Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2480/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 września 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. po rozpatrzeniu wniosku A. G. z dnia 23 sierpnia 2021 roku przeliczył jej emeryturę od dnia 1 sierpnia 2021 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Emeryturę ustaloną w kwocie 1782,83 zł zwiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie po dniu ponownego ustalenia wysokości emerytury do końca, miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji, przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla Pani wieku w dniu złożenia tego wniosku, tj. w dniu 23-08-2021 r.

- kwota emerytury z poprzedniej decyzji wynosi 1782,83 zł

- kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosi 418,40 zł

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 247,70 m-cy

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1784,52 zł

Po ponownym ustaleniu wysokość emerytury wynosi:

(...),83 + (418,40 / 247,70) = 1784,52 zł.

Okresowa emerytura kapitałowa wynosi 181,38 zł

RAZEM: 1965,90 zł

Wysokość świadczenia do wypłaty wynosi miesięcznie 1650,97 zł.

(decyzja – k. 19-21 plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołanie od w/w decyzji wniosła A. G. wnosząc o jej zmianę uznając, iż jest ona dla niej krzywdząca. Ubezpieczona zakwestionowała wysokość wynagrodzenia jakie otrzymywała jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.. Z załączonej do odwołania umowy o pracę wynika, że skarżąca będąc zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w R. otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1248 złotych za 51,2 godziny pracy tygodniowo, w tym 40 godz. – praca w środowisku podopiecznego. Do powyższego w ocenie skarżącej winien zostać zaliczony otrzymywany przez nią dodatek stażowy w wysokości 20 % plus premia w wysokości 10 %. Ubezpieczona ponadto podniosła, że ów ośrodek będący jej pracodawcą w znaczącym zakresie zaniżył kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które jako płatnik składek winien był odprowadzać do ZUS.

(odwołanie – k. 3)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc argumentację jak w zaskarżonej decyzji. Jednocześnie ZUS wyjaśnił, że zapisuje na koncie ubezpieczonej (w tym przypadku pracownika) składki przekazane przez płatnika składek (w tym przypadku pracodawcę), dokonuje ich waloryzacji i po dodaniu do nich zwaloryzowanego kapitału początkowego oblicza wysokość świadczenia emerytalnego – z uwzględnieniem ustawowo określonego średniego dalszego trwania życia.

(odpowiedź na odwołanie – k. 5)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. G. urodziła się w dniu (...).

(okoliczność bezsporna)

Z umowy o pracę z dnia 31 grudnia 2007 roku wynika, że wnioskodawczyni zatrudniona była w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w R. na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2008 roku na stanowisku opiekunka domowa z wynagrodzeniem zasadniczym: kat. X 1248 złotych plus dodatek stażowy 16 % tj. 199,68 złotych. Kwota brutto: 1447,68 złotych miesięcznie.

(umowa o pracę – k. 4)

W dniu 19 lipca 2021 roku wnioskodawczyni złożyła do ZUS wniosek o emeryturę.

(wniosek – k. 1-3 verte plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 roku organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku skarżącej z dnia 19 lipca 2021 roku ustalił okresową emeryturę kapitałową od dnia 26 lipca 2021 roku, tj. od dnia nabycia prawa do emerytury z FUS.

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych ta subkoncie, ustalonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyznano ubezpieczonej okresową emeryturę kapitałową, tj. 44662,57 zł i średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, tj. wieku 60 lat - 247,70 m-cy.

Od 26-07-2021 r. okresowa emerytura kapitałowa wynosi 180,31 zł.

(decyzja – k. 12-13 plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 roku organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku skarżącej z dnia 19 lipca 2021 roku przyznał jej emeryturę od dnia 26 lipca 2021 roku, tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

- kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosi 95010,07 zł

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi 346596,34 zł

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 247,70 m-cy

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1782,83 zł

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy emerytalnej:

( (...),07 + (...),34) / 247,70 = 1782,83 zł.

Okresowa emerytura kapitałowa wynosi 180,31 zł.

Łącznie kwota emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej wynosi 1963,14 zł.

Od 01-09-2021 r. obliczona emerytura z FUS i okresowa emerytura kapitałowa brutto wynosi 1963,14 zł.

Wysokość świadczenia do wypłaty wynosi miesięcznie 1648,46 zł.

(decyzja – k. 14-16 plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją z dnia 3 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. po rozpatrzeniu wniosku skarżącej z dnia 23 sierpnia 2021 roku ponownie ustalił wysokość okresowej emerytury kapitałowej od dnia 1 sierpnia 2021 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych ta subkoncie, ustalonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyznano ubezpieczonej okresową emeryturę kapitałową, tj. 44662,57 zł i średniego dalszego trwania życia, tj. 247,70 m-cy.

Okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości wynosi 181,38 zł.

