Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 432/23

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Robert Pelewicz (del.)

Protokolant:

Olga Wiktorowicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w Krakowie Edyty Kulik del. do Prokuratury Regionalnej w Krakowie

K. B.

skazanego z art. 284 § 1 k.k.

zażalenia wniesionego przez skazanego i jego obrońcę

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 16 marca 2023 r., sygn. akt III Ko 225/23

o umorzeniu postępowania o udzielenie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

na podstawie na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 634 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n a w i a

1/ utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie;

2/ zwolnić skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem – powołując się na treść art. 15 § 1 k.k.w. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. - Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku obrońcy skazanego o odroczenie wykonania kary:

- 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 roku, sygn. III K 112/15, w tym zakresie utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2018 roku, sygn. akt II AKa 89/17,

- 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 marca 2016 roku, sygn. akt III K 151/14.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli skazany i jego obrońca.

Obrońca skazanego zarzucił wyżej wymienionemu orzeczeniu błędne ustalenie stanu faktycznego poprzez przyjęcie, że okoliczności stanowiące podstawę wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności są tożsame z tymi, które były przedmiotem oceny w ramach postępowania, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, sygn. III Ko 345/22.

W konsekwencji obrońca skazanego wniósł o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Z kolei skazany również podniósł zarzut odwoławczy błędnego ustalenia stanu faktycznego, poprzez przyjęcie, iż okoliczności podane we wniosku są zbieżne z czynnikami będącymi przedmiotem analizy w postępowaniu o sygn. III Ko 345/22. Skazany K. B. wskazał także, że w sprawie pojawiła się nowa okoliczność, a mianowicie dostępność terminu operacji w szpitalu (...) w C. we W. w dniu 8 maja 2023 r., w przypadku odwołania terminu w Polsce. W konkluzji skazany wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny stwierdził, co następuje:

Zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.

Rzecz osądzona (res iudicata) jest ujemną przesłanką procesową uniemożliwiającą prowadzenie incydentalnego postępowania wykonawczego. Oczywiście wymagana jest tożsamość podmiotowo-przedmiotowa, chodzi bowiem o sprawę (postępowanie incydentalne) w tym samym przedmiocie, dotyczącą tego samego skazanego. Przy rei iudicatae istotą jest fakt wydania już wcześniej w sprawie orzeczenia kończącego postępowanie w tym samym przedmiocie. Przy czym nie powinno budzić wątpliwości, że przesłanka rzeczy osądzonej jest efektem potrzeby stabilności prawa. A zatem prawomocne rozstrzygniecie kwestii odroczenia wykonania kar pozbawienia wolności wobec K. B. wyłącza przedmiotowe (późniejsze, kolejne) wykonawcze postępowanie incydentalne w przedmiocie odroczenia wykonania kar pozbawienia wolności w rozumieniu art. 15 § 1 k.k.w. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. i art. 1 § 2 k.k.w.

W orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Krakowie ugruntowany jest pogląd, iż uchylenie lub zmiana poprzednio wydanego postanowienia (art. 24 k.k.w.) może nastąpić w razie stwierdzenia okoliczności faktycznych, istotnych dla treści rozstrzygnięcia, ale tylko takich, które powstały po wydaniu postanowienia bądź istniały w chwili orzekania, lecz nie były znane sądowi orzekającemu. Nie ma to zastosowania w razie ujawnienie się popełnionego przez sąd błędu natury prawnej (postanowienie SA w Krakowie z 27.03.2015., II AKzw 243/15, Legalis 1336388).

Konsekwencją powyższej konstatacji jest zasadność stanowiska Sądu Okręgowego co do konieczności umorzenia incydentalnego postępowania wykonawczego w przedmiocie odroczenia wykonania przedmiotowych kar pozbawienia wolności – zainicjowanego wnioskiem obrońcy skazanego adw. M. B. z dnia 12.03.2023 r. (k. 23). Rację ma także Sąd Okręgowy, iż prawomocne postanowienie można w postępowaniu wykonawczym wzruszyć zasadniczo jedynie w trybie instytucji przewidzianej w art. 24 § 1 k.k.w. Brak jest jednak podstaw, by twierdzić, że w realiach rozpoznawanej sprawy pojawiły się nowe, poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 24 § 1 k.k.w. Słusznie bowiem zauważa Sąd Okręgowy, iż wszystkie dokumenty przedłożone przez obrońcę były znane już w poprzednim postępowaniu zakończonym prawomocnie postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09.03.2023 r., w sprawie II AKzw (...). Także i kontekst kserokopii informacji w języku angielskim złożony przez obrońcę skazanego na dzisiejszym posiedzeniu odwoławczym został uwzględniony w powołanym wyżej wcześniejszym postępowaniu incydentalnym co do odroczenia wykonania kar pozbawienia wolności wobec K. B..

Z tych wszystkich względów i na mocy powołanych przepisów orzeczono jak na wstępie, a mając na względzie stan zdrowia skazanego zwolniono go od kosztów sądowych za postępowania odwoławcze na podstawie art. 634 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.