Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 750/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Ładny

Protokolant: Paulina Puzia

w obecności Prokuratora: Karolina Staros

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 8 i 13.11.2018r. oraz 10.12.2018r.

sprawy K. H. , s. R. i A., ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 17.11.2015r. w sprawie o sygn. akt III K 303/15 za przestępstwo z art. 288§1 kk na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie, którą wykonano w całości,

2.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 10.12.2015r. w sprawie o sygn. akt II K 833/15 za przestępstwo z art. 178a§1 kk na karę 100 stawek dziennych grzywny po 12 złotych oraz orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych oraz pojazdów motorowych na okres 3 lat,

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 22.01.2016r. w sprawie o sygn. akt III K 582/15 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

4.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.04.2016r. w sprawie II K 979/15 za 3 przestępstwa z art. 279§1 kk, przyjmując, że stanowią one ciąg przestępstw z art. 91§1 kk na kare 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat oraz na podstawie art. 33§1,2 i 3 kk karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 zł, przy czym w dniu 10.09.2018r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, a na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 28.10.2015r. godz. 17:10 do 30.10.2015r. godz. 11:40. Postanowieniem z dnia 1.04.2017r. w sprawie II Ko 420/17 zarządzono zastępcza karę 38 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę w wymiarze 76 stawek dziennych po 10 zł, z następnie postanowieniem z dnia 25.09.2018r. w sprawie II Ko 2296/18 zmniejszono zastępczą karę pozbawienia wolności do 5 dni (do zapłaty pozostała grzywna w kwocie 116 zł równą 11 stawkom dziennym).

5.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.04.2016r. w sprawie II K 967/15 za 2 przestępstwa z art. 288§1 kk na kary jednostkowe po 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł, za które orzeczono karę łączną 100 stawek dziennych po 15 złotych,

6.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.06.2016r. w sprawie II K 282/16 za przestępstwo z art. 278§1 kk i art. 278§1 kk w zb. z art. 278§5 kk w zw. z art. 278§1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na kary jednostkowe po 80 stawek dziennych grzywny po 10 zł, za które orzeczono karę łączną 120 stawek dziennych po 10 złotych z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 3.03.2016r. w godz. 15:05 – 18:45,

7.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 6.07.2016r. w sprawie II K 265/16 za przestępstwo z art. 178a§4 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych dożywotnio oraz zaliczono na poczet kary okres zatrzymania w dniu 5.03.2016r. od godz. 8:10 do godz. 9:50,

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 23.03.2017r. w sprawie sygn. III K 448/16 za 2 przestępstwa z art. 279§1 kk, za które wymierzono kary jednostkowe odpowiednio 5 miesięcy pozbawienia wolności i 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie oraz karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie i wymierzono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności i 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie, a na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 1.04.2015r. godz. 9:30 – 2.04.2015r. godz. 12:58, przy czym karę pozbawienia wolności wykonano w całości w okresie 27.11.2017r. - 23.05.2018r.

9.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 5.06.2017r. w sprawie II K 543/15 za 2 przestępstwa z art. 279§1 kk przyjmując, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz grzywnę na mocy art. 33§1,2 i 3 kk w wymiarze 60 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem z dnia 10.09.2018r. w sprawie II Ko 1152/18. Postanowieniem z dnia 10.09.2018r. zarządzono zastępczą karę 30 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

10.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 29.11.2017r. w sprawie sygn. III K 824/17 za przestępstwo z art. 190§1 kk w zb. z art. 217§1 kk w zb. z art. 216§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie z zaliczeniem okresu pozbawienia wolności od 7.07.2017r. godz. 22:45 do 8.07.2017r. godz. 16:30,

11.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 12.02.2018r. w sprawie sygn. IV K 772/17 za przestępstwo z art. 279§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia z zaliczeniem okresu 16.10.2015r. godz. 3:00 – 17.10.2015r. godz. 17:05,

12.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 14.11.2017r. w sprawie III K 82/17 za przestępstwa z art. 289§2 kk i art. 280§1 kk na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie z zaliczeniem okresu 15.09.2015r. godz. 9:00 - 16:45, 29.02.2016r. godz. 11:30 – 1.03.2016r. godz. 17:24

orzeka:

I.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk i art. 87§1 kk łączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w pkt 3 (6 miesięcy ograniczenia wolności), 4 (1 rok pozbawienia wolności), 7 (4 miesiące pozbawienia wolności), 8 (10 miesięcy ograniczenia wolności), 9 (1 rok pozbawienia wolności), 10 (1 rok ograniczenia wolności), 11 (6 miesięcy pozbawienia wolności), i 12 (6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lata ograniczenia wolności) i wymierza za to skazanemu K. H. karę łączną 4 (czterech) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 85 i art. 86§1 i 2 kk łączy kary jednostkowe i łączne grzywny orzeczone w wyrokach opisanych w pkt 2, 4, 5, 6 i 9 i wymierza skazanemu K. H. karę łączną grzywny w wymiarze 300 (trzysta) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki równą 15 (piętnaście) złotych,

III.  Na mocy art. 63§1 i 5 kk na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie III K 582/15 (pkt 3) w dniu 23.09.2015r. w godz. 0:45 – 16:20, w sprawie II K 979/15 (pkt 4) w dniach 28.10.2015r. godz. 17:10 do 30.10.2015r. godz. 11:40, w sprawie II K 265/16 (pkt 7) w dniu 5.03.2016r. od godz. 8:10 do godz. 9:50, w sprawie III K 824/17 (pkt 10) od 7.07.2017r. godz. 22:45 do 8.07.2017r. godz. 16:30, w sprawie IV K 772/17 (pkt 11) w dniach 16.10.2015r. godz. 3:00 – 17.10.2015r. godz. 17:05, oraz w sprawie III K 82/17 (pkt 12) w dniach 15.09.2015r. godz. 9:00 - 16:45, i w dniach 29.02.2016r. godz. 11:30 – 1.03.2016r. godz. 17:24, a także okres odbytej dotąd kary w sprawie III K 82/17 (pkt 12) w dniach od 27.08.2018r. do 11.12.2018r. zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest dwóm dniom kary ograniczenia wolności,

IV.  Na poczet orzeczonej w pkt II kary łącznej grzywny zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 282/16 Sądu Rejonowego w Wołominie (pkt 6) w dniu 3.03.2016r. w godz. 15:05 – 18:45 uznając go za równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny oraz uiszczoną w sprawie II K 979/15 Sądu Rejonowego w Wołominie (pkt 4) grzywnę w wymiarze 69 stawek dziennych ustalając, że do wykonania pozostała grzywna w wymiarze 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć) stawek dziennych po 15 (piętnaście) złotych,

V.  Na podstawie art. 90§2 kk w zw. z art. 85§1 kk łączy środki karne zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone w pkt 2,3 i 7 i orzeka wobec skazanego łącznie środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych dożywotnio,

VI.  W pozostałej części połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

VII.  Na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroku opisanego w pkt 1,

VIII.  Na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa,

IX.  Zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz obrońcy – adw. J. M. – wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną skazanemu w kwocie 206,64 (dwieście sześć i 64/100) złotych, w tym 23% VAT.

Sygn. akt IV K 750/18

UZASADNIENIE

K. H. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 17.11.2015r. w sprawie o sygn. akt III K 303/15 za przestępstwo z art. 288§1 kk na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie, którą wykonano w całości,

II.  Sądu Rejonowego w Woło minie z dnia 10.12.2015r. w sprawie o sygn. akt II K 833/15 za przestępstwo z art. 178a§1 kk na karę 100 stawek dziennych grzywny po 12 złotych oraz orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych oraz pojazdów motorowych na okres 3 lat,

III.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 22.01.2016r. w sprawie o sygn. akt III K 582/15 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

IV.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.04.2016r. w sprawie II K 979/15 za 3 przestępstwa z art. 279§1 kk, przyjmując, że stanowią one ciąg przestępstw z art. 91§1 kk na kare 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat oraz na podstawie art. 33§1,2 i 3 kk karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 zł, przy czym w dniu 10.09.2018r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, a na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 28.10.2015r. godz. 17:10 do 30.10.2015r. godz. 11:40. Postanowieniem z dnia 1.04.2017r. w sprawie II Ko 420/17 zarządzono zastępcza karę 38 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę w wymiarze 76 stawek dziennych po 10 zł, z następnie postanowieniem z dnia 25.09.2018r. w sprawie II Ko 2296/18 zmniejszono zastępczą karę pozbawienia wolności do 5 dni (do zapłaty pozostała grzywna w kwocie 116 zł równą 11 stawkom dziennym).

V.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.04.2016r. w sprawie II K 967/15 za 2 przestępstwa z art. 288§1 kk na kary jednostkowe po 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł, za które orzeczono karę łączną 100 stawek dziennych po 15 złotych,

VI.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21.06.2016r. w sprawie II K 282/16 za przestępstwo z art. 278§1 kk i art. 278§1 kk w zb. z art. 278§5 kk w zw. z art. 278§1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na kary jednostkowe po 80 stawek dziennych grzywny po 10 zł, za które orzeczono karę łączną 120 stawek dziennych po 10 złotych z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 3.03.2016r. w godz. 15:05 – 18:45,

VII.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 6.07.2016r. w sprawie II K 265/16 za przestępstwo z art. 178a§4 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych dożywotnio oraz zaliczono na poczet kary okres zatrzymania w dniu 5.03.2016r. od godz. 8:10 do godz. 9:50,

VIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 23.03.2017r. w sprawie sygn. III K 448/16 za 2 przestępstwa z art. 279§1 kk, za które wymierzono kary jednostkowe odpowiednio 5 miesięcy pozbawienia wolności i 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie i wymierzono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności i 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, a na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 1.04.2015r. godz. 9:30 – 2.04.2015r. godz. 12:58, przy czym karę pozbawienia wolności wykonano w całości w okresie 27.11.2017r. - 23.05.2018r.

IX.  Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 5.06.2017r. w sprawie II K 543/15 za 2 przestępstwa z art. 279§1 kk przyjmując, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz grzywnę na mocy art. 33§1,2 i 3 kk w wymiarze 60 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem z dnia 10.09.2018r. w sprawie II Ko 1152/18. Postanowieniem z dnia 10.09.2018r. zarządzono zastępczą karę 30 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 29.11.2017r. w sprawie sygn. III K 824/17 za przestępstwo z art. 190§1 kk w zb. z art. 217§1 kk w zb. z art. 216§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie z zaliczeniem okresu pozbawienia wolności od 7.07.2017r. godz. 22:45 do 8.07.2017r. godz. 16:30,

XI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 12.02.2018r. w sprawie sygn. IV K 772/17 za przestępstwo z art. 279§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia z zaliczeniem okresu 16.10.2015r. godz. 3:00 – 17.10.2015r. godz. 17:05,

XII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 14.11.2017r. w sprawie III K 82/17 za przestępstwa z art. 289§2 kk i art. 280§1 kk na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie z zaliczeniem okresu 15.09.2015r. godz. 9:00 - 16:45, 29.02.2016r. godz. 11:30 – 1.03.2016r. godz. 17:24.

W treści wniosku z dnia 27 grudnia 2017 r., który został pierwotnie złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Dyrektor Zakładu Karnego W. B. wniósł o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego K. H..

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016 r. sygn. akt II K 979/15 (pkt 4), Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 06 lipca 2016 r. sygn. akt II K 265/16 (pkt 7), Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 05 czerwca 2017 r. sygn. akt II K 543/15 (pkt 9), Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 12 lutego 2018 r. sygn. akt IV K 772/17 (pkt 11), Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. sygn. akt III K 82/17 (pkt 12), z karami ograniczenia wolności orzeczonymi wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt III K 582/15 (pkt 3), Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. sygn. akt III K 448/16 (pkt 8), Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt III K 824/17 (pkt 10) oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. sygn. akt III K 82/17 (pkt 12) i orzeczenia wobec skazanego K. K. kary łącznej pozbawienia wolności. Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym treści opinii o skazanym z Zakładu Karnego W. B. (k. 129-130), jedynie w tych sprawach orzeczone wobec skazanego kary bądź nie zostały dotychczas wykonane, bądź jak w przypadku kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt III K 82/17 - są w chwili obecnej wykonywane. Ponadto w ocenie Sądu istnieją przesłanki do połączenia kar jednostkowych i łącznych grzywny orzeczonych wobec skazanego wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Wołominie: z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt: II K 833/15 (pkt 2), z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 979/15 (pkt 4), z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 967/15 (pkt 5), z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 282/16 (pkt 6) oraz z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 543/15 (pkt 9), albowiem kary grzywny orzeczone ww. wyrokami nie zostały dotychczas w całości wykonane przez skazanego, przy czym kary grzywny orzeczone wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt II K 833/15 (pkt 2) oraz II K 543/15 (pkt 9) zostały następnie zamienione na kary zastępcze pozbawienia wolności, które nie zostały dotychczas wykonane.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę asperacji. Zgodnie zaś z art. 87 § 1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowania wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 r., sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 k.k. zw. z art. 87 § 1 k.k. należy wskazać, iż spośród wyroków podlegających połączeniu wskazanych w pkt 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 najwyższa z kar wymierzonych skazanemu K. H. to kary po 1 roku pozbawienia wolności orzeczone w sprawach o sygn. akt IV K II K 979/15 (pkt 4) oraz II K 543/15 (pkt 9). Natomiast suma kar orzeczonych w/w wyrokami to kara – 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Spośród wyroków podlegających połączeniu wskazanych w pkt 2, 4, 5, 6 i 9 najwyższą z kar grzywny wymierzonych skazanemu K. H. jest kara łączna grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy czym wysokość jednej stawki dziennej określono na kwotę 10 złotych wymierzona w sprawie o sygn. akt II K 282/16 (pkt 6), z kolei suma kar grzywny orzeczonych w ww. sprawach to 420 stawek dziennych, przy możliwości określenia wysokości jednej stawki dziennej na kwotę od 10 do 15 zł.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt 4, 8, 9, 11 i 12 zostały skierowane przeciwko tożsamym rodzajowo dobrom prawnym, tj. przeciwko mieniu, z kolei przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt 3 i 7 zostały skierowane przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, także częściowo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zaś przedmiotem ochrony występku objętego wyrokiem wskazanym w pkt 10 jest część i nietykalność cielesna oraz wolność. Ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego, bo blisko trzyletniego okresu czasu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt 2, 4, 5, 6 i 9, za wyjątkiem czynu zabronionego objętego wyrokiem opisanym w pkt 2, zostały skierowane przeciwko tożsamym rodzajowo dobrom prawnym, tj. przeciwko mieniu, ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego, bo ponad rocznego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest ścisłego związku podmiotowo - przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia K. H.. Skazany, mając 22 lat, był już wielokrotnie karany, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem, także za przestępstwa bezpieczeństwu w komunikacji, a więc przestępstwa charakteryzujące się znacznym stopniem ich społecznej szkodliwości, za które były już wymierzane wobec niego kary pozbawienia wolności, grzywny oraz kary ograniczenia wolności. Podkreślić także należy, iż za przypisane skazanemu przestępstwa wymierzane mu były dwukrotnie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i w obydwu przypadkach wymierzenia skazanemu takiej kary jej wykonanie było następnie zarządzane z uwagi na naruszanie przez niego porządku prawnego. Taka z kolei okoliczność świadczy w ocenie Sądu o braku rzeczywistej refleksji skazanego nad własnym postępowaniem, pomimo bowiem uprzednich skazań w dalszym ciągu wchodził on w konflikt z prawem. Wszystkie powyższe okoliczności dotyczące (...) świadczą zdaniem Sądu o niepoprawności zachowania skazanego.

Wymierzając K. H. karę łączną Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii z Zakładu Karnego W. B., w której skazany ten aktualnie przebywa. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako umiarkowane. Skazany wobec przełożonych prezentuje właściwą postawę. Skazany nie był karany dyscyplinarnie, jeden raz dyrektor zakładu karnego, poprzestał na rozmowie ostrzegawczej, skazany był czterokrotnie nagradzany regulaminowo. Skazany był od 19.12.2017 r. zatrudniony w systemie bez konwojenta, z dniem 12.01.2018 r. został przeniesiony do zatrudnienia w pełnym zakresie konwojowania jako pracownik ogólnobudowlany z uwagi na toczące się czynności procesowe. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, jest w trakcie realizacji zadań. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Nie zanotowano zachowań agresywnych, jak i autoagresywnych, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Wobec popełnionych przestępstw wypowiada się krytycznie. Kontakt zewnętrzny w postaci widzeń i rozmów telefonicznych utrzymuje z matką. Stwierdzić należy zatem, iż tak sformułowana opinia o skazanym przemawia za orzeczeniem wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie asperacji.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą adekwatną do całościowego zachowania skazanego, skłoni go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadomi mu nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kara taka będzie też zdaniem Sądu karą sprawiedliwą w odczuciu społecznym, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności wymierzona na zasadzie absorpcji, nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym. Należy zauważyć, iż sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których K. H. został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Sąd połączył także kary grzywny orzeczone wobec skazanego K. H. wyrokami wskazanymi w pkt 2, 4, 5, 6 i 9 i wymierzył na zasadzie asperacji karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych ustalając jednej stawki dziennej na kwotę 15 złotych. Określając wymiar tej kary łącznej, poza wcześniej podnoszonymi okolicznościami, odnoszącymi się do dotychczasowego sposobu życia K. H., w szczególności jego wielokrotnej karalności, Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że przestępstwa, za które wymierzono kary grzywny, za wyjątkiem czynu zabronionego objętego wyrokiem wskazanym w pkt II, godzą w tożsame dobra chronione prawem, tj. mienie, przy czym czyny te popełnione zostały w odstępie ponad roku, a zatem nie istnieje ścisły związek przedmiotowy pomiędzy nimi.

