Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2297/22

UZASADNIENIE

do całości wyroku

Decyzją z dnia z dnia 24 października 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił K. B. (1) ponownego ustalenia kapitału początkowego ponieważ przedłożone świadectwo pracy nie spełnia wymogów formalnych – została dopisana informacja o okresach nieskładkowych i nie wiadomo, na podstawie jakich dokumentów pracodawca stwierdził, że nie wystąpiły okresy nieskładkowe w trakcie zatrudnienia w(...).

(decyzja – k. 33 akt ZUS)

Odwołanie od decyzji złożyła K. B. i wniosła o jej zmianę poprzez uwzględnienie do kapitału początkowego okresu zatrudnienia od 1.10.1992 do 30.06.1994 roku w firmie (...).

(odwołanie – k.3)

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. wniósł o jego oddalenie.

(odpowiedź na odwołanie – k.4)

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny

K. B. (1) (z domu Dybała) urodziła się (...).

W okresie od 1.10.1992 do 30.06.1994 roku pracowała w Przedsiębiorstwie Handlowo Produkcyjnym (...), którego właścicielami byli W. S. i M. B.. Wnioskodawczyni była zatrudniona na cały etat na stanowisku sprzedawcy.

W starym dowodzie osobistym wnioskodawczyni miała adnotacje o zatrudnieniu w ww. Przedsiębiorstwie, potwierdzające że pracowała w powyższym okresie. Z dniem ustania zatrudnienia, czyli 30.06.1994 roku wnioskodawczyni otrzymała świadectwo pracy, które złożyła do ZUS przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

Gdy decyzją z dnia 28.02.2022 roku odmówiono jej uwzględnienia tego okresu do stażu ubezpieczeniowego, wnioskodawczyni nawiązała kontakt z osobą, zajmującą się kiedyś sprawami kadrowymi Przedsiębiorstwa – (...). Osoba ta z kolei skontaktowała się z byłym właścicielem, M. B. (drugi wspólnik już nie żyje) i poprosiła o dopisanie na świadectwie pracy, wystawionym wnioskodawczyni w 1994 roku informacji, że nie korzystała ze zwolnień lekarskich. ZUS bowiem, jako uzasadnienie odmowy uwzględnienia okresu ubezpieczeniowego wskazał brak informacji o okresach nieskładkowych.

M. B. uczynił na oryginale świadectwa pracy dopisek o treści „okresy nieskładkowe w/wym okresie nie wystąpiły”. Złożył przy tym dopisku podpis i przystawił pieczątkę „Prezes spółki M. B.”.

Tak poprawione świadectwo pracy wnioskodawczyni ponownie złożyła do ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję, wskazując, że świadectwo pracy nadal nie spełnia wymogów formalnych bowiem pracodawca nie wyjaśnił, na podstawie jakich dokumentów stwierdził niewystępowanie okresów nieskładkowych.

M. B. pamięta, że wnioskodawczyni pracowała w jego sklepie spożywczym w P. i raczej nie korzystała ze zwolnień lekarskich.

(kopie świadectwa pracy w aktach rentowych na k 8 i k 30, kopia dowodu osobistego k 15-16, zeznania świadka M. B. k 30 odwrót, przesłuchanie wnioskodawczyni k 31)

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1383), kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu, przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6,

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

W myśl ust. 3 w/w przepisu, podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18 z tym, że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy zakwestionował cały okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) z uwagi na brak informacji o okresach nieskładkowych na świadectwie pracy.

Tymczasem w spornym okresie obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadectw pracy i opinii z dnia 20.11.1974 roku (Dz.U z 1974 nr 45 poz. 269 ze zmianami)

Zgodnie z jego treścią, § 7 w świadectwie pracy, oprócz danych określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, powinny być zamieszczone następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w nowym zakładzie pracy:

1) okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,

2) okres korzystania z urlopu wychowawczego, a w wypadku likwidacji zakładu pracy - okres tego urlopu przypadający po likwidacji zakładu,

3) wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

4) okres odbywania służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej, przypadający w czasie zatrudnienia w zakładzie pracy, który wydaje pracownikowi świadectwo pracy,

5) okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 36 1Kodeksu pracy),

6) termin zdarzenia uzasadniającego, na podstawie odrębnych przepisów, obniżenie pracownikowi zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 1 czerwca 1996 r. i nie nakładało na pracodawcę obowiązku wyszczególniania w świadectwie pracy okresów zasiłkowych (§ 7 tegoż rozporządzenia).

Wobec powyższego organ rentowy powinien przyjąć do akt świadectwo pracy pierwotnie złożone przez wnioskodawczynię, które potwierdzało jej zatrudnienie. Świadectwo nie zawiera informacji o okresach nieskładkowych bowiem nie było w dacie jego sporządzenia obowiązku umieszczania takich danych na świadectwie pracy. Ponadto nie ma żadnych dowodów na to, że w spornym okresie wnioskodawczyni chorowała, a zatem okres ten powinien być zaliczony w całości jako składkowy.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji.