86 PLN na szkodę firm (...) S.A., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz firmy P. P.H.U. (...).j. U. i Z. B.. I tak:

1.  w dniu 29 stycznia 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci Biedronka przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki whisky J. W. R. L. o wartości 62,99 PLN na szkodę firmy (...) S.A. z/s w K.,

2.  w dniu 02 lutego 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci Biedronka przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 1 butelki wódki Żołądkowa De L. o wartości 29,99 PLN na szkodę firmy (...) S.A. z/s w K.,

3.  w dniu 09 lutego 2021 r. w Ż. na terenie drogerii (...) przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia perfum A. D. o wartości 375,99 PLN na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z/s w Ł.,

4.  w dniu 16 lutego 2021 r. w Ż. na terenie sklepu (...) przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki whisky C. Regal 18YO o wartości 290 PLN na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z/s w Ż.,

5.  w dniu 09 lutego 2021 r. w Ż. na terenie sklepu sieci Biedronka przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki whisky J. W. R. L. o wartości 62,99 PLN na szkodę firmy (...) S.A. z/s w K.,

6.  w dniu 10 lutego 2021 r. w Ż. na terenie sklepu sieci Biedronka przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki wódki (...)o wartości 24,99 PLN na szkodę firmy (...) S.A. z/s w K.,

7.  w dniu 22 lutego 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci R. przy Al. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia perfum H. B. o wartości 229,99 PLN na szkodę (...) Sp. z o. o. z/s w Ł.,

8.  w dniu 25 lutego 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci R. przy Al. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch szt. perfum C. R. o łącznej wartości 499,98 PLN na szkodę (...) Sp. z o. o. z/s w Ł.,

9.  w dniu 05 lutego 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci Biedronka przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki whisky J. D.’s o wartości 99,99 PLN na szkodę firmy (...) S.A. z/s w K.,

10.  w dniu 10 marca 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci R. przy (...) 10 dokonał zaboru w celu przywłaszczenia maszynki do golenia marki G. (...) ProGlide o wartości 105,99 PLN na szkodę (...) Sp. z o. o. z/s w Ł.,

11.  w dniu 11 marca 2021 roku w Ż. na terenie sklepu sieci R. przy G. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia opakowania perfum Burberry L. o wartości 299,99 PLN na szkodę (...) Sp. z o. o. z/s w Ł.,

12.  w dniu 12 marca 2021 r. w Ż. na terenie drogerii (...) przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia perfum G. A. SI o wartości 299,99 PLN na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z/s w Ł.,

13.  w dniu 29 marca 2021 roku w Ż. na terenie sklepu (...) przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butelki wódki (...) oraz opakowania perfum Adidas Men o łącznej wartości 171,98 PLN, działając czynem swym na szkodę firmy P. P.H.U. (...).j. U. i Z. B.,

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pszczynie sygn. II K 378/16 z dnia 29.06.2016 r. za czyny z art. 281 k.k., 157 § 1 k.k., 207 § 1 k.k., 224 § 1 k.k., 226 § 1 k.k. na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresach 29.12.2012r.-30.12.2012r., 22.04.2015r. - 21.05.2015r., 15.09.2015r. - 16.09.2015r., 29.10.2015r. - 09.12.2015r., 22.03.2016r. - 26.06.2018r., 06.08.2019r. -15.10.2019r. w całości,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. przy zast. art. 64 § 1 k.k.

II. w dniu 11 kwietnia 2021 roku w Ż. w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. (...) dokonał uszkodzenia ciała M. N. w ten sposób, że uderzył ją trzykrotnie trzymanym w ręku przenośnym głośnikiem audio w głowę, w wyniku czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy, które to obrażenia spowodowały skutek w postaci naruszenia czynności ciała na okres poniżej 7 dni, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pszczynie sygn. II K 378/16 z dnia 29.06.2016 r. za czyny z art. 281 k.k., 157 § 1 k.k., 207 § 1 k.k., 224 § 1 k.k., 226 § 1 k.k. na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresach 29.12.2012r.-30.12.2012r., 22.04.2015r.-21.05.2015r., 15.09.2015r. - 16.09.2015r., 29.10.2015r. - 09.12.2015r., 22.03.2016r. - 26.06.2018r., 06.08.2019r.-15.10.2019r. w całości,

tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

w trybie art. 387 k.p.k.

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego D. B. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I części wstępnej wyroku, a wyczerpującego znamiona występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 37a § 1 k.k. i art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 k.k. w zb. z art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  uznaje oskarżonego D. B. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że dopuścił się go w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie od 29.12.2012 roku do 30.12.2012 roku, od 22.04.2015 roku do 21.05.2015 roku, od 15.09.2015 roku do 16.09.2015 roku, od 29.10.2015 roku do 09.12.2015 roku, od 22.03.2016 roku do 26.06.2018 roku, od 06.08.2019 roku do 15.10.2019 roku kary łącznej 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie II K 378/16, którego węzłem objęto karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie II K 372/14, a obejmującą karę jednostkową 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., czym wyczerpał znamiona występku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym ;

3.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i § 3 k.k. łączy oskarżonemu D. B. kary ograniczenia wolności orzeczone w punktach 1 i 2 wyroku i w ich miejsce wymierza karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin;

4.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec D. B. środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

a)  (...) S.A. z siedzibą w K. kwoty 280,95 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);

b)  (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwoty 675,98 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);

c)  (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. kwoty 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych);

d)  (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwoty 1135,95 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);

e)  P.P.H.U. (...). j. U. i Z. B. kwoty 171,98 zł (sto siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);

5.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 3 kary łącznej ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25 kwietnia 2021 roku godz. 17:15 do dnia 27 kwietnia 2021 roku godz. 11:40 przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

6.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.