Pełny tekst orzeczenia

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI – WYROKU ŁĄCZNEGO (UWŁ)

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 127/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

1. SR w Legnicy

16.04.2019 r.

IIK 170/19

2.

2. SR w Jeleniej Górze

3. SR w Giżycku

16.09.2020 r.

23.11.2021 r.

IIK 736/20

IIK 556/20

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.04.2019 r. w sprawie sygn. akt IIK 170/19 za przestępstwo popełnione w okresie od 31 maja 2017 r. do 16 lutego 2019 r. z art. 209§1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniu 16.02.2019 r. od godz. 04.45 do godz. 11.40.

Postanowieniem z dnia 09.09.2019 r. w sprawie IIKo 2727/19 SR w Legnicy zarządził wobec K. T. zastępczą karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, zamiast 10 miesięcy kary ograniczenia wolności.

Z dniem 21 czerwca 2020 r. wykonano karę.

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16.09.2020 r. w sprawie sygn. akt IIK 736/20 za przestępstwa popełnione: w dniu 24 stycznia 2020 r., 14 stycznia 2020r. 15 stycznia 2020 r., 19 grudnia 2019 r. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i z art. 286§1 kk, w warunkach ciągu przestępstw, na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 czerwca 2020 r. godz. 15.00 do dnia 16 września 2020 r. godz. 14.50.

Początek kary 28.12.2020 r. - koniec kary 02.10.2022 r.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 23.11.2021 r. w sprawie sygn. akt IIK 556/20 za przestępstwa popełnione w dniu 11.06.2019 r. z art. 286§1 kk w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Początek kary 02.10.2022 r. - koniec kary 30.11.2024 r.

Opinia o skazanym

Karalność skazanego

-wyrok IIK 170/19

-postanowienie

- informacja

- wyrok IIK 736/20

- opinia

- wyrok IIK 556/20

- opinia

- opinia

- karta karna

k. 77 akt sprawy IIK 170/19

k. 105 akt sprawy IIK 170/19

k. 142 akt sprawy IIK 170/19

k. 533-534 akt sprawy IIK 736/20

k. 20

k. 836-837 akt sprawy IIK 556/20

k. 20

k. 20- 21

k. 6-7

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

     

-----------------------------

     

     

2.  OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu

z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I

IV

VI

II.

III

V, VII, VIII

IX

WYROK

WYROK

WYROK

postanownienie

informacja

opinia

karta karna

- orzeczenie prawomocne, fakt niekwestionowany

-orzeczenie prawomocne, fakt niekwestionowany

-orzeczenie prawomocne, fakt niekwestionowany

-orzeczenie prawomocne, fakt niekwestionowany

-brak zastrzeżeń co do wiarygodności danych w niej zawartych

-wystawiona przez uprawniony organ

- brak podstaw, by podważać wiarygodność zawartych w niej danych

-wystawiona przez uprawniony organ

- brak zastrzeżeń co do zawartych w niej danych

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla

ustalenia faktów)

Lp. faktu

z pkt 1.2.1

albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

-----------------------------

3.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

1. SR w Jeleniej Górze, 16.09.2020 r., IIK 736/20

- kara 2 lata pozbawienia wolności

2.

2. SR w Giżycku, 23.11.2021 r., IIK 556/20

- kara 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolnośc i

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z a rt. 568a § 1 pkt.2 kpk Sąd orzeka karę łączną w wyroku łącznym.

W myśl postanowień art. 569 § 1kpk -jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Art. 85 §1 i 2 kk stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną oraz, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania pod kątem objęcia wyrokiem łącznym określonych skazań były trzy prawomocne jednostkowe wyroki, orzekające wobec K. T. kary pozbawienia i ograniczenia wolności. Orzeczenia te wydane były przez różne sądy, przy czym ostatni z niniejszych wyroków wydany był przez SR w Giżycku. K. T. był skazany za więcej niż dwa przestępstwa, przy czym tylko kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego podlegały łaczeniu - albowiem tylko one podlegają wykonaniu.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgdnie z art. 86 § 1kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach, przy czym w myśl §4 tego artykułu zasady wymiaru kary łącznej określone m. in. § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji (najsurowsza kara jednostkowa została wymierzona w wysokości 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności ( wyrok II K 556/20), częściowo zasadą kumulacji ( suma kar jednostkowych to 4 rok i 2 miesięcy pozbawienia wolności). Stosując przy wymiarze kary łącznej jednocześnie zasadę absorpcji i kumulacji, Sąd uwzględnił stopień zawinienia oskarżonego – przestępstw dopuściła się z winy umyślnej- wagę tych czynów, ich stopień społecznej szkodliwości.

Przeciętna opinia o skazanym. W świetle powyższego Sąd doszedł do przekonania, że zastosowanie zasady mieszanej tj. częściowej kumulacji i częściowej absorpcji kar jednostkowych i w konsekwencji ich redukcja jest w pełni uzasadnione.

Kwestię wydania wyroku łącznego w niniejszej sprawie Sąd analizował zarówno w świetle przepisów obowiązujących w kształcie po 24 czerwca 2020 roku tj. zmienionych ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), która weszła w życie 24.06.2020r., jak i w kształcie obwiązującym przed tą datą. Na potrzebę analizy w przedmiotowej sprawie skazań co do możliwości obejścia ich wyrokiem łącznym w świetle przepisów uprzednio obowiązujących, jak i obowiązujących obecnie - wskazuje postanowienie SA w Szczecinie z dnia 05 maja 2021 r. ( IIAKz 167/21), zgodnie z którym postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego (w obszarze warunków do orzeczenia kary łącznej), powinno się odbywać z uwzględnieniem reguł określonych w art. 4 § 1 KK Przepis ten, regulujący zasady prawa karnego międzyczasowego, generalnie nie będzie miał zastosowania wtedy, jeżeli w realiach danej sprawy zasady intertemporalne określone zostały przez przepisy szczególne (np. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Takim szczególnym unormowaniem jest też art. 81 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.). W zakresie nieuregulowanym, znajdzie jednak zastosowanie, na podstawie art. 4 § 1 KK, ustawa względniejsza. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wobec K. T. zapadły trzy wyroki skazujące, przy czym jeden z nich został wydany i uprawomocnił się przed dniem 24.06.2020 r., kiedy to nastąpiła zmiana przepisów dotyczących kary łącznej, zaś dwa wyroki zostały wydane już po tej dacie - Sąd uwzględnił treść art. 4§1 kk, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

W świetle tego uregulowania Sąd uznał, że przepisy dotyczące kary łącznej obowiązujące w kształcie do dnia 24.06.2020 r. są dla sprawcy względniejsze.

5.  WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

-----------------------------------------

6.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

3.

4.

W myśl art. 577 kpk, zgodnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej, Sąd na poczet orzeczonej w pkt 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy tymczasowego aresztowania i kar dotychczas odbytych w połączonych sprawach.

Zgodnie z art. 576 § 1 kpk, orzeczno, iż z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym.

W myśl postanowień art. 572 kpk umarzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym skazania opisanego w pkt I- brak przesłanek do objęcia wyrokiem łącznym tego skazania- kara orzeczona w sprawie IIK 170/19 została wykonana, a zatem nie podlegała łączeniu w świetle przepisów art. 85§1 i 2kk.

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

O kosztach rozstrzygnięto na zasadzie art. 624§1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych -z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności skazany ma ograniczone możliwości zarobkowe.

8.  PODPIS