Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Kz 115/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący – sędzia S.O. Wojciech Janicki (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Maria Antecka

S.O. Alicja Litwicka – Cysek

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Matecka

przy udziale Prokuratora Ewy Filipskiej

po rozpoznaniu w sprawie S. P. ,

oskarżonego o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

zażalenia złożonego przez obrońcę oskarżonego na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 24 grudnia 2014 roku o odmowie przyjęcia wniosku obrońcy o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt V Kz 115/15

UZASADNIENIE

Na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie o sygn. akt II K 134/14 przeciwko S. P. – oskarżonemu o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., po zamknięciu przewodu sądowego w dniu 8 grudnia 2014 roku odroczono wydanie wyroku do dnia 15 grudnia 2014 roku, o czym byli poinformowani obecni na rozprawie oskarżony i jego ustanowiony z wyboru obrońca. W dniu 15 grudnia 2014 roku ogłoszony został wydany wyrok skazujący oskarżonego za przypisany mu występek, przy czym czynność ogłoszenia rozpoczęto z opóźnieniem – o godz. 16.30, zamiast w wyznaczonym czasie – o godz. 15.25, z uwagi na przedłużenie, w stosunku do planowanego, rozpoznania wcześniejszej sprawy. Na ogłoszenie wyroku stawili się oskarżony

i jego obrońca (protokół z ogłoszenia wyroku: k. 102).

W dacie ogłoszenia wyroku – 15 grudnia 2014 roku – bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Zgierzu obrońca oskarżonego o godz. 14.50 złożył wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku (wniosek z adnotacją o dacie i czasie jego złożenia: k. 105).

Jednostki administracyjne Sądu Rejonowego w Zgierzu w dniu 15 grudnia 2014 roku (był to poniedziałek) urzędowały w wydłużonym czasie pracy od 7.30 do 18.00, przy czym Biuro Podawcze przyjmowało interesantów od 8.00 do 16.00 [informacja dostępna na stronie internetowej: www.zgierz.sr.gov.pl (zakładka: informacje)].

Zarządzeniem sędziego, wydanym w dniu 24 grudnia 2014 roku, odmówiono przyjęcia powyższego wniosku obrońcy wobec faktu, że wniosek ten został złożony z uchybieniem terminu zawitego, jeszcze przed czynnością procesową ogłoszenia wyroku w opisanej sprawie.

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył obrońca oskarżonego, zarzucając w oparciu o powołane przesłanki odwoławcze z art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k. obrazę przepisu postępowania (art. 429 § 1 k.p.k.) oraz błąd w ustaleniach faktycznych, które przyjęto za podstawę zarządzenia, co miało wpływ na treść zaskarżonej decyzji, przez uznanie, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został wniesiony po terminie, w sytuacji gdy ów wniosek był złożony w dacie wydania wyroku.

W konkluzji zażalenia obrońca zawarł alternatywnie sformułowane postulaty: o zmianę zaskarżonego zarządzenia przez przyjęcie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia zapadłego wyroku lub o uchylenie zarządzenia i przekazanie rozstrzyganej kwestii do ponownego rozpoznania prezesowi Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie obrońcy oskarżonego jest niezasadne i jako takie nie mogło odnieść żadnego z postulowanych przez stronę skarżącą skutków, zaś w następstwie powzięcia tej oceny, zakwestionowane zarządzenie zostało utrzymane w mocy.

Z danych faktograficznych, mających znaczenie dla meritum rozstrzyganego zagadnienia, zawartych w aktowym materiale dokumentarnym, które nie były negowane również w wywodzie zażalenia, jednoznacznie wynika, że wniosek obrońcy oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku skazującego w sprawie sygn. II K 134/14 został złożony bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Zgierzu w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 14.50, a więc przed czynnością ogłoszenia rzeczonego wyroku przez Sąd I instancji, co miało miejsce w tej samej dacie, ale później, o godz. 16.30.

Bieg terminu zawitego siedmiu dni do wniesienia przez stronę postępowania wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku określa art. 422 § 1 k.p.k. Przepis ten stanowi wyraźnie, że przywołany wniosek strona może złożyć we wskazanym terminie od daty ogłoszenia wyroku, czego wszak zdaje się nie dostrzegać autor skargi. z oczywistym zastrzeżeniem nie mającym w realiach tej sprawie zastosowania, a zawartym w przepisie § 2 i stanowiącym, że termin ten biegnie w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, od daty doręczenia mu wyroku. Podobnie, zgodnie z treścią art. 445 § 2 k.p.k. wniesienie apelacji wprost przed upływem terminu zawitego od daty ogłoszenia wyroku do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 k.p.k. Użycie przez ustawodawcę pojęcia od daty ogłoszenia wyroku oznacza zatem tyle, że bieg siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku rozpoczyna się, gdy wyrok, którego wniosek tyczy, został już wydany.

Tymczasem, jak wyżej wskazano, wniosek obrońcy został złożony jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, a więc zanim w ogóle zaczął biec termin uprawniający do wniesienia rzeczonego wniosku.

W orzecznictwie istnieje konsekwentnie wyrażany i utrwalony pogląd, że „wniosek o doręczenie odpisu uzasadnienia wyroku jest oświadczeniem woli w związku z wydanym wyrokiem, przeto złożenie go przed ogłoszeniem wyroku jest prawnie nieskuteczne” [tak w tezie postanowienia S.N. z dnia 6.11.2013, sygn. V KZ 74/13, LEGALIS nr 739815; podobnie w tezach do innych orzeczeń (w nawiasie podano numer publikacji w LEGALIS): postanowienia SN – z dnia 26.03.2013, sygn. V KZ 15/13 (nr 666740), z dnia 19.02.2013, sygn. V KZ 5/13 (nr 599680), z dnia 7.06.2011, sygn. III KZ 36/11 (nr 509967), z dnia 1.06.2010, sygn. IV KZ 30/10 (nr 451567)].

Bacząc na to, co zostało wyżej powiedziane, za zasadną należy uznać ocenę, która legła u podstawy skarżonego zarządzenia, w zakresie uprawniającym do stwierdzenia, że złożenie przez obrońcę wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku jeszcze przed jego ogłoszeniem i tym samym przed rozpoczęciem biegu oznaczonego dla tej czynności procesowej terminu zawitego siedmiu dni, w warunkach o których jest mowa w art. 422 § 1 k.p.k. powoduje bezskuteczność tej czynności procesowej, albowiem powyższy wniosek nie spełnia formalnego warunku, określającego czas złożenia wniosku.

W konsekwencji powzięcia tej konstatacji zaskarżone zarządzenie, odmawiające przyjęcia wniosku obrońcy, jest zasadne i zasługuje na akceptację.

Na marginesie powyższego wywodu nieodzownym jest uczynienie tylko uwagi, że w sytuacji uchybienia przez zaniedbanie obrońcy terminowi zawitemu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, które stanowiłoby przyczynę niezależną od samego oskarżonego, to możliwym jest podjęcie przez tę stronę akcji procesowej o przywrócenie jej terminu zawitego w trybie określonym przez art. 126 k.p.k. Jednak ewentualna kwestia przywrócenia terminu byłaby rozpatrywana i rozstrzygana w odrębnym postępowaniu przed Sądem Rejonowym, przed którym należało dokonać rzeczonej czynności (art. 126 § 2 k.p.k.).

Mając wzgląd na powyższe sąd odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie.