Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 769/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Longina Góra

SO Piotr Rajczakowski

po rozpoznnaniu w dniu 4 lipca 2014 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym skargi dłużnika J. P.

o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy

z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt I Co 717/13

w sprawie z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) SA we W.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 20 lutego 2014 r. sygn. akt I C 79/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem odrzucono skargę dłużnika jako niedopuszczalną, ponieważ żaden przepis kpc nie dopuszcza możliwości wznowienia postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie zachodzi podstawa z art. 401(1) kpc, która nie zachodziła ani nie została wskazana.

W zażaleniu dłużnik wskazał, że nie dotarła do niego żadna korespondencja w sprawie I Co 717/13, natomiast o sprawie dowiedział się dopiero z korespondencji otrzymanej od komornika, wobec czego został pozbawiony prawa do obrony, stąd też zachodzi potrzeba wznowienia postępowania na podstawie art. 401 pkt. 2 kpc, wobec czego wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył :

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Podstawowym celem instytucji wznowienia postępowania jest możliwość ponownego rozpoznania sporu zakończonego prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy. Należy jednak podkreślić, że przepis art. 399 § 2 kpc, dopuszczający możliwość wznowienia postępowania także w razie zakończenia go postanowieniem, nie odnosi się do wszelkiego rodzaju postępowań, w których zapadają orzeczenia w formie postanowienia. Przepis ten ma bowiem zastosowanie do postanowień o charakterze merytorycznym, kończących postępowanie w sprawie, takich jak odrzucenie pozwu czy apelacji albo umorzenie postępowania, a tego rodzaju orzeczeniem nie było postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydane w sprawie I Co 717/13.

Na zasadzie odpowiedniego stosowania przepisów o wznowieniu postępowania art. 416(1) kpc dopuszcza zaskarżenie także orzeczeń niekończących postępowania w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Tymczasem żadna z tych podstaw nie zachodziła w niniejszej sprawie, czego nawet nie podnosił skarżący, wobec czego skarga o wznowienie postępowania jako nieoparta na ustawowej podstawie trafnie została odrzucona, natomiast zażalenie – z braku uzasadnionych podstaw – podlegało oddaleniu / art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpci art. 13 § 2 kpc /.

Tylko dodatkowo należy wskazać, o czym skarżącego już informowano, że postępowanie klauzulowe toczy się bez udziału dłużnika, stąd też nie może być mowy o pozbawieniu go możności obrony swoich praw, natomiast na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od zawiadomienia go przez komornika o wszczęciu egzekucji, z czego, jak się wydaje , skarżący nie skorzystał.