Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III C 1028/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2021 rok

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SO Mariusz Solka

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. K.;

przeciwko pozwanej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.;

o zapłatę

orzeka:

1.  powództwo oddala;

2.  ustalić, iż powódkę G. K. obciąża obowiązek zwrotu w całości kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych w stawce podstawowej na rzecz pozwanego (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., zaś szczegółowe ustalenie tychże kosztów pozostawia do decyzji referendarza sądowego;

3.  ustalić, iż powódkę G. K. obciąża obowiązek zwrotu kosztów sądowych związanych z wynagrodzeniem biegłego nie znajdujących pokrycia w zaliczkach a pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie, w tym kosztów związanych ze stawiennictwem biegłego na rozprawie w dniu 25 listopada 2021 roku, zaś szczegółowe ustalenie tychże kosztów pozostawia do decyzji referendarza sądowego.----

/-/ Sędzia SO Mariusz Solka

III C 1028/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 grudnia 2021 r. (k.1154-1155)

Pozwem z dnia 5 sierpnia 2016 r. (data stempla Biura Podawczego k.2) powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 20.151.602,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od:

a)  kwoty 11.196.108 zł od dnia zapłaty:

b)  kwoty 2.506,98 zł od dnia 5 października 2015 r. do dnia zapłaty;

c)  kwoty 6.448.512,66 zł od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty.

Argumentując swoje stanowisko powódka wskazała, że strony łączyły umowy o świadczenie usług maklerskich, na mocy których pozwany zobowiązany był przede wszystkim do otwarcia i prowadzenia na rzecz powódki rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów oraz wykonywania tych usług na rachunek powódki, przy czym pozwany zobowiązany był do wykonywania powyższych zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych w imieniu własnym, lecz na rachunek powódki. Na podstawie umów o świadczenie usług maklerskich pozwany na zlecenie powódki świadczył na jej rachunkach m.in. w okresie od stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia instrumentów finansowych oraz usługi wykonywania tych zleceń. W związku z powyższymi transakcjami, pozwany czyniąc zadość przepisowi art. 39 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego będącego rokiem podatkowym, pozwany wystawiał i przesyłał powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L. informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych- PIT-8C.

Powódka podniosła, że pozwany w ramach stosunku zobowiązaniowego łączącego go z powódką zobowiązany był do zachowania należytej staranności. Powódka uwypukliła, że w odniesieniu do umowy o świadczenie usług maklerskich przyjęty miernik staranności dłużnika jest jednym z głównych czynników kreujących wymogi bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego. Służy on przy tym ochronie i umacnianiu wzajemnego zaufaniu kontrahenta.

Powódka wskazała, że pozwany w informacji PIT-8C za lata podatkowe 2007,2008,2009 nie był w stanie należycie (prawidłowo i rzetelnie) ustalić kwoty kosztów uzyskania przychodu przez powódkę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jak i kwoty dochodu powódki wskazanego w art. 30b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wedle powódki skutkowało to „produkowaniem” przez pozwanego kolejnych korekt informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych- PIT-8C dla powódki za powyższe lata podatkowe. W konsekwencji zaś pociągnęło to za sobą niemożność rozliczenia straty za rok podatkowy 2007 w kolejnych latach podatkowych, nadpłatę w kwocie 10.170.770 zł podatku dochodowego za 2008 rok oraz konieczność zapłaty przez powódkę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej wymierzonej ostatecznie decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. Wedle powódki na skutek nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania wynikającego z łączących stronę umów o świadczenie usług maklerskich polegającego na braku sporządzeniu i doręczeniu w prawem przepisanym terminie rzetelnej i prawdziwej informacji PIT-8C za rok podatkowy 2007 w majątku powódki doszło do powstania uszczerbku w kwocie 1.025.338 zł, polegającego na niemożności odliczenia straty za rok podatkowy 2007 r. w kwocie 5.396.518 zł, a tym samym nadpłacenia przez powódkę podatku dochodowego w latach podatkowych przypadających po roku podatkowym 2007 w kwocie 1.025.338 zł.

Z kolei nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwanego polegające na sporządzeniu i przekazaniu powódce nierzetelnej i nieprawdziwej informacji PIT-8C za rok podatkowy 2008 skutkowało powstaniem w majątku powódki uszczerbku w kwocie 10.170 770 zł polegającego na nadpłaceniu przez powódkę kwoty podatku dochodowego za rok 2008 oraz prawnej niemożności dochodzenia zwrotu powyższej kwoty od organu podatkowego.

Dalej powódka zaznaczyła, że na skutek nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania wynikającego z łączących strony umów o świadczenie usług maklerskich za rok podatkowy 2009 w majątku powódki doszło do powstania uszczerbku w kwocie 2 506 982 zł.

W ocenie powódki pomiędzy zdarzeniem powodującym szkodę- podaniem przez pozwanego w pierwotnych (pierwszych) informacjach PIT-8C nieprawdziwych informacji o wysokości osiągniętego dochodu przez powódkę w latach podatkowych 2007-2009, a szkodą poniesioną przez powódkę zachodzi adekwatny związek przyczynowy. W majątku powódki nie doszłoby do uszczerbku we wskazanych kwotach, gdyby pozwany w pierwotnych informacjach PIT-8C za stosowne lata podatkowe zamieścił prawidłowe, to jest odpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy, dane odnośnie dochodu (straty), o którym mowa w art.30 b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedzią na pozew z dnia 19 września 2019 r. (data stempla Biura Podawczego k.138) pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Pozwany przyznał, że powódka dokonała nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2007 w kwocie 1.025.338,00 zł, za rok podatkowy 2008 w kwocie 10.170.770,00 zł, a za rok podatkowy 2009 został na powódkę nałożony obowiązek uiszczenia kwoty odsetek w wysokości 2.506.982 zł. Pozwany wskazał jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za powstanie opisanych okoliczności, podkreślił, iż jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zaistnienie tych okoliczności jest sama powódka, której działania (w tym także zaniechania) prowadziły wprost do powstania w jej majątku uszczerbku. Pozwany wskazał, iż nie dopuścił się w swojej relacji z powódką, opartej o łączące strony umowy o świadczenia usług maklerskich, czynności mogących stanowić nienależyte wykonanie zobowiązania pozwanego Banku, wynikającego zarówno z powołanych umów, jak i z przepisów powszechnie obowiązujących. Pozwany wskazał, że przekazywał powódce rokrocznie dokument stanowiący informację PIT-8C terminowo i w oparciu o informacje bieżące, wynikające z rachunków i rejestrów prowadzonych przez pozwany Bank dla powódki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Pozwany zaznaczył, że przekazanie informacji PIT-8C, jak i dokonanie jej korekty w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości stanowi ustawowy obowiązek pozwanego Banku oparty o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Pozwany wskazał, że temu obowiązkowi czynił zadość w sposób właściwy i terminowy, nie naruszając tym samym żadnych przepisów obowiązujących na gruncie prawa podatkowego. Pozwany zaznaczył, że dochowując należytej staranności wymaganej od niego, jako od instytucji finansowej, niezwłocznie po powzięciu informacji o powstaniu niezgodności w zapisach zwartych w przekazywanych informacjach PIT-8C z rzeczywistym stanem, dokonywał na mocy art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty uprzednio sporządzonej informacji PIT-8C, jednocześnie korekty te uzasadniając.

Pozwany zaprzeczył, aby istniał jakikolwiek związek przyczynowy pomiędzy powstałym na majątku powódki uszczerbkiem, uznanym przez nią za szkodę, a działaniem pozwanego. Pozwany wskazał, że uczynił w całości zadość swoim obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z ustawy Ordynacja podatkowa przekazując powódce właściwe informacje PIT-8C w czasie, w którym powódka mogła podjąć kroki, a jakie mogłyby zapobiec powstaniu w jej majątku przedmiotowego uszczerbku. Pozwany Bank przekazywał ostatecznie korekty informacji podatkowych PIT-8C za lata 2007-2009 w czasie, w którym możliwym było dokonanie przez powódkę, w ślad za informacją przekazaną z pozwanego Banku stosownych korekt zeznań podatkowych, skutkujących uniknięciem obciążenia powódki kwotami podatku większymi niż należne. Pozwany podkreślił, że obowiązujące przepisy nie nałożyły na wystawcę korekty PIT-8C jakiegokolwiek terminu, w jakim korekta ta powinna być złożona. Wedle pozwanego powinna ona być złożona niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, czemu pozwany Bank dochował we wszystkich przypadkach, w których wystawił korekty informacji PIT-8C dotyczących powódki.

Dalej pozwany wskazał, że w następstwie przekazanych przez Bank w lipcu 2012 r. korekt informacji PIT-8C za lata 2007-2009, powódka zobowiązana była skorygować dotychczasowe deklaracje PIT-38 za poszczególne lata, objęte korektami sporządzonymi przez Bank. Przekazane przez pozwanego korekty informacji podatkowych za poszczególne lata podatkowe w lipcu 2012 r. w żaden sposób nie ograniczyło powódce uprawnień związanych ze skutecznym prawnie złożeniem korekt zeznań podatkowych za lata 2007-2009. Zdaniem pozwanego, to zaniechanie powódki w postaci niesporządzenia korekt zeznań podatkowych, po otrzymaniu od Banku skorygowanych informacji podatkowych PIT-8C, doprowadziło do wszczęcia przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postępowań kontrolnych wobec powódki, których przedmiotem była kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, objętych zeznaniem PIT-38.

Pozwany zaznaczył, że w obliczu toczącego się postępowania kontrolnego powódka zdecydowała się na złożenie korekt zeznań podatkowych. Niemniej jednak uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem. Wobec faktu, iż powódka podjęła te czynności tj. przekazała korektę zeznań podatkowych za lata 2007-2009 w trakcie trwania postepowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, złożone korekty zeznań podatkowych nie zostały uznane przez organ podatkowy za prawnie skuteczne.

Pozwany zaznaczył, że to powódka nie realizując obowiązku skorygowania zeznań podatkowych po otrzymaniu korekt informacji PIT-8C sporządzonych przez Bank w roku 2012, wobec toczących się postępowań kontrolnych, sprowokowanych zaniechaniem powódki, ograniczyła swoje uprawnienie do złożenia następnych korekt zeznań podatkowych, które powinny być następstwem skorygowanych informacji PIT-8C przekazanych przez Bank w roku 2014 r. Gdyby wskutek zaniechania powódki nie doszło do wszczęcia postępowań kontrolnych prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., uprawnienie powódki do złożenia korekty deklaracji za lata 2007-2009 nie ulegałoby zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania kontrolnego. W takich okolicznościach po otrzymaniu od Banku skorygowanych informacji PIT-8C w roku 2014 powódka mogłaby skutecznie skorygować zeznania podatkowe za lata 2007-2009. Wobec zaniechania powódki, uprawnienie do złożenia deklaracji było zawieszone do czasu zakończenia postępowań kontrolnych, a następnie stało się prawnie niemożliwe wskutek upływu okresu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zdaniem pozwanego powódka winna była podchodzić z zaufaniem do sporządzonych przez Bank korekt PIT-8C i niezwłocznie dokonywać w ślad za nimi korekt deklaracji PIT-38, czego nie robiła-korekty informacji PIT-8C z lipca 2012 roku pozostawały bez reakcji ze strony powódki (odpowiedź na pozew k.138-161).

Pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie, sprostowała żądanie zawarte w punkcie pierwszym osnowy pozwu w ten sposób, że wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 20 151 602,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od:

a)  kwoty 11 196 108 zł od dnia 4 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

b)  kwoty 2.506 982 zł od dnia 5 października 2015 r. do dnia zapłaty;

c)  kwoty 6 448 512,66 zł od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty (pismo k.624).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany- (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. prowadzi m.in. działalność pośrednictwa finansowego, leasingu finansowego, działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (KRS k.167).

Powódkę G. K. łączyły z pozwanym (...) Bankiem (...) Spółka Akcyjna w W. umowy o świadczenie usług maklerskich, na mocy których pozwany zobowiązany był przede wszystkim do otwarcia i prowadzenia na rzecz powódki rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania tych usług na rachunek powódki (§1 ust. 1 pkt 1 umów o świadczenie usług maklerskich); przy czym pozwany zobowiązany był do wykonywania powyższych zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych w imieniu własnym, lecz na rachunek powódki (§ 1 ust. 2 umów o świadczenie usług maklerskich). Pozwany zobowiązany był do świadczenia powyższych usług z pomocą rachunków inwestycyjnych prowadzonych dla powódki:

1.  o numerze: (...);

2.  o numerze: (...);

3.  o numerze: (...);

4.  o numerze: (...);

5.  o numerze: (...).

Ponadto do stosunków zobowiązaniowych wykreowanych przez umowy o świadczenie usług maklerskich przez (...) Banku (...) (S.A.) zawartych przez strony zastosowanie znajdowały postanowienia stosownych Regulaminów (ogólnych warunków umów) wydane (ustalone) przez pozwanego.

Na podstawie powyżej wskazanych umów o świadczenie usług maklerskich pozwany na zlecenie powódki świadczył na jej rachunkach m. in. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia instrumentów finansowych oraz usługi wykonywania tych zleceń ( dowód: umowy o świadczenie usług maklerskich przez (...) wraz z aneksami k.169-209, regulaminy świadczenia usług przez (...) k.287-317, regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług brokerskich przez (...) Bank (...) k.318-350).

W związku z powyższymi usługami, pozwany, czyniąc zadość przepisowi art. 39 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.o.p.d.f.), po zakończeniu każdego roku kalendarzowego będącego zarazem rokiem podatkowym przesyłał powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L. (właściwemu dla miejsca zamieszkania powódki) informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz: o niektórych dochodach: kapitałów pieniężnych - PIT-8C.

W lutym 2008 r. pozwany wystawił powódce i przesłał do Urzędu Skarbowego w L. (data wpływu do US L.: 5 marca 2008 r.) informację PIT-8C za 2007 r., w której w pozycji 43 określił przychód powódki z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) ((...)) złotych, koszty uzyskania przychodu (pozycja 44 informacji PIT-8C) na kwotę (...) ((...)) złotych, zaś stratę (poz. 56 informacji PIT-8C) na kwotę 28.390.009,13 (dwudziestu ośmiu milionów trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy dziewięciu i 13/100) złotych ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 sygn. (...) k.39-42, informacja PIT-8C za 2007 r. k.351-352).

Powódka, działając w zaufaniu do danych zawartych w informacji PIT-8C, uwzględniła (ujęła) je w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2007 r. - PIT-38, które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 2 maja 2008 r. W zeznaniu tym powódka przychód wykazany w części E informacji PIT-8C określiła na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 20), koszty uzyskania przychodów (poz. 21) - na kwotę (...) ((...)) złotych, zaś stratę (poz. 27) na kwotę 29.403.098,61 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu ośmiu i 61/100) złotych ( poświadczony odpis wyniku kontroli z dnia 13 października Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. (...) k.39-42).

Różnica w wysokości straty podatkowej pomiędzy wystawioną przez Bank informacją PIT - 8C, a zeznaniem złożonym przez powódkę, wynika z tego, że powódka miała rachunki w innych domach maklerskich i w zeznaniu rocznym wykazywała sumaryczny wynik z transakcji z wszystkich rachunków (różnica to w przybliżeniu 1 milion 10 tysięcy złotych).

W maju 2008 r. pozwany wystawił korektę informacji PIT-8C, która do Urzędu Skarbowego w L. wpłynęła w dniu 28 maja 2008 r. W korekcie tej pozwany wskazał, że powódka osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodów wyniosły (...) ((...)) złotych (poz. 44), zaś strata wyraziła się kwotą 17.957.966,27 zł (siedemnastu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu sześciu i 27/100) złotych ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 sygn. (...) k.39-42, korekta do informacji PIT-8C k. 353-357).

Powódka, w oparciu o dane zawarte w powyższej korekcie informacji PIT-8C sporządziła i złożyła w dniu 11 czerwca 2008 r. w Urzędzie Skarbowym w L. korektę zeznania podatkowego PIT-38, w której przychód wykazany w części E informacji PIT-8C wykazała w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 20), koszty uzyskania przychodów określiła na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 21), zaś stratę na kwotę 18.971.055,75 (osiemnastu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy pięćdziesięciu pięciu i 75/100) złotych (poz. 27) ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej L. z dnia 13 października 2014 sygn. (...) k.39-42).

W lipcu 2012 r. pozwany wystawił drugą korektę do informacji PIT-8C, która wpłynęła do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 16 lipca 2012 r. W tej korekcie przychód powódki z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych pozwany określił na kwotę (...) (...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych — na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 44), stratę - na kwotę 19.687.667,96 (dziewiętnastu milionów sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu i 96/100) złotych ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 r. sygn. (...) k.39-42)

Przyczyną wystawienia drugiej korekty było: nieprawidłowe ujęcie wartości transakcji wynikające z błędnego przeniesienia wartości pakietu przy transferze wewnętrznym; pierwotne operacje biorące udział w parowaniu zostały nieprawidłowo przypisane do operacji zbycia ze względu na błędnie ujęte daty księgowe do operacji podrzędnych na transferach wewnętrznych dla PW: (...), (...), (...); częściowo za rok 2006 nie ujęte wartości przychodu i kosztów dla (...) wynikające z błędu systemowego; ze względu na niezgodność stanu PW dla (...) ze stanem (...) o 547 szt. z dnia 17 kwietnia 2009; błędne oznaczenie statusu podatkowego dla operacji (...) asymilacji z dnia 08-05-2006 ( uzasadnienie przyczyn złożenia korekty z tytułu rozliczenia k.353-355).

W dniu 23 października 2013 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniem o sygnaturze: (...), doręczonym do rąk powódki w dniu 25 listopada 2013 r. wszczął postępowanie kontrolne wobec jej osoby, którego przedmiotem była kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczek papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodna instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 r. (...) k. 39).

Powódka w dniu 30 grudnia 2013 r., a więc w trakcie postępowania kontrolnego, złożyła korektę zeznania PIT-38, w którym przychód wykazany w części E informacji PIT-8C określiła na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 20), koszty uzyskania przychodów na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 21), zaś stratę na kwotę 20.700.757.44 (dwudziestu milionów siedmiuset tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu i 44/100) złotych (poz. 27) ( odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej dnia L. z dnia 13 października 2014 r. (...) k. 40).

W piśmie przewodnim do powyższej korekty powódka wskazała, że potrzeba złożenia m. in. korekty zeznania podatkowego za 2007 r. PIT-38, zeznań podatkowych za lata 2008 - 2011 spowodowane było otrzymaniem korekt informacji PIT-8C z (...) ( poświadczony odpis pisma powódki do Urzędu Skarbowego w L. z dnia 27 grudnia 2013 r. k.43).

Postanowieniami wydanymi w dniu 30 stycznia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. w sprawach o sygnaturze: (...); (...), (...), (...) i (...) uznał powyższe korekty zeznań podatkowych złożone przez powódkę za bezskuteczne ( poświadczony odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 sygn. (...) k. 40, poświadczony odpis pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. (...) k.44).

W dniu 13 października 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. wydał wynik kontroli w sprawie o sygnaturze akt: (...), w którym wskazał, iż:

1.  przychody ze sprzedaży papierów wartościowych według podatnika (to jest powódki) oraz kontroli (to jest Dyrektora (...) w L.) wyniosły: (...) złotych;

2.  koszty uzyskania przychodów według podatnika (powódki) wyniosły (...) złotych, zaś według kontroli (Dyrektora (...) w L.) (...) złotych;

3.  strata — według podatnika (powódki) wyraziła się zaś kwotą 18.971.055,75 złotych, a według kontroli (Dyrektora (...) w L.) kwotą 20.738.207,14 złotych.

Ponadto wskazano, że koszty uzyskania przychodów w kwocie (...) złotych stanowią sumę: kwoty (...) złotych (wskazanej przez pozwaną w informacji PIT - 8C z lipca 2012 r.), kwoty (...) złotych (tytułem odsetek od kredytu udzielonego powódce przez pozwaną, a wykorzystanego w 2007 r. na zakup papierów wartościowych) oraz kwoty 37.450 złotych — tytułem prowizji od kredytu udzielonego powódce przez pozwanego ( odpis wyniku kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 13 października 2014 sygn. (...) k. 41v).

W grudniu 2014 r. pozwany wystawił powódce ostatnią, jak dotąd, korektę informacji PIT-8C za rok 2007 r., określając w niej przychód na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych — na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 44), zaś stratę — na kwotę 25.084.186,25, (dwudziestu pięciu milionów osiemdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu sześciu i 25/100) złotych, czyli wyższy od ostatniej korekty deklaracji o 24.084.186,00 złotych (korekta do informacji PIT-8C k.-361-364).

W piśmie przewodnim pozwanego do powyższej korekty informacji PIT - 8C z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. (...) (...), wskazano, że przyczyną sporządzenia korekty było przekazanie przez jednostkę Banku — (...) Banku (...) — skorygowanych danych finansowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie porównania historii operacji na rachunku papierów wartościowych z rejestrem podatkowym. Przy czym, w ocenie pozwanego, nieprawidłowości wynikają z następujących zdarzeń:

1.  konieczności uwzględnienia w danych za rok 2007 zmian wynikających z korekt danych podatkowych za rok 2006 r. na akcjach (...).

2.  konieczności korekty kosztów nabycia w transferze wewnętrznym akcji (...) z dnia 6.03.2007 r.

3.  konieczności uwzględnienia (w) danych za rok 2007 zmian wynikających z korekty danych podatkowych za rok 2006 na akcjach (...);

4.  konieczności korekty operacji podrzędnych do transferów akcji (...) ( (...)) z 20.11.2007 r., 3.12.2007 r., 14.12.2007 r. w zakresie kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia.

5.  konieczności korekty operacji podrzędnych do transferu akcji (...) ( (...)) z dnia 24.01.2007 w zakresie kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia.

Ponadto, pozwany skonstatował, że w wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2007 uległy zwiększeniu o kwotę 4.967.902,51 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2007 uległy zwiększeniu o kwotę 395.625, 12 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2007 uległy zwiększeniu o kwotę 27.715,98 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2007 uległy zwiększeniu o kwotę 5.274, 68 złotych ( poświadczony odpis informacji PIT - 8C z grudnia 2014 r. wraz z poświadczonym odpisem pisma przewodniego pozwanego z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. (...) (...) k.45-48)

Powódka zapłaciła podatek z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za rok 2007 w wysokości wyżej niż powinna o 1.025.338,47 złotych.

LUTY 2008 r.

28.390.003,13 zł

MAJ 2008 r.

17.957.966,27 zł

LIPIEC 2012 r.

19.687.667,96 zł

GRUDZIEŃ 2014 r.

25.084.186,25 zł

Różnica między korektą informacji PIT – 8C z lipca 2012 r. a korektą z grudnia 2014 r.

5.396.518,29 zł x podatek 19% = 1.025.338,47 zł

(opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G. k.728-814).

Pismem z dnia 22 września 2015 r., doręczonym do rąk pozwanego w dniu 25 września 2015 r. (data prezentaty k49), powódka wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 1.025.338 zł (jednego miliona dwudziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu ośmiu) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 maja 2009 r. do dnia zapłaty — tytułem równowartości nienależnie zapłaconego przez powódkę, w oparciu o dane zawarte w nierzetelnie sporządzonej przez pozwaną informacji PIT-8C, podatku od dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych za 2007 r. ( odpis wezwania przed sądowego z dnia 22 września 2015 r. k.49-52).

Uzasadnieniem wezwania było to, że powódka nie rozliczyła starty za rok 2007 w wysokości 5.396.518,29 zł, przez co zapłaciła za lata 2008 i 2009 podatek w wysokości o 1.025.338,00 zł wyższy od wynikającego z ostatniego zeznania podatkowego.

Termin wskazany w wezwaniu z dnia 22 września 2015 r. upłynął bezskutecznie. Pozwany nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz powódki.

W piśmie z dnia 30 września 2015 r. pozwany stwierdził, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej wobec powódki. Pozwany wskazał, że informacja podatkowa PIT-8C wystawiona przez firmy inwestycyjne (i inne instytucje finansowe) stanowi wyłącznie informację określoną w przepisach prawa, natomiast każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego stosownie do faktycznie osiągniętych przychodów. Przekazywane informacje podatkowe nie zwalniają podatnika z wymogu prawidłowego rozliczenia zobowiązania podatkowego ( pismo pozwanego z dnia 30 września 2015 r. k.53-54).

Informacja PIT-8C za 2008 rok

W marcu 2009 r. pozwany doręczył powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L. informację- PIT-8C za 2008 r., w której wykazał przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 44), zaś dochód — na kwotę (...) ((...)) złotych ( odpis Stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn.. (...) k.55v-59, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn.(...) k.60-64).

Powódka w oparciu o dane z wystawionej przez pozwanego informacji PIT - 8C przygotowała zeznanie podatkowe PIT-38 za rok podatkowy 2008 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 5 maja 2009 r. W zeznaniu tym powódka wskazała w pozycji 21, że w roku podatkowym 2008 osiągnęła przychód w części E informacji PIT - 8C w kwocie (...) ((...)) złotych, koszty uzyskania przychodów wyniosły (...) ((...)) złotych (poz. 22); dochód — w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 27), zaś straty z lat ubiegłych — w kwocie 9.485.527,87 (dziewięciu milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset dwudziestu siedmiu i 87/100) złotych ( odpis stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. (...) k.56).

Zeznanie podatkowe powódki PIT-38 uwzględniało także dane z informacji PIT - 8C wystawionej za 2008 rok przez (...) Banku (...) S.A., za pośrednictwem którego powódka także dokonywała transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych ( odpis stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn.. (...) k.55-59).

Powódka zapłaciła należny podatek dochodowy za rok podatkowy 2008 ( potwierdzenia przelewów k.68-74)

W dniu 4 maja 2009 r. do Urzędu Skarbowego w L. wpłynęła pierwsza korekta informacji PIT - 8C wystawionej przez pozwanego. Tym razem pozwany wskazał w niej, że przychód powódki z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2008 r. wyniósł (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych — w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 44) oraz dochód w kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 55) ( odpis stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn.. (...) k.55v, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. (...) k.62).

W dniu 16 lipca 2012 roku do Urzędu Skarbowego w L. wpłynęła druga korekta informacji PIT-8C za 2008 rok autorstwa pozwanego. Wskazał on w niej, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2008 roku wyniósł (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyraziły się kwocie (...) ((...)) złotych (poz. 44), zaś dochód wyniósł (...) ((...)) złotych ( odpis stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. (...) 09 k.55v, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. (...) k.62)

Przyczyną wystawienia 2 korekty przez pozwanego było: nieprawidłowe ujęcie wartości transakcji wynikające z błędnego przeniesienia wartości pakietu przy transferze wewnętrznym; pierwotne operacje biorące udział w parowaniu zostały nieprawidłowo przypisane do operacji zbycia, ze względu na błędnie ujęte daty księgowe do operacji podrzędnych przy transferach wewnętrznych dla PW (...), (...), (...), a w konsekwencji przypisanie im zmienionych cen jednostkowych i wysokości prowizji; błąd systemowy polegający na braku ujęcia przychodu i kosztów dla (...), niezgodność stanu PW dla (...) ze stanem (...); błędne oznaczenie statusu podatkowego dla operacji (...) asymilacji z dnia 08.05.2006 ( uzasadnienie przyczyn złożenia korekty z tytułu rozliczenia PIT-8C za rok 2008 k.367-370).

W dniu 25 listopada 2013 r. na podstawie postanowienia wydanego w dniu 23 października 2013 r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o sygnaturze: (...) wszczęte zostało postępowanie kontrolne w zakresie: kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego osób fizycznych za 2008 rok od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartości, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężnych w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. (...) k.60).

W dniu 11 grudnia 2014 r. do Urzędu Skarbowego w L. wpłynęła trzecia korekta informacji PIT-8C wystawionej przez pozwanego. Tym razem pozwany przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2008 roku określił na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 44), zaś dochód — na kwotę (...) ((...)) złotych (poz. 55) ( odpis stanowiska Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. (...) k.56, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. (...) k.63v).

Do powyższej korekty informacji PIT-8C przeznaczonej do powódki, pozwany dołączył pismo przewodnie z dnia 5 grudnia 2014 r., sygnatura: (...), w którym wskazano, że przyczyną sporządzenia korekty jest przekazanie przez jednostkę Banku (...) skorygowanych danych finansowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie porównania historii operacji na rachunku papierów wartościowych z rejestrem podatkowym. Przy czym, w ocenie pozwanego, nieprawidłowości wynikają z następujących zdarzeń dotyczących rejestracji transferów wewnętrznych na akcjach (...). W szczególności stwierdzono:

1.  konieczność uwzględnienia w danych za rok 2008 zmian wynikających z korekt danych podatkowych za rok 2006 i 2007 na akacjach (...);

2.  konieczność korekty danych umów cywilno - prawnych dotyczących akcji (...) ( (...)) z dnia 18.12.2008 r., i 23.12.2008 r. w zakresie daty, ceny nabycia i kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia;

3.  konieczność uwzględnienia danych za rok 2008 zmian wynikających z korekt danych podatkowych za rok 2006 i 2007 na akcjach (...);

4.  Konieczność prawidłowego, zgodnego z historią operacji na rachunkach uwzględnienia w kolejce (...) kolejności operacji na rachunkach Klientki w dniu 12.06.2008. Operacje dotyczyły transferów wewnętrznych i umów cywilnoprawnych na akcjach (...);

W konsekwencji opisanych powyżej zdarzeń w wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2008 uległy zwiększeniu o kwotę 16.119.838,55 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2008 uległy zwiększeniu o kwotę 47.815,50 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2008 uległy zwiększeniu o kwotę 3 7.362.718 zł. (w większości na skutek ustalenia prawidłowej kolejki (...) w operacjach z 12.06.2008 ( odpis pisma pozwanego z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. (...)k.75-76).

Powódka zapłaciła podatek z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za rok 2008 w wysokości wyżej niż powinna o 10.170.770,68 złotych.

Marzec 2009 r.

(...)

Maj 2009 r.

(...)

Lipiec 2012 r.

(...)

Grudzień 2014 r.

32.271.513,29

Różnica między korektą Informacji PIT – 8C z lipca 2012 r. a korektą z grudnia 2014 r.

53.530.372,00 x podatek 19%= 10.170.770,68

( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G. k.728-814)

Decyzją wydaną w dniu 21 stycznia 2015 o sygnaturze: (...) Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej umorzył postępowanie kontrolne wszczęte wobec powódki, a dotyczące kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego osób fizycznych za 2008 rok od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartości, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężnych w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że wobec upływu terminu przedawnienia z dniem 1 stycznia 2015 r. zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. zaistniała konieczność umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego ( odpis decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w dniu 21 stycznia 2015 r. o sygnaturze: (...) k.77-78).

Decyzją wydaną w dniu 22 kwietnia 2015 r. o sygnaturze: (...) Dyrektor Izby Skarbowej w B., po rozpatrzeniu odwołania powódki od decyzji wydanej w dniu 21 stycznia 2015 r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. o sygn. (...), utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. (...) k.60-64).

Pismem z dnia 22 września 2015 r., doręczonym do rąk pozwanego w dniu 23 września 2015 r. (data prezentaty k.79) powódka wezwała go do zapłaty kwoty 10.170.770 (dziesięciu milionów stu siedemdziesięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 maja 2009 r. do dnia zapłaty — tytułem równowartości nienależnie zapłaconego przez powódkę, w oparciu o dane zawarte w nierzetelnie sporządzonej przez pozwaną informacji PIT-8C, podatku od dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych za 2008 r. ( wezwanie przedsądowe z dnia 22 września 2015 r. k.79-84).

Termin wskazany w wezwaniu z dnia 22 września 2015 r. upłynął bezskutecznie. Pozwany nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz powódki. W piśmie z dnia 30 września 2015 r. stwierdził, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej wobec powódki ( pismo k. 130-131).

Informacja PIT-8C za 2009 rok

W lutym 2010 r. pozwany wystawił i przesłał powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L., właściwemu dla miejsca zamieszkania powódki, informację PIT - 8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 rok. W pozycji 43 informacji PIT - 8 C pozwany wykazał, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniósł (...) ((...)) złotych; w pozycji 44 pozwany wykazał, że koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyraziły się kwotą (...) ((...)) złotych; zaś w pozycji 55 dochód — kwotę (...) ((...)) złotych ( odpis informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych — PIT8C wystawionej przez pozwaną k.379, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85v).

Powódkę, oprócz umów zawartych z pozwanym, w roku 2009 łączyły także Umowy o świadczenie usług maklerskich z (...) Banku (...) Spółka Akcyjna w W. oraz (...) Banku (...) Spółka Akcyjna. W związku z powyższym także te dwa podmioty przesłały powódce oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu stosowne informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych — PIT-8C.

W informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z: innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych — PIT-8C z dnia 2 marca 2010 r., (...) Banku (...) Spółka Akcyjna w W., wskazał w pozycji 43, że powódka uzyskała w 2009 r. przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych; w pozycji 44, iż koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniosły (...) ((...)) złotych, zaś w pozycji 55, że dochód powódki wyniósł (...) ((...)) złotych ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.86).