(decyzja – k. 17-18 plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

W dniu 3 września 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. wydał zaskarżoną decyzję o przeliczeniu emerytury wnioskodawczyni.

(decyzja – k. 19-21 plik II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w całości w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy oraz w załączonych do sprawy aktach organu rentowego. Zebrane dowody nie nasuwają wątpliwości i pozwalają tym samym na wydanie rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie z powodu braku jakichkolwiek uzasadnionych zarzutów faktycznych czy prawnych.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2021.0.291 t.j.), ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.

Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe ust.2).

Ubezpieczonym spełniającym warunki określone w art. 50a lub 50e przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku i okresów pracy lub okresu pracy, określonych w tych przepisach (ust.2a).

Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur, o których mowa w ust. 2, określi odrębna ustawa (ust.3).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy, podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art 173–175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.

Natomiast jak stanowi art. 26 w/w ustawy, emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183 (ust.1). Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach (ust.2). Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach (ust.3). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2 (ust. 4). Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (ust. 6).

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni zaskarżając decyzję ZUS z dnia 3 września 2021 roku zakwestionowała wysokość wynagrodzenia jakie otrzymywała jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.. W ocenie odwołującej ów Ośrodek będący jej pracodawcą w znaczącym zakresie zaniżył kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które jako płatnik składek winien był odprowadzać do ZUS.

Stosownie do treści przepisu art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.0.423 t.j.), płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jest pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi.

W świetle powyższego przepisu składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej) odprowadza pracodawca. Natomiast rolą ZUS jest jedynie dokonanie ustalenia wysokości zewidencjonowanych składek, które pracodawca obliczył i przekazał do ZUS, nie zaś ich weryfikacja. W tym znaczeniu kwestia ewentualnego badania ustalenia wysokości otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia nie może być przedmiotem analizy ZUS.

Należy podkreślić, że obarczający ubezpieczonego pracownika obowiązek finansowania części lub całości jego obowiązku składkowego realizuje pracodawca będący płatnikiem całości składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obowiązkiem płatnika składek jest sporządzanie i składanie szczegółowych imiennych deklaracji i raportów miesięcznych za każdego ubezpieczonego pracownika według określonych wzorów. W dokumentach tych płatnik szczegółowo określa nie tylko konkretną indywidualną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale dolicza należne kwoty składek za każdego z ubezpieczonych, finansowane przez płatnika i ubezpieczonego, które jako płatnik całości składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przekazuje do organu ubezpieczeń społecznych.

Należne składki za każdego indywidualnie ubezpieczonego pracownika płatnik przekazuje do organu ubezpieczeń społecznych, który lokuje je na indywidualne konta każdego ubezpieczonego pracownika. Oczywiste jest przy tym, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ubezpieczonego stanowi jego indywidualny przychód. Przychody takie na ogół różnią się ich wysokością co sprawia, że z reguły różna jest wysokość indywidualnego obowiązku składkowego. Należne składki na pracownicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegają zatem zaewidencjonowaniu na indywidualnych kontach imiennych ubezpieczonych pracowników.

Organ rentowy w zaskarżonej decyzji z dnia 3 września 2019 roku w kwocie składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wskazał kwotę 418,40 złotych podzielił przez średnie dalsze trwanie życia – 247,70 m-cy, a następnie otrzymaną kwotę zsumował z kwotą emerytury z poprzedniej decyzji ZUS, tj. z dnia 13 sierpnia 2021 roku – 1782,83 zł i otrzymał prawidłowy wynik emerytury – 1784,52 zł.

Zgodnie z art. 24 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U.2018.926 t.j.) - wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota okresowej emerytury kapitałowej wyliczonej przez organ wyniosła 181,38 zł.

Organ prawidłowo wyliczył wartość kwoty okresowej emerytury kapitałowej tj. podzielił kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie – 44928,29 zł oraz podzielił przez średnią dalszego trwania życia tj. 247,70 m-cy.

Łącznie wysokość emerytury plus okresowa emerytura kapitałowa wyniosła: 1965,90 zł.

Na tle powyższego, nie było zatem podstaw, aby podzielić zaprezentowaną przez skarżącą w odwołaniu argumentację. W ocenie sądu brak jest możliwości zakwestionowania wysokości emerytury określonej w decyzji z dnia 3 września 2021 roku gdyż składki, która pracodawca odprowadził za wnioskodawczynię zostały uwzględnione w całości do jej ustalenia.

Natomiast jeżeli ubezpieczona uważa, że wysokość uzyskiwanego przez nią wynagrodzenia jako pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. została zaniżona to winna wystąpić z roszczeniami w tym zakresie przeciwko swojemu pracodawcy do Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i wówczas dochodzić ustalenia wysokości wynagrodzenia.

Mając na uwadze wszystkie przytoczone okoliczności nie było podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji w związku z czym Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Zarządzenie: odpis wyroku z uzasadnieniem

doręczyć wnioskodawczyni.