Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1448/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędzia SO Barbara Braziewicz

SR del. Marcin Rak

Protokolant Dominika Tarasiewicz

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. w Gliwicach na rozprawie

sprawy z powództwa A. L. (L.)

przeciwko E. J.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt I C 606/12

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego;

3.  przyznać adwokat K. J. od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Gliwicach) kwotę 1476 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym kwotę 276 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

SSR del. Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Ca 1448/13

UZASADNIENIE

Powód A. L. żądał zasądzenia na jego rzecz od pozwanej E. J. kwot:

- 10.000 zł wraz z odsetkami „za dostarczony pozwanej pług czteroskibowy obrotowy”,

- 12.000 zł wraz z odsetkami „ za sprzedany przez pozwaną jego samochód (...) nr rej. (...) R 2” oraz obciążenie pozwanej kosztami procesu.

Uzasadniając żądanie twierdził, że zgodnie z umową zawartą z pozwaną zakupił

i przywiózł dla niej z Niemiec czteroskibowy pług obrotowy, za co nie otrzymał zapłaty. Twierdził również, że pozwana bezprawnie sprzedała należący do niego

i sprowadzony z Niemiec samochód osobowy marki (...).

W piśmie procesowym z dnia 14 01 2013r. powód A. L. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, sprecyzował żądanie wskazując, że kwoty 10.000 zł domaga się z ustawowymi odsetkami od dnia 1 04 2010r.

a kwoty 12.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 06 2011r. (k. 65-66).

Pozwana E. J. wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

Podniosiła, że zapłaciła powodowi za pług czteroskibowy obrotowy kwotę 2.200 zł, która stanowiła całą cenę zakupu (strony wcześniej ustaliły, że pług ma kosztować ok. 2.000 – 2.500 zł). Nadto podniosła zarzut przedawnienia na podstawie art. 554 k.c. Odnośnie samochodu osobowego twierdziła, że zapłaciła pozwanemu kwotę 300 euro za sprowadzenie go z Niemiec lecz powód nie był natomiast jego właścicielem.

Sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku z dnia 2 07 2013r. oddalił powództwo, zasądził od powoda na rzecz pozwanej koszty zastępstwa procesowego oraz przyznał pełnomocnikowi powoda z urzędu od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gliwicach koszty nieopłaconej pomocy prawnej. W ustalonym stanie faktycznym w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że powód nie udowodnił do- chodzonego roszczenia. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że E. J. rzeczywiście zakupiła od powoda pług czteroskibowy obrotowy, jednak strony uzgodniły, że cena sprzedaży będzie wynosiła 2.200 zł

i kwotę tę pozwana zapłaciła powodowi w dniu jego wydania pozwanej. Sprzedany przez pozwaną samochód osobowy marki (...) był jej własnością, a rola pozwanego ograniczyła się do jego sprowadzenia go z N.. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 29 ustawy z dnia 26 05 1982r. Prawo o adwokaturze.

Orzeczenie zaskarżył powód A. L. , który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie powództwa. Zarzucił, że przy ferowaniu wyroku poczyniono błędy w ustaleniach faktycznych polegające na przyjęciu, że: ustalona z powodem cena zakupu zamówionego przez pozwaną pługu czteroskibowego wynosiła 2.200 zł, pozwana wręczyła powodowi jakąkolwiek kwotę z tytułu przywozu pługu czteroskibowego, pozwana była właścicielką samochodu marki (...), powód A. L. przewoził dla pozwanej samochód osobowy marki (...). W uzasadnieniu zakwestionował wiarygodność zeznań świadka T. Z. oraz pozwanej E. J., gdyż prowadzą oni wspólnie gospodar- -stwo rolne. Podnosił, że kwota 2.200 zł za zakup pługu czteroskibowego pozosta- je w oderwaniu od realnych cen sprzętu rolniczego, które wahają się w przedziale od 4.500 zł a 22.140 zł. Koszt przewozu maszyny należy oszacować na ok. 1.500 zł. Podniósł, że powód zakupił samochód osobowy marki (...) za kwotę 600 euro poprzez serwis internetowy eBay, co wynika z wiadomości elektronicz- nej od administratora serwisu aukcyjnego.

Pozwana E. J. domagała się oddalenia apelacji oraz zasądzenia na jej rzecz od powoda zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ustalenia faktyczne składające się na nią maja podstawę w informacjach zawartych we wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia źródłach do- wodowych, których ocena jest logiczna i mieści się w granicach swobodnej oceny dowodów.

W toku postępowania strony przedstawiły dwie wersje przedmiotowych zdarzeń, z których za wiarygodną należy uznać wersję przedstawioną przez po- zwaną.

Fakt ustalenia przez strony ceny zakupu pługa czteroskibowego na kwotę 2.200zł potwierdził bowiem w swych zeznaniach świadek T. Z., który był obecny przy przekazaniu pługa pozwanej przez powoda i był świadkiem ich rozmowy, w trakcie której ustalono jego cenę na kwotę 2.200zł, a następnie jej wręczenia powodowi przez pozwaną.

