Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III K 14/23

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Zapała-Nowak

Protokolant: Monika Nowicka

przy udziale Prokuratora Waldemara Pasika

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2023 roku

sprawy

P. U.

syna P. i B. z domu P.

urodzonego (...) w P.

skazanego:

I.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 23 września 2009 roku wyczerpujące dyspozycję art. 62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 100 stawek dziennych grzywny, każda po 20 złotych, skazany karę grzywny wykonał,

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z dnia 23 kwietnia 2012 roku sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w okresie od 2007 roku do lipca 2009 roku wyczerpujące dyspozycję art. 258 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w okresie od 2008 roku do 10 października 2010 roku wyczerpujące dyspozycję art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii i inne na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust .1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 kk i art. 56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 kk i art. 56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, popełnione w 2008 roku wyczerpujące dyspozycję art. 13 §1 kk , art.56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, popełnione w październiku 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, w 2009 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione latem 2008 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz popełnione w okresie od 2008 roku do marca 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, karę tę skazany wykonał,

III.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie sygn. akt (...)za przestępstwo popełnione w okresie od lipca 2011 roku do września 2012 roku i wyczerpujące dyspozycje art. 209 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ma okres próby 3 lat,

IV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 14 grudnia 2018 roku, w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 15 maja 2018 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 157 §2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, postanowieniem z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie sygn. akt(...) zamieniono powyższą karę na 545 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2022 roku ten sam sąd zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uznał karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności za wykonaną w zakresie 2 miesięcy, w zamian za niewykonaną pozostałą część kary zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 240 dni, postępowanie karne w przedmiotowej sprawie jest zawieszone,

V.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie sygn. akt (...)za przestępstwo popełnione w dniu 12 kwietnia 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 190 §1 kk i innych na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, wyrokiem z dnia 6 października 2022 roku w sprawie sygn. akt (...) Sąd Okręgowy w T. utrzymał powyższy wyrok w mocy,

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 9 maja 2022 roku, w sprawie sygn. akt(...)za przestępstwo popełnione w okresie od 9 stycznia 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 255 §1 kk i innych na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z dnia 2 września 2022 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 18 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 2 lat ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, postępowanie karne w przedmiotowej sprawie jest zawieszone,

VIII.  prawomocnym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie sygn. akt (...)Sądu Okręgowego w P. za przestępstwo popełnione w okresie od co najmniej 18 listopada 2021 roku do 17 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 126 a kk i innych na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 19 listopada 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 232 §1 kk i inne na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 19 listopada 2021 roku wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 4 czerwca 2022 roku oraz w dniu 21 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 255 §2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w okresie od 20 kwietnia 2022 roku do 21 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 135 §2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 19 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 19 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 190 §1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności,

orzeka co następuje :

1.  rozwiązuje karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie VIII,

2.  na podstawie art. 85 §1 kk, art. 85 a kk, art. 86 §1 kk, art. 87 §1 kk orzeczone w punkcie VII i VIII kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu P. U. karę łączną 1 ( jednego ) roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu P. U. okres rzeczywistego pozbawienia wolności począwszy od 5 marca 2023 roku,

4.  stwierdza, że w pozostałym zakresie wyroki opisane w punktach VII i VIII podlegają odrębnemu wykonaniu,

5.  odmawia objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I – VI,

6.  zwalnia skazanego P. U. od obowiązku zwrotu kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 14/23

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny :

P. U. został skazany następujący wyrokami:

I.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie sygn. akt (...)za przestępstwo popełnione w dniu 23 września 2009 roku wyczerpujące dyspozycję art. 62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 100 stawek dziennych grzywny, każda po 20 złotych, skazany karę grzywny wykonał,

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wP. z dnia 23 kwietnia 2012 roku sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w okresie od 2007 roku do lipca 2009 roku wyczerpujące dyspozycję art. 258 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w okresie od 2008 roku do 10 października 2010 roku wyczerpujące dyspozycję art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii i inne na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 kk i art. 56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, w 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 kk i art. 56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, popełnione w 2008 roku wyczerpujące dyspozycję art. 13 §1 kk, art.56 ust.1 i 3 ustawy na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, popełnione w październiku 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, w 2009 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione latem 2008 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz popełnione w okresie od 2008 roku do marca 2010 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 58 ust.1 wskazanej wyżej ustawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny, każda po 50 złotych, karę tę skazany wykonał,

III.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie sygn. akt (...)za przestępstwo popełnione w okresie od lipca 2011 roku do września 2012 roku i wyczerpujące dyspozycje art. 209 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ma okres próby 3 lat,

IV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z dnia 14 grudnia 2018 roku, w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 15 maja 2018 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 157 §2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, postanowieniem z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie sygn. akt (...) zamieniono powyższą karę na 545 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2022 roku ten sam sąd zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uznał karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności za wykonaną w zakresie 2 miesięcy, w zamian za niewykonaną pozostałą część kary zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 240 dni, postępowanie karne w przedmiotowej sprawie jest zawieszone,

V.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 12 kwietnia 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 190 §1 kk i innych na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, wyrokiem z dnia 6 października 2022 roku w sprawie sygn. akt (...)Sąd Okręgowy w T.utrzymał powyższy wyrok w mocy,

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 9 maja 2022 roku, w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w okresie od 9 stycznia 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 255 §1 kk i innych na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z dnia 2 września 2022 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu 18 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 2 lat ograniczenia wolności z wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, postępowanie karne w przedmiotowej sprawie jest zawieszone,

VIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wP.z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w okresie od co najmniej 18 listopada 2021 roku do 17 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 126 a kk i innych na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 19 listopada 2021 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 232 §1 kk i inne na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w dniu 19 listopada 2021 roku wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 4 czerwca 2022 roku oraz w dniu 21 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 255 §2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w okresie od 20 kwietnia 2022 roku do 21 czerwca 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 135 §2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, w dniu 19 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 226 §1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 19 stycznia 2022 roku i wyczerpujące dyspozycję art. 190 §1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności,

( dowód dane o karalności 7-10, odpisy wyroków, postanowień wraz z obliczeniem kar k.18-73, k.78-79, k.81-92)

Skazany odbywa karę typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych w systemie zwykłym. Nie wyraził zainteresowania współudziałem w opracowaniu i wykonaniu indywidualnego programu oddziaływania. Zachowanie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności należy uznać za poprawne. Wobec funkcjonariuszy prezentuje prawidłową postawę. Nie był karany dyscyplinarnie, 3 - krotnie nagrodzony. Wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia prezentuje postawę umiarkowanie krytyczną.

( dowód : opinia o skazanym k. 11-14)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie Sąd przeanalizował wszystkie wyroki, jakie zapadły w stosunku do P. U. i doszedł do następujących wniosków. Nie da się połączyć kar z wyroku o sygn. akt(...)z innymi karami, ani na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 24 czerwca 2020 roku, ani po tej dacie. Kara ta została wykonana. Kolejnych przestępstw skazany dopuszczał się po 23 kwietnia 2012, czyli po dacie wyroku w sprawie sygn. akt(...) Również kary orzeczonej w punkcie IV nie da się z niczym połączyć, przestępstw kolejnych skazany popełnił po dacie 14.12 .2018 roku, czyli po dacie wydania wyroku w sprawie (...)

Nadto zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach i innych ( Dz. U z 2020 roku poz.1086 ) przepisy rozdziału IX – dotyczących kary łącznej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wyroki omawiane w punkcie V-VIII powyżej uprawomocniły się w 2022 roku, zatem do kary łącznej stosuje się przepisy obowiązujące obecnie. Zgodnie z treścią art. 85 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające połączeniu, Sąd orzeka karę łączną.

W przedmiotowej sprawie nie istnieją podstawy do wydania wyroku łącznego, tak jak chciał tego skazany, czyli połączenia kar ze spraw (...) (...) i (...) albowiem części z przestępstw ze sprawy (...) skazany dopuścił się po wydaniu wyroku w sprawie(...). Dlatego też Sąd zdecydował się połączyć kary opisane w punkcie VII i VIII, albowiem pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 2 września 2022 roku, a przestępstw ze sprawy (...) skazany dopuścił się do tej daty.

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należy o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Oznaczałoby to bowiem „podwójne„ premiowanie skazanego /gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności łagodzących/ lub „podwójne” jego napiętnowanie/ gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności obciążających/. Wymierzając karę łączną Sąd rozważa przede wszystkim to, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym kształtowaniem kary łącznej.

Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia jak bliski związek przedmiotowo – podmiotowy łączy te czyny oraz, w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem /por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka – teza 6 do art. 571 KPK – Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09 maja 2001 r., II AKa 63/01/.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, uwzględniając związek podmiotowo – przedmiotowy, odstępy czasowe między poszczególnymi czynami Sąd uznał, że nie ma podstaw do zastosowania zasady absorpcji w zakresie kar pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności. Przestępstwa zostały popełnione na przestrzeni długiego okresu czasu, bo na przestrzeni półtora roku. Przestępstwa te skierowane były przeciwko różnym dobrom prawnym – min. przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też Sąd uznał, że zasadne będzie wymierzenie kary łącznej z zastosowaniem częściowej asperacji. Wymierzył zatem karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę treść art. 87 §1 kk.

Sąd rozumie rozgoryczenie skazanego, który domagał się połączenia kar pozbawienia wolności, a jak podnosił, karę ograniczenia wolności chciał odpracować. Rozstrzygnięcie Sądu wydłuża przecież pobyt skazanego w zakładzie karnym. Od dawna jednak i w orzecznictwie, i w doktrynie podnosi się, że po pierwsze wyrok łączny nie musi być wydany w interesie skazanego, a po drugie Sąd ma obowiązek działać również z urzędu, co w niniejszej sprawie właśnie nastąpiło (m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.04.2014 roku II AKa 98/14, komentarz art. 570 kpk, red. Sakowicz 2023).

W ocenie Sądu w/w kara łączna 1 roku i 4 miesięcy lat pozbawienia wolności powinna spełnić swoje cele wobec skazanego, jak i w zakresie właściwego kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył P. U. okres rzeczywistego pozbawienia wolności począwszy od 5 marca 2023 roku.

Z uwagi na fakt, iż wyroki opisane: w pkt. VII i VIII zawierają jeszcze inne rozstrzygnięcia – to w tym pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

Z przyczyn wskazanych powyżej Sąd odmówił połączenia kar opisanych w punkcie I – VI.

Z uwagi na fakt, że skazany w chwili obecnej jest osadzony w zakładzie karnym, ma również nałożony obowiązek alimentacyjny, Sąd uznał, iż obowiązek uiszczenia kosztów sądowych w sprawie byłby dla P. U. zbyt uciążliwy, dlatego też, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił go od ich ponoszenia, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.