Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 76/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Wiesław Kosowski (spr.)

Sędziowie:

SA Waldemar Szmidt

SA Aleksander Sikora

Protokolant:

Grzegorz Pawelczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Andrzeja Szutowskiego

po rozpoznaniu w dniach 26 maja 2017 roku i 19 czerwca 2017 roku sprawy:

1.  A. G. , s. T. i K., ur. (...)
w Jordanowie
, oskarżonego o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s., art. 69 § 1 k.k.s. i inne,

2.  S. N., s. J. i R., ur. (...)
w B.
, oskarżonego o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 54 § 1 k.k.s., art. 69 § 1 k.k.s.
i inne

na skutek apelacji obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 maja 2016 roku, sygn. akt V K 220/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 18, co do oskarżonego S. N., obniżając zasądzoną od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego (...) SA tytułem obowiązku naprawienia szkody kwotę do 1.000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Katowicach) na rzecz adwokat J. K. – Kancelaria Adwokacka w K. - kwotę 885,60 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym 23 % podatku VAT, tytułem obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu S. N. w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od oskarżonych A. G. i S. N. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) SA kwoty po 720 (siedemset dwadzieścia) złotych, tytułem zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

5.  zwalnia oskarżonego A. G. od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając kosztami postępowania w całej sprawie w instancji odwoławczej Skarb Państwa.

SSA Aleksander Sikora SSA Wiesław Kosowski SSA Waldemar Szmidt

Sygn. akt II AKa 76/17

UZASADNIENIE

(odnośnie oskarżonego A. G.)

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 18 maja 2016r., w sprawie o sygn.. akt V K 220/13 uznał oskarżonego A. G. za winnego tego, że w okresie od grudnia 2007 roku do dnia 13 maja 2009 roku, działając w K., K., L. w województwie (...) oraz w K. w woj. (...) i wielu innych miejscowościach, kierował zorganizowaną grupą przestępczą obejmującą ustalone i nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych, a także objętych przepisami karnymi ustaw „prawo własności przemysłowej” i „o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych”, w ten sposób, że w celu wytworzenia papierosów i oznaczenia ich podrobionymi zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz wprowadzenia do obrotu:

- kierował działaniami innych ustalonych osób koordynując bieżące dostawy do miejsca wytwarzania papierosów w L., tytoniu do palenia mającego postać krajanki tytoniowej oraz komponentów w postaci opakowań papierosowych, bibuły, oklejki i innych,

- zlecał wydrukowanie i dostarczał papierosowe opakowania o podrobionych znakach towarowych L. i M.,

- polecał i koordynował przewożenie wytworzonych gotowych, zapakowanych papierosów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi zbywając je odbiorcom na terenie różnych miast,

- zlecał i koordynował przewożenie krajanki tytoniowej oraz gotowych wyrobów papierosowych, a także ich odbiór do magazynu w K., w celu ukrycia i późniejszego wprowadzenia do produkcji i sprzedaży z pominięciem uiszczenia należnych Skarbowi Państwa należności publicznoprawnych,

- koordynował przewiezienie w celu ukrycia w R., a następnie w K., urządzenia do produkcji papierosów, zmierzając do rozszerzenia przestępczej działalności,

- przejmował środki finansowe uzyskane z przestępczej działalności oraz przekazywał je tytułem wynagrodzenia osobom realizującym zlecone przestępcze działania w ramach grupy,

To jest za winnego popełnienia występku z art. 258 § 3 k.k. i za to na mocy art.258§3 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy uznał również A. G. za winnego popełnienia jednego czynu w rozumieniu art.8§1 k.k.s. stanowiącego:

a) przestępstwo skarbowe polegające na tym, że w okresie od marca 2008 roku do dnia 13 maja 2009 roku, w miejscowości L. w woj. (...) i K. w woj. (...) oraz w wielu innych miejscowościach na terenie całego kraju, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kierując działaniami zorganizowanej grupy przestępczej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, bez wymaganego ustawą o podatku akcyzowym zgłoszenia rejestracyjnego i przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, podjął czynności bezpośrednio związane z produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi w postaci papierosów uchylając się od opodatkowania i nie ujawniając jego przedmiotu, w ten sposób, że w L. przy użyciu specjalistycznych urządzeń do produkcji papierosów, wytworzył co najmniej 78. 387.160 sztuk papierosów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym M. oraz 6.106.840 sztuk oznaczonych podrobionym znakiem towarowym L., a w szczególności zlecił wydrukowanie opakowań papierosowych zawierających podrobione znaki towarowe L. i M., a także G. M. znalezienie odpowiedniego magazynu, a następnie trzykrotnie - od maja do listopada 2008 roku, polecił przewiezienie i przechowanie w celu ukrycia w pomieszczeniach magazynowych S. N., wyrobów akcyzowych o szacunkowej łącznej ilości 30 ton tytoniu do palenia mającego postać krajanki tytoniowej oraz komponentów do produkcji papierosów w postaci bibuły i oklejki i innych, a także przewiezienie nieustalonej ilości krajanki tytoniowej przy użyciu innych środków transportu, którą sukcesywnie wykorzystywał do wytwarzania papierosów w L., koordynując i wielokrotnie polecając innym członkom grupy określone działania, w tym:

1. A. D.:

• 4 – krotne przewiezienie z J. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 4400 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 4 – krotne przewiezienie z C. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 4400 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 2 – krotne przewiezienie z B. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 2200 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 10 – krotne przewiezienie z G. i z B. do różnych miejsc na terenie (...) i Polski północnej, gotowych wyrobów papierosowych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi L. i M., w ilości każdorazowo po 6000 sztang zawierających 10 paczek po 20 sztuk papierosów - łącznie 60 .000 sztang, tj. 12.000.000 sztuk papierosów, w celu ich zbycia nieustalonym odbiorcom,

a ponadto

• wytworzył papierosy oznaczone podrobionym znakiem towarowym M. w łącznej ilości 180.000 sztang, tj. 1. 800 .000 paczek zawierających 36.000.000 sztuk papierosów, a następnie podjął czynności bezpośrednio związane z ich obrotem, sukcesywnie w okresie od czerwca do listopada 2008 roku, 30 – krotnie zbywając je A. D. za łączną kwotę 5. 400 .000 zł, każdorazowo po ok. 6.000 sztang, tj. 60.000 paczek za cenę 3 zł za paczkę zawierającą 20 papierosów,

2. M. K.:

• co najmniej 4 – krotne przewiezienie tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej o łącznej szacunkowej wadze ok. 4,4 ton z C. do C. i G., a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• co najmniej 24 - krotne przewiezienie tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej o łącznej szacunkowej wadze ok. 26,4 tony, z miejsca jego ukrycia w pomieszczeniach magazynowych w K., do C. i G., a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• co najmniej 23-krotne przewiezienie gotowych wyrobów papierosowych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi M. w ilości ok. 25,3 tony, tj. ok. 25. 300.000 sztuk papierosów, z miejsca ich wytworzenia w L. do nieustalonych odbiorców w O., W., S., C., S., C. i K. i innych miejscowościach,

• w marcu 2009 roku, przewiezienie z B. do K., 1000 paczek zawierających łącznie 200.000 sztuk papierosów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym o treści M., a następnie przekazanie ich D. O.,

3. D. S. w dniu 20 maja 2008 roku, przewiezienie z C. do C., 60 tys. 60 paczek, tj. 1.201.200 sztuk papierosów, oznaczonych podrobionym znakiem towarowym o treści L., w celu przekazania ich nieustalonemu odbiorcy,

a nadto działając w zamiarze uchylania się od opodatkowania i nie ujawniania jego przedmiotu, przechowywał w (...) tony 192,6 kg oraz w L. 11 ton 610 kg – łącznie 13 ton 802,6 kg tytoniu do palenia mającego postać krajanki tytoniowej oraz opakowania oznaczone podrobionymi znakami towarowymi i komponenty do produkcji papierosów, lecz zamierzonego celu wytworzenia papierosów nie osiągnął z powodu zabezpieczenia ich przez organy ścigania, w następstwie czego spowodował na szkodę Skarbu Państwa uszczuplenie należności publicznoprawnych dużej wartości w postaci podatku akcyzowego w łącznej wysokości 15.354.250 złotych w odniesieniu do wyprodukowanych papierosów oznaczonych znakiem towarowym M. i L., a także naraził na uszczuplenie podatek akcyzowy w wysokości 3.007.441 zł w odniesieniu do zabezpieczonego przechowywanego tytoniu do palenia,

to jest przestępstwa z art. 9§1 k.k.s. w zw. 54§1 k.k.s. i art. 13§1 kk w zw. z art.54§1 k.k.s. w zw. z art.69§1 k.k.s. przy zast. art.7§1 k.k.s. w zw. z art.6§2 k.k.s. i w zw. z art.37§1,2 i 5 k.k.s. i za to na mocy art. 54§1 k.k.s. w zw. z art.7§2 k.k.s. w zw. z art.37§1,2 i 5 k.k.s. i art.23§1 i 3 k.k.s. wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 700 stawek dziennych po 50 złotych każda;

b) przestępstwo polegające na tym, że w okresie od marca 2008 roku do dnia 13 maja 2009 roku w K., K., L. w woj. (...), K. w woj. (...) oraz w innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, kierując działaniami zorganizowanej grupy przestępczej, bez wymaganego ustawą wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, przy użyciu specjalistycznych urządzeń wytworzył papierosy w wielkich ilościach i wartości netto wynoszącej co najmniej 8.917.409 zł, które oznaczał podrobionymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, w tym co najmniej 78. 387 160 sztuk znakiem towarowym M. oraz 6.106. 840 sztuk znakiem towarowymL. bez zgody i na szkodę firmy (...) S.A., w ten sposób, że koordynował do miejsca wytwarzania papierosów w L., dostarczanie tytoniu do palenia mającego postać krajanki tytoniowej, komponentów w postaci bibuły, oklejki i innych oraz opakowań papierosowych zawierających podrobione znaki towarowe, a następnie odbierał gotowe wyroby papierosowe i wprowadzał je do obrotu, a w szczególności zlecił:

1. G. M. w marcu 2008 roku znalezienie pomieszczenia magazynowego, po czym udostępniony magazyn przez S. N. w miejscowości K. zaakceptował, a następnie ukrywał w nim tytoń do palenia mający postać krajanki tytoniowej, komponenty oraz gotowe wyroby papierosowe oznaczone podrobionymi znakami towarowymi, w tym trzykrotnie od maja do listopada 2008 roku, w celu przechowania i ukrycia polecił odebranie z ustalonego miejsca i rozładowanie samochodów ciężarowych zawierających krajankę tytoniową o łącznej szacunkowej ilości 30 ton, a także zlecił przewożenie i odbiór nieustalonej ilości krajanki tytoniowej przy użyciu innych środków transportu oraz komponentów do produkcji papierosów wypłacając S. N. i G. M. za realizowane przez nich przestępcze działania łącznie ok. 40 000 zł,

2. A. D.:

• 4 – krotne przewiezienie z J. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 4400 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 4 – krotne przewiezienie z C. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 4400 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 2 – krotne przewiezienie z B. do C. i G., tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej w ilości po 1100 kg – łącznie 2200 kg, a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• 10 – krotne przewiezienie z G. i z B. do różnych miejsc na terenie (...) i Polski północnej, gotowych wyrobów papierosowych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi L. i M., w ilości każdorazowo po 6 .000 sztang zawierających 10 paczek po 20 sztuk papierosów - łącznie 60 .000 sztang, tj. 12.000.000 sztuk papierosów,

a ponadto

• sukcesywnie w okresie od czerwca do listopada 2008 roku, 30 – krotnie zbywał A. D. wytworzone papierosy oznaczone podrobionym znakiem towarowym M. w łącznej ilości 180.000 sztang, tj. 1.800 .000 paczek zawierających 36.000.000 sztuk papierosów, za łączną kwotę 5 .400.000 zł, każdorazowo w ilościach po ok. 6.000 sztang, tj. 60.000 paczek za cenę 3 zł za paczkę zawierającą 20 papierosów,

3. M. K.:

• co najmniej 4 – krotne przewiezienie tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej o łącznej szacunkowej wadze ok. 4,4 tony z C. do C. i G., a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• co najmniej 24 - krotne przewiezienie tytoniu do palenia w postaci krajanki tytoniowej o łącznej szacunkowej wadze ok. 26,4 tony, z miejsca jego ukrycia w pomieszczeniach magazynowych w K., do C. i G., a następnie przekazanie go P. G., w celu dowiezienia do miejsca wytwarzania papierosów w L.,

• co najmniej 23-krotne przewiezienie gotowych wyrobów papierosowych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi M. w ilości ok. 25,3 tony, tj. ok. 25.300.000 sztuk, z miejsca ich wytworzenia w L. do nieustalonych odbiorców w O., W., S., C., S., C. i K. i innych miejscowościach,

• w marcu 2009 roku, przewiezienie z B. do K., 1000 kartonów zawierających łącznie 200.000 sztuk papierosów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym o treści M.,

• 2 – krotne, w nieustalonych dniach czerwca lub lipca oraz września 2008 roku K., przejęcie z drukarni i przewiezienie do S. w celu tymczasowego ukrycia oraz do miejsca produkcji papierosów w L., nieustalonej ilości opakowań papierosowych oznaczonych podrobionym znakiem towarowym o treści (...),

4. D. S. w dniu 20 maja 2008 roku, przewiezienie z C. do C., 60 .060 paczek, tj. 1.201.200 sztuk, oznaczonych podrobionym znakiem towarowym o treści L., w celu przekazania ich nieustalonemu odbiorcy,

5. przewiezienie i ukrycie od końca 2008 roku do 13 maja 2009 roku na terenie R., a następnie K., urządzeń do produkcji papierosów, służących do rozszerzenia przestępczej działalności,

a także działając w zamiarze wytworzenia papierosów i oznaczenia podrobionymi znakami towarowymi o treści L. i M. bez zgody i na szkodę firmy (...) S.A., przechowywał tytoń do palenia mający postać krajanki tytoniowej w łącznej ilości 13 ton 802,6 kg, w tym 2 tony 192,6 kg w K. i 11 ton 610 kg w L. oraz opakowania i komponenty do produkcji papierosów, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z powodu ich zabezpieczenia przez policję,

to jest przestępstwa z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 12 a ust.1 i 2 i z art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych /Dz.U.01.31.353 z późn. zm./ w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej”/Dz.U.03.119.1117 z późn. zm./ oraz art. 13§1 k.k. w zw. z art. 12a ust.1 i 2 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych /Dz.U.01,31,353 z późn. zm./ w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej przy zast. art. 11§2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i art.12 k.k. i za to na mocy art.305 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U.01,119,1117 z późn. zm./ w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i art.33§2 k.k. wymierzył mu karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 360 stawek dziennych po 50 złotych każda, uznając jednocześnie na mocy art.8§2 i 3 k.k.s., że tylko jedna z kar pozbawienia wolności i grzywny to jest orzeczone za przestępstwo skarbowe opisane w punkcie 2a) podlega wykonaniu.

Sąd Okręgowy omawianym wyrokiem uznał wreszcie oskarżonego A. G. za winnego tego, że w nieustalonym czasie i miejscu, pomiędzy czerwcem a 8 września 2009 roku, w celu użycia za autentyczne, przerobił prawo jazdy K. B. nr (...) wystawione przez Prezydenta Miasta K., w ten sposób, że w miejsce zdjęcia właściciela dokumentu, umieścił swoje zdjęcie, czym wyczerpał ustawowe znamiona występku z art. 270 § 1 k.k. i za to na mocy art.270§1 k.k. wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Na mocy art. 85 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r.) i art. 39 § 1 i 2 k.k.s. Sąd meriti wymierzył oskarżonemu A. G. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet na mocy art. 63 §1 k.k., okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 8 września 2009r. do dnia 12 maja 2010r.

Na mocy art. 46 § 1 k.k. zasądzono od oskarżonego A. G. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A” tytułem częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem kwotę 200 000,00 złotych.

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego A. G. środek karny w postaci przepadku korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa przypisanego mu wyżej w pkt.2a) w kwocie 15.354.250 złotych.

