Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I1 C 3195/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Nowicka - Midziak

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2022 r. w Gdyni

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2000 zł. (dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2019r do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 100 zł. ( sto złotych) tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu;

4.  nie obciąża powódki kosztami opinii biegłych ponad już uiszczoną zaliczkę na koszt opinii biegłych;

5.  nakazuje ściągnięcie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 742,98 zł. (siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) tytułem brakujących kosztów opinii biegłych.

UZASADNIENIE

Powódka A. G. domaga 3a siê od pozwanego Powszechnego (...) S.A. z siedzib 1 w W. zap 3aty kwoty 4.000,00 z 3 wraz z ustawowymi odsetkami za opóŸnienie od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia zap 3aty, a tak¿e zas 1dzenia na swoj 1 rzecz kosztów procesu wed 3ug norm przepisanych.

W uzasadnieniu poda 3a, ¿e dnia 5 grudnia 2018 roku jako pasa¿er autobusu linii nr (...) podczas gwa 3townego hamowania straci 3a równowagê i dozna 3a urazu w postaci st 3uczenia rêki prawej i prawego uda. PóŸniej rozpoznano u niej skrêcenie i naderwanie odcinka szyjnego krêgos 3upa oraz powierzchowny uraz klatki piersiowej. Dodatkowo powódka skar¿y 3a siê na bóle i zawroty g 3owy.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2019 roku powódka wezwa 3a pozwanego do zap 3aty kwoty 10.000,00 z 3 tytu 3em zadoœæuczynienia. Pozwany przyzna 3 powódce kwotê 500,00 z 3, która zosta 3a pomniejszona wskutek przyczynienia siê do szkody.

Powódka odwo 3a 3a siê od decyzji, kwestionuj 1c przyczynienie siê do szkody. Pozwany nie zmieni 3 stanowiska.

Odsetki liczone s 1 od nastêpnego dnia po z 3o¿eniu przez pozwan 1 oœwiadczenia o przyznaniu zadoœæuczynienia w kwocie 500,00 z 3.

(pozew – k. 3-7)

Pozwany wniós 3 o oddalenie powództwa i zas 1dzenie na swoj 1 rzecz kosztów procesu wed 3ug norm przepisanych.

Zdaniem pozwanego roszczenie powódki przekracza rozs 1dne granice. Powódka nie dozna 3a trwa 3ego uszczerbku na zdrowiu. Stwierdzone u powódki uszkodzenia nie maj 1 wp 3ywu na funkcjonowanie organizmu jako ca 3oœci zarówno w ¿yciu codziennym, jak i samoobs 3udze. Zebrana dokumentacja nie spowodowa 3a u powódki obiektywnie uzasadnionego poczucia nieprzydatnoœci spo 3ecznej. (...) kwota zadoœæuczynienia zosta 3a pomniejszona o 30 % z tytu 3u przyczynienia siê poszkodowanej do zwiêkszenia rozmiarów szkody. Poszkodowana usiad 3a na fotelu pasa¿era bokiem do kierunku jazdy, trzymaj 1c w obu rêkach ró¿ne przedmioty, które uniemo¿liwi 3y jej przytrzymanie siê porêczy.

(odpowiedŸ na pozew – k. 32-33)

(...) stan faktyczny:

Dnia 5 grudnia 2018 roku powódka wsiad 3a do autobusu linii nr (...) na rozk 3adanym miejscu siedz 1cym w miejscu przeznaczonym na wózki. Z uwagi na brak uchwytów podtrzymuj 1cych, podtrzymywa 3a siê kul 1, przy pomocy której porusza 3a siê. (...) miejsce skoœnie do kierunku jazdy (przodem i delikatnie na prawo). Na skutek zachowania kierowcy, posiadaj 1cego obowi 1zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej u pozwanej, autobus (...) zahamowa 3, co spowodowa 3o upadek powódki. Pasa¿erowie autobusu pomogli jej wstaæ. Powódka wraz z kole¿ank 1 uda 3y siê na (...).

(dowód: zeznania powódki – k. 78v.-79v., p 3yta – k. 80, zeznania œwiadka Z. (...) – k. 102-102v., zeznania œwiadka E. (...) – k. 105-106, k. 128-129, akta szkody na p 3ycie – k. 271)

W wyniku wypadku powódka dozna 3a st 3uczenia prawego uda, prawej rêki oraz prawego barku. Aktualne dolegliwoœci bólowe powódki zwi 1zane s 1 z obluzowaniem komponentu endoprotezy, który jest procesem wieloletnim. Na skutek wypadku powódka nie dozna 3a d 3ugotrwa 3ego lub sta 3ego uszczerbku na zdrowiu.

