Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1655/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Monika Popielińska

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Owczarek - Kapusta

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. w Gdańsku

sprawy T. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiar składek

na skutek odwołania T. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 27 sierpnia 2015 r. nr (...)

znak (...)- (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VII U 1655/15

UZASADNIENIE

Decyzją nr (...) z dnia 06 sierpnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. stwierdził, że ubezpieczony T. M. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach:

od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.

od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

– ustalając ponadto podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe za miesiące od stycznia do czerwca 2011 r. w kwotach każdorazowo po 2.015,40 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) sp. z o.o., natomiast z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej był on zgłoszony w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. do ubezpieczenia zdrowotnego.

W miesiącach styczniu, lutym, marcu i czerwcu 2011 r. podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia była niższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – jednocześnie wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (nienumerowane karty akt ubezpieczeniowych).

Odwołanie z dnia 03 września 2015 r. od powyższej decyzji wniósł ubezpieczony T. M., wskazując, iż podjął zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w związku z posiadanym zadłużeniem, co skutkowało zajmowaniem całości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia przez komornika sądowego. Podał także, iż w styczniu i lutym 2011 r. poważnie zachorował i w związku z tym nie otrzymał wynagrodzenia za ten okres z tytułu umowy zlecenia (k. 2 akt sprawy).

W odpowiedzi z dnia 10 września 2015 r. na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie oraz o zasądzenie od skarżącego płatnika na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k. 37 akt sprawy).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony T. M., urodzony w dniu (...), prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w okresach: od dnia 01 października 2004 r. do dnia 30 września 2005 r., od dnia 01 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz od dnia 01 grudnia 2012 r. do dnia 30 lipca 2012 r.

W ramach prowadzonej działalności w spornym okresie ubezpieczony zgłosił się wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 13 maja 2010 r. (tj. od daty rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia) do dnia 30 czerwca 2011 r.

Nie posiadał on w w/w okresach przyznanego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

okoliczność bezsporna, vide: zeznania ubezpieczonego – protokół skrócony k. 66-67 akt sprawy, protokół elektroniczny k. 68 akt sprawy

Działalność gospodarcza ubezpieczonego przynosiła straty – co spowodowało zadłużenie z tytułu należności publicznoprawnych m.in. wobec pozwanego organu oraz organów skarbowych.

W związku z brakiem spłaty zadłużenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. dokonał objęcia należącego do ubezpieczonego samochodu ciężarowego marki v. (...) zastawem skarbowym.

Pozwany organ ubezpieczeniowy dokonał obciążeń hipoteką przymusową nieruchomości należącej do ubezpieczonego i jego żony z tytułu zaległości w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za okres od listopada 2009 r. do maja 2010 r.

dowód: zeznania ubezpieczonego – protokół skrócony k. 66-67 akt sprawy, protokół elektroniczny k. 68 akt sprawy, pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia 24 listopada 2010 r. – k. 15 akt sprawy, zawiadomienia o wpisie hipoteki przymusowej do księgi wieczystej – k. 16, 22, 26 i 31 akt sprawy, wnioski pozwanego o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej– k. 17-19, 22-24, 27-29, 32-34 akt sprawy, decyzja pozwanego o określeniu wysokości zadłużenia składkowego z dnia 31 maja 2010 r. – k. 36 akt sprawy

Równocześnie od dnia 12 maja 2010 r. wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w (...) sp. z o.o. w K., wykonując na rzecz zleceniodawcy przewóz osób, za wynagrodzeniem w kwocie 9 zł za godzinę pracy .

dowód: umowa zlecenia z dnia 12 maja 2010 r. – k. 12 akt sprawy, zeznania ubezpieczonego – protokół skrócony k. 66-67 akt sprawy, protokół elektroniczny k. 68 akt sprawy, karty pracy w ramach umowy zlecenia – k. 4-5, 8-11 i koperta na k. 44 akt sprawy

W okresie od dnia 28 stycznia 2011 r. do dnia 07 lutego 2011 r. wnioskodawca korzystał ze zwolnienia lekarskiego.

Ubezpieczony za okresy niezdolności do pracy nie otrzymał zasiłku chorobowego.

dowód: 2 zwolnienia lekarskie ZUS ZLA – k. 6 akt sprawy, zeznania ubezpieczonego – protokół skrócony k. 66-67 akt sprawy, protokół elektroniczny k. 68 akt sprawy

W spornych okresach z tytułu umowy zlecenia podstawa wymiaru składek ubezpieczonego wynosiła:

luty 2011 r. – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 1.520 zł, ubezpieczenie zdrowotne: 1.348,85 zł

marzec 2011 r. – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 1.459 zł, ubezpieczenie zdrowotne: 1.294,71 zł

kwiecień 2011 r. – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 2.100 zł, ubezpieczenie zdrowotne: 1.863,54 zł

maj 2011 r. – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 2.045 zł, ubezpieczenie zdrowotne: 1.814,73 zł

czerwiec 2011 r. – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 1.855 zł, ubezpieczenie zdrowotne: 1.646,12 zł.

Pozwany organ uwzględniał powyższe kwoty podstawy wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia ubezpieczonego w (...) sp. z o.o. w K. zgodnie z datą ich wypłat. (tj. kwota 1.520 zł jako podstawa wymiaru składek ubezpieczonego za styczeń 2011 r. została uwzględniona przez pozwanego jako podstawa wymiaru składek za luty 2011 r.).

dowód: potwierdzenia wysokości wynagrodzenia i podstawy wymiaru składek od zleceniodawcy – k. 3 i 7 oraz koperta na k. 44 akt sprawy, pismo pozwanego z dnia 15 grudnia 2015 r. – k. 60 akt sprawy

W 2011 r. z tytułu umowy zlecenia ubezpieczony wykazał na potrzeby rozliczenia z urzędem skarbowym przychód w kwocie 14.944 zł (dochód w kwocie 12.291,72 zł).

dowód: deklaracja PIT-36 ubezpieczonego za 2011 rok – k. 63-65 akt sprawy

Od dnia 01 września 2011 r. dotychczasowy zleceniodawca (...) sp. z o.o. w K. zatrudnił ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierowcy autobusowego – konduktora.

dowód: umowa o pracę z dnia 01 września 2011 r. – k. 13 akt sprawy

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. pozwany zawiadomił ubezpieczonego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podlegania przez niego ubezpieczeniom społecznym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazując że w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) sp. z o.o., natomiast z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej był on zgłoszony w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. do ubezpieczenia zdrowotnego. W miesiącach styczniu, lutym, marcu i czerwcu 2011 r. podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia była niższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ubezpieczonego pouczono także w trybie art. 10 k.p.a. o prawie wzięcia czynnego udziału w postępowaniu.

Pismo wskazywało na nieprawidłowe imię ubezpieczonego (T. zamiast T.) – w związku z czym nie zostało wydane ubezpieczonemu przez doręczyciela i powróciło do organu awizowane.

dowód: zawiadomienie pozwanego z dnia 30 czerwca 2015 r. – nienumerowane karty akt ubezpieczeniowych

W kolei pismem z dnia 23 lipca 2015 r. pozwany zawiadomił ubezpieczonego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego – pouczając o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Pismo ponownie wskazywało na nieprawidłowe imię ubezpieczonego (T. zamiast T.) – w związku z czym nie zostało wydane ubezpieczonemu przez doręczyciela i powróciło do organu awizowane.

dowód: zawiadomienie pozwanego z dnia 23 lipca 2015 r. – nienumerowane karty akt ubezpieczeniowych

Zaskarżoną decyzją nr (...) z dnia 27 sierpnia 2015 r. pozwany stwierdził, że ubezpieczony T. M. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach:

od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.

od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

– ustalając ponadto podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe za miesiące od stycznia do czerwca 2011 r. w kwotach każdorazowo po 2.015,40 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek (...) sp. z o.o., natomiast z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej był on zgłoszony w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. do ubezpieczenia zdrowotnego.

W miesiącach styczniu, lutym, marcu i czerwcu 2011 r. podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia była niższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – jednocześnie wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

dowód: decyzja pozwanego nr (...) o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z dnia 27 sierpnia 2015 r. – nienumerowane karty akt ubezpieczeniowych

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach ubezpieczeniowych oraz w aktach sprawy, których prawdziwość nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Sąd również nie znalazł podstaw do kwestionowania ich wiarygodności z urzędu. Ustalenia faktyczne Sąd poczynił w oparciu o dokumentację dostarczoną przez strony. Dowód z dokumentów zgromadzonych w sprawie w zakresie w jakim posłużyły do ustalenia stanu faktycznego Sąd uznał za w pełni wiarygodny, gdyż dokumenty te nie budziły żadnych wątpliwości i nie były przez strony kwestionowane. Dowody w postaci dokumentów urzędowych Sąd ocenił na podstawie art. 244 § 1 k.p.c. ustalając, że skoro w toku procesu nie zostały skutecznie podważone, stanowią świadectwo tego, co zostało w nich urzędowo poświadczone. Powyższe dowody układają się zdaniem Sądu w spójną całość, wzajemnie się potwierdzając lub uzupełniając. Nie były też kwestionowane przez strony i Sąd dał im wiarę w całej rozciągłości.

Stan faktyczny Sąd ustalił również na podstawie zeznań ubezpieczonego T. M., które to w ocenie Sądu zeznania zasługują na walor wiarygodności w zakresie, w jakim posłużyły do stwierdzenia powyższego stanu faktycznego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego, odwołania skarżącego T. M. nie jest zasadne i jako takie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem postępowania była odmienność w dokonaniu przez strony niniejszego postępowania subsumpcji okoliczności faktycznych sprawy pod przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 j.t. ze zm.), dalej: ustawa systemowa, regulujących zagadnienie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - dokonanie weryfikacji trafności zawartego w spornej decyzji rozstrzygnięcia w związku z istnieniem równoległych tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym : prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenia.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie i wnikliwie przeanalizowanego materiału dowodowego, który Sąd Okręgowy uznał za wystarczający do dokonania wyczerpujących ustaleń faktycznych, Sąd uznał stanowisko pozwanego organu ubezpieczeniowego za prawidłowe.

Przedmiotem sporu pozostawało stwierdzenie, czy ubezpieczony T. M. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – jednocześnie wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia – w okresach od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. oraz od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym osiąganiu przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia .

Wnioskodawca kwestionował zasadność zaskarżonej spornej decyzji, wskazując, iż w spornych okresach wykonywał umowę zlecenia, przedstawił także karty pracy wskazujące na ilość wyjeżdżonych przez niego godzin pracy kierowcy autobusu (k. 4-5, 8-11 i koperta na k. 44 akt sprawy).

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanych dalej "zleceniobiorcami"', stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Nadto od 1 sierpnia 2010 r. do zleceniobiorców ma odpowiednie zastosowanie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.).

Nie budzi wątpliwości, iż wypłacone zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie pracy w spornych miesiącach ma charakter przychodu, o którym mowa powyżej, a tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465 z późn. zm.) dla ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód uwzględnia się w raporcie imiennym miesięcznym składki na te ubezpieczenia od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy - stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem ograniczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż wartość przychodów, jakie ubezpieczony uzyskiwał w poszczególnych miesiącach wynika wprost z przedłożonych przez niego informacji od zleceniodawcy. Informacje te zawierają dane o podstawie wymiaru składek jak i o wysokości odprowadzonych od tych przychodów składek ( k. 3,7 akt sprawy ) i są zgodne z danymi ustalonymi przez organ rentowy w wyniku postępowania kontrolnego, które w konsekwencji stały się podstawą do wydania zaskarżonej decyzji.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Powyższe dwa przepisy statuują obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym zarówno przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej), jak i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej). W przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia wymaga kwestia podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu obydwu w/w tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy systemowej (w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2015 r. – Dz. U. z 2015 r. poz. 121 j.t.) osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 - prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4.

W art. 9 ust. 2a ustawy systemowej wprowadzona została zasada dotycząca ustalenia tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, czyli osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Gdy ta osoba jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z działalności. Umowa zlecenia może zostać wybrana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z tej umowy jest w danym miesiącu równa co najmniej obowiązującej tę osobę minimalnej podstawy wymiaru składek. Gdy podstawa ta jest niższa, istnieje obowiązek ubezpieczeń z działalności, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Obowiązkowa jest natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko powyższe należy uznać za ugruntowane w judykaturze, przyjmującej, iż w przypadku zbiegu obowiązku ubezpieczenia społecznego z umowy zlecenia i prowadzenia działalności pozarolniczej (art. 9 ust. 2 i 2a u.s.u.s.), ubezpieczony jest uprawniony do wyboru umowy zlecenia jako podstawy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, jeżeli tzw. wartość umowy zlecenia (to jest uzgodnione wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek), nie jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 u.s.u.s.) (wyrok Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 r., II UK 31/12; wyroki: Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2014 r., III AUa 1419/13; Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., III AUa 1238/13; Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 maja 2013 r., III AUa 1951/12).

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że wartość wynagrodzenia ubezpieczonego T. M. na podstawie umowy zlecenia w (...) sp. z o.o. w K. w spornych okresach stycznia, lutego, marca i czerwca 2011 r. jest niższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w tym okresie .

Podkreślić jeszcze raz należy, iż okoliczność ta wynika przede wszystkim z potwierdzeń wysokości wynagrodzenia i podstawy wymiaru składek od zleceniodawcy (k. 3 i 7 oraz koperta na k. 44 akt sprawy), a więc dokumentów przedłożonych przez samego wnioskodawcę – w których treści wynika wprost właśnie podstawa wymiaru składek w danym miesiącu. Co więcej, okoliczności powyższe potwierdził przedstawionymi w toku sądowego postępowania odwoławczego pozwany organ ubezpieczeniowy (k. 60 akt sprawy) – którego zestawienia podstaw wymiaru składek ubezpieczonego z tytułu umowy zlecenia odzwierciedlają dokładnie treść dokumentów złożonych przez wnioskodawcę.

Co istotne, twierdzenia pozwanego korespondują także w całości z dokumentami ubezpieczonego w zakresie miesięcy, w których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (ponad kwotę 2.015,40 zł) – a więc odpowiednio kwiecień i maj 2011 r. (k. 60 akt sprawy).

W kontekście argumentacji ubezpieczonego, przedstawionej również na rozprawie wskazać należy, iż bez znaczenia w sprawie pozostawała kwestia ilości przepracowanych przez ubezpieczonego godzin w spornym okresie w ramach umowy zlecenia (co udokumentowano kartami pracy [k. 4-5, 8-11 i koperta na k. 44 akt sprawy]), co miałoby znaczenie w procesie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu tejże umowy, pozostaje zaś okolicznością irrelewantną z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych. Kluczowe bowiem w sprawie niniejszej było to, jaką podstawę wymiaru składek zadeklarowano za ubezpieczonego w związku z umową zlecenia i od jakiej kwoty wynagrodzenia z tejże umowy odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.

Tym samym, podstawy wymiaru składek z umowy zlecenia za sporne okresy niewątpliwie w ocenie Sądu Okręgowego nie zwalniały ubezpieczonego T. M. od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Konkludując, zasadnie zatem pozwany organ ubezpieczeniowy uznał, że w odniesieniu do okresu od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. oraz od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. zachodzi przesłanka z art. 9 ust. 2a ustawy systemowej do objęcia wnioskodawcy obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe niższej od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Z powyżej wskazanych względów, uznając odwołanie płatnika składek za nieuzasadnione, Sąd Okręgowy, na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c. w związku z powołanymi wyżej przepisami, orzekł jak w sentencji.

SSO Monika Popielińska