Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1005/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6 lutego 2020 r., znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., odmówił M. C. prawa do dalszej wypłaty renty rodzinnej, po zmarłym w dniu 1.10.1995r., ojcu, J. C.. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że Komisja Lekarska ZUS, po rozpatrzeniu sprzeciwu wnioskodawczyni od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 21.01.2020r., orzeczeniem z dnia 4.02.2020 r. nie uznała wnioskodawczyni za całkowicie niezdolną do pracy.

/decyzja – w aktach ZUS/

Decyzją z dnia 6 lutego 2020 r., znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., odmówił M. C. prawa do renty socjalnej. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że Komisja Lekarska ZUS, po rozpatrzeniu sprzeciwu wnioskodawczyni od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 21.01.2020r., orzeczeniem z dnia 4.02.2020 r., nie uznała wnioskodawczyni za całkowicie niezdolną do pracy.

/decyzja – k. 93/94 w aktach ZUS/

W dniu 20 marca 2020 r. , M. C., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła odwołania od obu powyższych decyzji, wnosząc o ich zmianę i przyznanie prawa do renty socjalnej i dalszej wypłaty renty rodzinnej . W uzasadnieniu wskazała, że wnosi o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych : internisty, nefrologa, pulmonologa, alergologa, hematologa, gastroenterologa, psychiatry, reumatologa, kardiologa, ortopedy, nadto o dopuszczenie dowodu z przesłuchania wnioskodawczyni na fakt: chorób na które cierpi, przebiegu leczenia , skutków poszczególnych chorób, utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, rokowań co do dalszego rozwoju schorzeń leczenia . Do odwołania , Skarżąca załączyła kserokopię dokumentacji medycznej

/odwołania – k. 3-6 puls kserokopia dokumentacja medycznej k.9- 23 akt VIII U 1005/20 i VIII U 1006/20/

W odpowiedzi na odwołania z dnia 19.03.2020r., organ rentowy wniósł o ich oddalenie, wywodząc jak w uzasadnieniach obu decyzji.

/odpowiedzi na odwołania – k. 25 akt VIII U 1005/20 i VIII U 1006/20/

Zarządzeniem z dnia 14.05.2020r. , odwołania od obu zaskarżonych decyzji, zostały połączone, celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

/zarządzenie k.10 akt sprawy VIII U 1006/20 /

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. C. urodziła się (...) Ukończyła liceum ogólnokształcące i studia w Uniwersytecie (...) – psychologię ( z tytułem magistra) . Ma wyższe wykształcenie . Z zawodu jest psychologiem . Studiowała, nadto , na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety (...), na kierunku - prawo, w systemie wieczorowym od 1.10.1997r. w roku akademicki 1997/1998 ; w latach 1997/1998, 1998/1999, (...) przebywała na urlopie zdrowotnym . Dziekan Wydziału Prawa ( w systemie wieczorowym) przedłużył wnioskodawczyni urlop zdrowotny również na rok akademicki 2000/2001 . W latach 2001-2002 udzielony jej również - został urlop zdrowotny. Pobierała rentę rodzinną.

/ zaświadczenie k. 36, k. 49, k. 56, k.62 akt ZUS, okoliczności bezsporne/

Podczas studiów pracowała, na niecałe pół etatu, w przedszkolu.

Wykonywała prace na podstawie umów zlecenia, choć nieregularnie.

/okoliczności bezsporne/

W okresie 16.05.2016r.- 1.01. 2018r. wykonywała umowę zlecenia w Fundacji Pomocy (...) w Ł. , uzyskując przychody .

/zaświadczenie k. 8 akt VIII 1006/20, połączonych, do wspólnego rozpoznania, ze sprawą VIII U 1005/20, zaświadczenie k. 37/38 , zaświadczenie o dochodach k. 63/64 akt ZUS, zaświadczenie k. 77/78 akt ZUS/

W dniu 7.10.1995r. M. C. złożyła wniosek o rentę rodzinną po śmierci ojca J. C. ( urodzonego (...), zmarłego 1.10.1995r.)

/wniosek k. 1-2 akt ZUS/

Decyzją z dnia 1.11.1995 r. ZUS , po rozpatrzeniu w/w wniosku z dnia 7.10.1995 r. przyznał wnioskodawczyni prawo do renty rodzinnej, od dnia 1.10.1995r. – do dnia 1.09.1996r., pod warunkiem kontynuowania nauki.

/decyzja k. 7 akt ZUS/

Pobierała rentę rodzinną. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji (...) na kierunku - prawo, w systemie wieczorowym od 1.10.1997r. w roku akademicki 1997/1998 ; w latach 1997/1998, 1998/1999, (...) przebywała na urlopie zdrowotnym . Dziekan Wydziału Prawa ( w systemie wieczorowym) przedłużył wnioskodawczyni urlop zdrowotny, również, na rok akademicki 2000/2001 . W latach 2001-2002 udzielony jej, również, został urlop zdrowotny.

/ zaświadczenie k. 36, k. 49, k. 56, k.62 akt ZUS/

Decyzją z dnia 28.03.2002r/ , w związku z ukończeniem 25 la roku życia i w związku z tym, że nie studiowała na ostatnim roku studiów , ZUS wstrzymał dalszą wypłatę renty rodzinnej.

/decyzja k. 60 akt ZUS/

Zaświadczeniem z dnia 26.11.2002r. (...) Ł. poinformował ZUS, że decyzja o skreśleniu wnioskodawczyni z listy studentów została anulowana i w roku akademickim 2002/2002, został jej udzielony urlop zdrowotny. Planowany okres ukończenia studiów 2007rok

/zaświadczenie k. 62 akt ZUS/

W dniu 31.07.2002r. M. C. złożyła ponowny wniosek o rentę rodzinną po śmierci ojca J. C. ( urodzonego (...), zmarłego 1.10.1995r.)

/wniosek k. 1-2 akt ZUS/

Decyzją z dnia 17.09.2002 r. ZUS , po rozpatrzeniu w/w wniosku z dnia 31.07.2002 r. przyznał wnioskodawczyni prawo do renty rodzinnej od dnia 1.07.2002r. do 30.09.2004r.

/decyzja k. 6 akt ZUS/

Decyzją z dnia 21.10.2004r. – prawo do renty rodzinnej przedłużone do 31.10.2006r.

/decyzja k. 9 akt ZUS/

Decyzją z dnia 14.11.2006r. – prawo do renty rodzinnej przedłużone do 31.10.2008r.

/decyzja k. 21 akt ZUS/

Decyzją z dnia 18.11.2008r. – prawo do renty rodzinnej przedłużone do 30.11.2011r.

/decyzja k. 33 akt ZUS/

Decyzją z dnia 15.12.2022r. – prawo do renty rodzinnej przedłużone do 30.11.2013r.

/decyzja k. 59/60 akt ZUS/

W dniu 31.10. 2013 r. M. C. złożyła wniosek o rentę socjalną.

/wniosek k.1 – 2/

Decyzją z dnia 3.01.2014 r. ZUS ,po rozpatrzeniu w/w wniosku z dnia 31.10.2013 r. przyznał wnioskodawczyni prawo do renty socjalnej od dnia 1.10.2013r.

/decyzja k. 9/10 akt ZUS/

Decyzją z dnia 3.01.2014 r. ZUS , przyznał wnioskodawczyni prawo do renty rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną od dnia 1.10.2013r. do dnia 31.12.2015r.

/decyzja k. 83/84 akt ZUS/

Wnioskodawczyni do dnia 31.12.2019r. pobierała rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną , na mocy decyzji z dnia 8.03.2016r. .

/okoliczności bezsporne, decyzja z dnia 8.03.2016r k. 95/96 akt ZUS/

Decyzją z dnia 23.06.2017r. ZUS zawiesił wnioskodawczyni wypłatę renty socjalnej od dnia 1.07.2017r. z uwagi na osiąganie miesięczne przez wnioskodawczynie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia , ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, za poprzedni kwartał .

/decyzja k. 57/58 akt ZUS/

Decyzją z dnia 26.04.2018r. ZUS podjął wypłatę renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną , od dnia 1.04.2018rr .

/decyzja k. 57/58 akt ZUS/

W dniu 3.12.2019r. złożyła wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty rodzinnej. /wniosek k. 113/114 akt ZUS/

W dniu 3.12.2019r. złożyła wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty socjalnej.

/wniosek k. 85/86 akt ZUS/

Lekarz Orzecznik orzeczeniem z dnia 21.01.2020 r. rozpoznał u ubezpieczonej zaburzenia osobowości , zaburzenia depresyjno-lękowe mieszane, zaburzenia odżywiania w wywiadzie, astmę oskrzelową. Wskazał, że ubezpieczona w prawidłowym kontakcie, bez chorobowo obniżonego nastroju , spokojna, zachowanie zborne, celowe , bez zaburzenia treści toku myślenia, spontanicznie, żadnych dolegliwości natury psychicznej nie podaje, z dużym, subiektywnym poczuciem choroby i niesprawności , skoncentrowana na licznych objawach somatycznych. Jako dodatkowe informacje, lekarz orzecznik podkreślił :”zadbana – makijaż, perfekcyjny manicue etc” . Wskazał – aktualnie brak podstaw do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Brak całkowitej niezdolności do pracy.

/opinia lekarska – k. 188, dokumentacja lekarska. 7-187 akt ZUS/

Wnioskodawczyni złożyła , w dniu 21.01.2020r.sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS na w/w opinię lekarską.

/sprzeciw k. 191/

Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 4 lutego 2020 r. rozpoznała u wnioskodawczyni, zaburzenia osobowości i nastroju, zaburzenia odżywiania w wywiedzie, astmę oskrzelową bez upośledzenia sprawności wentylacyjnej płac, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa bez upośledzenia sprawności ruchowej, zespół jelita drażliwego, przebyte ostre zapalenie trzustki, napłytkowość samoistną, obserwacja w kierunku guzkowego zapalenia naczyń z zajęciem płuc – zespół (...) – negatywna. Komisja, po szczególnej analizie dokumentacji medycznej i badaniu ubezpieczonej nie stwierdziła takiego naruszenia organizmu, które powodowałoby całkowitą niezdolność do pracy zarobkowej.

/opinia Komisji lekarskiej – k. 203 – 204, dokumentacja lekarska dołączona do sprzeciwu k. 193-202, akt ZUS/

W konsekwencji, zaskarżonymi decyzjami z dnia 6.02.2020r., ZUS odmówił ubezpieczonej prawa do renty socjalnej i rodzinnej .

/decyzje w aktach ZUS /

Aktualnie nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Posiadała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 31.07.2021r.

Wnioskodawczyni samodzielnie spożywa posiłki , nie wymaga karmienia, samodzielnie ubiera się i rozbiera, samodzielnie porusza do mieszkaniu i poza nim, samodzielnie spłaca zobowiązania zakresie kosztów eksploatacyjnych za zajmowane mieszkanie, samodzielnie przyjmuje leki, choć zdarza się jej zapomnieć wziąć leku w danym dniu. Samodzielnie korzysta z toalety.

/zeznania wnioskodawczyni e-protokół rozprawy z dnia 28.06.2023r. płyta CD k. 668, orzeczenie z dnia 22.07.2020r. - do dnia 31.07.2021r. – k. 142/

Postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r. Sąd postanowił dopuścić dowód z pisemnych opinii biegłych: psychiatry, pulmonologa, gastrologa i neurologa na fakt:

czy wnioskodawczyni ( urodzona (...)) była całkowicie niezdolną do pracy zarobkowej – na dzień wydania decyzji ZUS z dnia 6.02.2020r. i czy jest całkowicie niezdolną do pracy , a jeśli tak, czy jest to niezdolność trwała czy okresowa, a jeśli okresowa to na jaki okres, oraz czy naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej;

oraz czy stopień naruszenia sprawności organizmu wnioskodawczyni powoduje jej całkowitą niezdolność do pracy , jeśli tak – Sąd prosi o wskazanie możliwie dokładnej daty powstania , ewentualnej niezdolności do pracy i wypowiedzenie się czy ,ewentualna , niezdolności do pracy , powstała: do ukończenia 16 lat, do ukończenia nauki w szkole , jeśli przekroczyła 16 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, bez względu na wiek , jeśli stała się niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji - do kiedy, ewentualna, niezdolność do pracy, ma trwać.

/postanowienie Sądu k.27/

U wnioskodawczyni rozpoznano bóle głowy o charakterze mieszanym o typie migrenowym i napięciowym oraz zespół bólowy kręgosłupa odcinka szyjnego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych C5/C6 Stopień naruszenia sprawności organizmu wnioskodawczyni nie powoduje całkowitej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

/opinia biegłego sądowego neurologa J. B. – k. 33 – 35, uzupełniająca k. 264 w odpowiedzi na uwagi pełnomocnika wnioskodawczyni zawarte w piśmie z dnia 29.11.2021r. k. 249-253 ; kolejna opinia uzupełniająca k. 440 w odpowiedzi na uwagi, zawarte w piśmie pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 23.03.2022 k. 350 i złożoną, do pisma , dokumentację k. 351-439/

Biegły gastroenterolog , w opinii wskazał, ze w 2002r. wnioskodawczyni przebyła ostre zapalenie trzustki , choć od 2012 do 2020 leczona w Poradni Gastroenterologicznej. Brak w dostępnej dokumentacji , badanej, aby w ostatnich latach była leczona z powodu choroby trzustki . W wykonanych u wnioskodawczyni: usg jamy brzusznej ( w 2011r., 2017r., 2019r) nie stwierdza się zmian charakterystycznych dla przewlekłego zapalenia trzustki. Biegły stwierdził, ze uzasadnione jest sformułowanie gastroenterologa ( z dnia 17.02.2020r.) „podejrzenie wrzodziejącego zapalenie jelita grubego”. Stopień naruszenia sprawności organizmu wnioskodawczyni nie powodował, w dniu wydania decyzji (...).02.020r. niezdolni do pracy.

/opinia biegłego sądowego gastroenterologa k. 63 – 35, dokumentacja złożona przez wnioskodawczynię , przed wydaniem opinii przez biegłego gastroenterologa k. 36-62, opinii uzupełniająca k. 298 - 299 w odpowiedzi na uwagi pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 25.11.2021r. k. 249-253 ; kolejna opinia uzupełniająca k. 517-=519 - w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2022 k. 350 i złożoną , do pisma dokumentacje k. 351-439 w odpowiedzi na pismo z dnia1.06.2022 k. 472 i złożoną , do pisma dokumentacje k. 474-482/

Pismem z dnia 24.11.2022r. ,pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł o uzupełnienie opinii biegłego gastroenterologa – wnosząc o zobowiązanie do odpowiedzi na pytania: czy w dniu wydawania zaskarżonej decyzji , M./ C. chorowała już na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, lecz było ono jeszcze nie rozpoznane (…) czy w przebiegu choroby występują okresy remisji (…) oraz okresy zaostrzeń (…), jakie utrudnienia w funkcjonowaniu chorego powoduje wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Pełnomocnik załączył dokumentację medyczną z okresu od sierpnia 2022 roku

/pismo k. 545-0 546 , dokumentacja medyczna k. 547- 561 /

Postanowieniem z dnia 25.11.2022 Sad na podstawi art. 235 2 par. 1 pkt 3 i 5 k.p.c Sąd pominął wniosek o dopuszczenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłego gastroenterologa, na faty wskazane piśmie , gdyż opinia biegłego sądowego, w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, nie ma na celu teoretycznego rozważania konsekwencji danej choroby, tylko ustalenia stopnia naruszenia sprawności organizmu podmiotu , pod kątem zdolności do pracy. Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego gastroenterologa , gdyż dokumentacja medyczna z 2022r. ( a wiec z okresu ponad dwa lata po wydaniu zaskarżonych decyzji ) wskazywała schorzenia, które Sąd mógłby rozpatrzeć w aspekcie dyspozycji art. 477 14 par. 4 k.p.c

/postanowienie k. 563/

W opinii uzupełniającej z dnia z dnia 10.01.2023r. biegły gastroenterolog rozpoznał u wnioskodawczyni zaostrzenie objawów wrzodziejące zapalenie jelita grubego, od sierpnia 2022r. , co powoduje niezdolność do pracy.

/opinia uzupełniająca z dnia z dnia 10.01.2023r. biegłego gastroenterologa k. 568-569/

Postanowieniem z dnia 28.06.2023r. wydanym – po przesłuchaniu wnioskodawczyni, Sąd dopuścił dowód z kolejnej, uzupełniającej, opinii biegłego gastroenterologa , na fakt – czy biegły w opinii uzupełniającej z dnia 10,..01.2023r. miał na myśli – całkowitą czy częściową niezdolność wnioskodawczyni do pracy – od sierpnia 2022r.

/postanowienie na rozprawie w dniu 28.06.2023r. k. 666 dor. Płyta CD k. 668/

W opinii uzupełniającej z dnia 29.06.2023r. , biegły gastroenterolog stwierdził, że wnioskodawczyni , w sierpniu 2022r. była hospitalizowana w Klinice (...) z powodu zaostrzenia objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Według biegłego – wnioskodawczyni od sierpnia 2020r. była częściowo niezdolna do pracy przez okres czterech miesięcy

/ scan opinii uzupełniającej, nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 29.06.2023r. k. 671-672, oryginał opinii k. 676 /

Zarządzeniem z dni 30.06.2023r. mając na uwadze , że postepowanie w sprawie toczy(ło) się od 30.04.2020r. Sąd zarządził wykonanie kserokopii – scanu opinii uzupełniającej i doręczenie odpisów pełnomocnikom stron. Odpisy zostały doręczone.

/zarządzenie k. 673/

M. C. cierpi na astmę oskrzelową kontrolowaną . Stopień naruszenie sprawności organizmu nie powoduje całkowitej niezdolności wnioskodawczyni do pracy.

/opinia biegłego internisty – pulmonologa k. 144- 145, uzupełniająca k. 296-297 w odpowiedzi na uwagi pełnomocnika wnioskodawczyni - pismo z dnia 29.11.2021r. k. 249-253 439 , kolejna opinia uzupełniająca z dnia 30.06.2022r. k. 507-508 w odpowiedzi na pismo z dnia1.06.2022 k. 472 i złożoną , do pisma dokumentację k. 474-482/

U Wnioskodawczyni rozpoznano osobowość chwiejną emocjonalnie typu border-line z okresowymi z zaburzeniami nastroju i odżywiania , uzależnienie od (...) . Wnioskodawczyni była całkowicie niezdolna do pracy w okresie październik 2004-grudzień 2005. Ale, w dniu wydania zaskarżonych decyzji, stopień naruszenia sprawności organizmu nie powodował całkowitej niezdolności do pracy . Nie ma podstaw do orzekania całkowitej niezdolności do pracy.

/ opinia biegłego sądowego psychiatry k. 178 – 187, uzupełniająca k. 300 – 315, uzupełniająca k. 484 . Pismo pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 29.11.2011r. k. 249- 252, . postanowienia Sądu z dnia 30.11.2021r. k. 255 oraz z dnia , 22.03.2022r. k. 429./

W dniu wydania zaskarżonych decyzji, stopień naruszenia sprawności organizmu nie powodował całkowitej niezdolności do pracy, w świetle opinii biegłego z zakresu medycyny pracy .

/opinia biegłego z zakresu medycyny pracy k. 275-280/ .

Postanowieniem z dnia 31.12.2021r. , na podstawie art. 234 2 par. 1 pkt 4 i 5 k.p.c Sąd pominął wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nefrologa, albowiem wnioskodawczyni na stawiła się na badanie biegłego nefrologa w P. w dniach: 16.08.2021r. i 20.09.2021. , a na liście – biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi nie ma biegłego nefrologa. Biegły nefrolog z okręgu Sadu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim , to najbliższy , przestrzennie - biegły nefrolog.

/informacja k. 211, postanowienie k. 283/

Postanowieniem z dnia 28.06.2023r. , wydanym na rozprawie , po przesłuchaniu wnioskodawczyni, , na podstawie art. 234 2 par. 1 pkt 5 k.p.c Sąd pominął wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych: alergologa, hepatologa, reumatologa, internisty i ortopedy , albowiem wśród wymienionych przez Lekarza Orzecznika ZUS, Komisję Lekarską ZUS, biegłych wydających opinie w sprawie : neurologa, gastroenterologa, pulmonologa – internistę, psychiatrę i – z zakresu medycyny pracy , nie ma sugestii, mimo - prośby Sądu , przedstawionej w punkcie 3 postanowienia z dnia 28.05.2020r. ( k. 27) : czy konieczna jest, zdaniem biegłych , opinia biegłych . nie wymienionych, w punkcie 1 postanowienia

/ postanowienie k. 666 odwr. Płyta CD k. 668/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał w oparciu o załączone akta organu rentowego, bardzo bogatą dokumentację lekarską oraz opinie biegłych: neurologa, gastroenterologa, pulmonologa – internistę, psychiatrę i – biegłego z zakresu medycyny pracy – podstawowe i uzupełniające , w odpowiedzi na pisma pełnomocnika wnioskodawczyni , zawierające uwagi pod adresem , wydanych opinii podstawowych i uzupełniających. Oczywiście - opinie uzupełniające, zostały wydane na podstawie postanowień Sąd z dni: 30.11.2021r. ( k. 255), 22.03.2022r. [ k. 429].

Opinie biegłych (podstawowe i uzupełniające) , zdaniem Sądu, są wiarygodne, albowiem sporządzone zostały przez biegłych o specjalnościach, właściwych z punktu widzenia schorzeń, na jakie cierpi wnioskodawczyni, w oparciu o analizę przedłożonej , bardzo bogatej dokumentacji lekarskiej, i bezpośrednie badanie odwołującej się. Biegli, w sposób wyczerpujący, kompleksowy, kompetentny, przejrzysty, znakomicie merytorycznie uzasadniony, określili schorzenia, jakie występują u wnioskodawczyni i ocenili ich znaczenie dla jej zdolności do pracy, odnosząc swą ocenę do jej kwalifikacji zawodowych. Żaden z biegłych nie stwierdził – całkowitej niezdolności do pracy, w dniu wydania zaskarżonych decyzji .

Zgodnie z ugruntowanym, w tym zakresie, orzecznictwem Sądu Najwyższego – które Sąd Okręgowy, orzekający w niniejszej sprawie, w całości podziela – żądanie ponowienia lub uzupełnienia dowodu z opinii biegłych jest bezpodstawne, jeżeli sąd uzyskał od biegłych wiadomości specjalne, niezbędne do merytorycznego i prawidłowego orzekania. Sąd nie jest obowiązany do uwzględniania, kolejnych, wniosków dowodowych, strony tak długo, aż udowodni ona korzystną dla siebie tezę i pomija je od momentu dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy (tak w wyroku z dnia 9 stycznia 2012 r., I UK 200/11, z dnia 20 października 1999 r., II UKN 158/99, OSNAPiUS z 2001r., nr 2, pozycja 51 oraz w wyroku z 19 marca 1997 r., III CKN 211/97, OSNP 1998/1/24). Jeżeli w odniesieniu do ustaleń faktycznych wymagających specjalistycznej wiedzy, Sąd zasięgnął opinii biegłych, to ewentualne, powołanie jeszcze innych biegłych można by uznać za powinność sądu tylko wtedy, gdy opinia budzi istotne i nie dające się usunąć wątpliwości, a zainteresowana strona wykazuje nieporadność w zgłaszaniu odpowiednich wniosków dowodowych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1998 roku, II UKN 396/98 OSNAPiUS 2000 r., nr 4, pozycja 161).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania wnioskodawczyni, od obu zaskarżonych decyzji, nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 4. ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1340 z późn. zm)

renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. Roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. Roku życia;

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

2. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje:

1) renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

2) renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

3. Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej Zakładem.

Z kolei w myśl art. 5 cyt. ustawy ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. Zm. ).

Natomiast w myśl art. 15 tej ustawy, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio:

1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 93 ust. 2, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 133-135, art. 136a i art. 138-144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 128a tej ustawy;

2) art. 80-82 i 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 12 ustawy o rentach i emeryturach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U z 2020r. poz. 53 z późn. zm) niezdolną do pracy , w rozumieniu ustawy , jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy , a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Z dokonanych ustaleń wynika, że wnioskodawczyni, aktualnie, nie spełnia podstawowego warunku, od którego uzależnia się przyznanie prawa do renty socjalnej.

W świetle poczynionych ustaleń, stwierdzić, bowiem, należy, że wnioskodawczyni nie została uznana przez biegłych za osobę całkowicie niezdolną do pracy, co jednoznacznie koreluje, w pełni, z opinią komisji lekarskiej ZUS.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ( tj. Dz.U. z 2021 poz.291) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje tylko osobie , całkowicie niezdolnej do pracy, a także niezdolnej do samodzielnej egzystencji, która stała się niezdolna do pracy w czasie, gdy nie mogła podlegać ubezpieczeniu społecznemu z powodu wieku lub uczęszczania do szkoły. Ustawodawca nie przyznał prawa do renty rodzinnej dzieciom zmarłego, które przed osiągnięciem wieku 16 lat lub przed ukończeniem szkoły stały się częściowo niezdolne do pracy, gdyż dzieci takie mogą korzystać, co prawda z ograniczonych, lecz istniejących możliwości zarobkowych. Ta sama logika przemawia za wyłączeniem prawa do renty rodzinnej dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy, w tym także niezdolne do samodzielnej egzystencji, po osiągnięciu tego wieku i ukończeniu nauki, gdyż w stosunku do nich nie było przeszkód do podjęcia pracy lub innej działalności łączącej się z obowiązkiem ubezpieczenia./tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2017 r. III AUa 881/16, por. także Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 października 2016 r. III AUa 1875/15 LEX nr 2172498/.

Przedmiotem sporu, w niniejszej sprawie, była okoliczność, czy w nioskodawczyni, w dacie wydania zaskarżonych decyzji ( 6.02.2020r.) była całkowicie niezdolną do pracy .

Bezspornym, bowiem, jest fakt, że pobierała rentę rodzinną, w zbiegu z rentą socjalną, do dnia 31.12.2019r.