(dowód: dokumentacja medyczna – k. 9-12, k. 218-223, pisemna opinia (...) – k. 136-140 wraz z pisemn 1 opiniê uzupe 3niaj 1c 1 – k. 214-215)

W wyniku wypadku nie dosz 3o u powódki do ¿adnych obra¿eñ neurologicznych, które mog 3yby mieæ wp 3yw na ogóln 1 sprawnoœæ ruchow 1 powódki, a tym bardziej w stopniu powoduj 1cym koniecznoœæ pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu.

(dowód: pisemna opinia (...) s 1dowego J. K. – k. 185-194)

Pismem z dnia 5 sierpnia 2019 roku powódka zg 3osi 3a szkodê pozwanemu. (...) z dnia 19 sierpnia 2019 roku pozwany uzna 3 swoj 1 odpowiedzialnoœæ za szkodê i przyzna 3 powódce zadoœæuczynienie w kwocie 350,00 z 3 przy uwzglêdnieniu stopnia przyczynienia siê powódki do zwiêkszenia rozmiaru szkody. Powódka zareklamowa 3a decyzjê ubezpieczyciela, co nie doprowadzi 3o do zmiany jego decyzji.

(dowód: pismo z dnia 05.08.2019r. – k. 14-16, decyzja z dnia 19.08.2019r. – k. 17-19, reklamacja z dnia – k. 20-22, pismo z dnia 24.09.2019r. – k. 23-25, akta szkody na p 3ycie – k. 271

(...)¿y 3, co nastêpuje:

P.¿szy stan faktyczny (...) na podstawie dowodów z dokumentów przed 3o¿onych przez strony, dowodu z zeznañ œwiadków, powódki oraz opinii (...) ortopedy oraz neurologa.

(...) zgromadzony w sprawie materia 3 dowodowy (...), ¿e dowody z dokumentów przed 3o¿onych przez strony s 1 wiarygodne, albowiem ¿adna ze stron nie kwestionowa 3a autentycznoœci tych dokumentów, w tym zgodnoœci przedstawionych kopii dokumentów z orygina 3ami, prawdziwoœci twierdzeñ w nich zawartych, ani te¿ ¿adna ze stron nie zaprzeczy 3a, ¿e osoby podpisane pod tymi dokumentami nie z 3o¿y 3y oœwiadczeñ w nich zawartych.

W ocenie (...) brak by 3o podstaw do kwestionowania dowodu z opinii (...) s 1dowych na okolicznoœæ ustalenia rodzaju i skutków dla zdrowia powódki, powsta 3ych w wyniku przedmiotowego wypadku, wysokoœci i charakteru doznanego uszczerbku oraz rokowañ co do stanu zdrowia powódki na przysz 3oœæ, albowiem zosta 3y sporz 1dzone w sposób rzetelny, profesjonalny i z zachowaniem nale¿ytych standardów, co czyni je w pe 3ni przydatnymi do rozstrzygniêcia sprawy. Nadto, wnioski do jakich doszli biegli s 1 stanowcze i zosta 3y logicznie uzasadnione, nie budz 1 one tak¿e ¿adnych w 1tpliwoœci (...) w œwietle zasad doœwiadczenia ¿yciowego czy wiedzy powszechnej. Dodatkowo bieg 3y ortopeda sprostowa 3 niedok 3adnoœci pisarskie, jednoczeœnie rozdzielaj 1c dolegliwoœci bólowe powódki wynikaj 1ce z innych schorzeñ. Dlatego opinie (...) (wraz z uzupe 3niaj 1c 1 opini 1 bieg 3ego ortopedy) uznano za w pe 3ni wiarygodne i przydatne dla rozstrzygniêcia sprawy.

