Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 122/23

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2023 r. około godziny 10:20 mł. asp. M. F. wraz z st. post. P. N. obsługiwali zdarzenie drogowe w miejscowości W.. Zabezpieczali drogę podczas, gdy na lawetę wciągane było auto, które zjechało do rowu.

/zeznania M. F. k. 42-43, k. 8, zeznania K. B. k. 43, k. 14, notatka urzędowa k. 5/

J. P. kierował pojazdem O. (...) o nr rej. (...). Omijając powyższe zdarzenie drogowe, obwiniony zwolnił. W ręku trzymał telefon i wykonywał zdjęcia. Nie widział funkcjonariusza, który stał na jego pasie drogi. Z uwagi na powyższe został zatrzymany przez funkcjonariusza Policji.

/zeznania M. F. k. 42-43, k. 8, zeznania K. B. k. 43, k. 14, notatka urzędowa k. 5/

Za korzystanie z telefonu podczas jazdy zaproponowano J. P. grzywnę w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Obwiniony odmówił przyjęcia mandatu twierdząc, że niedawno został ukarany za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i obecne punkty karne spowodują, że straci prawo jazdy.

/zeznania M. F. k. 42-43, k. 8,notatka urzędowa k. 5/

J. P. ma 33 lata. Z zawodu jest technologiem budownictwa. Posiada dom o wartości 400 tys., Nie był karany. Leczył się (...)

/oświadczenie obwinionego k. 42/

Obwiniony figuruje w ewidencji kierowców naruszających przepisu ruchu drogowego w związku z naruszeniami od 2013 r.:

1.  20.10.2013. (...). (...) (...). Z01, inne naruszenie przepisów ruchu drogowego, C11 Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła": zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 200PLN.

2.  21.10.2016, (...), (...), E01, Przekroczenie prędkości powyżej 60 km/h; zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 400PLN; zatrzymano prawo jazdy.

3.  23.12.2017, (...). (...). T. K., E04. Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h: zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 100PLN.

4.  21.03.2019, (...), (...), E03. Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h. zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 300PLN.

5.  27.01.2020, (...), (...),(...) H09. Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem, zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 100PLN.

6.  20 11.2020, (...), (...), E04, Przekroczenie prędkości od 21 do 30 krn/h; zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 100PLN.

7.  05.08.2021, (...), (...). JESIONOWA. A02, Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa: zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 500PLN.

8.  02.12.2021, (...), (...), (...), E04, Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h: zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 100PLN.

9.  08.02.2022. (...), (...). E05, Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h: zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 200PLN.

10.  23.03.2022, (...), (...) 742. E03. Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h; zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 800PLN.

11.  28.12.2022. (...),(...)B02, Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem: zastosowano mandat karny kredytowany w wysokości 1500PLN

/ informacja o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego k. 15/

Obwiniony nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że tego dnia rozmawiał przez zestaw słuchawkowy. Kiedy zauważył wypadek zaczął zwalniać, bo przed jego samochodem manewrował radiowóz. Wtedy jego telefon zsunął się z półki. Obwiniony wyjaśnił, że kiedy jego auto było unieruchomione on schylił się i wziął telefon do ręki, żeby go położyć na siedzenie. Nie robił zdjęć, ani nie nagrywał filmów. Wtedy funkcjonariusz zabezpieczający miejsce zdarzenia zauważył, że on ma telefon w ręce. (k. 42)

Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy doprowadził Sąd do wniosku, iż obwiniony dopuścił się zarzucanego mu czynu.

Powyższe potwierdzają zeznania M. F. oraz K. B.. Są one spójne, logiczne i konsekwentne. Świadkowie potwierdzili, iż trakcie, gdy funkcjonariusze Policji zabezpieczali miejsce zdarzenia drogowego tak, by można było wyciągnąć auto, które zjechało do rowu, obwiniony używał telefonu komórkowego trzymając go w ręce i prowadził w tym czasie samochód. Obwiniony robił zdjęcia tego zdarzenia, gdy na miejscu pracował holownik. Ani funkcjonariusz Policji, ani też pracownik holownika nie mieli interesu w tym, aby bezpodstawnie obciążać obwinionego. Powyższy przebieg wynika także z notatki urzędowej, uznanej przez Sąd za wiarygodną.

Ponadto Sąd uznał za wiarygodny dokument w postaci informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, gdyż sporządzony został przez uprawnione do tego organy i nie był kwestionowany przez strony.

Wyjaśnienia obwinionego stanowią przyjętą przez niego linię obrony, dlatego Sąd nie dał im wiary. Prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy nie wyklucza tego, że obwiniony robił zdjęcia bądź nagrywał film. Te czynności można bowiem wykonywać równocześnie posługując się smartfonem. Obwiniony natomiast dopuszczał się już wcześniej wykroczeń w ruchu drogowym wskutek czego posiada wpisy w ewidencji kierowców naruszających przepisu ruchu drogowego. Przyjęcie przez niego mandatu karnego i otrzymanie 12 punktów karnych spowodowałoby utratę uprawnień do kierowania pojazdami, dlatego też miał interes w tym, by twierdzić, że telefonu nie używał, a jedynie podniósł go, gdy zleciał z półki, kiedy zatrzymywał samochód.

Mając na względzie dokonaną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynione na jej podstawie ustalenia faktyczne Sąd uznał obwinionego J. P. za winnego tego, że w dniu 16 stycznia 2023 roku o godz. 10.20 na drodze (...) w miejscowości W., gm. B., woj. (...), będąc kierującym pojazdem marki O. (...) o wyróżniku tablic (...), korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy, które wymagało trzymania mikrofonu lub słuchawki przez kierującego pojazdem w ręku.

Zachowanie obwinionego wyczerpało dyspozycję art. 97 kw w zw. z art. 45 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Odpowiedzialności za czyn z art. 97 kw podlega uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Zgodnie natomiast z art. 45 pkt 1 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Obwiniony kierując samochodem rozmawiał przez zestaw słuchawkowy, jednak trzymał telefon w ręce i robił zdjęcia mijanego zdarzenia drogowego, czym wypełnił znamiona powyżej przytoczonych przepisów.

W związku z tym Sąd wymierzył obwinionemu za wymienione wykroczenie w oparciu o dyspozycję art. 97 kw karę grzywny w kwocie 1.000 zł. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Spełni swe cele w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej.

Stopień społecznej szkodliwości wykroczenia obwinionego jest wyraźny. Wykonywał zdjęcia trzymając telefon w ręce i prowadząc samochód. Dodatkowo sytuacja miała miejsce w trakcie mijania przez niego zdarzenia drogowego, gdzie pracował holownik. Powyższe stanowi wyraźne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Mijając takie zdarzenie, obwiniony powinien w sposób szczególny skupić się na prowadzeniu pojazdu. Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż J. P. był uprzednio wielokrotnie karany za wykroczenia drogowe, a także był uczestnikiem kolizji drogowej za którą został ukarany. Orzeczona kara co prawda przekracza w sposób zauważalny minimalną wysokość grzywny określoną w art. 24 § 1 kw jednakże i tak bliska jest ona dolnej granicy przewidzianej przez ustawę.

W oparciu o art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpw oraz art. 616 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 118 § 1-4 kpw Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty oraz 100 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania (por. § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 118 poz. 1269).