Z kolei w informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych — PIT-8C wystawionej w dniu 3 marca 2010 r., (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w pozycji 43 wskazał, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniósł (...) ((...)) złotych, w pozycji 44, iż koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniosły (...) ((...)) złotych, zaś w pozycji 55, że dochód powódki wyniósł (...) ((...)) złotych ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.86).

Powódka, kierując się danymi zawartymi w opisanych powyżej informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, a także danymi uzyskanymi z banków dotyczącymi zapłaconych prowizji odsetek od kredytów bankowych przeznaczonych na zakup akcji w 2009 roku oraz danymi o stratach podatkowych z lat poprzednich, sporządziła i złożyła we właściwym Urzędzie Skarbowym, to jest w Urzędzie Skarbowym w L. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 — PIT - 38. Powódka w pozycji 21 powyższego zeznania wskazała, że przychód wykazany w części E informacji PIT-8C wynosi (...) złotych; w pozycji 22 koszty uzyskania przychodu — (...) złotych; w poz. 27 dochód określiła na kwotę (...) złotych. Ponadto, w pozycji 29 straty z lat ubiegłych wykazała kwotę 9.485.527,87 złotych; w pozycji 30 podstawa obliczenia podatku — kwotę 2.273.694,00 złote; w pozycji 32 podatek wg stawki 19% - kwotę 432.001,86 złotych, zaś w pozycji 35 podatek należny - kwotę 432.002,00 zł, który został zapłacony ( odpis zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 — PIT – 38 k.99-100; odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85-92).

W lipcu 2012 r. pozwany wystawił i przesłał do powódki oraz do właściwego Urzędu Skarbowego (data wpływu do US: 16 lipca 2012 r.) korektę informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 r. — PIT-8C, w której wskazał, w pozycji 43, że powódka osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych; w pozycji 44, iż koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniosły (...) ((...)) złotych; zaś dochód (pozycja 55) wyraził się kwotą: (...) ((...)) złotych, czyli mniejszą od pierwotnie wykazanej o (...) złote ((...) zł - (...) zł = (...) zł) ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85)

Do powyższej korekty informacji PIT - 8C pozwany dołączył pismo z dnia 9 lipca 2012 r., o sygnaturze: (...) (...), w którym wskazał, że przyczyną sporządzenia korekty były nieprawidłowości zauważone w wyniku wewnętrznej kontroli z zakresu poprawności danych zawartych w Informacji PIT-8C. W związku z czym podjęte zostały działania w celu usunięcia nieprawidłowości ( odpis pisma pozwanego z dnia 9 lipca 2012 0 sygnaturze: (...) (...), odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85v).

W dniu 23 października 2013 r. wobec powódki wszczęto postępowanie kontrolne prowadzone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych ( odpis decyzji nr (...) wydanej w dniu 26 czerwca 2015 r. przez Dyrektor Urzędu Kontrolki Skarbowej w L. k.102).

W dniu 31 grudnia 2014 r. pozwany złożył do właściwego Urzędu Skarbowego w L. kolejną korektę informacji PIT - 8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 r. Tym razem wskazał w pozycji 43 powyższej informacji, że powódka w roku 2009 osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) ((...)) złotych; w pozycji 44, iż koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniosły (...) ((...)) złotych; dochód zaś (pozycja 55), zamknął się kwotą (...) ((...)) złotych, czyli wyższą od pierwotnie wystawionej informacji PIT-8C, na podstawie której powódka złożyła swoje zeznanie podatkowe za rok 2009 o kwotę (...) ((...)) złotych ((...) zł — (...) zł = (...) ( odpis Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Informacji PIT - 8C wystawionej przez pozwaną k.385, odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. sygn. akt (...) k.85v).

Do powyższej korekty Informacji PIT - 8C pozwany dołączył pismo przewodnie z dnia 22 grudnia 2014 r., o sygnaturze: (...), w którym podniósł, że przyczyną sporządzenia korekty jest przekazanie przez jednostkę Banku — (...) Banku (...) — skorygowanych danych finansowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie porównania historii operacji na rachunku papierów wartościowych z rejestrem podatkowym. W uzasadnieniu korekty kierujący (...) Banku (...) wskazał, iż nieprawidłowości wynikają z następujących zdarzeń:

1.  konieczności uwzględnienia w danych za rok 2009 zmian wynikających z korekt podatkowych za rok 2008 na akcjach (...);

2.  konieczności korekty danych umowy cywilno - prawnej dotyczącej akcji (...) ( (...)) z 26.02.2009 r. w zakresie kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia;

3.  konieczności uwzględnienia danych za rok 2009 zmian wynikających z korekt danych podatkowych za rok 2006, 2007 i 2008 na akcjach (...);

4.  konieczności korekty danych umów cywilno - prawnych dotyczących akcji (...) z 20.10.2009 r. i 31.12.2009 r. w zakresie kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia;

5.  konieczność korekty danych umowy cywilno - prawnej dotyczącej akcji INC ( (...)) z 30.10.2009 r. w zakresie kosztów dotyczących prowizji od transakcji nabycia.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2009 uległy zwiększeniu o kwotę 19.620, 10 zł.

W wyniku korekty danych dla papierów (...) koszty nabycia w roku 2009 uległy zmniejszeniu o kwotę 34.639.295,80 zł, (w większości na skutek korekt operacji z lat 20062008).

W wyniku korekty danych do papierów INC koszty nabycia w roku 2009 uległy zwiększeniu o kwotę 50,54 zł ( odpis pisma pozwanego z dnia 22 grudnia 2014 r., o sygnaturze: (...) (...)k.383).

Powódka z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za rok 2009 winna była zapłacić podatek dochodowy w wysokości 6.571.189,69 złotych.

Luty 2010 r.

(...)

Lipiec 2012 r.

(...)

Grudzień 2014 r.

(...)

Różnica między korektą Informacji PIT – 8C z lipca 2012 r. a korektą z grudnia 2014 r.

(...) zł x podatek 19%= 6.571.186,96 zł

(opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G. (k.728-812).

W styczniu 2015 r. (...) Banku (...) wystawił i doręczył powódce oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu korektę informacji PIT - 8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 r. — PIT-8C, wykazując w niej w pozycji 43 (przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) kwotę (...) ((...)) złotych; w pozycji 44 (koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) kwotę (...) ((...)) złotych; zaś w pozycji 55 (dochód) kwotę (...) ((...)) złotych ( odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85-92, odpis pisma (...) z dnia 30 grudnia 2014 r. k.118, odpis informacji PIT-8C k.119-120).

W swoim piśmie z dnia 31 grudnia 2014 roku (...) przyczyny korekty wyjaśnił następująco: " W związku z przekazaniem przez (...) S.A. informacji korygujących koszty nabycia akcji transferowanych do (...) S.A., na rachunek inwestycyjny należący do Pani G. K. (NIP (...)), (...) Banku (...) S.A. sporządził korektę informacji podatkowych PIT-8C za lata 2008,2009, 2010, 2011. Korekty w załączeniu.” (pismo k.118).

W lutym 2015 r. (...) Banku (...) wystawił i doręczył powódce oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu kolejną, drugą korektę informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 r. — PIT-8C, wykazując w niej w pozycji 43 (przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) kwotę (...) ((...)) złotych; w pozycji 44 (koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) kwotę (...) ((...)) złotych; zaś w pozycji 55 (dochód) — kwotę (...) ((...)) złotych. (...) przyczynę korekty wyjaśnił w swoim piśmie z 9 lutego 2015 roku następująco: (...) Banku (...) S.A. w załączeniu przekazuje korektę informacji podatkowej PIT-8C wystawioną dla Pani G. K. (NIP (...)).Powyższa informacja została sporządzona w związku z przekazaniem przez (...) S.A. informacji korygujących koszty nabycia akcji transferowanych do (...) S.A. (odpis decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. k.85-92, odpis pisma (...) z dnia 09 lutego 2015 r. k.121).

W dniu 26 czerwca 2015 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. wydał decyzję nr (...), w której określił zobowiązanie podatkowe powódki w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 z tytułu uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w kwocie 6.715.238 (sześciu milionów siedmiuset piętnastu tysięcy dwustu trzydziestu ośmiu) złotych. W uzasadnieniu powyższej decyzji stwierdzono, że w zeznaniu PIT - 38 złożonym przez powódkę w Urzędzie Skarbowym w L. zawyżono koszty uzyskania przychodów o kwotę (...) złotych wynikającą z informacji PIT-8C złożonej przez pozwaną w Urzędzie Skarbowym w L. w dniu 31 grudnia 2014 r. Nadto, wskazano że w dniu 9 kwietnia 2014 r. pozwany złożył do akt postępowania kontrolnego prowadzonego wobec powódki historię rachunków inwestycyjnych powódki za 2009 rok oraz udzielił pisemnych wyjaśnień. Z pisemnych wyjaśnień pozwanego wynikało, iż dokonał on korekt danych podatkowych w zakresie transferów akcji wychodzących z rachunków G. K. na rachunki w innych domach maklerskich. Uznając, w powyższej decyzji, że należna kwota podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 z tytułu uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, który winna uiścić powódka wynosi (...) złotych, i uwzględniając, że kwota wskazanego przez powódkę w zeznaniu PIT-38 i faktycznie przez nią uiszczonego wynosiła 432.002 złote, orzeczono jednocześnie, że kwota zaniżonego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 z tytułu uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną wynosi (...) ((...)) złotych. Przy czym powyższa kwota stanowi zarazem zaległość podatkową, którą powódka wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę winna uiścić na rachunek Urzędu Skarbowego w L. (odpis decyzji nr (...) wydanej w dniu 26 czerwca 2015 r. przez Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. k.102-111).

Na skutek wniesionego przez powódkę odwołania od decyzji ww. decyzji Dyrektora Kontroli Skarbowej w L., Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzję tę uchylił i określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 5.775.662,00 złote, określając tym samym zaległość podatkową (zaniżenie podatku) na kwotę 5.343.660,00 złote (co wynika z wyliczenia: 5.775.662,00 zł - 432.002,00 zł = 5.343.660,00 zł) ( odpis decyzji wydanej w dniu 12 listopada 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w B., sygn.(...) k.85)

Pomniejszenie określonego przez organ drugiej instancji podatku w stosunku do podatku z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wynikało z korekty deklaracji PIT-8C złożonej przez (...) S.A. w dniu 23 lipca 2015 r, w której zwiększono koszty uzyskania przychodu o kwotę (...) zł ( decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B. k.85-92), co tym samym spowodowało pomniejszenie wymierzonego podatku o kwotę 939.576 złotych.

Kwotę zaległości podatkowej określoną w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B., (...)wydanej w dniu 12 listopada 2015 r, to jest kwotę 5.343.660,00 zł wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych w wysokości 2.506 908 zł powódka zapłaciła 30 listopada 2015 r., tj. w terminie 14 dni od otrzymania ( kopia przelewu kwoty 7.850.642,00 zł z tytułu podatku za 2009 r. k.125).