Wobec wniosków opinii (...) ostro¿nie podszed 3 do zeznañ powódki w zakresie deklarowanych dolegliwoœci bólowych i ich zwi 1zku z przedmiotowym wypadkiem. N.¿a 3o mieæ na uwadze, ¿e cierpienie (psychiczne lub fizyczne) jako odczuwalne zjawisko jest w 3asnoœci 1 doœwiadczeñ zmys 3owych i w pewnym sensie jest subiektywne. (...) zobiektywizowanie cierpieñ powódki przez pryzmat wiedzy specjalnej lub zasad doœwiadczenia ¿yciowego nie dewaluuje mocy dowodowej zeznañ powódki, podlegaj 1cych zasadom swobodnej oceny dowodów. (...), ¿e powódce towarzyszy 3y dolegliwoœci bólowe na skutek ogólnego pot 3uczenia prawej strony cia 3a. Co siê zaœ tyczy 3o zeznañ œwiadków co do dolegliwoœci bólowych powódki, wiedz œwiadków pochodzi 3a wprost od powódki, zatem z powy¿szych wzglêdów nie sposób uznaæ tych zeznañ za nieprawdziwe. Je¿eli natomiast mowa o przebiegu wypadku, zeznania œwiadków oraz powódki by 3y spójne i potwierdza 3y fakt zaistnienia szkody, a tak¿e usytuowania powódki bezpoœrednio przed wypadkiem, co zreszt 1 potwierdzaj 1 kadry z monitoringu z autobusu podczas zdarzenia. Nie mniej œwiadkowie nie mieli wiedzy, aby powódka korzysta 3a z pomocy osób trzecich po wypadku. N.¿a 3o zwróciæ uwagê, ¿e dokonana ocena koncentruje siê na faktach, nie zaœ wnioskach dotycz 1cych winy powódki oraz jej ogólnej ostro¿noœci.

W tym stanie rzeczy normatywn 1 podstawê odpowiedzialnoœci pozwanego ubezpieczyciela stanowi 1 przepisy art. 822 § 1 i 4 k.c. i art. 8241 § 1 k.c. oraz art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi 1zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 ze zm.) w zw. z art. 415 k.c., art. 444 § 1 k.c. i art. 445 § 1 k.c.

Zgodnie z art. 822 § 1 i 4 k.c. przez umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zak 3ad ubezpieczeñ zobowi 1zuje siê do zap 3acenia okreœlonego w umowie odszkodowania za szkody wyrz 1dzone osobom trzecim, wzglêdem których odpowiedzialnoœæ za szkodê ponosi ubezpieczaj 1cy albo osoba, na której rzecz zosta 3a zawarta umowa ubezpieczenia. Uprawniony do odszkodowania w zwi 1zku ze zdarzeniem objêtym umow 1 ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e dochodziæ roszczenia bezpoœrednio od zak 3adu ubezpieczeñ. Na mocy natomiast art. 8241 § 1 k.c. o ile nie umówiono siê inaczej, suma pieniê¿na wyp 3acona przez zak 3ad ubezpieczeñ z tytu 3u ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sza od poniesionej szkody. Z treœci art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowi 1zkowych (...) umowa ubezpieczenia obowi 1zkowego odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje odpowiedzialnoœæ cywiln 1 podmiotu objêtego obowi 1zkiem ubezpieczenia za szkody wyrz 1dzone czynem niedozwolonym oraz wynik 3e z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi 1zania, o ile nie sprzeciwia siê to ustawie lub w 3aœciwoœci (naturze) danego rodzaju stosunków. Z kolei, zgodnie z art. 13 ust. 2 tej¿e ustawy w obowi 1zkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoœci cywilnej odszkodowanie wyp 3aca siê w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej podmiotów objêtych ubezpieczeniem, nie wy¿ej jednak ni¿ do wysokoœci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Nadto, na wzglêdzie nale¿y mieæ równie¿ treœæ art. 361 §1 k.c., który stanowi, i¿ zobowi 1zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnoœæ jedynie za normalne nastêpstwa dzia 3ania lub zaniechania z którego szkoda wynik 3a.

O.œæ sprawcy szkody by 3a odpowiedzialnoœci 1 deliktow 1 i uzale¿nion 1 od wykazania przes 3anek w postaci: zdarzenia, z którym system prawny wi 1¿e odpowiedzialnoœæ na zasadzie winy, szkody i zwi 1zku przyczynowego miedzy owym zdarzeniem a szkod 1. Z kolei odpowiedzialnoœæ pozwanego ubezpieczyciela wynika 3a z zawartej ze sprawc 1 umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej (art. 822 § 4 k.c.), jednak¿e i w tym przypadku odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela zale¿a 3a od wykazania powy¿szych przes 3anek okreœlonych w art. 415 k.c.

Pozwany nie kwestionowa 3 swojej odpowiedzialnoœci za szkodê – uzna 3 j 1 ju¿ na etapie postêpowania likwidacyjnego. Sporna by 3a natomiast wysokoœæ szkody oraz kwestia, czy powódka swoim zachowaniem przyczyni 3a siê do zwiêkszenia rozmiaru szkody.

