Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 607/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Krystian Rezmer

Protokolant st.sekr.sądowy Bożena Szymańska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2021 r. w Grudziądzu

sprawy z powództwa mal. A. P. dział. przez ojca Ł. P.

przeciwko A. M.

o alimenty

1/ Oddala powództwo w części żądania powyżej 500 zł.

2/ Oddala powództwo w części dot. punktu 2 pozwu .

3/ Odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi za I instancję.

4/ Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III RC.607/18

UZASADNIENIE

---------------------------

Przedstawiciel ustawowy małoletniego powoda

A. P. jego ojciec Ł. P. działający przez pełnomocnika, wystąpił przeciwko jego matce, pozwanej A. M. z powództwem o zasądzenie renty alimentacyjnej od pozwanej na rzecz syna w kwocie po 700 zł miesięcznie, a ponadto o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zaległych alimentów w kwocie (...),90 z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu podał, że na mocy postanowienia z dnia 25.05.2018r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu zmienił wyrok rozwodowy rodziców małoletniego powoda, powierzył ojcu syna i ustalił miejsce pobytu małoletniego przy ojcu Ł. P., a matce A. M. ograniczył władzę rodzicielską nad A. P.. On pracuje jako stolarz w firmie (...) sp. z o.o. i osiąga dochód w wysokości 2000 zł netto miesięcznie.

Pozwana A. M. nie stawiła się na rozprawę w dniu 14.10.2019r. mimo prawidłowo doręczonego wezwania /-k.86 akt/. Natomiast w dniu 13.05.2021r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew w której podała, że nie stać jej aby płacić alimenty co miesiąc w kwocie 500 zł i opisała swoją sytuację rodzinną i majątkową /-k.129-130 akt/.

W dniu 14.10.2019r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu wydał wyrok zaoczny, którym w:

- pkt 1 zasądził od pozwanej A. M. rentę alimentacyjną na rzecz małoletniego A. P. w kwocie 500 zł miesięcznie poczynając od dnia 1.05.2019r. płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca do rąk ojca małoletniego powoda Ł. P. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

- pkt 2 oddalił pozew w pozostałej części,

- pkt 3 nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności,

- pkt 4 odstąpił od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi za I instancję,

- pkt 5 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na wskutek apelacji pełnomocnika powoda, Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 3.03.2020r. uchylił zaskarżony wyrok w pkt 2, pkt 4 oraz pkt 5 i sprawę w tym zakresie przekazał Sądowi Rejonowemu w Grudziądzu do ponownego rozpoznania.

W powyższym zakresie Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana A. M. jest matką małoletniego powoda A. P. ur.(...), a Ł. P. jest jego ojcem. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 18.12.2012r. rodzice rozwiązali swoje małżeństwo przez rozwód. Ten Sąd powierzył małoletniego A. P. matce i zasądził od ojca na rzecz dziecka rentę alimentacyjną w kwocie 300 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 25.05.2018r Sąd Rejonowy w Grudziądzu zmienił wyrok rozwodowy w części dotyczącej władzy rodzicielskiej poprzez powierzenie ojcu Ł. P. pełnię tej władzy nad małoletnim A. P., a matce A. M. tę władzę ograniczył do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

/dowód: treść postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 25.05.2018r.

sygn. akt III Nsm. 1183/15 – k.184 akt/.

Wyrokiem zaocznym z dnia 1.10.2018r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu uchylił Ł. P. obowiązek alimentacyjny w kwocie 300 zł wobec małoletniego A. P..

/dowód: treść wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 1.10.2018r. sygn. akt III RC. 71/16 -k.183 akt/.

Pozwana A. M. ma lat 35, z zawodu jest technikiem administracji. Oprócz małoletniego powoda jest jeszcze matką małoletniego M. P. ur. (...), który jest dzieckiem niepełnosprawnym, na którego ma alimenty w kwocie 350 zł miesięcznie. Obecnie pracuje na 1/16 etatu w ubezpieczeniach oraz sprząta po domach. Jej dochody są poniżej najniższej krajowej. Nie przedstawiła swoich kosztów utrzymania. Alimenty na syna A. są ściągane w drodze egzekucji komorniczej /wyrok zaoczny/. Od czasu przejęcia A. P. przez ojca, nie ściągała alimentów zasądzonych wyrokiem rozwodowym.