Na mocy art. 44 § 2 k.k. orzeczono wobec oskarżonego A. G. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zapisanych pod numerem bieżącym 58/10 Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Okręgowego w Katowicach:

- zarejestrowanych pod nr Drz: (...), (...)- (...), 3340- (...), (...), (...)- (...), (...)- (...), (...), (...),(...), poprzez pozostawienie w aktach sprawy;

- zarejestrowanych pod nr Drz: (...), (...), (...), (...)- (...), (...), poprzez załączenie do akt sprawy.

Na mocy art. 306 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013.1410 ze zm.) orzeczono wobec oskarżonego A. G. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zapisanych pod numerem bieżącym 58/10 Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Okręgowego w Katowicach:

- zarejestrowanych pod nr Drz: (...), (...), 3300- (...), (...), 784/10, 786/10, 788/10, 796/09, 803-805/10, oraz

- przechowywanych w Agencji Rezerw Materiałowych – Składnicy w Z., w tym dowodów rzeczowych przewiezionych z Magazynu (...) Izby Celnej w W., i zarejestrowanych pod nr Drz: (...), (...)- (...), (...), (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...),

- przechowywanych w magazynie dowodów rzeczowych Zarządu w K. CBŚ KGP i zarejestrowanych pod nr Drz: (...)

- przechowywanych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w W. i zarejestrowanych pod nr Drz (...), w postaci znaków akcyzy;

zarządzając ich zniszczenie w oparciu o art. 195 k.k.w.

Na mocy art. 29 pkt. 1 i 3 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego A. G. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zapisanych pod numerem bieżącym 58/10 Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Okręgowego w Katowicach:

- zarejestrowanych pod nr Drz: (...)- (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) oraz

- przechowywanych w Agencji Rezerw Materiałowych – Składnicy w Z., w tym dowodów rzeczowych przewiezionych z Magazynu (...) Izby Celnej w W., i zarejestrowanych pod nr Drz: (...)- (...), (...), (...), (...)- (...), (...), (...), (...),

- przechowywanych w magazynie dowodów rzeczowych Zarządu w K. CBŚ KGP i zarejestrowanych pod nr Drz: (...), (...), (...), (...).

Sąd orzekł także o zwrocie kosztów zastępstwa adwokackiego na rzecz (...) S.A., a oskarżonego zwolnił od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Z wyrokiem tym nie zgodził się obrońca z wyboru oskarżonego A. G. zaskarżając go w części dotyczącej kary pozbawienia wolności i środka karnego przepadku korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa, zaskarżając go na korzyść swojego klienta. We wniesionej apelacji podniósł zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności poprzez wymierzenie jej bez warunkowego zawieszenia wykonania oraz niezasadnego zastosowania i orzeczenia środka karnego na mocy art. 33 §1 k.k. na skutek niedostatecznego uwzględnienia wszystkich okoliczności łagodzących, nadania nadmiernego znaczenia okolicznością obciążającym oraz niewłaściwej oceny stanu faktycznego co do uzyskanych przez oskarżonego korzyści majątkowych.

Stawiając te zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie A. G. kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby ewentualnie o wymierzenie kary bezwzględnego pozbawienia wolności w rozmiarze 1 roku oraz nieorzekanie środka karnego przepadku korzyści majątkowych w kwocie 15.354.250 zł.

Na rozprawie odwoławczej zgłosił się nowy obrońca z wyboru oskarżonego A. G., który poparł apelację wniesioną przez swego poprzednika, jednocześnie oświadczając, iż zdając sobie sprawę z zakresu zaskarżenia, z uwagi na fakt, że nie był autorem apelacji, dostrzega potrzebę postawienia zarzutu obrazy prawa materialnego, a to art. 258 §3 k.k.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Sąd I instancji zgromadził w sprawie pełny materiał dowodowy w żadnej mierze nie wymagający poszerzenia , ani też uzupełnienia. Dokonał też jego wnikliwej oceny w pełni zgodnej z dyspozycjami zawartymi w art. 7 k.p.k., co doprowadziło do w pełni prawidłowych ustaleń faktycznych. Zgodził się z tym w pełni sporządzający apelację pisemną obrońca z wyboru oskarżonego A. G..

W tym miejscu warto podkreślić, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami tak doktryny, jak i orzecznictwa sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego. W myśl dyspozycji art. 433 § 2 k.p.k. w tych granicach sąd odwoławczy obowiązany jest rozpoznać wszystkie zarzuty, wskazane w apelacji. Tylko gdy oskarżony sporządził samodzielnie apelację, bo działał bez obrońcy, dopuszczalna jest wykładnia art. 433 § 1 k.p.k., że apelację należy rozpoznać wprawdzie w granicach zaskarżenia, ale pod kątem wszystkich ewentualnych uchybień, również tych, które nie były w niej podnoszone. Taka totalna kontrola nie wchodzi w rachubę, gdy oskarżony miał obrońcę, który to fachowy podmiot wywiódł apelację. (tak m.in. postanowienie SN z dnia 18 lutego 2015r., II KK 26/15).

Odnieść należy się jednak pokrótce do kwestii związanych z przypisanym oskarżonemu A. G. przestępstwem z art. 258 §3 k.k., albowiem jego rola w ramach zorganizowanej grupy przestępczej ma niewątpliwie wpływ na wymiar kary. Nie sposób w tym zakresie dopatrzyć się w ustaleniach Sądu meriti jakichkolwiek uchybień. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w pełni prawidłowo ustalono, iż A. G. kierował zorganizowaną grupą przestępczą obejmującą ustalone i nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych, a także objętych przepisami karnymi ustaw „prawo własności przemysłowej” i „o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych”, w ten sposób, że w celu wytworzenia papierosów i oznaczenia ich podrobionymi zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz wprowadzenia do obrotu. Jak wynika to wprost z treści uzasadnienia apelacji, obrona nie kwestionuje ustaleń faktycznych dotyczących sposobu działania grupy przestępczej, poszczególnych faz jej tworzenia, sposobu założenia fabryki papierosów, ani też ich ilości.

Fakt, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą nie budzi zresztą w niniejszej sprawie żadnych wątpliwości. Zorganizowany bowiem został cały proceder nielegalnej produkcji papierosów na bardzo dużą skalę, włącznie ze sprowadzeniem specjalistycznych maszyn, zabezpieczeniem magazynów i dostaw. Brak też podstaw do kwestionowania ustaleń odnośnie kierowania tą grupą przestępczą przez A. G.. Rzeczywiście w sprawie pojawia się bliżej nieustalona osoba o imieniu I., mająca być obywatelem Ukrainy, z którego inicjatywy miał zostać zorganizowany cały proceder. Sąd meriti nie ustalił jednak, ani tez nie przypisał oskarżonemu A. G. zorganizowania grupy przestępczej, a tylko kierowanie nią. Z zeznań zarówno świadków, jak i współoskarżonych jasno wynika bowiem, że to A. G. wydawał im polecenia, to on koordynował dostawy, zlecał wydruk opakowań itp. Zresztą w swych wyjaśnieniach sam przyznał, iż organizował dowóz tytoniu, rozmawiał na temat produkcji opakowań, dokonywał wypłat należności za wykonane polecenia. Koordynował zarówno działaniami kierowców, działaniami M., a za jego pośrednictwem N..

Niewątpliwie tego rodzaju zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 258 §3 k.k., stanowi bowiem kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Wymierzając oskarżonemu za ten czyn karę, Sąd I instancji, wbrew podniesionym przez obronę zarzutom, wziął pod rozwagę wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające nadając im właściwą wagę. Na korzyść A. G. zostały poczytane zarówno jego niekaralność, jak i pozytywna opinia. Jednak z drugiej strony Sąd słusznie zwrócił uwagę na stosunkowo długi okres i skalę przestępczej działalności, istotną rolę (kierowniczą) oskarżonego, jaką odgrywał w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wielomilionową wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych. Stąd też kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności absolutnie nie może zostać w tych okolicznościach uznana za karę surową.

Podobnie zresztą kary wymierzone sprawcy zarówno za czyn z art. 270 §1 k.k., jak i za przestępstwo skarbowe z art. 9§1 k.k.s. w zw. 54§1 k.k.s. i art. 13§1 kk w zw. z art.54§1 k.k.s. w zw. z art.69§1 k.k.s. przy zast. art.7§1 k.k.s. w zw. z art.6§2 k.k.s. i w zw. z art.37§1,2 i 5 k.k.s. oraz za przestępstwo z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 12 a ust.1 i 2 i z art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych /Dz.U.01.31.353 z późn. zm./ w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej”/Dz.U.03.119.1117 z późn. zm./ oraz art. 13§1 k.k. w zw. z art. 12a ust.1 i 2 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych /Dz.U.01,31,353 z późn. zm./ w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej przy zast. art. 11§2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i art.12 k.k. jawią się wręcz, jako bardzo łagodne. Sąd również w tym przypadku uwzględnił wszystkie okoliczności obciążające, jak i łagodzące. Mając na uwadze fakt, iż oskarżony z popełnienia przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu, jak też wielomilionową kwotę uszczuplenia podatku akcyzowego oraz narażenia na uszczuplenie nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem obrony o rażącej surowości orzeczonych kar.

Wreszcie również wymiar kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności absolutnie nie może zostać uznany za nieprawidłowy. Zastosowana został przy jego wymiarze zasada asperacji, co należy uznać za w pełni prawidłowe. Niejednokrotnie bowiem podkreślano tak w rozlicznych judykatach, jak i w doktrynie, że niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, asperacji jak i zasady pełnej kumulacji, oparcie wymiaru kary na zasadzie absorpcji lub kumulacji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia. Natomiast priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji (tak m.in. A. Marek: Komentarz, Kodeks karny, Warszawa 2004 rok s. 293; wyrok SN z dnia 2 grudnia 1975 roku Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33, wyrok SA w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 roku, II AKa 339/03).

Przeprowadzony na etapie postepowania odwoławczego dowód z opinii środowiskowej odnośnie oskarżonego A. G. nie był stanie podważyć prawidłowości orzeczenia Sądu meriti. Pozytywna opinia w miejscu zamieszkania (brana zresztą pod rozwagę przy wymierzaniu kar, co wynika z treści uzasadnienia), jak też działalność charytatywna oskarżonego nie mogły bowiem skutkować, jak wnioskowała to obrona warunkowym zawieszeniem orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności lub obniżenia jej wymiaru do 1 roku. Sąd odwoławczy w pełni zgadza się ze stanowiskiem, że przy uwzględnieniu faktów w postaci kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przez stosunkowo długi okres czasu, rodzaju podejmowanych działań, jak stworzenie swego rodzaju przedsiębiorstwa, ze specjalistycznymi maszynami, magazynami, zapewnieniem transportu i druku opakowań, a także uczynienie sobie z popełnienia przestępstw stałego źródło dochodu, jak wreszcie doprowadzenie do uszczuplenia podatku akcyzowego na kwotę ponad 15 000 000 zł oraz narażenia na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę ponad 3 000 000 zł, tylko kara łączna 2 lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania będzie karę tak adekwatną, jak też będzie w stanie należycie zrealizować swe cele tak w zakresie prewencji szczególnej, jak i ogólnej.

Nie sposób wreszcie zgodzić się z podniesionym w apelacji zarzutem niezasadnego zastosowania i orzeczenia środka karnego na mocy art. 33 §1 k.k.

A. G. został skazany za przestępstwo z art. 9§1 k.k.s. w zw. 54§1 k.k.s. i art. 13§1 kk w zw. z art.54§1 k.k.s. w zw. z art.69§1 k.k.s. przy zast. art.7§1 k.k.s. w zw. z art.6§2 k.k.s. i w zw. z art.37§1,2 i 5 k.k.s., którym spowodował na szkodę Skarbu Państwa uszczuplenie należności publicznoprawnych dużej wartości w postaci podatku akcyzowego w łącznej wysokości 15.354.250 złotych.

Stosownie do treści art. 33 § 1 k.k.s. jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1 lub 4, sąd orzeka środek karny przepadku tej korzyści.

Desygnatem korzyści majątkowej jest uszczuplona czynem zabronionym należność publicznoprawna. Stąd też orzeczony przez Sądu meriti w pkt 19 wyroku wobec oskarżonego A. G. środek karny w postaci przepadku korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa przypisanego mu w pkt.2a) w kwocie 15.354.250 złotych uznać należy za w pełni prawidłowy.

Wobec powyższych rozważań zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. G. został utrzymany w mocy.

SSA Aleksander Sikora SSA Wiesław Kosowski SSA Waldemar Schmidt