Na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie III K 582/15 (pkt 3) w dniu 23.09.2015r. w godz. 0:45 – 16:20, w sprawie II K 979/15 (pkt 4) w dniach 28.10.2015r. godz. 17:10 do 30.10.2015r. godz. 11:40, w sprawie II K 265/16 (pkt 7) w dniu 5.03.2016r. od godz. 8:10 do godz. 9:50, w sprawie III K 824/17 (pkt 10) od 7.07.2017r. godz. 22:45 do 8.07.2017r. godz. 16:30, w sprawie IV K 772/17 (pkt 11) w dniach 16.10.2015r. godz. 3:00 – 17.10.2015r. godz. 17:05, oraz w sprawie III K 82/17 (pkt 12) w dniach 15.09.2015r. godz. 9:00 - 16:45, i w dniach 29.02.2016r. godz. 11:30 – 1.03.2016r. godz. 17:24, a także okres odbytej dotąd kary w sprawie III K 82/17 (pkt 12) w dniach od 27.08.2018r. do 11.12.2018 r.

Na poczet orzeczonej w pkt II wyroku kary łącznej grzywny Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 282/16 Sądu Rejonowego w Wołominie (pkt 6) w dniu 3.03.2016r. w godz. 15:05 – 18:45 uznając go za równoważny 2 stawkom dziennym grzywny oraz uiszczoną w sprawie II K 979/15 Sądu Rejonowego w Wołominie (pkt 4) grzywnę w wymiarze 69 stawek dziennych ustalając, że do wykonania pozostała grzywna w wymiarze 229 stawek dziennych po 15 złotych.

Mając na uwadze okoliczność, iż w wyrokach wydanych w sprawach o sygn. akt II K 833/15 (pkt 2), III K 582/15 (pkt 3) oraz II K 265/16 (pkt 7) w stosunku do skazanego K. H. orzeczono środki karne tego samego rodzaju, tj. odpowiednio zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych oraz pojazdów motorowych na okres 3 lat, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych dożywotnio, stosownie do treści art. 90 § 2 k.k., który to przepis przewiduje, w przypadku orzeczenia za zbiegające się przestępstwa między innymi środków karnych w postaci zakazów tego samego rodzaju stosowanie przepisów o karze łącznej, Sąd stosując odpowiednio przepisy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. połączył orzeczone tymi wyrokami ww. środki karne i wymierzył łącznie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych dożywotnio. Sąd połączył zakazy prowadzenia pojazdów samochodowych na zasadzie absorpcji mając na uwadze zarówno dość ścisły związek czasowy pomiędzy popełnionymi przez K. H. występkami z art. 178a § 1 k.k. i art. 178a § 4 k.k., za które te środki karne zostały orzeczone, a które zostały przez skazanego popełnione w odstępie siedmiu miesięcy, przede wszystkim zaś okoliczność, iż w świetle treści przepisów art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k., jedyną możliwością, uwzględniając wymiar orzeczonych wobec skazanego środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych w ww. sprawach, było orzeczenie łącznie dożywotniego zakazu prowadzenia tych pojazdów.

Na podstawie art. 572 k.p.k. wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt III K 303/15, Sąd w tym zakresie postępowanie umorzył.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, Sąd zasądził na rzecz adw. J. M. kwotę 206,64 zł, zawierającą należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Mając na uwadze, iż skazany odbywa karę pozbawienia wolności, Sąd na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.