/dowód: - zeznania pozwanej - k.186 i 187 akt,

- treść orzeczenia o niepełnosprawności M. P. – k.131 akt

Ojciec małoletniego – Ł. P. ma lat 35 i pracuje jako stolarz w spółce z o.o. (...) i osiąga przeciętne wynagrodzenie 3.563,24 brutto – 2.600 zł netto plus premię uznaniową oraz nadgodziny. Mieszka z synem A. i konkubiną A. R. we własnym mieszkaniu własnościowym, za które czynsz wynosi 700 zł miesięcznie. Nie przedstawił swoich kosztów utrzymania.

/dowód: - zeznania powoda Ł. P. – k.126 akt,

- treść zaświadczenia (...) Sp. Z o.o. – k.125 akt/

Małoletni A. P. ma lat 14 i w chwili orzekania był uczniem VII klasy szkoły podstawowej. Według ojca dziecka prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, koszty utrzymania małoletniego wynoszą: wyżywienia 500 zł miesięcznie, odzież 200 zł miesięcznie, dodatkowe zajęcia 200 zł miesięcznie, telefon 30 zł miesięcznie, buty sezonowo 200 zł. Dziecko uprawia sztuki walki i mieszka z ojcem, i konkubiną ojca w G., przy ulicy (...).

/dowód: zeznania powoda Ł. P. – k. 126 akt.

Świadkowie: B. P. i M. P. (2), dziadkowie małoletniego powoda ze strony ojca dziecka, zeznali, że w przeszłości wspomagali swojego syna i wnuka od 2007r. do 2019r., m.in. płacili za niego cały czynsz, brali wnuka na wczasy i wakacje.

/dowód: - zeznania świadka M. P. (2) – k.186v akt,

- zeznania świadka B. P. – k. 187 akt/.

Wymienione dowody we wzajemnym zestawieniu potwierdzają się i uzupełniają tworząc logiczną całość i dlatego uznano je za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 135 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Z zebranych ustaleń wynika, że pozwana ma niskie dochody, oscylujące na granicy najniższej krajowej, ma na utrzymaniu drugie dziecko / niepełne 5 lat/ i biorąc pod uwagę wiek małoletniego powoda /14 lat/ oraz jego koszty utrzymania określone na rozprawie przez ojca dziecka to niezasadne jest żądanie na kwotę 700 zł miesięcznie tytułem alimentów. Należy również zauważyć, że pozwana zabiera małoletniego na co drugie weekendy od piątku do niedzieli włącznie i wówczas utrzymuje syna. Co więcej zeznała, że kupuje mu na bieżąco koszulki, spodnie i buty / -k.186 akt/.

Natomiast powód w trybie art. 6 kc, który stanowi, że na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów w związku z żądaniem pkt-u 2 pozwu, a mianowicie zasądzenia od pozwanej kwoty 8599,90 zł tytułem zaległych alimentów, nie udowodnił istotnych przesłanek tego żądania, a m.in. za jaki okres obejmuje żądanie, od jakiej kwoty miesięcznie itd. Tych danych nie ma w uzasadnieniu pozwu i strona nie wyjaśniła ich w toku postępowania.

W tym stanie na podstawie art.135 kro /a contrario/ oddalono pozew w części żądania ponad kwotę 500 zł alimentów miesięcznie oraz żądania zasądzenia od pozwanej kwoty 8599,90 zł.

O kosztach sądowych wobec pozwanej postanowiono w trybie art.102 kpc odstępując od jej obciążenia z uwagi na niskie dochody i ciążące obowiązki alimentacyjne na dwoje dzieci.

O zwrocie powodowi kosztów zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie § 4 ust1 pkt 9 i ust.4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.