W ocenie Sądu, stopień naruszenia sprawności wnioskodawczyni, na dzień wydania spornych decyzji, nie powoduje całkowitej niezdolności do pracy. Żaden z biegłych nie wskazał – także, niezdolności wnioskodawczyni do samodzielnej egzystencji , co, także, było przedmiotem analizy Sądu, po przesłuchaniu wnioskodawczyni, na fakty związane z samodzielnym zaspokajaniem podstawowych potrzeb codziennego życia.

W ocenie Sądu, przedstawiane w pismach procesowych, w odniesieniu do poszczególnych opinii biegłych: podstawowych i uzupełniających, uwagi pełnomocnika ubezpieczonej, w żaden sposób nie podważają ustaleń, poczynionych przez Sąd, w oparciu o opinie biegłych.

Sąd ustalił, na podstawie – opinii biegłych, dokumentacji medycznej, zgromadzonej w sprawie oraz przesłuchania wnioskodawczyni, że stopień naruszenia sprawności jej organizmu nie powoduje całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. W przedmiotowo- podmiotowym stanie faktycznym – wnioskodawczyni nie utraciła zdolności do wykonywania - jakiejkolwiek pracy.

Zgromadzony, w sprawie materiał dowodowy, wskazuje, iż wnioskodawczyni nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy.

Z dokonanych ustaleń wynika, że wnioskodawczyni urodziła się (...) , jest zatem osobą – młodą , w aspekcie aktywności zawodowej. Ukończyła studia w Uniwersytecie (...) – psychologię ( z tytułem magistra) . Ma zatem - wyższe wykształcenie . Z zawodu jest psychologiem . Nadto studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety (...) na kierunku - prawo, w systemie wieczorowym od 1.10.1997r. wprawdzie w latach 1997/1998, 1998/1999, (...) przebywała na urlopie zdrowotnym . również w roku akademickim i 2001-2002. Ale nie można nie dostrzec potencjału zawodowego – nieobojętnego dla , ewentualnej adaptacji zawodnej, w innych płaszczyznach , w innych sferach – aktywności zawodowej . Wnioskodawczyni, podczas studiów pracowała, choć w ograniczonym zakresie, w przedszkolu. Wykonywała aktywność na podstawie umów cywilnoprawnych. Na przykład: okresie 16.05.2016r.- 1.01. 2018r. wykonywała umowę zlecenia w Fundacji Pomocy (...) w Ł. , uzyskując przychody , oraz służąc innym – potrzebującym pomocy, swoim kapitałem wiedzy i umiejętności.

Mając wyższe wykształcenie i potencjał – młodości - osoby, w wieku nie wyłączającym, możliwości wykonywania aktywności zawodowej, lub ewentualnego, przekwalifikowania się, albowiem wnioskodawczyni , będąc - z zawodu psychologiem, ma , w tym zakresie, przygotowanie teoretyczne i praktyczne ( wykonywała bowiem, aktywność , na podstawie umów cywilnoprawnych, uzyskując , z tego tytułu, przechody i dochody) . Nie ma aktualnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zatem nie ma ograniczeń potencjalnych – aktywności zawodowych. . Wnioskodawczyni - posiada przygotowanie i doświadczenie zawodowe, choć w nieszerokim zakresie – praktyczne, umożliwiajcie – aktywność – zawodową . I, jak wynika z opinii biegłych sądowych nie u traciła, zdolności do wykonywania – jakiejkolwiek pracy, a, jej, potencjalnie możliwości mobilnej aktywizacji zawodowej, mając na uwadze zakres, już posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, istnieją, choć , z uwagi na sytuację zdrowotną wnioskodawczyni i , notoryjnie Sądowi znane , oczekiwania pracodawców lub zleceniodawców, na aktualnym rynku pracy, wykonywanie aktywności – dotychczas świadczonej lub podjęcie nowej, czy też przekwalifikowanie się, nie jest zadaniem łatwym . Ale , uwzględniając potencjalne możliwości wnioskodawczyni, wykonalne .

Sąd przeanalizował sytuację wnioskodawczyni od kątem art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołania wnioskodawczyni.