Wezwaniem z dnia 22 września 2015 r., doręczonym do rąk pozwanego w dniu 25 września 2015 r., powódka, wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 5.447.833 (pięciu milionów czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu trzech) złotych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powyższego wezwania, przelewem na wskazany rachunek bankowy powódki — tytułem odszkodowania za nierzetelną informację PIT-8C za rok 2009. W piśmie tym wskazano, że powyższa kwota stanowi równowartość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej wskazanej w treści decyzji nr (...) (...) wydanej w dniu 26 czerwca 2015 r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., powiększonych o kwotę 1.743.306 złotych — tytułem stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z innych źródeł - w wysokości 32%. Zawinione działanie pozwanego, polegające na sporządzeniu i przekazaniu powódce nierzetelnej Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2009 r. — PIT-8C, skutkowało powstaniem szkody w majątku powódki w tej właśnie kwocie. Podkreślono, że dla wyliczenia powyższej kwoty przyjęto okres od dnia 1 maja 2010 r., to jest dnia w którym minął termin do zapłaty kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2009 do dnia 29 czerwca 2009 r., to jest dnia, w którym do rąk p. G. K. doręczono decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 26 czerwca 2015 r. ( wezwanie przedsądowe k.126).

Termin wskazany w wezwaniu z dnia 22 września 2015 r. upłynął bezskutecznie. Pozwany nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz powódki. W piśmie z dnia 30 września 2015 r. stwierdził, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej wobec powódki ( odpis pisma pozwanego z dnia 30 września 2015 r., nr (...) k.130).

Pismem z dnia 10 stycznia 2010 r. powódka wypowiedziała umowę (...) o świadczenie usług brokerskich ( wypowiedzenie umowy k.266. k.286).

Klienci (...), z tytułu uzyskiwania przychodów z inwestowania i odpłatnego zbycia oraz realizacji praw z instrumentów finansowych, zobowiązani są do uiszczania opłat i podatków określonych w obowiązujących przepisach podatkowych ( okoliczności bezsporne, opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

(...) jest zobowiązany do przekazania osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej informacji PIT-8C, która zawiera dane dotyczące dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz dochodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Informacja PIT-8C stanowi podstawę dla prawidłowego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej i obliczenia należnego podatku. Dane wskazane w informacji PIT-8C nie są wiążące dla Klienta – Klient może modyfikować dane zawarte w informacji PIT-8C, jeśli posiada on dodatkowe dane o przychodach i kosztach podatkowych lub przyjęta przez niego interpretacja przepisów podatkowych dopuszcza taką możliwość ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Przychody wykazane w części F formularza PIT - 8C są rozliczane przez Podatnika w deklaracji PIT - 38, przy czym sam Podatnik może ustalić koszty uzyskania przychodów, o ile oczywiście poniósł je w wysokości innej niż wykazana w informacji PIT - 8C. Koszty uzyskania przychodów wykazane w przedmiotowym formularzu nie stanowią ostatecznej wartości kosztów wykazywanej w rocznej deklaracji podatkowej ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

PIT-8C stosuje się do:

dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

dochodów z tzw. innych źródeł , a w szczególności:

- z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w tym przypadku choć dochód pochodzi z innych źródeł, podatnik nie otrzyma PIT-8C, a płatnik pobierze podatek ryczałtowo i przekaże PIT 8AR , ewentualnie kwota pozostanie zwolniona z opodatkowania),

- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego , od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście, którzy sami rozliczają zaliczkę od wypłaconych zasiłków (deklarację sporządzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w związku z wypłatą zasiłków kwalifikowanych do tzw. innych źródeł przychodów; jeżeli wypłaty zasiłków dokonuje ZUS- wystawi PIT 11A, a nie PIT-8C),

- alimentów,

- stypendiów,

- dotacji (subwencji),

- dopłat,

- nagród i innych nieodpłatnych świadczeń - nienależących jednak do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych (art. 12), działalności wykonywanej osobiście (art. 13), działalności gospodarczej (art. 14) lub z kapitałów pieniężnych (art. 17).

Powyższe dochody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. W przypadku uzyskania tych dochodów na terytorium Polski podatek pobierany jest przez Płatnika.

Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczane są również dochody z:

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną

odpłatnego zbycia papierów wartościowych ( w tym akcji (...)) i pochodnych instrumentów finansowych,

odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków przez komplementariusza (...) mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych.

- które Podatnik musi sam wykazać w zeznaniu PIT - 38 i opodatkować według stawki podatku 19 %.

Złożenie deklaracji podatkowej stanowi tzw. wymiar pierwotny zobowiązania podatkowego. Deklaracja samowymiarowa może być jednak niejednokrotnie zmieniana. Zmiana ta nie musi jednak następować przez wydanie decyzji w ramach postępowania jurysdykcyjnego. Deklaracje mogą być bowiem zmieniane przez samego podatnika, czy to całkowicie w ramach jego własnej inicjatywy, czy też w ramach czynności sprawdzających, po przeprowadzeniu kontroli, a nawet po przeprowadzeniu postępowania podatkowego.

Pierwotne oświadczenia podatnika (deklaracje lub zeznania) mają charakter deklaratoryjny, odtwarzają bowiem prawnopodatkowy stan faktyczny. Deklaracje korygujące mają charakter deklaratoryjny w stosunku do obowiązku podatkowego, ale w stosunku do deklaracji pierwotnych mają charakter konstytutywny, ponieważ zmieniają skonkretyzowany stosunek prawnopodatkowy.

Podatnicy będący osobami fizycznymi nie mają na gruncie przepisów o tych podatkach obowiązku samowymiaru, lecz mają obowiązek aktualizowania danych ze złożonych deklaracji podatkowych, w przypadku gdy okoliczności faktyczne (sprzedaż, zakup, zmiana przeznaczenia itp.) uzasadniają zmianę podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy I instancji, ten sam, który poprzednio decyzję wydał, ma obowiązek wydania decyzji uwzględniającej zmiany stanu faktycznego ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Powódka w rozliczeniach za 2007 r. nie dochowała staranności rozliczeń podatkowych co wynika przede wszystkim z faktu nie złożenia korekty deklaracji PIT - 38 za rok 2007 w momencie otrzymania korekt informacji PIT - 8C. Powódka dokonała korekty rozliczenia PIT - 38 za 2007 r. po otrzymaniu pierwszej korekty tj. z dnia 28.05.2008 r. Natomiast po otrzymaniu korekty z dnia 16.07.2012 r. powódka nie dokonała korekty rozliczenia PIT - 38 za rok 2007 r. na podstawie korekty informacji PIT - 8C tym samym nie wykazała w powyższej korekcie prawidłowej na tamten okres czasu wysokości poniesionej straty. Ostatnia korekta informacji PIT - 8C dotarła do powódki 05.12.2014 r. ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Informacja PIT - 8C za rok 2007 (pierwotna jak i korekty) zostały złożone przez pozwanego prawidłowo, rzetelnie i terminowo. Bank jako Płatnik zobowiązany do wypełnienia ustawowych obowiązków w terminie sporządził, złożył do Urzędu Skarbowego oraz wysłał do powódki pierwotną informację PIT - 8C, która została wypełniona na podstawie danych jakimi na dany moment przy zamknięciu roku dysponował (...). Pozwany składał korekty informacji PIT-8C od razu gdy powziął wiedzę, z której wynikał ustawowy obowiązek złożenia adekwatnego dokumentu. Nieprawidłowości wykazane w skorygowanych informacjach PIT - 8C wynikały z wyników wewnętrznej kontroli, której przedmiotem było sprawdzenie odpowiednich zapisów księgowych ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

(...) w momencie powzięcia wiedzy o konieczności złożenia korekty Informacji PIT - 8C dokonywał takiej czynności bez zbędnej zwłoki ( pismo Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 listopada 2015 r. sygn. akt (...) k.85, opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Powódka miała prawo do złożenia korekty deklaracji PIT - 38 za rok 2009 r. po otrzymaniu ostatniej korekty PIT-8C zarówno za rok 2007 jak i 2009, w której to deklaracji mogła rozliczyć 50% starty poniesionej w roku 2007 ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Powódka nie mogła skutecznie dokonać korekty deklaracji PIT - 38 za rok podatkowy 2007 po otrzymaniu ostatniej od pozwanego korekty PIT - 8C, tj. 05.12.2014 r. gdzie w deklaracji rozliczeniowej PIT - 38 zadeklarowałaby poniesioną stratę w wysokości 25.084.186,25 zł. Przedmiotowa korekta uznana zostałaby za bezskuteczną. Powódka jednak miała możliwość do końca 2015 roku złożenia korekty PIT - 38 za rok 2009, w której to korekcie wykazałaby 50% straty poniesionej w roku 2007 ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Powódka nie dochowała wszelkich starań by dochody osiągnięte ze zbycia papierów wartościowych opodatkować w sposób właściwy. Brak korekty PIT-38 złożonej przez powódkę na podstawie skorygowanych informacji PIT-8C za 2008 r. świadczy o niedbalstwie ze strony powódki, które mogło mieć wpływ na wszczęcie postępowania kontrolnego i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego za 2008 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczek, papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodna instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Brak korekty PIT-38 złożonej przez powódkę na podstawie skorygowanej informacji PIT-8C za rok 2009. świadczy o niedbalstwie ze strony powódki, które mogło mieć wpływ na wszczęcie postępowania kontrolnego mającego na celu ustalenie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego za rok 2008 ( opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

W momencie powzięcia wiedzy o konieczności dokonania korekty informacji PIT - 8C, pozwany bezzwłocznie przesyłał takie korekty do powódki. Wystawca informacji PIT-8C- pozwany (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. postąpił w sposób prawidłowy, gdyż w momencie zauważenia zaistniałego błędu wystawiał poszczególne korekty informacji PIT-8C wyjaśniając przyczyny ich sporządzenia, czy to w samych informacjach, jak również dodatkowych pismach ( pismo Dyrektora Izby Skarbowej w B. k.84 , opinia biegłego sądowego w zakresie podatków W. G.- k.712-812).

Konieczność sporządzenia przez Bank korekty Informacji PIT - 8C nie świadczy o tym, że poprzednio złożona informacja PIT - 8C była nieprawidłowo sporządzona i nierzetelna. Bank zobowiązany do wypełnienia ustawowych obowiązków w terminie sporządził i złożył do Urzędu Skarbowego oraz wysłał do powódki pierwotną informację PIT-8C, która została wypełniona na podstawie danych jakimi na dany moment przy zamknięciu roku dysponował (...). Pozwany składał korekty informacji PIT-8C od razu gdy powziął wiedzę, z której wynikał ustawowy obowiązek złożenia adekwatnego dokumentu ( opina uzupełniająca biegłego w zakresie podatków W. G. k. 901).

Niezłożenie korekty PIT 38 przez powódkę we właściwym czasie, spowodowało wyrządzenie szkody. Jedyną osoba upoważnioną do złożenia korekty jest sam podatnik lub jego pełnomocnik ( opinia uzupełniająca biegłego W. G. k.904).

Za prawidłowość i rzetelność złożonej deklaracji rozliczeniowej odpowiada Podatnik. Jeżeli powziął wątpliwość co do treści przesłanej informacji to powinien wystąpić do płatnika o jego weryfikację ( opinia uzupełniająca biegłego W. G. k.904).