Zeznania tego świadka są logiczne, konsekwentne oraz wewnętrznie spójne i wbrew temu do czego zmierza apelacja, to że w tym czasie świadek pomagał powódce prowadzić gospodarstwo rolne samo sobie nie czyni tych zeznań niewiarygodnymi.

Na tę okoliczność skarżący poza swymi zeznaniami nie zaoferował bowiem Sądowi innego wiarygodnego materiału dowodowego.

W szczególności nie można uznać za wiarygodne jego zeznań– jak domaga się tego apelacja – tylko dlatego, iż do zakupu miało dojść we wrześniu 2009r. w czasie żniw, co miło spowodować, że strony odroczyły termin zapłaty ceny na okres po zakończeniu żniw.

W tej części jego zeznania nie tylko pozostają w sprzeczności ze wskazanymi powyżej zeznaniami świadka ale nie potwierdza ich także w żaden sposób pozostały materiał dowody sprawy, w tym przedłożona przez niego informacja

o przebiegu akcji internetowych, gdyż nie wiadomo jaki był stan licytowanych pługów i czy odpowiadały one stanowi, rodzajowi i typowi pługa sprzedanego pozwanej (niezależnie od tego moc dowodowa tego dowodu jest znikoma,

gdyż kserokopia nie została uwierzytelniona).

Wbrew zarzutowi apelacji Sąd pierwszej instancji konstruując podstawę faktyczną orzeczenia w sposób prawidłowy ustalił również stan własności samochodu marki (...).

Okoliczność jego zakupu przez pozwaną bezpośrednio od poprzedniego właściciela potwierdza bowiem przedłożony przez nią dokument w postaci umowy zakupu tego samochodu, z którego wynika, iż osobą sprzedającą pozwanej samochód była (...) zamieszkała w R.

w Niemczech (powód nie zaoferował Sądowi dowodu z przesłuchania tej osoby jako świadka w drodze pomocy prawne, co w sposób jednoznaczny wyjaśniłoby jak doszło do zawarcia tej umowy i potwierdziło wiarygodność przedstawionej przez niego wersji jego zakupu).

Wiarygodności tej umowy nie niweczy przedłożona przez powoda kserokopia wydruku komputerowego zakupienia przez powoda na aukcji internetowej samochodu tej samej marki w dniu 27 11 2010r. za kwotę 600 EUR.

Nie zawiera ona bowiem danych pozwalających określić ten samochód,

co do tożsamości, a gdyby nawet przyjąć, że był to przedmiotowy samochód,

to nie można wykluczyć, iż po oględzinach samochodu w czasie finalizowania transakcji jego zakupu doszło do renegocjacji umowy.

Dlatego podniesione przez powoda w apelacji zarzuty dotyczące prawidłowości podstawy faktycznej orzeczenia są bezzasadne.

Z tych też względów Sąd odwoławczy przyjął za własne ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji.

Dokonana przez Sąd Rejonowy ocena prawna ustalonego stanu faktycznego jest prawidłowa i Sąd odwoławczy ją podziela i przyjmuje za własną (orzecz. SN z dn. 26 04 1935r. C III 473/34, Zb. U.z 1935r. poz. 496).

Powód dochodzi w niniejszej sprawie dwóch roszczeń: zapłaty ceny

za sprzedany pozwanej pług czteroskibowy oraz sprzedany przez pozwaną bez jego wiedzy należący do niego samochód marki (...), z których pierwsze ma źródło w regulacji art. art. 535 k.c. zaś drugie w regulacji art. 415 k.c. i stosownie bowiem do regulacji art. 6 k.c. powinien był je wykazać.

Jak słusznie ocenił Sąd Rejonowy z tego obowiązku powód się nie wywiązał.

Z poczynionych ustaleń wynika bowiem, iż pozwana zapłaciła mu w całości cenę sprzedaży zakupionego od niego pługa czteroskibowego oraz że sprzedany przez nią samochód nie był własnością powoda (jego sprzedaż przez pozwana nie doprowadziła zatem do powstania uszczerbku w majątku powoda, co w świetle regulacji art. 415 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. jest niezbędną przesłanką powstania roszczeń odszkodowawczych).

Czyni to powództwo bezzasadnym, co znalazło prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym wyroku i apelacja powoda jest nieuzasadniona.

Reasumując zaskarżony wyrok jest prawidłowy i dlatego apelację powoda jako bezzasadną oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosując regulację art. 98 § 1 k.p.c., § 2 ust. 3, § 6 pkt 4, § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy

prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U.2013, poz. 461), biorąc pod uwagę, iż powód uległ w całości w postępowaniu odwoławczym wobec czego powinien zwrócić pozwanej poniesione przez nią w tym postępowaniu koszty zastępstwa przez fachowego pełnomocnika.

Ustanowionemu z urzędu adwokatowi reprezentującemu powoda przyznano wynagrodzenie od Skarbu Państwa w oparciu o regulację i art. 29 ustawy

z dnia 26 05 1982r. Prawo o adwokaturze w związku z § 19 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 i § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348, z późniejszymi zmianami), zwiększając je stosownie do regulacji § 2 ust 3 rozporządzenia o należną stawkę podatku od towarów

i usług.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz