Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 23/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. W III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSO Sławomir Cyniak

Protokolant Paulina Lewandowska, Ilona Skórka, Bożena Wolfram, Jolanta Kurdasińska, Magdalena Mazurkiewicz

w obecności Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Radomsku Jacka Bocianowskiego, Wojciecha Misiaka, Gerarda Staszczyka, Anny Mosur

po rozpoznaniu w dniach 10.06.2014r., 23.09.2014r., 26.11.2014r., 23.12.2014r., 26.01.2015r., 27.03.2015r., 17.04.2015r. i 06.05.2015r.

sprawy :

F. G.

syna A. i M. z domu S. M.

urodzonego (...) w m. F.-W.

oskarżonego o to, że :

w okresie czasu od 1 września 2011 roku do dnia 2 stycznia 2013r. w R. działając w krótkich odstępach czasu w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niżej wymienionych pokrzywdzonych w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą (...) F. G. w R. przy ul. (...) wprowadził w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów najmu powierzchni i płatności ustalonego czynszu, czym spowodował straty w łącznej wysokości 238.768,84 zł działając na szkodę n/w:

- (...). z/s w R. przy ul. (...) w okresie czasu od 1 września 2011r. do dnia 29 lutego 2012r. za wynajem powierzchni 700 m ( 2) w R. przy ul. (...) w wysokości – 24.678,31 zł,

- Przedsiębiorstwo (...). (...)z/s w R. przy ul. (...) w okresie czasu od 17 listopada 2011r. do dnia 8 sierpnia 2012r. za wynajem powierzchni magazynowej i biurowej o łącznej powierzchni 1000 m ( 2) w R. przy ul. (...) w wysokości - 179.848,09 zł,

- (...)z/s w R. przy ul. (...) w okresie czasu od 5 lipca 2012r. do dnia 2 stycznia 2013r. za wynajem powierzchni magazynowej 1570 m2 w R. przy ul. (...) w wysokości – 34.242,44 zł

tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk

o r z e k a :

oskarżonego F. G. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu, koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 23/14

UZASADNIENIE

F. G. jest obywatelem W.. Od 1 września 2008 r. prowadził w Polsce działalność gospodarczą pod nazwą (...), polegającą na instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia oraz ich serwisowaniu. F. G. często zmieniał siedzibę swojej firmy, która lokalizowana była w różnych miejscach w R.. Początkowo siedziba mieściła się przy ul. (...), następnie przy ul. (...), ul. (...), ul. (...) oraz ul. (...). F. G. był zameldowany w C., przy ul. (...). Tam również mieszkał.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 140-141, 303v-304, zeznania świadka R. S. k. 453-457, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej k. 22,104, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k. 622, kserokopia paszportu k. 99, potwierdzenie z Referatu Ewidencji Ludności UM w C. k. 100, kserokopia zaświadczenia k. 101, potwierdzenie zarejestrowania k. 102, zaświadczenie o REGON k. 103, informacja z Urzędu Miasta i załączone dokumenty k. 621-624).

Na potrzeby prowadzenia swojej działalności gospodarczej F. G. wynajmował hale produkcyjne wielkopowierzchniowe.

We wrześniu 2011 r. F. G. zawarł umowę najmu na czas nieokreślony ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością B.z siedzibą w R., reprezentowaną przez prezesa zarządu H. B., której przedmiotem był wynajem hali magazynowo-produkcyjnej oraz pomieszczeń biurowych o powierzchni 600 m ( 2) przy ul. (...). Za wynajem powyższej nieruchomości F. G. miał dokonywać płatności zgodnie z wystawianymi przez(...) fakturami i wskazanymi w nich terminami płatności. F. G. regulował należności po terminie i często w części.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 138-141, 303v-304, zeznania świadka P. L. k. 115-116, 150, 379, zeznania świadka R. S. k. 453-457).

Oskarżony F. G. zalega spółce (...). kwotę łącznie 24.678,31 zł z faktur VAT wystawionych przez wynajmującego z dnia 20 października 2011 r. nr (...), z dnia 23 stycznia 2012 r. nr (...) oraz z dnia 29 lutego 2012 r. nr (...). Oskarżony nie kwestionował wysokości i zasadności wystawionych faktur, nie próbował ich zwrócić czy odsyłać.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 138-141, 303v-304, zeznania świadka P. L. k. 115-116, 150, 379, faktury VAT k. 118-120)

Wierzytelność z faktury nr (...) z dnia 20 października 2011 r., opiewająca na kwotę 21.018,88 zł została uregulowana przez F. G. w części i tak:

- w dniu 16 grudnia 2011 r. wpłacił kwotę 8000 zł;

- w dniu 26 stycznia 2012 r. wpłacił kwotę 3000,14 zł;

- w dniu 8 czerwca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł;

- w dniu 25 czerwca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł,

- w dniu 2 lipca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł;

- w dniu 6 lipca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł;

- w dniu 17 lipca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł;

- w dniu 23 lipca 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł;

- w dniu 3 sierpnia 2012 r. wpłacił kwotę 1.018,88 zł;

- w dniu 7 sierpnia 2012 r. wpłacił kwotę 1000 zł.

Na poczet wierzytelności z faktury nr (...) z dnia 23 stycznia 2012 r. opiewającej na kwotę 16.407,88 zł F. G. wpłacił:

- w dniu 12 marca 2012 r. kwotę 2000 zł;

- w dniu 18 czerwca 2012 r. kwotę 1000 zł

- w dniu 17 sierpnia 2012 r. kwotę 1000 zł.

F. G. nie uregulował należności za wynajem powierzchni magazynowej od spółki (...) z faktury nr (...) z dnia 29 lutego 2012 r. wystawioną na kwotę 10.270,57 zł.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 138-141, 303v-304, zeznania świadka P. L. k. 115-116, 150, 379, zeznania świadka R. S. k. 453-457, umowa przelewu wierzytelności k. 121-122, zawiadomienie o cesji wierzytelności k. 123, faktury VAT k. 118-120, 363-365, 648-652, historia rachunku bankowego k. 178-179, pismo dot. wpłat k. 646).

Dyrektor Generalny (...) P. L. wielokrotnie kontaktował się osobiście i telefonicznie z F. G. oraz jego pracownikiem M. R. (2) odnośnie należnych im od oskarżonego wierzytelności za wynajem hali, lecz kończyło się to zwykle obietnicami ze strony oskarżonego, który uzależniał zapłatę od uzyskania należności od swoich kontrahentów.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 138-141, 303-304, zeznania świadka P. L. k. 115-116, 150, 379, zeznania świadka M. R. (2) k. 380-381).

F. G. fakturę wystawioną na kwotę 21.018,88 zł spłacał w okresie od 16.12.2011r. do 07.08.2012r. w 10 ratach w kwotach od 1000 do 10.000 zł. Natomiast na poczet faktury wystawionej na kwotę 16.407,88 zł dokonał 3 spłat w kwotach dwa razy po 1000 zł i raz 2000 zł. Firma oskarżonego w całości uregulowała dwie faktury za wynajem z 23.11.2011r. i 23.12. 2011r. na kwoty 22 377 zł i 21 833,25 zł. Wpłat na poczet tych faktur dokonano w dniach 23.12.2011r. i 26.01.2012r. Wcześniej oskarżony poszukiwał jednak innej, większej powierzchni magazynowej do wynajęcia, z uwagi na coraz większe konstrukcje zlecane mu przez kontrahentów. Gdy zarządzający spółką (...) dowiedzieli się, że F. G. przenosi swój zakład do hal firmy (...) rozpoczęli z oskarżonym rozmowy na temat wynajęcia większej hali a następnie o rozwiązaniu łączącej ich umowy najmu. Faktycznie F. G. użytkował hale do końca grudnia 2011r., dopiero w lutym 2012 r. oskarżony wypowiedział spółce (...) umowę najmu, która ostatecznie została rozwiązana w dniu 29 lutego 2012r . Pracownik firmy oskarżonego M. R. (2) przekazał klucze do wynajmowanych pomieszczeń także w lutym 2012r.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 140-141, zeznania świadka P. L. k. 115-116, 150, 379, zeznania świadka M. R. (2) k. 380-381, umowa przelewu wierzytelności k. 121-122, cesja k. 123, faktury k. 118-120, 648-652, pismo dotyczące wpłat k. 646).

W dniu 27 września 2012 r. (...) , reprezentowana przez H. B. zawarła z firmą windykacyjną (...) z siedzibą w O. umowę przelewu wierzytelności, należnej spółce od F. G. w kwocie należności głównej 24.678,31 zł oraz odsetkami w wysokości 2.434,33 zł.

(zeznania świadka P. L. k. 379, umowa przelewu wierzytelności k. 121-122, 360-361, zawiadomienie o cesji wierzytelności k.123, 362).

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie V GC 1745/12 zasądzono od pozwanego F. G. na rzecz powoda (...) w O. kwotę 27.112,64 zł z ustawowymi odsetkami od kwot 24.678,31 zł od dnia 28 września 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 2.434,33 od dnia 25 października 2012 r. do dnia zapłaty. W lipcu 2014 r. firma windykacyjna, na rzecz której zasądzono należność, skierowała wniosek egzekucyjny celem odzyskania od F. G. wierzytelności. Dotychczas prowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

(wyrok Sądu Rejonowego w Opolu k. 407-407v, pismo z (...) k. 406, wniosek egzekucyjny k. 408, wezwanie do uzupełnienia wniosku k. 409, pismo B. k. 359).

W okresie od lipca 2011r. do marca 2013 r. spółka (...) nie wynajmowała przedmiotowej hali innym podmiotom oprócz F. G..

(pismo B. - k. 500)

W dniu 17 listopada 2011r. F. G. zawarł z Przedsiębiorstwem (...) (...)umowę najmu hali magazynowo – produkcyjnej wraz z biurami, położoną przy ul. (...) w R. o powierzchni 1000m ( 2). Miesięczny czynsz za wynajem nieruchomości wynosił 14.000 zł netto. Oskarżonego obciążały również koszty zużytej energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania. F. G. miał dokonywać płatności na podstawie wystawionej przez spółkę (...) faktury VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Oskarżony zamawiał od firmy (...) olej opałowy w celu ogrzania hali, jak i również korzystał z usług jego warsztatu mechanicznego, w którym dokonywał napraw lub zlecał wykonanie elementów potrzebnych mu do prowadzenia jego działalności. F. G. od samego początku w części płacił za czynsz. Oskarżony dokonywał przelewów nieterminowo. Tłumaczył, że czeka na wpływy od swoich kontrahentów, obiecując jednocześnie uregulowanie całego długu. Podobnie było z płatnościami za inne wykonywane usługi, czy zamówiony olej opałowy do ogrzania hali. F. G. nigdy nie zgłaszał uwag, co do stanu technicznego wynajmowanego obiektu przedstawicielom spółki (...).

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 138-141, 303-304, zeznania świadka P. R. k. 37-39, 149, 188, 378-379, zeznania świadka R. S. k. 453-457, zeznania świadka M. R. (2) k. 380, oświadczenie k. 54,58, dowód dostawy paliwa k. 56, umowa najmu k. 7)

Łączna kwota zadłużenia F. G. wobec spółki (...) za okres od 17 listopada 2011 r., do 8 sierpnia 2012 r. wynosiła 237.475,59 złotych. Oskarżony w okresie od stycznia 2012 r. do października 2012 r. wpłacił na poczet powyższej należności w sumie kwotę 63.602,89 zł. Według fimry (...)do zapłaty pozostała mu kwota 179.848,09 zł .

(zeznania świadka P. R. k. 37-39, 149, 188, 378-379, lista księgowań nierozliczonych k. 41, faktury VAT k. 42-53, 55,57,59, lista księgowań k. 342-344).

Spółka (...) zwracała się do oskarżonego o uregulowanie należności. W czerwcu 2012 r. F. G. wysłał do spółki (...) propozycję planu spłaty zobowiązania finansowego w ratach. Spółka (...) nie wyraziła jednak zgody na zaproponowaną spłatę.

(zeznania P. R. k. 37-39,149,188,378-379, propozycja planu spłaty zobowiązań k. 345)

Umowa najmu łącząca Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o z firmą (...) została ostatecznie rozwiązana w lipcu 2012 r. na skutek wypowiedzenia umowy przez oskarżonego. (...)zgodził się na krótszy okres wypowiedzenia, niż wynikający z treści zawartej umowy. Klucze do pomieszczeń oskarżony zwrócił w momencie wyprowadzenia się z hali.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 140-141, zeznania świadka P. R. k. 379)

Nakazem zapłaty z dnia 27 listopada 2012 r., Sąd Okręgowy w Łodzi nakazał F. G. zapłatę Przedsiębiorstwu (...) sp.j. kwotę 172.111,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2012 r. oraz kwotę 2.152,00 tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 3600 zł tytułem zastępstwa procesowego.

(nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym k. 338)

Spółka (...) przelała swoją wierzytelność należną jej od firmy (...) na rzecz spółki windykacyjnej (...)w C.. Wszczęta egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

(zeznania świadka P. R. k. 37-39, 149, 188, 378-379, zeznania świadka R. S. k. 453-457, pismo z (...) k. 464)

W dniu 5 lipca 2012 r. F. G. zawarł z podmiotem gospodarczym (...) spółką z o.o. z siedzibą w R., reprezentowaną przez prezesa zarządu K. D., kolejną umowę najmu hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni 1780 m2, położonej przy ul. (...). Wysokość czynszu za wynajem hali i pomieszczeń została ustalony w sposób następujący:

- pierwszy miesiąc najmu (sierpień 2012 r. ) kwota 5000 zł + podatek VAT;

- drugi miesiąc najmu (wrzesień 2012 r.) kwota 7000 zł + podatek VAT

- trzeci miesiąc najmu (październik 2012 r.) kwota 10.000 zł + podatek VAT

- czwarty miesiąc najmu (listopad 2012 r. ) kwota 13.000 zł + podatek VAT,

- piąty miesiąc najmu (grudzień 2012 r. ) kwota 16.000 zł + podatek VAT;

- za szósty i każdy następny miesiąc – kwota 20.000 zł netto + podatek VAT,

płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. Ponadto zgodnie z umową najemcę obciążały inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu zgodnie z wystawioną fakturą, w szczególności koszty energii elektrycznej i wody, według faktycznego zużycia wskazanego przez liczniki. Umowa weszła w życie od dnia 1 sierpnia 2012 r.

(zeznania świadka M. R. (3)k. 60-61, 148, 376-377, umowa najmu nieruchomości k. 63-69, protokół zdawczo-odbiorczy k. 111).

F. G. oprócz wynajmu hali nabywał w sklepie, należącym do spółki (...) sp. z o.o., położonym przy ul. (...) w R. także artykuły metalowe. W związku z użytkowaniem hal i pomieszczeń (...) spółka (...) wystawiała (...)także faktury za zużytą energię elektryczną i wodę.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60v, faktury VAT k. 77-79, 80-82, 84-86).

F. G. początkowo płacił w miarę regularnie swoje należności. W dniu 17 sierpnia 2012 r. zapłacił na rzecz spółki (...) kwotę 6.150 zł zgodnie z wystawioną przez spółkę fakturą VAT nr (...) oraz w dniu 19 września 2012 r. kwotę 8.610,00 zł zgodnie z fakturą nr (...).

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 148, 376-377, potwierdzenie wykonania przelewu k. 321, 322).

F. G. zaczął zalegać (...) z płatnościami od października 2012 r. F. G. był wzywany przez spółkę (...) zarówno telefonicznie, jak i osobiście do uregulowania należności.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 148, 376-377, kserokopie korespondencji k. 331, 332).

Aneksem nr (...)z dnia 30 października 2012 r. do umowy najmu z dnia 5 lipca 2012 r. obniżono czynsz najmu hal i pomieszczeń biurowych przez oskarżonego za okres od 1 listopada 2012 r. do 29 lutego 2013 r., w ten sposób, że F. G. zobowiązał się zapłacić spółce (...) czynsz w wysokości równiej wysokości podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w zakresie dotyczącym przedmiotu najmu. Czynsz miał wówczas wynosić miesięcznie 2.431,78 zł netto, a wraz z podatkiem VAT kwotę 2991,09 zł brutto.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, aneks nr (...) do umowy najmu k. 112).

Pomimo obniżenia należności za wynajem hali F. G. nadal nie regulował zobowiązań finansowych wobec spółki (...) w całości. Nie zapłacił z tytułu czynszu kwot po 2.991,09 zarówno za listopad, jak i grudzień 2012 r.

(wezwanie do zapłaty k. 70, faktury VAT k.80, 83).

W dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy (...) a F. G. zostało zawarte porozumienie nr (...) w sprawie rozliczenia należności i zobowiązań oskarżonego. F. G. przekazał wówczas na rzecz spółki (...) część posiadanych przez siebie materiałów o łącznej wartości 11.910,83 zł, używanych do prowadzenia swojej działalności, celem zmniejszenia swoich zobowiązań finansowych wobec spółki (...). Tym samym uregulował część swoich długów – należność z tytułu faktury nr (...)z dnia 12 listopada 2012 r.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 148, 376-377, zeznania R. S. k. 453-457, porozumienie nr (...) k. 323).

F. G. zalega spółce (...)kwotę łącznie 34.242.44 zł. Na zadłużenie oskarżonego składają się kwoty z następujących faktur wystawionych w dniu:

- 5 października 2012 r. nr (...) - niezapłacona kwota 7.989,21 zł;

- 5 października 2012 r., nr (...) niezapłacona kwota 5.391,71 zł;

- 23 października nr (...)niezapłacona kwota 133,95 zł;

- 12 listopada 2012 r. nr (...) niezapłacona kwota 2.991,09 zł;

- 7 listopada 2012 r. nr (...) niezapłacona kwota 5.606,45 zł;

- 21 listopada 2012 r. nr (...) – niezapłacona kwota 122,59 zł;

- 6 grudnia 2012 r. nr (...) – niezapłacona kwota 2.991,09 zł;

- 6 grudzień 2012 r. nr (...) – niezapłacona kwota 5.449,04 zł;

- 14 grudnia 2012 r.. nr (...) - niezapłacona kwota 77,18 zł;

- 4 stycznia 2013 r. nr (...) – niezapłacona kwota 3.490,13 zł.

Pierwsza z w/w faktur wystawiona została na kwotę 12.300 zł.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 148, 376-377, kserokopie faktur k. 76-86, 89).

(...) w R. pisemnie wzywała oskarżonego F. G. do uregulowania należności. Wysłała do niego dwa wezwania do zapłaty należności, pierwsze datowane na dzień 2 stycznia 2013 r. drugie datowane na dzień 30 stycznia 2013 r., które nie zostały przez oskarżonego odebrane, mimo ich dwukrotnego awizowania.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 148, 376-377, wezwania do zapłaty k. 70, 72, 329,333, wyciąg z pocztowej książki nadawczej k. 71, potwierdzenie odbioru k. 74-75,87-88, 90).

W dniu 2 stycznia 2013 r. (...) spółka z o.o. wypowiedziała F. G. umowę najmu zawartą w dniu 5 lipca 2012 r. ze skutkiem natychmiastowym, jednocześnie wzywając do uregulowania zaległych należności.

(wypowiedzenie umowy najmu k. 72, 328)

W miesiącu lutym oraz marcu 2013 r. spółka (...) ponownie wzywała F. G. do uregulowania należności, lecz bezskutecznie.

(wezwania do zapłaty k. 334-335).

Spółka (...) sp. z o.o. w okresie od lipca 2011 r. do marca 2013 r. wynajmowała hale, oprócz F. G., następującym podmiotom:

- w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. – firmie (...);

- w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. – (...);

- w okresie od 1 lipca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. – firmie (...).

(pismo spółki (...) (obecnie (...)) – k. 502)

W dniu 6 lutego 2013 roku (...) spółka z o.o. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim – Wydział Gospodarczy z powództwem przeciwko F. G. o zapłatę należności w wysokości 34.234 zł.

(zeznania świadka M. R. (3) k. 60-61, 376-377, pozew o zapłatę k. 91-98, potwierdzenie nadania przesyłki k. 113).

Na skutek powództwa wniesionego przeciwko F. G. przez byłego pracownika oskarżonego – G. P., o zapłatę należności, prowadzone były przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - W. I. dwa postępowania zabezpieczające KM 4111/12 w okresie od 5 października 2012 r. do 23 listopada 2012 r. oraz KM 5379/12 w okresie od 4 grudnia 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. W prowadzonych wobec oskarżonego postępowaniach zabezpieczających komornik zajął rachunki bankowe należące do F. G. w (...) oraz (...). i wyegzekwował kwotę 57.044,15 zł. W dniu 19 października 2012roku pełnomocnik F. G. wniósł do Sądu Rejonowego w Częstochowie wniosek o zmianę sposobu zabezpieczenia i określenie sposobu korzystania z rachunku bankowego. Wniosek nie został uwzględniony. R. S. nie raz, bezskutecznie, kontaktowała się z komornikiem w kwestii umożliwienia korzystania choćby z jednego z rachunków tak by można było zapłacić pracownikom i nabywać materiały. Ponadto oskarżony próbował nakłonić G. P. do zmiany stanowiska w przedmiocie egzekucji należnego wynagrodzenia.

(zeznania świadka R. S. k. 453-457, pismo z Sądu Rejonowego w Częstochowie k. 318, pismo komornika sądowego k. 336, pismo od komornika sądowego k. 46, wniosek k. 184-185v, postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie k. 319)

Firma (...) posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4R w kwocie 2.790,00 zł, z tytułu PIT-36L w kwocie 2.998,00 zł, zaś wobec ZUS w kwocie 18.210,55 zł. Natomiast na dzień 31.12.2012r. zadłużenie firmy wynosiło:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4R w kwocie 28.182,69 zł,

- wobec ZUS w kwocie 102.741,76 zł.

( pismo biura rachunkowe (...)k- 558)

W 2011r. firma uzyskała dochód w kwocie 66.711,91 zł, zaś w 2012r. zanotowała stratę w wysokości 168.913,79 zł. Natomiast w 2013r. firma także poniosła stratę w wysokości 28.728,23 zł

( kserokopie deklaracji podatkowych k. 510-522)

Na koniec 2011r. firma wykazała zobowiązania wobec spółki (...) w kwocie 32 395,88 zł. Natomiast na koniec 2012r. zobowiązanie wobec w/w spółki wynosiło 24 678,45 zł. Wobec firmy (...) zobowiązanie na koniec 2011r. wynosiło 18 185,50 złotych, a na koniec 2012r. wyniosło 179 310,46 zł. Natomiast wobec (...) na koniec 2011r. wykazano dług w wysokości 2 460 zł, za 2012r. wykazano zobowiązanie w kwocie 44.004,61 zł., a także należność od firmy (...) w kwocie 11 910,83 zł.

( dokumenty dotyczące obrotów i salda k. 591-597v, 615, 616-619)

Na koncie płatnika ZUS składek F. G. za okres 1 września 2011r. do 2 stycznia 2013r. ( na dzień 23.12.2014r.) figuruje zadłużenie z tytułu składek na (...)w kwocie 72 900,31 zł, (...)w kwocie 23 567,09 zł, (...)i (...)w kwocie 3 818,96 zł. Należności te objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. W wyniku dotychczasowego postępowania egzekucyjnego za wskazany okres uzyskano kwotę 16 272,24 złotych.

( pismo ZUS k- 529)

F. G. od stycznia 2013 r. prowadzi nową działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w C. o takim samym profilu działalności jak G. I.. Firma osiąga około 20.000 zł obrotu miesięcznie. 16 kwietnia 2013 r. F. G. zawiesił działalność gospodarczą (...). Została ona następnie wznowiona od dnia 30 sierpnia 2013r., po czym znów zawieszona od 1 września 2013r.

(wyjaśnienia oskarżonego F. G. k. 141, odpis z rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego k. 23-28, informacja z UM R. k. 621, wydruk z (...) k. 624) .

Wobec F. G. Urząd (...) w R. prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych Nr SM (...) ( podatek VAT za 5/2010r.) oraz Nr (...) ( mandat karny kredytowy). Postępowanie zakończono przez zapłatę zaległych zobowiązań. Na dzień 5 grudnia 2014r. oskarżony nie posiadał żadnych zaległości w Urzędzie (...) w R. i obecnie nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne.

( pismo Naczelnika (...) w R. k. 498)

W okresie od 1 września 2011r. do 2 stycznia 2013r. w Urzędzie (...)w C. nie były prowadzone postępowania egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez ZUS.

( pismo Naczelnika (...) w C. k. 509)

F. G. jest obywatelem W.. Ma(...)lat. Posiada żonę i dwójkę małoletnich dzieci, przebywających we W.. Posiada wykształcenie średnie. Z zawodu jest elektrykiem. Prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (...) Sp. z o.o. Osiąga miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1500 zł, nie był karany.

(dane osobopoznawcze k. 138-139, 303v, karta karna k. 199, 640)

F. G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Oskarżony w swoich pierwszych wyjaśnieniach wskazał, że faktycznie zawierał umowy najmu powierzchni magazynowych od pokrzywdzonych firm. Korzystał także z usług firmy (...), dotyczących frezowania i wykorzystania tokarki, kupował paliwo do ogrzewania hal. Oskarżony twierdził, iż nie miał wiedzy na temat okoliczności wypowiedzenia umowy najmu, bowiem tym zajmować miała się sekretarka R. S.. Oskarżony wiedział o wydanym nakazie zapłaty, jednak kwestionował wysokość należnej pokrzywdzonemu kwoty. Od firmy (...) oskarżony wynajmował powierzchnie magazynowe od dnia 5 lipca 2012r. do 2 stycznia 2013r. Oskarżony wskazał, iż nie był w stanie wywiązać się z ciążących na nim zobowiązań ponieważ komornik zablokował mu konto. Blokady dokonano ze sprawy pracowniczej – M. K. i G. P.. F. G. kwestionował także tę należność podnosząc, że z wynajmu zrezygnował w grudniu 2012r, a pokrzywdzony wystawiał faktury za prąd, za okres w którym nie użytkował już magazynu. Oskarżony miał nie wiedzieć o długu. W odniesieniu do firmy (...) oskarżony współpracował z nią od kilku lat. Powierzchnie wynajmował od września 2011 do końca lutego 2012r. według dokumentów, jednakże w rzeczywistości był tam do końca grudnia 2011r. Dług wobec firmy (...) wynikał z okresu kiedy nie korzystał z lokalu, ale nie wypowiedział umowy. Klucze do lokalu powierzył pracownikowi M. R. (2), by ten zwrócił je P. L.. Oskarżony potwierdził jednocześnie, że otrzymywał wezwania do zapłaty, ale miał ich nie widzieć bo odbierała je sekretarka. Podniósł, że kwoty w nich wskazane nie odpowiadały kwotom wynikającym z umów. Oskarżony miał zaprzestać działalności już w listopadzie 2012r., faktycznie zawiesił ją w marcu 2013r. Firmę (...) założył w styczniu 2013r. F. G. nadto wskazał, iż żaden przedstawiciel pokrzywdzonych firm nie kontaktował się z nim w sprawie płatności. Na dalszym etapie postępowania oskarżony odmówił składania wyjaśnień.

( k. 138-141, 303v-304)

Wyjaśnienia F. G. nie zasługiwały w pełni na wiarę. Należało odmówić im wiary w części, w której przeczył wiedzy o ciążących na nim zobowiązaniach wobec pokrzywdzonych firm, z uwagi na odbiór korespondencji przez sekretarkę. Oskarżony kwestionował nadto wysokość należnych sum. W tych częściach jego wyjaśnieniom przeczyły pozostałe zebrane w sprawie dowody. Świadczą o tym zeznania świadków reprezentujących pokrzywdzone firmy (...), P. R., M. R. (3), a także sekretarki oskarżonego R. S., która wskazała, iż wezwania do zapłaty były kierowane do firmy i przekazywała je niezwłocznie oskarżonemu. Nadto, jak wynika z załączonych do akt kserokopii faktur, oskarżony kwitował je własnoręcznym podpisem, niezasadne jest wiec kwestionowanie ich wysokości. Ponadto do firmy (...) skierowano propozycję spłat ratalnych należności do wysokości wskazanej przez pokrzywdzonego, co dobitnie świadczy o pełnej wiedzy oskarżonego o swoich zobowiązaniach względem tej spółki. W odniesieniu do wierzytelności należnej firmie (...), oskarżony miał zaprzestać korzystania i opuścić wynajmowany lokal już w grudniu 2011r, a umowę wypowiedzieć skutecznie dopiero w lutym 2012r., co znalazło potwierdzenie w relacji R. S.. P. L. zeznał, że oskarżony przeniósł działalność do innego magazynu wynajętego od (...), gdyż potrzebował większego obiektu, który posiadali, ale się nie porozumieli. Oskarżony w trakcie współpracy z pokrzywdzonymi firmami nigdy nie podważał zasadności i wysokości wystawionych faktur, nie wnosił również zastrzeżeń co do stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń.

Zeznania świadków reprezentujących pokrzywdzone firmy w zasadzie nie budziły wątpliwości Sądu. Ich depozycje były spójne, konsekwentne, precyzyjne tym samym można je było uznać za wiarygodne. P. L. był dyrektorem Spółki (...) i z jego zeznań wynikało, że oskarżony w okresie od 1 września 2011r. do 29 lutego 2012r. wynajmował od nich powierzchnię magazynową przy ul. (...). Płatności za użytkowanie hali miały być dokonywane na podstawie wystawianych faktur, w terminach w nich wskazanych. Pierwszą fakturę zapłacił w terminie, druga już była opóźniona i płacona częściowo. Ostatnich faktur oskarżony nie opłacił wcale. Do kosztów wynajmu dochodziły także opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki. Kiedy B. dowiedziała się o tym, że oskarżony przenosi zakład do hal firmy (...), prowadzono rozmowy o wynajęciu większego obiektu, lecz nie doszło do porozumienia, Wówczas prowadzono rozmowy o rozwiązaniu umowy i opuszczeniu lokalu. Firma „poszła na rękę” oskarżonemu nie wystawiając faktury za marzec 2012r., jak wynikałoby to z okresu wypowiedzenia. Faktyczne opróżnienie lokalu i przekazanie kluczy nastąpiło pod koniec lutego 2012r. Świadek wskazał, że nie ma wiedzy czy oskarżony w okresie stycznia i lutego, z których pochodzi zadłużenie, faktycznie korzystał z hali, wykonywał produkcję. Podkreślił jednak, że F. G. nie kwestionował w/w faktur. Po przeniesieniu działalności do pomieszczeń (...)upominano się telefonicznie o uregulowanie płatności względem poprzedniego najemcy. W trakcie tych rozmów zapewniano, że dług zostanie uregulowany. Firma (...) sprzedała wierzytelność firmie (...).

Świadek P. R. był prokurentem firmy (...) i zeznał, że oskarżony wynajmował od nich powierzchnie magazynowe od dnia 2 lutego 2012r. do 8 sierpnia 2012r. przy ul. (...) w R.. W dniu 17 listopada 2011 r. zawarto umowę najmu hali. Miesięczny czynsz za wynajem nieruchomości wynosił 14.000 zł netto. Oskarżonego obciążały również koszty zużytej energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania. F. G. miał dokonywać płatności na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. F. G. kwitował jej odbiór własnoręcznym podpisem. Oskarżony zamawiał od pokrzywdzonego olej opałowy w celu ogrzania hali, jak i również korzystał z usług warsztatu mechanicznego spółki (...), w którym dokonywał napraw lub zlecał wykonanie elementów potrzebnych mu do prowadzenia jego działalności. F. G. od samego początku w części płacił za czynsz, dokonywał przelewów nieterminowo. Opóźnienia w regulowaniu opłat oskarżony tłumaczył zaleganiem wpłat od swoich kontrahentów, obiecując jednocześnie uregulowanie całego długu. Oskarżony miał nie zgłaszać uwag, co do stanu technicznego wynajmowanego obiektu przedstawicielom spółki. Oskarżony skierował do firmy (...) projekt porozumienia, proponując harmonogram spłaty zaległych płatności. Nie został on jednak przyjęty przez przedstawicieli firmy, z uwagi na wcześniejsze opóźnienia oskarżonego w regulowaniu płatności. F. G. wypowiedział umowę, (...)zgodził się na krótszy okres wypowiedzenia niż wynikający z treści zawartej umowy. Klucze do hali zwrócono w momencie wyprowadzenia się z hali. Należna spółce (...) wierzytelność została przelana na rzecz firmy (...) z C..

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka M. R. (3). Świadek jest kierownikiem ds. administracji w spółce (...). Według świadka oskarżony umowę najmu powierzchni magazynowych podpisał z prezesem zarządu K. D.. Najem trwał od dnia 5 lipca 2012r. do 2 stycznia 2013r.. Hala mieściła się przy ul. (...) w R.. Czynsz miał być opłacany do dnia 15–go każdego miesiąca na podstawie wystawianych faktur. Ponadto oskarżony miał pokrywać koszty energii elektrycznej, wody. F. G. początkowo regulował płatności ( w okresie pierwszych 2-3 m-cy), jednak stosunkowo szybko zaczęły pojawiać się zaległości. Dokonywał wpłat po terminie, częściowo. Oskarżony nabywał także towar ze sklepu z artykułami metalowymi pokrzywdzonej spółki. W trakcie trwania umowy (...) podpisała z oskarżonym aneks do umowy, w którym dokonano zmniejszenia czynszu. Jednak mimo to należności nie były regulowane. Łączna kwota zadłużenia wobec spółki (...) to kwota 34 242,44 złotych. Spółka na bieżąco informowała oskarżonego o stanie zadłużenie, kontaktowała się z nim telefonicznie, a także kierowała do oskarżonego wezwania do zapłaty, lecz nie przyniosły pożądanego skutku. Wobec tego spółka wypowiedziała oskarżonemu umowę najmu. Część należności została uzyskana poprzez przejęcie od oskarżonego materiałów produkcyjnych, ponieważ pokrzywdzony również zajmował się obróbką stali. Według świadka do spotkania w sprawie zadłużenia doszło z inicjatywy oskarżonego.

Zeznania świadka M. R. (2) potwierdziły potrzebę zmiany hali na większą. Świadek nie miał wiedzy czy firma (...) regulowała opłaty za wynajmowane hale od firm (...), (...)i (...). Jednocześnie świadek potwierdził wypowiedzenie umowy najmu firmie (...) i wykonywaniu napraw w czasie korzystania z hali.

W odniesieniu do zeznań świadka R. S. Sąd uznał je za jasne, spójne i całkowicie szczere, posiadające walor wiarygodności. Świadek zeznała, że była zatrudniona w okresie od stycznia 2009 roku do listopada 2012r. w firmie oskarżonego G.. Firma oskarżonego często zmieniała siedzibę. Występowały opóźnienia związane z opłacaniem czynszu za wynajem hal. Świadek przedstawiła czynniki, które według niej przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej firmy. Początkowo firma prosperowała dobrze, w październiku 2011r. oskarżony zatrudnił doradcę oraz wziął w leasing maszynę (...), służącą do cięcia wodą pod ciśnieniem i obrabianiu metalu przy pomocy wody. To spowodowało dodatkowe koszty. Nadto zmiana hali również pociągała za sobą dodatkowe koszty związane z jej przystosowaniem do produkcji, co wymagało dodatkowego ogrzewania piecami olejowymi. Maszyna (...)często ulegała usterkom i wymagała odpowiednio wysokiej temperatury. We wrześniu 2012r. zaczęły się problemy związane z doradcą G. P., który wystąpił z pozwem o zapłatę do sądu w wyniku czego komornik zablokował konta firmy. Ona sama nie raz, bezskutecznie, kontaktowała się z komornikiem w kwestii umożliwienia korzystania choćby z jednego z rachunków tak by można było zapłacić pracownikom i nabywać materiały. Świadek podkreśliła starania oskarżonego w celu odblokowania kont i zmiany stanowiska wierzyciela G. P., które nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Według świadka zablokowanie kont spowodowało zaprzestanie regulowania płatności na rzecz firmy (...). Zdaniem świadka po wynajęciu hali od (...)wzrosły koszty z tym związane wraz z zatrudnieniem w/w doradcy oraz zakupem wcześniej wymienionej maszyny.

Świadek wskazała, iż z firm wynajmujących hale wpływały wezwania do zapłaty, które niezwłocznie przekazywała oskarżonemu. Zaczęły one wpływać od września 2012r. Do czasu blokady komorniczej oskarżony spłacał zaległości wobec firmy (...). R. S. wskazała, iż oskarżony miał również zaległości w (...)i Urzędzie (...).

Poza tym uwzględniono pozostałe załączone do akt dokumenty w tym kserokopie zawartych umów, aneksu do umowy, porozumienia, faktur VAT, kierowanych do oskarżonego wezwań do zapłaty, list rozliczeń, historii rachunku, informacji z KRS, CEIDG, a także pism z Urzędów Skarbowych, ZUS, Urzędu Miasta R., odpisów nakazów zapłaty oraz szeregu innych wskazanych wyżej dokumentów. Z uzyskanych dokumentów z Urzędu Miasta w R. wynika, że działalność gospodarczą rozpoczął od 1 września 2008 r. pod nazwą (...), polegającą na instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia oraz ich serwisowaniu, przy czym zmieniał siedzibę firmy. Zawieszenie działalności nastąpiło z dniem 01.09.2013r. Z dokumentów, zestawień przekazanych przez pokrzywdzone firmy wynika, że wierzytelności wobec spółki (...) oskarżony spłacał za jedną z faktur wystawioną na kwotę 21.018,88 zł w okresie od 16.12.2011r. do 07.08.2012r. w 10 ratach w kwotach od 1000 do 10.000 zł. Natomiast na poczet faktury wystawionej na kwotę 16.407,88 zł dokonał 3 spłat w kwotach dwa razy po 1000 zł i raz 2000 zł (k. 123). Firma oskarżonego w całości uregulowała dwie faktury za wynajem z 23.11.2011r. i 23.12. 2011r. na kwoty 22 377 zł i 21 833,25 zł. Wpłat na poczet tych faktur dokonano w dniach 23.12.2011r. i 26.01.2012r. (k. 646). Należy zaznaczyć, że w przekazanych z firmy (...) dokumentach wystąpiły sprzeczności. W dokumencie z dnia 17.04.2015r. wskazano, że kwoty z dwóch faktur VAT 01/2012/S i 02/2012/S w całości nie zostały zapłacone (k. 647). Tymczasem z umowy przelewu wierzytelności wynika, że na poczet pierwszej z w/w faktur zaliczono wpłaty w kwotach 2000 zł i dwukrotnie po 1000 zł (k. 653-654). Wobec firmy (...) za 11 faktur wystawionych w 2011r. po zawarciu umowy najmu dokonał dwóch wpłat na kwoty 305,04 zł i 5.313,65 zł. Do uregulowania została kwota 18.185,50 zł. Za 2012r. wystawiono łącznie 23 faktury od 02.01.2012r. do 30.10.2012r. na kwoty od 49,20 zł do 57.728,82 zł, na ogólną kwotę 219.290,09zł. Na ich poczet dokonano w sumie 19 wpłat w okresie od 03.01.2012r. do 31.10.2012r. w kwotach od 49,20 zł do 17.220 zł, na ogólną kwotę 57.627,50 zł (k. 342-344). Wobec firmy (...) oskarżony dokonał dwóch wpłat w kwotach 6.150 zł i 8.610 zł w dniach 16.08.2012r. oraz 19.09.2012r. (k. 181). Z załączonych deklaracji PIT wynika, że firma oskarżonego w 2011r. uzyskała dochód w kwocie 66.711,91 zł, natomiast za lata 2012 i 2013 poniosła straty odpowiednio w wysokości 168.913,79 zł i 28.728,23 zł. Natomiast z informacji przekazanych z Urzędu (...)i ZUS wynikały zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wobec Urzędu (...)z tytułu PIT-4R w kwocie 2.790,00 zł, z tytułu PIT-36L w kwocie 2.998,00 zł zaś wobec ZUS w kwocie 18.210,55 zł. Natomiast na dzień 31.12.2012r. zadłużenie firmy wynosiło wobec Urzędu (...)z tytułu PIT-4R w kwocie 28.182,69 zł, zaś ZUS w kwocie 102.741,76 zł. Załączone dokumenty z Biura (...), które zajmowało się sprawami księgowymi firmy oskarżonego, wskazywały na zwiększającą się działalność w latach 2010-2012. Z rachunku zysków i strat wynikało, że przychody odpowiednio wynosiły 1.827.969,19 zł, 1.923.112,17 zł, 2.099.276,27 zł (k. 564, 582). Zestawienie kont syntetycznych i analitycznych wskazuje na wielość podmiotów gospodarczych związanych z działalnością firmy oskarżonego (k. 591-597).

Przestępstwo oszustwa polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Koniecznym elementem przypisania sprawcy czynu z art. 286§1 kk jest stwierdzenie działania w zamiarze bezpośrednim popełnienia tego przestępstwa. Wina sprawcy musi przybrać postać zamiaru bezpośredniego, ukierunkowanego na dokonanie tego czynu, bowiem celem jego działania jest osiągnięcie korzyści majątkowej kosztem innej osoby ( por. wyrok SN z 30.08.2000r., V KKN 267/00, OSP 2001,z. 3, poz. 51, wyrok SA w Warszawie z dnia 02.01.2013r. II AKa 286/13 LEX 1381573). W wyroku z dnia 29.08.2013r. sygn akt II AKa 122/13, KZS 2013/9/78, Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, że podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania (umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dążenie do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub na takich warunkach. Natomiast przy ustalaniu zamiaru sprawcy oszustwa związanego z zawartą umową cywilnoprawną, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności związane z realnością wypełnienia jej warunków, w szczególności możliwości finansowe, skalę przyjętych zobowiązań, zachowanie sprawcy po zawarciu umowy i sposób jej wykonania, jego stosunek do zobowiązania w związku z upływem terminów płatności ( tak samo wyroki SA w Łodzi z dnia 16.10.2014r. sygn. akt II AKa 197/14 LEX 1548532, z dnia 12.09.2013r. sygn. akt II AKa 107/13 LEX 1386135, wyrok SA w Warszawie z dnia 30.10.2013r. II AKa 325/13 LEX 1392066). Tym samym w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej polegającej na wynajmie hali i związanych z tym kosztów, należy wykazać, że wynajmujący od początku nie zamierzał za to zapłacić. Trudno dopatrzeć się takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie. Niewykonanie w całości lub w części, albo niewłaściwe wykonanie umowy przez jedną ze stron, nie stanowi automatycznie o popełnieniu przestępstwa oszustwa. Przepis art. 286§1 kk wymaga rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonego w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, z czym nie mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie, która ma charakter typowo cywilno-prawny. Fakt nieuiszczenia pełnej, umówionej zapłaty przez jedną za stron, nie stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia o popełnieniu przestępstwa z art. 286§1 kk.

Podkreślenia wymaga okoliczność faktycznego oparcia oskarżenia na braku zapłaty wszystkich i w całych kwotach faktur wystawionych przez pokrzywdzone firmy. Tymczasem niewykonanie całości czy też w części umowy cywilnoprawnej, nie pociąga za sobą automatycznie odpowiedzialności karnej, która jest oparta na winie określonej w kodeksie karnym. Sąd dokonując oceny oparł się nie tylko na wcześniej przedstawionych dowodach osobowych, ale także o dokumenty przedłożone przez obronę na etapie śledztwa oraz pozyskanych w postępowaniu sądowym. Sąd z urzędu uzupełnił materiał dowodowy przez przesłuchanie świadka R. S. oraz uzyskał dokumenty prezentujące sytuację finansową i majątkową firmy oskarżonego, a także terminów regulowania faktur wystawionych przez pokrzywdzone firmy i faktycznych możliwości wynajmu przez nie hal w okresie zarzutu. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...)nie wywiązywał się w pełni z zawartych umów najmu hal i związanych z tym kosztów. Faktycznie oskarżony tylko w przypadku ostatniego najmu hali od firmy (...), w stosunku do dwóch pierwszych czynszów, dokonał ich zapłaty w terminie i w całości. Natomiast w pozostałych przypadkach zapłaty były realizowane po terminach, często częściowo, czy też w „ratach”. Pierwsza transakcja wynajmu dotyczyła hali od firmy (...) i w tym przypadku oskarżony po terminie uregulował w całości dwa czynsze za okres 09.10.-20.12.2011r. Jak wynika z listy płatności rozliczonych i informacji od firmy (...), oskarżony w całości uregulował te czynsze natomiast na poczet pozostałych dwóch dokonał szeregu wpłat, w różnych kwotach, co zostało wcześniej przedstawione. Faktycznie w całości nie został zapłacony jeden czynsz, obejmujący okres po opuszczeniu hali, w tym czasie oskarżony korzystał z innej hali wynajmowanej od W.. W sumie na rzecz B. zapłacono co najmniej ponad 67 tys. zł (k. 177, 658-668). W przedstawionych rozliczeniach przez firmy (...)i (...)wystąpiły różnice. Z listy płatności rozliczonych przedstawionych przez firmę oskarżonego wynika kwota ponad 95 tys. zł, zaś z firmy pokrzywdzonej ponad 67 tys. zł. Jednakże firma oskarżonego wykazywała zobowiązanie na koniec 2012r. wobec (...)na łączną kwotę 24 678,45 zł (k. 594). Podobna sytuacja dotyczyła firmy (...), przy czym w tym przypadku uregulowano w sumie w mniejszym stopniu należności na kwotę łączną 63.424,49 zł. Natomiast na rzecz (...) zapłacono dwa pierwsze czynsze oraz przekazano w wyniku porozumienia na poczet zadłużenia materiał wartości ponad 11 tys. zł. Firma oskarżonego prowadziła faktyczną działalność i to na większą skalę, na co wskazują dokumenty przekazane przez Biuro (...). Wartość przychodów za lata 2010-2012 wzrastała do kwoty ponad 2 mln zł. Z załączonego wydruku z konta syntetycznego i analitycznego wynika, że firma współpracowała z wieloma podmiotami gospodarczymi. Firma zatrudniała pracowników, co znalazło potwierdzenie w zeznaniach R. S.. Ponadto świadek przedstawiła powody zmiany wynajmowanych hal. Wynikały one z potrzeb firmy oskarżonego, nie zaś były skutkiem wypowiedzenia umów najmu przez wynajmujących, w przypadku dwóch pierwszych hal. Najpierw chodziło o większą halę z uwagi na zwiększenie zamówień, a później na jej lepszy stan. Świadek podkreśliła nienajlepszy stan drugiej wynajmowanej hali i konieczność jej zmiany. Dopiero w trzecim przypadku firma (...) wypowiedziała najem z powodu zalegania w opłatach. Wynajmujące firmy (...), a przede wszystkim (...), mogły doprowadzić wcześniej do rozwiązania umów najmu przez ich wypowiedzenie z powodu braku zapłaty pełnych kwot czynszów, skutkujących mniejszym zadłużeniem. Firma (...) prowadziła faktyczną działalność gospodarczą w czasie zawieranych umów najmu, w tym księgowość zleconą zewnętrznemu podmiotowi, Biuru (...). W czasie zawierania umów najmu z podmiotami (...)i (...)działalność firmy oskarżonego przyniosła dochód w kwocie 66.711,91 zł, dopiero następny rok był w tym względzie niekorzystny. Hale były wykorzystywane zgodnie z celem ich wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tych względów nie można przyjąć, że oskarżony w momencie zawieranych umów najmu nie miał realnych możliwości zapłaty i kierował się chęcią uzyskania korzyści majątkowych kosztem pokrzywdzonych firm. Poniesienie strat w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej nie determinuje odpowiedzialności karnej z art. 286§1 kk. W zachowaniu oskarżonego trudno dopatrzeć się celowego działania zmierzającego do wyłudzenia najmu hal, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej połączonej z księgowością i częściowym regulowaniem zobowiązań wobec pokrzywdzonych firm (...), (...), (...). Wpłat oskarżony dokonywał w różnych kwotach i przez dłuższy okres. W sumie zapłacone kwoty nie można uznać za symboliczne, mające na celu wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych odnośnie zamiaru realizowania swoich zobowiązań. Oskarżony systematycznie dokonywał w różnych kwotach wpłat na ich poczet przez większą część 2012r. Zostało to zahamowane przez blokadę kont. Załączone dokumenty potwierdziły zajęcie środków pieniężnych z konta firmy oskarżonego w okresie od 05.10.2012r. do 23.11.2012r. oraz od 04.12. do 10.12.2012r (k. 336). W sumie komornik wyegzekwował kwotę 57 044,15 zł, co utrudniło zaległe i bieżące regulowanie zobowiązań przez firmę oskarżonego. Zajęcie komornicze nastąpiło w czasie wynajmu hali od firmy (...) i miało wpływ na sytuację finansową i możliwości zapłaty, tym bardziej, że do tego momentu oskarżony płacił czynsze na rzecz firmy (...). Mając powyższe na uwadze, przy jednoczesnej zapłacie pierwszych dwóch czynszów najmu, trudno dopatrzeć się w zachowaniu oskarżonego celowego działania w zamiarze wyłudzenia świadczenia od (...), tym bardziej, że F. G. podjął próbę uregulowania tego zadłużenia przez przekazanie materiałów.

Z powyższych względów uniewinniono F. G. od popełnienia przestępstwa zarzucanego mu w akcie oskarżenia.