W sporządzonych informacjach PIT-8C pozwany prawidłowo i rzetelnie wyliczył koszty uzyskania przychodów oraz osiągnięty przez powódkę dochód. Z kolei, jeżeli pozwany otrzymał nowe dane, to przedmiotowe deklaracje powinny być skorygowane. Nie skorygowanie tych dokumentów po zaistnieniu nowych okoliczności mogłoby wskazywać, że stają się nierzetelne ( opinia uzupełniająca biegłego sadowego w zakresie podatków W. G. k.910).

Bank, jako płatnik zobowiązany do wypełnienia ustawowych obowiązków w terminie sporządził, złożył do Urzędu Skarbowego oraz wysłał do powódki pierwotną informację PIT-8C, która została wypełniona na podstawie danych jakimi na dany moment przy zamknięciu roku dysponował (...). Pozwany składał korekty do informacji PIT-8C od razu, gdy powziął wiedzę, z której wynikał ustawowy obowiązek złożenia adekwatnego dokumentu. Nieprawidłowości wykazane w skorygowanych informacjach PIT-8C wynikały z wyników wewnętrznej kontroli, której przedmiotem było sprawdzenie odpowiednich zapisów księgowych ( opinia uzupełniająca biegłego sądowego W. G. k.963).

Podatnik za swoje zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta ma charakter osobisty oraz nieograniczony. Płatnik nie ponosi odpowiedzialności wówczas, gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie powołanych wyżej dowodów z dokumentów, uznanych przez Sąd za mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd uznał za wiarygodne dokumenty prywatne, które wskazał jako podstawę swoich ustaleń. Dokumenty te w większości zostały dołączone do akt w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałami przez profesjonalnych pełnomocników stron. Dokumenty zostały złożone w kopiach, których wierność oryginałom nie budziła wątpliwości i nie była przez strony kwestionowana, dlatego Sąd uznał, że stanowią one wiarygodne potwierdzenie istnienia oryginałów. Dokumenty, na podstawie których dokonano ustaleń, nie budziły wątpliwości co do swej autentyczności. Także zgodność ich treści z prawdą nie wywoływała zastrzeżeń i nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Zatem nie było podstaw do odmówienia im w tym zakresie wiarygodności.

Za wiarygodne Sąd uznał dokumenty w postaci pism Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L., Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. (wyniki kontroli, decyzje, stanowiska, postanowienia o wszczęciu kontroli), decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B., deklaracji PIT-8C, PIT-38 albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w zakresie ustawowo przyznanych im prerogatyw, w przypisanej prawem formie.

W niniejszej sprawie Sąd przeprowadził również dowód z opinii biegłego sądowego w zakresie podatków W. G. na okoliczność prawidłowości, rzetelności i terminowości podejmowanych przez pozwany bank czynności związanych z realizacją obowiązków ustawowych w zakresie wystawiania informacji PIT-8C, korekt tych informacji dotyczących dochodów uzyskanych przez powódkę w latach 2007-2009 oraz możliwości kształtowania przez powódkę swej sytuacji prawno- podatkowej w taki sposób, aby podatek od niej należny nie obejmował kwot dochodzonych niniejszym pozwem, w tym w szczególności możliwości rozliczenia straty za rok 2007 r. w kolejnych latach podatkowych, przy dochowaniu należytej staranności i terminowości. Zdaniem biegłego informacja PIT - 8C za rok 2007 (pierwotna jak i korekty) zostały złożone przez pozwanego prawidłowo, rzetelnie i terminowo. Bank jako Płatnik zobowiązany do wypełnienia ustawowych obowiązków w terminie sporządził, złożył do Urzędu Skarbowego oraz wysłał do powódki pierwotną informację PIT - 8C, która została wypełniona na podstawie danych jakimi na dany moment przy zamknięciu roku dysponował (...). Pozwany składał korekty informacji PIT-8C od razu gdy powziął wiedzę, z której wynikał ustawowy obowiązek złożenia adekwatnego dokumentu. Biegły wskazał, że pozwany w momencie powzięcia wiedzy o konieczności złożenia korekty informacji PIT-8C dokonywał takiej czynności bez zbędnej zwłoki. Biegły podkreślił również, że powódka miała prawo do złożenia korekty deklaracji PIT - 38 za rok 2009 r. po otrzymaniu ostatniej korekty PIT8C zarówna za rok 2007 jak i 2009, w której to deklaracji mogła rozliczyć 50% starty poniesionej w roku 2007. Wskazał, że powódka nie mogła skutecznie dokonać korekty deklaracji PIT - 38 za rok podatkowy 2007 po otrzymaniu ostatniej od pozwanego korekty PIT - 8C, tj. 05.12.2014 r. gdzie w deklaracji rozliczeniowej PIT - 38 zadeklarowałaby poniesioną stratę w wysokości 25.084.186,25. Przedmiotowa korekta uznana zostałaby za bezskuteczną. Powódka jednak miała możliwość do końca 2015 roku złożenia korekty PIT - 38 za rok 2009, w której to korekcie wykazałaby 50% straty poniesionej w roku 2007. Biegły w swej opinii podkreślił, że powódka nie dochowała wszelkich starań by dochody osiągnięte ze zbycia papierów wartościowych opodatkować w sposób właściwy. Brak korekty PIT-38 złożonej przez powódkę na podstawie skorygowanych informacji PIT-8C świadczy o niedbalstwie ze strony powódki, które mogło mieć wpływ na wszczęcie postępowania kontrolnego i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego za 2008 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczek, papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodna instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Sporządzona na potrzeby niniejszego postępowania opinia główna oraz opinie uzupełniające wykonane zostały w sposób przejrzysty, czytelny, zrozumiały w oparciu o fachową wiedzę, przez osobę posiadającą kompetencje, odpowiednie specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Na rozprawie w dniu 15 lutego 2018 r. Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie świadków B. K., W. R., S. W. (protokół rozprawy k.692), albowiem okoliczności na jaką mieli zeznawać powołani świadkowie została wykazana za pomocą innych dokumentów, w tym opinii biegłego.

Na rozprawie w dniu 25 listopada 2021 r. Sąd na podst. art. 235 [2] par. 1 pkt 5 k.p.c. pominął dowód z dokumentów wnioskowych przez powódka na terminie rozprawy, pominął dowód z opinii innego biegłego sądowego ds. podatków niż W. G., jako zmierzający do jedynie do przedłużenia postępowania, a okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zostały dostatecznie wykazane za pomocą innych dowodów. (k.1055-1056).

Ponadto na podstawie art. 299 w zw. z art. 302 k.p.c. Sąd pominął dowód z przesłuchania powódki w charakterze strony. W tym miejscu wskazać należy, że przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dopuszczalne jest wyjątkowo, gdy w świetle oceny sądu, opartej na całokształcie okoliczności sprawy, brak jest w ogóle innych środków dowodowych albo gdy istniejące okazały się niewystarczające do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Taka sytuacja nie miała w niniejszej sprawie miejsca (k.1056).

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r. Sąd na podstawie art. 235(2) par.1 pkt.5 kpc pominął wnioski dowodowe z dokumentów (protokoły otwarcia stron internetowych i wydrukowi stron) zawarte przy piśmie powódki z dnia 08 grudnia 2021 roku, jako zmierzające jedynie do przedłużenia postępowania dowodowego, bowiem stan faktyczny niniejszej sprawy został ustalony za pomocą innych dokumentów i dowodów (postanowienie k.1151).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

Sąd Okręgowy uznał, że złożone przez strony dokumenty oraz wyjaśnienia stron zawarte w dalszych pismach procesowych, sporządzona przez biegłego opinia główna oraz opinie uzupełniając stanowią dostateczny materiał dla rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji tutejszy Sąd rozstrzygnął sprawę wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Na wstępie i dla porządku wskazać należy, iż bezsporny pomiędzy stronami był fakt zawarcia umów o świadczenie usług maklerskich, na podstawie których pozwany zobowiązany był do otworzenia i prowadzenia na rzecz powódki rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania tych usług na rachunek powódki. Pozwany zobowiązany był do prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz pośredniczenia w kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, działając w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta (powódki). Bezsporny również był fakt, iż po zakończeniu każdego roku kalendarzowego będącego zarazem rokiem podatkowym, pozwany wystawiał i przesyłał powódce oraz Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C.

Osią sporu w niniejszej sprawie było, czy sporządzona informacja PIT-8C została dokonana przez pozwanego należycie i rzetelnie, jak również czy pozwany ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenie kwoty zobowiązania podatkowego. Powódka konsekwentnie wskazywała, że pozwany przy wykonywaniu zobowiązań łączących go z powódką nie zachował należytej staranności.

W niniejszej sprawie konieczne było ustalenie ram prawnych funkcjonowania pozwanego jako domu maklerskiego, a następnie ustalenie, czy doszło do naruszenia przez pozwanego jego obowiązków wobec powódki.

Na wstępie wymaga również zaznaczenia, że pozwany zakwestionował powództwo w całości co do zasady i co do wysokości. W konsekwencji to na powódce zgodnie z ciężarem dowodu określonym w art. 6 k.c. spoczywał obowiązek wykazania i udowodnienia zaistnienia zdarzeń pozwalających na uznanie, że zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.

Pozwany świadczy usługi maklerskie w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm). Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5 oraz art. 70 obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

- przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

- wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie;

- nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;

- zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

- doradztwie inwestycyjnym;

- oferowaniu instrumentów finansowych;

- świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;

-prowadzeniu (...);

-prowadzeniu (...),

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na:

-przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;

- udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;

- doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;

- doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;

- wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2;

- sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;

- świadczeniu usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;

- wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Nie może budzić wątpliwości, że czynności domu maklerskiego musi cechować szczególna dbałość o interesy klienta i bezpieczeństwo rynku. W doktrynie podkreśla się, że dom maklerski jest instytucją zaufania publicznego, a jego należytą staranność w czynnościach prawnych należy określać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (art. 355 § 2 k.c.). Działalność domu maklerskiego obwarowana jest wieloma zakazami, w tym zakazem podejmowania działań mających za cel wprowadzenie w błąd klienta (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2009 r. V CSK 407/08).

(...) jako instytucja zaufania publicznego działa bowiem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uchwały organów Izby, Kodeks, jego wykładnie dokonywane przez Komisje Etyki zgodnie z Regulaminem Komisji Etyki, standardy Izby, przyjęte praktyki rynkowe oraz powszechnie uznawane zwyczaje kupieckie. (...) w prowadzonej działalności na rzecz osób trzecich zobowiązany jest zachować należytą staranność, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art.3 Kodeksu Dobrej Praktyki (...)).

Na gruncie umów o świadczenie usług maklerskich powstaje szczególnego rodzaju obowiązek lojalności firmy inwestycyjnej wobec swojego klienta. Z obowiązku lojalności firmy inwestycyjnej lub banku wynika więc konieczność wyboru takiego sposobu wykonania ciążącego na nim zobowiązania, który uwzględniać będzie wyłącznie interes klienta, a także nakaz unikania takich sytuacji, które potencjalnie mogą uniemożliwić wykonywanie usługi w sposób uwzględniający wyłącznie interes klienta, a więc sytuacji konfliktu interesów (Sójka Tomasz (red.) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym WK 2016).

Powódka w toku niniejszego postępowania podnosiła, że na skutek nierzetelnych, nieprawdziwych danych zawartych w wystawionych przez pozwanego informacjach PIT-8C majątek powódki uległ zmniejszeniu o kwotę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w konsekwencji niemożności rozliczenia straty podatkowej za rok 2007, kwoty nadpłaconego podatku dochodowego za rok 2008 oraz kwoty odsetek za zaległości podatkowe za rok 2009.

W ocenie Sądu przedstawiony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przypisanie odpowiedzialności pozwanego wobec powódki. Do takiego wniosku doprowadziły Sąd następujące rozważania.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. , dalej u.o.p.d.f.), (...) zobowiązany jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - informacji PIT-8C. W składanych informacjach (...) jest zobowiązany wykazać w szczególności kwotę przychodu uzyskanego przez podatnika będącego klientem (...), z tytułu dokonanych transakcji, a także koszty uzyskania przychodów. Pozwany (...) Bank (...) S.A. zobowiązany był więc do sporządzenia profesjonalnej informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikowi i właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty będące źródłem wypłaty przychodu, stanowiącego u osób fizycznych przychód kapitałowy, a więc m.in. banki, domy maklerskie zobowiązane są do sporządzenia informacji PIT-8C. Informacja powinna trafić do inwestora w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Informacja ta dotyczy dochodów kapitałowych określonych w art. 30b u.o.p.d.f. Na jej podstawie podatnik- inwestor samodzielnie dokonuje rozliczenia podatkowego z tytułu uzyskanych w ciągu roku podatkowego przychodów kapitałowym w rocznym zeznaniu PIT-38.

Formularz PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, lecz wykazaniem przychodów kapitałowych, od których nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku spoczywa na podatniku i jest rozliczany w standardowym cyklu rocznym. Za błędy popełnione w formularzu PIT-8C odpowiada podmiot go wystawiający. W przypadku wystąpienia zarówno omyłek rachunkowych, jak i innych błędów w tej informacji, podmiot ten winien dokonać korekty, którą to korektę winien przekazać do Urzędu Skarbowego i do podatnika, który na podstawie tej informacji wypełnia roczne rozliczenie podatkowe. Za błędy w złożonym zeznaniu podatkowym sporządzonym na podstawie błędnie wystawionego PIT-8C odpowiedzialność ponosi podatnik. Ponosi on roszczenie do wystawcy PIT-8C o odszkodowanie (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2018 r. I SA/Bd 459/18, lex nr 2604146).

Z kolei wystawienie przez płatnika błędnej informacji o przychodach lub dochodach uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym powoduje obowiązek wystawienia jej korekty. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w art. 81 Ordynacji Podatkowej (dalej jako „O.p.”) Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. § 2 Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Jednym z praw płatnika jest więc prawo do skorygowania uprzednio złożonej informacji PIT-8C, która polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza. Co istotne, wystawca informacji PIT-8C nie jest ograniczony w żaden sposób ilością sporządzonych korekt informacji czy też sposobem eliminowania błędów powstałych przy ich wydaniu (por. I SA/Bd 459/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy lex 2604146, L. Etel [w:] R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 81.) Prawo do skorygowania deklaracji podatkowej trwa aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczyła deklaracja (S. Babiarz [w:] B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, S. Babiarz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI, Warszawa 2019, art. 81).

Możliwa jest przez to korekta już uprzednio skorygowanej deklaracji. Korekta deklaracji w podatkach powstających z mocy prawa prowadzi co do zasady do zmiany wysokości kwoty powstałego już zobowiązania podatkowego. Korygując deklarację w tych podatkach, podatnik ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia już powstałego zobowiązania ze skutkiem wstecznym. Z prawa do skorygowania deklaracji podmioty mogą korzystać m.in. w sytuacji, gdy w deklaracji występują błędy rachunkowe, oczywiste omyłki, gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że pozwany prawidłowo wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Podkreślić należy, że strona pozwana przekazywała powódce rokrocznie dokument stanowiący informację PIT-8C terminowo i w oparciu o informacje bieżące, wynikające z rachunków i rejestrów prowadzonych przez pozwany Bank dla powódki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przekazywanie informacji PIT-8C, jak i dokonanie korekty w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanowi ustawowy obowiązek pozwanego. Postępowanie dowodowe wykazało, że obowiązek ten pozwany spełnił w sposób właściwy i terminowy. Przekazywane przez pozwanego informacje PIT-8C na chwilę ich wydania były zgodne z ówczesnymi zapisami na rachunkach powódki. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że niezgodność informacji wykazanych w pierwotnych informacjach PIT-8C z późniejszym stanem zapisów na rachunkach nie była rezultatem błędnego ich odczytania przez pozwany Bank na rachunkach, nie była także wynikiem niedbalstwa.

Odnośnie Informacji PIT-8C za rok 2007 r. pozwany wystawił powódce taką informację i przesłał do Urzędu Skarbowego w L. w lutym 2008 r., w której w poz. 43 określił przychód powódki z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) zł, koszty uzyskania przychodu (poz.44) na kwotę (...) zł, zaś stratę (poz. 56) na kwotę 28 390 009,13 zł. Kolejno, w maju 2008 r. pozwany wystawił korektę informacji PIT-8C, która do Urzędu Skarbowego wpłynęła w dniu 28 maja 2008 r. W korekcie tej pozwany wskazał, że powódka osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodów (...) zł (poz.44), zaś strata 17 957 966,27 zł. W lipcu 2012 r. pozwany wystawił drugą korektę do informacji PIT-8C, która wpłynęła do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 16 lipca 2012r. W tej korekcie przychód powódki z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych pozwany określił na kwotę (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych- na kwotę (...) zł (poz.44), stratę- na kwotę 19 687 667,96 zł. W grudniu 2014 r. pozwany wystawił powódce kolejną korektę informacji PIT-8C za rok 2007 określając w niej przychód na kwotę (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) zł (poz.44), zaś stratę- na kwotę 25 084 186,25 zł. Ponadto wraz ze złożonymi korektami pozwany wskazywał przyczyny ich sporządzenia.

Co się tyczy informacji PIT-8C za 2008 r., to w marcu 2009 r. pozwany doręczył powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L. informację PIT-8C, w której wykazał przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł (poz.44), zaś dochód- na kwotę (...) zł. W maju 2009 r. pozwany wystawił pierwszą korektę informacji PIT-8C. Wskazał w niej, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na 2008 r. wyniósł (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych- w kwocie (...) zł (poz.44) oraz dochód w kwocie (...) zł (poz.55). W lipcu 2012 r. do Urzędu Skarbowego w L. wpłynęła druga korekta informacji PIT-8C za 2008 r. sporządzona przez pozwanego. Wskazał w niej, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniósł (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyraziły się w kwocie (...) zł (poz.44), zaś dochód wyniósł (...) zł. W grudniu 2014 r. pozwany sporządził trzecią korektę informacji PIT-8C, gdzie określono przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) zł (poz.43), koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na kwotę (...) zł, zaś dochód- na kwotę (...) zł (poz.55). Ponadto wraz ze złożonymi korektami pozwany wskazywał przyczyny ich sporządzenia.

Odnośnie informacji PIT-8C za 2009 r. to pozwany sporządził i przesłał powódce oraz Urzędowi Skarbowemu w L. przedmiotową informację w lutym 2010 r. W pozycji 43 pozwany wykazał, że przychód powódki z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniósł (...) zł, w poz. 44 pozwany wykazał, że koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wnosiły (...), zaś w pozycji 55 dochód- kwotę (...) zł. W lipcu 2012 r. pozwany wystawił i przesłał do powódki oraz do właściwego Urzędu Skarbowego korektę informacji PIT-8C, w której wskazał, w poz.43, że powódka osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł, w poz.44, iż koszty z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosiły 229 848 146,26 zł, zaś dochód(...) zł. Ponadto wraz ze sporządzeniem korekty pozwany wskazywał przyczyny jej sporządzenia. W grudniu 2014 r. pozwany złożył do właściwego Urzędu Skarbowego kolejną korektę PIT-8C. W poz.43 wskazał, że powódka osiągnęła przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie (...) zł, w poz.44, iż koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyniosły (...) zł, dochód zaś (poz.55) zamknął się kwotą (...) zł. Wraz ze sporządzoną korektą pozwany wskazywał na przyczyny jej sporządzenia.

W ocenie Sądu pozwany Bank dochowując należytej staranności wymaganej od niego jako od instytucji finansowej, niezwłocznie po powzięciu informacji o powstaniu niezgodności w zapisach zawartych w przekazanych informacjach PIT-8C z rzeczywistym stanem rzeczy, dokonywał na mocy art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa korekty uprzednio sporządzonej informacji PIT-8C, jednocześnie korekty te uzasadniając. Sporządzenie korekty jest dopuszczalne przez prawo i nie stanowią wyrazu nienależytego wykonania zobowiązania przez podmiot je wydający, jak i nieprawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na instytucję finansową.

Sąd posiłkując się przy tym opinią biegłego sporządzoną na potrzeby niniejszego postępowania uznał, że pozwany w momencie powzięcia wiedzy o konieczności złożenia korekty informacji PIT-8C dokonywał takiej czynności bez zbędnej zwłoki. Ponadto twierdzenia te znajdują również odzwierciedlenie w dołączonej do akt niniejszej sprawy decyzji z dnia 12 listopada 2015 r. (...) (decyzja k.91v) „Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w B., każda osoba prawna jaką jest (...) Bank (...) S.A., czy też (...) S.A. jak (...) Banku (...) S.A były i są zobowiązane do sporządzenia profesjonalnej informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikowi i właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Wystawca informacji PIT-8C nie jest ograniczony w żaden sposób ilością sporządzenia korekt informacji, czy też sposobem eliminowania błędów powstałych przy ich wydaniu. Dlatego też, powołanym informacjom PIT-8C nie można zarzucić tego, iż są nieprawdziwe, nierzetelne, czy też błędne, gdyż zarówno banki, jak i domy maklerskie są instytucjami zaufania publicznego, a ich działalność uregulowana jest w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. ustawy z dna 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ich statutach i regulaminach. W działalności prowadzonej na rzez swoich klientów domy maklerskie są wręcz zobowiązane wykonywać powierzone czynności profesjonalnie, z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie klientów, w granicach obowiązującego prawa. Wystawca informacji PIT-8C będącej przedmiotem zaskarżenia, czyli (...) Bank (...) S.A. postąpił zatem w sposób jak najbardziej właściwy, gdyż w momencie zauważenia zaistniałego błędu wystawiał poszczególne korekty informacji PIT-8C, wyjaśniając również przyczyny ich sporządzenia, czy to w samych informacjach, jak również w dodatkowych pismach.”

W tym miejscu podkreślić należy, że konieczność sporządzenia przez Bank korekty informacji PIT-8C nie świadczy o tym, że poprzednio złożona informacja PIT-8C była nieprawidłowo sporządzona czy nierzetelna. Bank jako płatnik zobowiązany do wypełnienia ustawowych obowiązków w terminie sporządził i złożył do właściwego Urzędu Skarbowego oraz wysłał do powódki pierwotną informację- (...), która została przygotowana na podstawie danych, jakimi na dany moment, przy zamknięciu roku dysponował. Co się tyczy sporządzanych korekt, to pozwany składał takowe korekty od razu gdy powziął wiedzę, z której wynikał ustawowy obowiązek złożenia adekwatnego dokumentu.

Stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie do kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) w terminie określonym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacać należny podatek wynikający z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f.).

W ocenie Sądu to powódka nie dochowała należytej staranności w rozliczeniach podatkowych, co wynikało z faktu nie złożenia korekty deklaracji PIT-38 za rok 2007 w momencie otrzymania korekt informacji PIT-8C. Ze zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego wynika, że powódka dokonała korekty rozliczenia PIT-38 za 2007 r. po otrzymaniu pierwszej korekty tj. z dnia 28 maja 2008 r. Natomiast po otrzymaniu korekty z dnia 16 lipca 2012 r. powódka nie dokonała korekty rozliczenia PIT-38 za rok 2007 na podstawie korekty informacji PIT-8C- tym samym nie wykazała prawidłowej na tamten okres czasu wysokości poniesionej straty. W oparciu o opinię biegłego Sąd ustalił, że powódka miała prawo do złożenia korekty deklaracji PIT-38 za rok 2009 r. po otrzymaniu ostatniej korekty PIT-8C zarówno za rok 2007 jak i 2009, w której to deklaracji mogła rozliczyć 50 % straty poniesionej w roku 2007 r. Powódka nie mogła skutecznie dokonać korekty deklaracji PIT-38 za rok podatkowy 2007 po otrzymaniu ostatniej korekty PIT-8C tj.05.12.2014 r., gdzie w deklaracji rozliczeniowej PIT-38 zadeklarowałaby poniesioną stratę w wysokości 25 084 186,25 zł, bowiem przedmiotowa korekta zostałaby uznana za bezskuteczną. Jednak postępowanie dowodowe wykazało, że powódka miała możliwość do końca 2015 r. złożenia korekty PIT-38, w której to korekcie wykazałaby 50 % straty poniesionej w roku 2007.

W ocenie Sądu powódka nie dochowała wszelkich starań, aby dochody osiągnięte ze zbycia papierów wartościowych opodatkować w sposób właściwy. Podkreślić przy tym należy, że pozwany jako autor informacji PIT-8C nie miał wpływu na kreowanie relacji podatnika z organami podatkowymi, a co więcej dopełnił wszelkie czynności (takie jak informacje i wyjaśnienia przez pozwany Bank do właściwego organu podatkowego), które miały na celu umożliwienie powódce prawidłowe rozliczenie jej zobowiązań podatkowych.

Z akt sprawy wynika, iż w lipcu 2012 r. pozwany wystawił drugą korektę do informacji PIT-8C, która wpłynęła do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 16 lipca 2012 r. Natomiast w dniu 23 października 2013 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniem (...) (...) wszczął postępowanie kontrolne wobec powódki, którego przedmiotem była kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Następnie powódka dopiero w dniu 30 grudnia 2013 r., a więc w trakcie trwania postępowania kontrolnego, złożyła korektę zeznania PIT-38, które zostały uznane za bezskuteczne.

W następstwie przekazanych przez pozwanego korekt informacji PIT-8C za lata 2007-2009, powódka zobowiązana była skorygować dotychczasowe deklaracje PIT-38 za poszczególne lata, objęte korektami sporządzonymi przez Bank. Przekazanie przez pozwanego w lipcu 2012 r. korekt informacji podatkowych nie ograniczyło powódce uprawnień związanych ze skutecznym prawnie złożeniem korekt zeznań podatkowych. To zaniechanie powódki w postaci niesporządzenia korekt zeznań podatkowych, po otrzymaniu od Banku skorygowanych informacji podatkowych PIT-8C, doprowadziło do wszczęcia postępowania kontrolnego, którego przedmiotem była kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania objętych zeznaniem PIT-38. Dopiero w obliczu toczącego się postępowania kontrolnego powódka zdecydowała się na złożenie korekt zeznań podatkowych, które jak już wskazano - były bezskuteczne.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że podatnik, u którego prowadzona jest kontrola podatkowa nie może skutecznie złożyć korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Złożenie korekty deklaracji staje się z mocy prawa bezskuteczne, co wynika wprost z art. 81 b Ordynacji podatkowej §1 Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;2) przysługuje nadal po zakończeniu: a)kontroli podatkowej, b)postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Natomiast zgodnie z §2 korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Jak już parokrotnie zostało wskazane banki, domy maklerskie w prowadzonej działalności na rzecz osób trzecich zobowiązane są zachować należytą staranność, którą uwzględnia się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Kierując się dbałością o bezpieczeństwo rynku w szczególności wprowadzając wewnętrzne zasady monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania praktykom manipulacji instrumentami finansowymi, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, a w działalności prowadzonej na rzecz swoich klientów zobowiązani są wykonywać powierzone czynności profesjonalnie, z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie klientów, w granicach obowiązującego prawa. Dlatego też zdaniem Sądu informacjom PIT-8C nie można zarzucić tego, iż są nieprawdziwie, nierzetelne, czy też błędne, gdyż zarówno banki, jak i domy maklerskie są instytucjami zaufania publicznego (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy I SA/Bd/459/18, Lex nr 2604146).

Pozwany, jako wystawca informacji PIT-8C postąpił zatem w sposób jak najbardziej prawidłowy, gdyż w momencie zauważenia zaistniałego błędu wystawiał poszczególne korekty informacji PIT-8C, wyjaśniając również przyczyny ich sporządzenia, czy to w samych informacjach, jak również w dodatkowych pismach.

W tym miejscu wymagała rozważenia kwestia odpowiedzialności pozwanego Banku. Odnosząc się do odpowiedzialności podatnika i płatnika za zobowiązania podatkowe, należy zauważyć, że na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zasadą jest, że odpowiedzialność za swoje podatki ponosi podatnik. Stanowi o tym art. 26, zgodnie z którym podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Za prawidłowość i rzetelność złożonej deklaracji rozliczeniowej odpowiada podatnik, a więc w niniejszej sprawie powódka. Jeżeli powzięła ona wątpliwość co do treści przesłanej informacji to powinna wystąpić do płatnika o jego weryfikację. Natomiast w aktach sprawy próżno szukać takiego wniosku złożonego przez powódkę o dokonanie weryfikacji sporządzonej przez pozwanego informacji PIT-8C.

Odpowiedzialność podatnika ma charakter osobisty nieograniczony. Podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem, bez ograniczeń kwotowych i wyłączania z niego określonych składników (L. Etel [w:] R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 26.).

Raz jeszcze podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Stosownie zaś do treści przepisu art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Strony zobowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. To interes strony, jakim jest wygranie procesu, nakazuje jej podjąć wszelkie możliwe czynności procesowe w celu udowodnienia przedstawionych twierdzeń o faktach.

Zdaniem Sądu w świetle przedstawionego materiału dowodowego brak jest podstaw do przypisania pozwanemu odpowiedzialności wobec powódki. Powódka nie udowodniła zarzucanej pozwanemu okoliczności, iż na skutek nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania wynikającego z łączących strony umów o świadczenie usług maklerskich polegającego na braku sporządzeniu i doręczeniu w prawem przepisanym terminie rzetelnej i prawdziwej informacji PIT-8C, a w konsekwencji, że to z winy pozwanego doszło do powstania uszczerbku w majątku powódki.

Pozwany przekazywał korekty informacji podatkowych za lata 2007-2009 w czasie, w którym możliwym było dokonanie przez powódkę, w ślad za informacją przekazaną z pozwanego Banku, stosownych korekt zeznań podatkowych, skutkujących uniknięciem obciążenia powódki kwotami podatku większymi niż należne. Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego stosownie do faktycznie osiąganych dochodów. Zobowiązanie podatkowe zawsze dotyczy podatnika, a nie innego podmiotu. Podatnik ponosi odpowiedzialność za swój własny dług. Odpowiada on za swoje własne działanie. Podatnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków podatkowych na niego nałożonych (A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis).

Niewątpliwie w niniejszym stanie faktycznym do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i instrumentów finansowych istotna była informacja PIT-8C, jaka wpłynęła od pozwanego, a dotycząca operacji na rachunkach bankowych podatnika. Niemniej jednak formularz PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, lecz wykazaniem przychodów kapitałowych, od których nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku spoczywa na podatniku.

Jedynie na marginesie podkreślić należy, że nie jest rolą sądu badanie rzetelności informacji PIT-8C wydanej rzez instytucję finansową posiadającą walor dokumentu urzędowego. Sporządzone przez pozwanego informacje PIT-8C jak również korekty informacji zostały poddane już wnikliwiej analizie przez organy podatkowe, które wskazały: Wystawca informacji PIT-8C będącej przedmiotem zaskarżenia, czyli (...) Bank (...) S.A. postąpił zatem w sposób jak najbardziej właściwy, gdyż w momencie zauważenia zaistniałego błędu wystawiał poszczególne korekty informacji PIT-8C, wyjaśniając również przyczyny ich sporządzenia, czy to w samych informacjach, jak również w dodatkowych pismach.”.

Powódka powoływała się w toku postępowania na liczne korekty informacji z pozwanego Banku dotyczące kosztów uzyskania przychodów za lata 2007-2009 i na tej podstawie wywiodła, że pozwany ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług maklerskich. To powódka za swoje opieszałe działania ponosi odpowiedzialność, gdyż obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku spoczywa na podatniku. To powódka nie dochowała wszelkich starań by dochody osiągnięcie ze zbycia papierów wartościowych opodatkować w sposób właściwy. Zaniechanie powódki w postaci niesporządzenia korekt zeznań podatkowych (PIT-38) po otrzymaniu od Banku skorygowanych informacji podatkowych PIT-8C doprowadziło do wszczęcia postępowań kontrolnych, a dopiero w obliczu toczącego się postępowania kontrolnego powódka zdecydowała się na złożenie korekt zeznań podatkowych, które okazały się bezskuteczne.

Z kolei działaniom pozwanego nie sposób przypisać winy. Brak jest podstaw do przyjęcia, że pozwany nierzetelnie, nieprawidłowo sporządził informację PIT-8C, która miała wpływ na wszczęcie postępowania kontrolnego oraz wysokość zobowiązań podatkowych powódki. Pozwany Bank dochował należytej staranności przy wystawieniu informacji podatkowej dotyczącej transakcji dokonywanych przez powódkę. Strona pozwana każdorazowo uzasadniała każdą z dokonanych korekt o czym niezwłocznie poinformowana była powódka.

Sąd nie znalazł podstaw do przypisania pozwanemu odpowiedzialności wobec powódki. Powództwo zatem podlegało oddaleniu. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O kosztach procesu na mocy art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku, rozstrzygając o zasadach ich poniesienia przez strony w ten sposób, że obciążył powódkę, jako stronę przegrywającą kosztami procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd obciążył również powódkę obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie wydatkami w zakresie wynagrodzenia z tytułu opinii biegłego, wydatkami związanymi ze stawiennictwem biegłego na rozprawie. Na podstawie art. 108 k.p.c. Sąd pozostawił szczegółowe rozliczenie tych wydatków referendarzowi sądowemu (pkt 2 i 3wyroku).

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.---

/-/ Sędzia SO Mariusz Solka

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

(...)