Zgodnie z treœci 1 art. 362 k.c., je¿eli poszkodowany przyczyni 3 siê do powstania lub zwiêkszenia szkody, obowi 1zek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okolicznoœci, a zw 3aszcza do stopnia winy obu stron. W orzecznictwie przyjêto, ¿e przyczynieniem siê poszkodowanego do powstania szkody jest ka¿de jego zachowanie pozostaj 1ce w normalnym zwi 1zku przyczynowym ze szkod 1, za któr 1 ponosi odpowiedzialnoœæ inna osoba. Przy czym, zachowanie siê poszkodowanego musi stanowiæ adekwatn 1 wspó 3przyczynê powstania szkody lub jej zwiêkszenia, czyli w 31czaæ siê jako dodatkowa przyczyna szkody. (...) stosowania art. 362 k.c. stwarzaj 1c 1 mo¿liwoœæ obni¿enia odszkodowania jest taki zwi 1zek pomiêdzy dzia 3aniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powsta 31 szkod 1 (zwiêkszeniem siê jej rozmiarów), ¿e bez owej aktywnoœci poszkodowanego b 1dŸ w ogóle nie dozna 3by on szkody, albo te¿ wyst 1pi 3aby ona w mniejszym rozmiarze (wyrok S 1du N.¿szego z dnia 11 wrzeœnia 2014 r., sygn. akt III CSK 248/13, LEX nr 1541200, wyrok S 1du N.¿szego z dnia 29 paŸdziernika 2008 r., sygn. akt IV CSK 228/08, OSNC-ZD 2009/3/66). (...) ten musi byæ oceniany w kategoriach adekwatnej przyczynowoœci, bo chocia¿ w przepisie art. 361 § 1 k.c. mowa jest tylko o zobowi 1zanym do naprawienia szkody, to kodeks dla oceny zachowania siê poszkodowanego nie wprowadza innego miernika (wyrok S 1du N.¿szego z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt IV CSK 241/09, LEX nr 677896, wyrok S 1du N.¿szego z dnia 20 czerwca 1972 r., sygn. akt II PR 164/72, LEX nr 7098). U pod 3o¿a tej konstrukcji tkwi za 3o¿enie, ¿e je¿eli sam poszkodowany swoim zachowaniem wp 3yn 13 na powstanie lub zwiêkszenie szkody, s 3usznym jest, by poniós 3 konsekwencje swego postêpowania.

Przyczynienie ma charakter obiektywny, odnosz 1cy siê do czysto kauzalnych powi 1zañ pomiêdzy zachowaniem poszkodowanego a szkod 1, natomiast elementy subiektywne (np. wina lub nieprawid 3owoœæ zachowania) wystêpuj 1 dopiero na etapie miarkowania wysokoœci œwiadczenia, jako "stosowne okolicznoœci" wskazane w art. 362 k.c.

Oznacza to, ¿e samo ustalenie przyczynienia siê poszkodowanego nie nak 3ada na s 1d obowi 1zku zmniejszenia odszkodowania, ani nie przes 1dza o stopniu tego zmniejszenia. Ustalenie przyczynienia jest warunkiem wstêpnym, od którego w ogóle zale¿y mo¿liwoœæ rozwa¿ania zmniejszenia odszkodowania, i warunkiem koniecznym, lecz niewystarczaj 1cym, gdy¿ samo przyczynienie nie przes 1dza zmniejszenia obowi 1zku szkody. O tym, czy obowi 1zek naprawienia szkody nale¿y zmniejszyæ ze wzglêdu na przyczynienie siê, a je¿eli tak – w jakim stopniu nale¿y to uczyniæ, decyduje s 1d w procesie sêdziowskiego wymiaru odszkodowania w granicach wyznaczonych przez art. 362 k.c. Decyzja o obni¿eniu odszkodowania jest uprawnieniem s 1du, a rozwa¿enie wszystkich okolicznoœci in casu, w wyniku oceny konkretnej i zindywidualizowanej – jest jego powinnoœci 1 (wyrok S 1du N.¿szego z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt IV CSK 241/09, LEX nr 677896). Tym samym art. 362 k.c. zaliczany jest do tzw. prawa sêdziowskiego, którego istot 1 jest pozostawienie s 1dowi pewnego marginesu swobody, co nie zwalnia z obowi 1zku uwzglêdnienia i wnikliwego rozwa¿enia wskazówek zawartych w tym przepisie (wyrok S 1du Apelacyjnego w (...) z dnia 9 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 310/13, LEX nr 1362660). Oznacza to, ¿e nie ma znaku równoœci pomiêdzy stopniem przyczynienia siê a stopniem obni¿enia odszkodowania, chocia¿ nie jest te¿ wykluczone, ¿e w konkretnych okolicznoœciach sprawy zmniejszenie odszkodowania nast 1pi w takim samym stopniu, w jakim poszkodowany przyczyni 3 siê do szkody. W tej ostatniej sytuacji istotne jest, aby nie nast 1pi 3o to automatycznie, lecz w wyniku oceny wszystkich okolicznoœci sprawy. D. jeszcze nale¿y, ¿e interpretacji art. 362 k.c. nie mo¿na dokonywaæ w oderwaniu od podstawy prawnej, z jakiej wywodzone s 1 roszczenia odszkodowawcze. Jeœli zobowi 1zany do naprawienia szkody odpowiada na zasadzie ryzyka do zastosowania art. 362 k.c., obok adekwatnego zwi 1zku przyczynowego, wystarczy obiektywna nieprawid 3owoœæ zachowania siê poszkodowanego, gdy zaœ odpowiedzialnoœæ za szkodê zasadza siê na winie, to nieodzown 1 przes 3ank 1 stwierdzenia przyczynienia jest zawinione zachowanie siê poszkodowanego (wyrok S 1du Apelacyjnego w £odzi z dnia 08 sierpnia 2014 r., III APa 1/13, LEX nr 1506188, wyrok S 1du Apelacyjnego w W. z 30 stycznia 2013 r., VI ACa 1080/12, LEX nr 1294870, wyrok S 1du Apelacyjnego w P. z 18 lutego 2010 r., I ACa 80/10, LEX nr 628217, wyrok S 1du N.¿szego z 19 listopada 2009 r., IV CSK 241/09, LEX nr 677896, wyrok S 1du N.¿szego z 17 czerwca 2009 r., IV CSK 84/09, LEX nr 818614). P.œlenia te¿ wymaga, ¿e art. 362 k.c. wymienia stopieñ winy obu stron jako istotn 1, ale nie jedyn 1 okolicznoœæ decyduj 1c 1 o stopniu zmniejszenia odszkodowania, stanowi 1c, ¿e na stopieñ zmniejszenia odszkodowania ma wp 3yw tak¿e zespó 3 okolicznoœci. Brak skonkretyzowania w tym przepisie, o jakie okolicznoœci chodzi, tj. czy tylko zwi 1zane z samym wypadkiem, czy tak¿e odnosz 1ce siê do jego konsekwencji, czy wreszcie odnosz 1ce siê np. do sytuacji ¿yciowej osoby poszkodowanej i sprawcy, nakazuje przyj 1æ, ¿e okolicznoœci te winny byæ rozumiane szeroko. W orzecznictwie i piœmiennictwie za okolicznoœci, które nale¿y uwzglêdniæ przy dokonywaniu obni¿enia odszkodowania uznano: stopieñ przyczynienia siê obu stron, wiek poszkodowanego, stopieñ naruszenia obiektywnych regu 3 postêpowania przez poszkodowanego, ich konfrontacja z zarzutami stawianymi odpowiedzialnemu za szkodê, pobudki, motywy jakimi kierowa 3 siê poszkodowany, podejmuj 1c dzia 3anie nieprawid 3owe, ciê¿ar naruszonych przez sprawcê obowi 1zków i stopieñ ich naruszenia, rozmiar i waga uchybieñ po stronie poszkodowanego, ocena samej przyczyny wyrz 1dzaj 1cej szkodê, ocena zachowania siê poszkodowanego.

(...)¿sze rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy (...), ¿e powódka nie przyczyni 3a siê do zwiêkszenia rozmiaru szkody lub jej powstania. (...), ¿e jej zachowanie po zajêciu miejsca w autobusie nie by 3o obiektywnie nieprawid 3owe. Powódka jako osoba o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê, skorzysta 3a z dostêpnego rozk 3adanego siedzenia. J.œnie zauwa¿yæ nale¿a 3o, co dobitnie wynika ze znajduj 1cych siê w aktach sprawy kadrów z monitoringu, ¿e niezale¿nie od pozycji siedz 1cej powódki dosz 3oby do jej upadku. Nie mniej powódka nie siedzia 3a bokiem do kierunku jazdy, ale przodem z lekkim odchyleniem w praw 1 stronê. Co wiêcej powódka nie mia 3a mo¿liwoœci przytrzymania siê uchwytów, gdy¿ w dostêpnym miejscu siedz 1cym nie by 3y one dostêpne. Dlatego w 3aœnie powódka w pozycji siedz 1cej podtrzymywa 3a siê kul 1, która s 3u¿y 3a jej do poruszania. Powódka nie mia 3a wiêc innej mo¿liwoœci unikniêcia wypadku podczas gwa 3towanego hamowania autobusu, a tym bardziej upadniêcia w bardziej korzystny sposób, powoduj 1cy mniejsze obra¿enia. Wynika to równie¿ z faktu, ¿e powódka dozna 3a ogólnych pot 3uczeñ prawej strony cia 3a, co nale¿y zakwalifikowaæ jako stosunkowo 3agodne skutki upadki w autobusie, co s 1dowi wiadomo z racji rozpoznawania podobnych spraw. Powódka nie uchybi 3a jakimkolwiek obiektywnym normom bezpiecznej podró¿y komunikacj 1 publiczn 1.

Nie istnieje zatem adekwatny zwi 1zek przyczynowy pomiêdzy zachowaniem powódki a w ogóle powstaniem szkody, co uniemo¿liwia jakiekolwiek miarkowanie nale¿nego powódce zadoœæuczynienia za doznan 1 krzywdê. N.¿nie od tej oceny, przemawia za tym równie¿ ca 3okszta 3t pozosta 3ych okolicznoœci. (...) nie widzia 3 podstaw do skorzystania z tej instytucji maj 1c równie¿ na uwadze ca 3okszta 3t okolicznoœci towarzysz 1cych zdarzeniu. Z.¿ywszy na brak automatyzmu w stosowaniu omawianego mechanizmu (...) pod uwagê, ¿e powódka jest osob 1 starsz 1 (w dacie wypadku mia 3a 85 lat) z widocznym ograniczeniem ruchomoœci. K.œæ zajêcia mniej bezpiecznego miejsca wynika 3a z faktu, ¿e powódce nie odst 1piono miejsca siedz 1cego, nawet specjalnie do tego wyznaczonego.

Jeœli chodzi o roszczenie o zap 3atê zadoœæuczynienia za krzywdê, to pozwany zakwestionowa 3 przede wszystkim rozmiar krzywdy poniesionej przez powódkê. (...) w przedmiocie rozmiaru krzywdy pamiêtaæ nale¿a 3o, ¿e nie jest mo¿liwe œcis 3e okreœlenie rozmiaru krzywdy i wysokoœci zadoœæuczynienia, zaœ ka¿dy przypadek powinien byæ rozpatrywany indywidualnie z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoœci sprawy (por.: wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 279/10, OSP 2012/4/44). Bez w 1tpienia wprowadzenie do przepisu art. 445 § 1 k.c. klauzuli generalnej "odpowiedniej sumy" pozostawia s 1dowi orzekaj 1cemu margines uznaniowoœci, co do wysokoœci zas 1dzanej kwoty. Jest on dodatkowo wzmocniony fakultatywnym charakterem tego przyznania ("mo¿e"), co wskazuje na konstrukcjê nale¿nego zadoœæuczynienia dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu krzywdy (por.: wyrok S 1du N.¿szego z dnia 23 stycznia 1974 r., II CR 763/73, OSPiKA 1975, nr 7-8, poz. 171). Pomimo niemo¿noœci œcis 3ego ustalenia wysokoœci uszczerbku nale¿y jednak opieraæ rozstrzygniêcie na kryteriach zobiektywizowanych, a nie kierowaæ siê wy 31cznie subiektywnymi odczuciami poszkodowanego. (...) na uwadze, ¿e wobec niewymiernoœci szkody niemaj 1tkowej okreœlaj 1c wysokoœæ "odpowiedniej sumy", s 1d powinien niew 1tpliwie kierowaæ siê celami oraz charakterem zadoœæuczynienia i uwzglêdniæ wszystkie okolicznoœci maj 1ce wp 3yw na rozmiar doznanej szkody niemaj 1tkowej. Podstawowe znaczenie musi mieæ rozmiar doznanej krzywdy, o którym decyduj 1 przede wszystkim takie czynniki, jak rodzaj uszkodzenia cia 3a czy rozstroju zdrowia, ich nieodwracalny charakter polegaj 1cy zw 3aszcza na kalectwie, d 3ugotrwa 3oœæ i przebieg procesu leczenia, stopieñ cierpieñ fizycznych i psychicznych, ich intensywnoœæ i d 3ugotrwa 3oœæ, wiek poszkodowanego i jego szanse na przysz 3oœæ oraz poczucie nieprzydatnoœci spo 3ecznej (por.: wyrok S 1du N.¿szego z dnia 1 kwietnia 2004r., II CK 131/03, LEX nr 327923). Ponadto nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e chodzi tu o krzywdê ujmowan 1 jako cierpienie fizyczne, a wiêc ból i inne dolegliwoœci oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia prze¿ywane w zwi 1zku z cierpieniami fizycznymi lub nastêpstwami uszkodzenia cia 3a, czy rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, wy 31czenia z normalnego ¿ycia itp. Celem zadoœæuczynienia jest przede wszystkim z 3agodzenie tych cierpieñ. Winno ono mieæ charakter ca 3oœciowy i obejmowaæ wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno ju¿ doznane, jak i te, które zapewne wyst 1pi 1 w przysz 3oœci (a wiêc prognozy na przysz 3oœæ). Przy ocenie wiêc "odpowiedniej sumy" nale¿y braæ pod uwagê wszystkie okolicznoœci danego wypadku, maj 1ce wp 3yw na rozmiar doznanej krzywdy (por.: wyrok S 1du N.¿szego z dnia 3 lutego 2000r., CKN 969/98, LEX nr 50824). Zwraca siê przy tym uwagê na koniecznoœæ zachowania niezbêdnej równowagi miêdzy kompensacyjn 1 funkcj 1 zadoœæuczynienia, a koniecznoœci 1 uwzglêdnienia materialnego poziomu ¿ycia i dochodów spo 3eczeñstwa (por. wyrok S 1du N.¿szego z dnia 17.11.2016 r., IV CSK 15/16, LEX nr 2180098).

W ocenie (...) powódka wykaza 3a, ¿e dochodzona przez ni 1 kwota z tytu 3u zadoœæuczynienia za krzywdê jedynie czêœciowo (tj. w kwocie 2.000,00 z 3) jest adekwatna do rozmiaru obra¿eñ doznanych w wyniku wypadku z dnia 5 grudnia 2018 roku, dolegliwoœci bólowych z nimi zwi 1zanych, rozmiaru cierpieñ fizycznych i psychicznych oraz ograniczeñ w ¿yciu codziennym, wieku powoda i jego dotychczasowego trybu ¿ycia. Przede wszystkim za przyznaniem poszkodowanej zadoœæuczynienia w takiej w 3aœnie wysokoœci przemawia rozmiar i charakter obra¿eñ, jakie odnios 3a wskutek wypadku. Z opinii (...) wynika 3o, ¿e powódka nie dozna 3a trwa 3ego lub d 3ugotrwa 3ego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku. (...) natomiast st 3uczeñ ca 3ej prawej strony cia 3a (rêki, uda, barku). Normalnym nastêpstwem doznanych obra¿eñ by 3y dolegliwoœci bólowe niew 1tpliwie towarzysz 1ce powódce przez co najmniej tydzieñ czasu. (...) jest, ¿e naczynia krwionoœne osób starszych oraz kobiet s 1 bardziej kruche. Dodatkowo regeneracja po uszkodzeniu narz 1dów cia 3a na ogó 3 nastêpuje wolniej ni¿ u przeciêtnej osoby m 3odej. W tym kontekœcie odpowiedzialnoœæ pozwanego mieœci siê w granicach nastêpstw „normalnych” dla osoby w odpowiednim wieku. Ostatecznie uznaæ nale¿a 3o, ¿e dolegliwoœci bólowe powódki by 3y przejœciowe. O.¿enia musia 3y wygoiæ siê ca 3kowicie. (...) ortopeda rozdzieli 3 mog 1ce towarzyszyæ powódce dolegliwoœci bólowe niezwi 1zane z wypadkiem. Warto zwróciæ uwagê, ¿e przez pewien okres powódka odczuwa 3a dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu w stopniu wy¿szym ni¿ wynikaj 1cy z dotychczasowych schorzeñ. Nie mo¿na pomijaæ koniecznoœci wielogodzinnej wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym, co równie¿ stanowi pewien wymiar cierpienia, podlegaj 1cy kompensacji.

Zatem (...), ¿e doznane urazy poci 1ga 3y za sob 1 jedynie przemijaj 1ce i krótkotrwa 3e skutki zarówno w sferze zdrowia fizycznego jak i psychicznego (w kontekœcie obni¿enia samopoczucia). Nie wp 3ynê 3y na aktywnoœæ ¿yciow 1 powódki w d 3u¿szym horyzoncie czasowym.

W zwi 1zku z powy¿szym kwota 2.000,00 z 3 z tytu 3u zadoœæuczynienia (ponad wyp 3acon 1 ju¿ kwotê 350,00 z 3) za jest odpowiednia do charakteru urazów, ich skutków, d 3ugotrwa 3oœci i sposobu leczenia, w szczególnoœci do dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu wynikaj 1cego z doznanego z tego tytu 3u urazu. (...) pod rozwagê, ¿e zadoœæuczynienie nie mo¿e powodowaæ wzbogacenia po stronie poszkodowanego kosztem sprawcy i ubezpieczyciela, a jedynie rekompensowaæ powsta 31 krzywdê. Zdaniem (...) kwota ta – z uwagi na aktualny poziom ¿ycia spo 3eczeñstwa – przedstawia dla powódki ekonomicznie odczuwaln 1 wartoœæ. J.œnie nie jest ona nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków maj 1tkowych spo 3eczeñstwa i jest utrzymana w rozs 1dnych granicach. (...) te¿ w ocenie (...) wy¿ej wskazane okolicznoœci sprawy w pe 3ni usprawiedliwiaj 1 tak 1 wysokoœæ zadoœæuczynienia i w ¿aden sposób nie mo¿na go uznaæ za nadmierne. Przy miarkowaniu wysokoœci zadoœ (...) na uwadze to, i¿ z opinii (...) jednoznacznie wynika 3o, i¿ doznany przez powódkê uraz nie stanowi 3 dla niej znacz 1cego ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, a ponadto przebieg leczenia by 3 standardowy dla tego typu urazów. (...)œ (...) pod uwagê znacz 1cy spadek si 3y nabywczej pieni 1dza, co skutkuje korekt 1 przyznawanych kwot z tytu 3u zadoœæuczynienia w praktyce orzeczniczej.

(...) zatem na uwadze wszystkie podniesione powy¿ej okolicznoœci na mocy art. 822 § 1 i 4 k.c., art. 8241 § 1 k.c., 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. oraz art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowi 1zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zw. art. 415 k.c. (...) w punkcie 1. wyroku zas 1dzi 3 od pozwanego na rzecz powódki kwotê 2.000,00 z 3 tytu 3em zadoœæuczynienia.

Natomiast w pozosta 3ym zakresie na podstawie art. 361 § 2 k.c. (...) w punkcie 2. wyroku oddali 3 powództwo o zadoœæuczynienie jako zawy¿one.

Na podstawie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowi 1zkowych (...) oraz art. 481 § 1 i 2 k.c. (...) odsetki ustawowe od kwoty zadoœæuczynienia od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia zap 3aty. Ustawowy 30-dniowy termin nale¿y traktowaæ jako maksymalny na ocenê zasadnoœci roszczenia i wyp 3atê œwiadczenia. Je¿eli pozwany przed jego up 3ywem wyda 3 decyzjê odmown 1, to nastêpnego dnia pozostawa 3 w zw 3oce z zap 3at 1 i od tego dnia nale¿nego by 3y odsetki za opóŸnienie.

O kosztach procesu (...) na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 3 rozporz 1dzenia Ministra S.œci z dnia 22 paŸdziernika 2015 roku w sprawie op 3at za czynnoœci radców prawnych (Dz.U.2015.1804 ze zm.).

Strony wygra 3y proces w równej czêœci. Poniesione identyczne koszty wynagrodzenia kwalifikowanego pe 3nomocnika, op 3aty skarbowej od pe 3nomocnictwa oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia bieg 3ego podlegaj 1 wzajemnemu zniesieniu. (...) od pozwu wynios 3a 200,00 z 3. Z.¿ywszy na stosunek wygranej do przegranej pozwany powinien partycypowaæ w tym koszcie w po 3owie i dlatego zas 1dzono zwrot 100,00 z 3 z tego tytu 3u na rzecz powódki.

W punktach 4. i 5. wyroku na tej samej zasadzie na mocy art. 100 k.p.c. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 i art. 83 i 113 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o kosztach s 1dowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 z póŸn. zm.) rozstrzygniêto o nieop 3aconych kosztach s 1dowych (niepokryta zaliczk 1 czêœæ wynagrodzenia bieg 3ych w wysokoœci 1.485,96 z 3) – uznaj 1c, ¿e strony co do zasady powinny ponieœæ ten koszt po po 3owie. Dlatego w punkcie 5. wyroku nakazano œci 1gniêcie od pozwanego na rzecz Skarbu P. (...) Rejonowego w G. kwotê 742,98 z 3, a w punkcie 4. odstêpuj 1c od obci 1¿ania powódki kosztami s 1dowymi ponad ju¿ uiszczon 1 zaliczkê na bieg 3ego. (...) pod uwagê, ¿e koniecznoœæ przeprowadzenia dowodu z opinii (...) wynika 3a z dzia 3ania ubezpieczyciela, który dysponuj 1c fachowym zespo 3em specjalistów winien ustaliæ prawid 3ow 1 wysokoœæ zadoœæuczynienia – w kwocie przynajmniej zbli¿onej w miejsce symbolicznej.