Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 298/17

1.1.W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 30 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w G. II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Piotr Gensikowski

Protokolant: Wioletta Fabińska

w obecności przedstawiciela Naczelnika (...) C. P. Z.

po rozpoznaniu na rozprawie 5 września 2017 r., 6 listopada 2017 r., 29 stycznia 2018 r., 2 marca 2018 r., 16 kwietnia 2018 r., 14 maja 2018 r., 19 lipca 2018 r., 7 września 2018 r., 29 listopada 2018 r., 31 stycznia 2019 r., 28 marca 2019 r., 4 czerwca 2019 r., 13 sierpnia 2019 r., 17 września 2019 r., 8 listopada 2019 r., 20 grudnia 2019 r.

sprawy karnej

G. S. (1) z d. J. ,
c. R. i H. z domu P., ur. (...) w C., zam. (...)-(...) G. ul. (...), PESEL: (...), obywatelstwa polskiego, o wykształceniu wyższym, niekaranej

oskarżonej o to, że:

działając w G. w krótkich odstępach czasu w okresie od 15 sierpnia 2012 roku do 25 lutego 2013 roku, w wykonaniu tego samego zamiaru, prowadząc działalność gospodarczą Firma (...), zajmując się jej sprawami gospodarczymi oraz finansowymi, posłużyła się nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi na rzecz tego podmiotu przez firmę:

(...) Sp. z o. o ul. (...) (...), (...)-(...) W.,

nr 06/08/12 z 21.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.155 zł.

nr 07/08/12 z 21.08.2012, na kwotę podatku VAT 9.200 zł,

nr 09/08/12 z 28.08.2012. na kwotę podatku VAT 6.969 zł,

nr (...) z 5.11. 2012 r. na kwotę podatku VAT 9.200 zł,

nr (...) z 12.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.500 zł

(...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 8,280 zł,

(...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.040 zł,

(...) z 24.11.2012r. na kwotę podatku VAT 11.500 zł

(...) Sp. z o. o, ul. (...) w następujących fakturach o numerach:

nr 01/08/12 z 15.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 4.600 zł,

nr 02/08/12 z 15.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 1.840 zł,

nr 02/09/12 z 05.09.2012 r. na kwotę podatku VAT 7.130 zł

nr 03/09/12 z 15.09.2012r. na kwotę podatku VAT 4.370 zł,

nr 02/11/2012 z 16.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 5.980 zł,

nr 03/11/2012 z 16.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 6.555 zł,

nr 04/11/2012 r. z 25.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 3.703 zł,

nr 05/11/2012 z 25.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 9.453 zł,

nr 07/12/12 z 22.12.2012 r. na kwotę podatku VAT 8.050 zł,

nr 11/12/12 z 27.12.2012 r. na kwotę podatku VAT 5.750 zł

przez co podała nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 złożonych przez firmę (...) do Urzędu Skarbowego w G. za wrzesień, grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r. w wyniku czego uszczupliła należny od Firmy (...) podatek od towarów i usług za wrzesień 2012 r. w kwocie 17.032 zł, za grudzień 2012 r. w kwocie 39.373 zł oraz za styczeń 2013 r. w kwocie 79.870 zł, łącznie 136.275 zł ponadto przekazując ww. nierzetelne faktury do ujęcia w księgach spowodowała nierzetelne prowadzenie ksiąg w postaci rejestrów zakupu dla potrzeb podatku VAT za okres od sierpnia 2012 r. do grudnia 2012 r., tj. o przestępstwo z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zb. art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks

orzekł:

na podstawie art. 2 § 2 k.k.s. stosując przepisy k.k.s. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2016 r.

I.  Oskarżoną G. S. (2) uznaje za winną popełnienia czynu zabronionego zarzucanego jej w akcie oskarżenia z tym ustaleniem, że:

- w miejsce ustalenia, że oskarżona działała w wykonaniu tego samego zamiaru przyjmuje, że oskarżona działała z wykorzystaniem takiej samej sposobności,

- w miejsce faktury oznaczonej w akcie oskarżenia jako „ (...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.400 zł” przyjmuje, że oskarżona posłużyła się fakturą oznaczoną jako (...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.400 zł,

- w miejsce oznaczenia w akcie oskarżenia nazwy firmy (...) sp. z o.o.” przyjmuje, że oskarżona posłużyła się fakturami firmy (...) sp. z o.o.,

- oskarżona posłużyła się fakturami opisanymi w akcie oskarżenia poprzez uwzględnienie ich w rejestrach zakupu dla potrzeb podatku VAT od towarów i usług,

- oskarżona swym zachowaniem naraziła na uszczuplenie podatek VAT od towarów i usług za wrzesień 2012 r., grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r. w wysokościach opisanych w akcie oskarżenia, które to kwoty podatku były małej wartości,

- tj. przestępstwa skarbowego określonego w art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierza jej karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej z nich za równoważną kwocie 120 zł (stu dwudziestu złotych),

II.  Zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) wydatków postępowania oraz kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) opłaty,

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 298/17

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

G. S. (2)

Przestępstwo skarbowe określone w art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. polegające na tym, że oskarżona działając w G., z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w krótkich odstępach czasu w okresie od 15 sierpnia 2012 roku do 25 lutego 2013 roku, prowadząc działalność gospodarczą Firma (...), zajmując się jej sprawami gospodarczymi oraz finansowymi, poprzez uwzględnienie w rejestrach zakupu dla potrzeb podatku VAT od towarów i usług posłużyła się nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi na rzecz tego podmiotu przez firmę:

(...) Sp. z o. o ul. (...) (...), (...)-(...) W.,

nr 06/08/12 z 21.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.155 zł.

nr 07/08/12 z 21.08.2012, na kwotę podatku VAT 9.200 zł,

nr 09/08/12 z 28.08.2012. na kwotę podatku VAT 6.969 zł,

nr (...) z 5.11. 2012 r. na kwotę podatku VAT 9.200 zł,

nr (...) z 12.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.500 zł

(...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 8,280 zł,

(...) z 20.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 11.400 zł,

(...) z 24.11.2012r. na kwotę podatku VAT 11.500 zł

(...) sp. z o. o., ul. (...) w następujących fakturach o numerach:

nr 01/08/12 z 15.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 4.600 zł,

nr 02/08/12 z 15.08.2012 r. na kwotę podatku VAT 1.840 zł,

nr 02/09/12 z 05.09.2012 r. na kwotę podatku VAT 7.130 zł

nr 03/09/12 z 15.09.2012r. na kwotę podatku VAT 4.370 zł,

nr 02/11/2012 z 16.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 5.980 zł,

nr 03/11/2012 z 16.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 6.555 zł,

nr 04/11/2012 r. z 25.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 3.703 zł,

nr 05/11/2012 z 25.11.2012 r. na kwotę podatku VAT 9.453 zł,

nr 07/12/12 z 22.12.2012 r. na kwotę podatku VAT 8.050 zł,

nr 11/12/12 z 27.12.2012 r. na kwotę podatku VAT 5.750 zł

przez co podała nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 złożonych przez firmę (...) do Urzędu Skarbowego w G. za wrzesień, grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r. w wyniku czego uszczupliła należny od Firmy (...) podatek od towarów i usług za wrzesień 2012 r. w kwocie 17.032 zł, za grudzień 2012 r. w kwocie 39.373 zł oraz za styczeń 2013 r. w kwocie 79.870 zł, które to kwoty podatku były małej wartości, łącznie 136.275 zł ponadto przekazując ww. nierzetelne faktury do ujęcia w księgach spowodowała nierzetelne prowadzenie ksiąg w postaci rejestrów zakupu dla potrzeb podatku VAT za okres od sierpnia 2012 r. do grudnia 2012 r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. S. (2) od dnia 24 lutego 2012 r. w G. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Od 27 kwietnia 2012 roku G. S. (2) była podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

92-93

Wniosek o wpis do (...)

k. 90-91

Małżonek G. A. S. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą (...) świadczącą usługi budowlane. Był on również pełnomocnikiem firmy (...).

zeznania świadka A. S.

k. 155-155v.

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 15 sierpnia 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było rozliczenie prac zrealizowanych na budowach w Ł. i P.. Wartość podatku VAT wyniosła 4.600 zł.

kopia faktury

k. 25

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 15 sierpnia 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie dokumentacji technicznej (elewacja – kolorystyka). Wartość podatku VAT wyniosła 1.840 zł.

kopia faktury

26

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 05 września 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania harmonogramu robót, rozliczenia materiałowe. Wartość podatku VAT wyniosła 7.130 zł.

kopia faktury

27

P. J. w imieniu Abakus” sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 15 września 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie kosztorysów ofertowych. Wartość podatku VAT wyniosła 4.370 zł.

kopia faktury

28

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 16 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury były rozliczenia materiałowe i kosztowe zakończonych budów. Wartość podatku VAT wyniosła 5.980 zł.

kopia faktury

29

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 16 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było prowadzenie nadzoru-kontroli nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowi. Wartość podatku VAT wyniosła 6.555 zł.

kopia faktury

30

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 25 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury była dokumentacja techniczna budynku w T. ul. (...). Wartość podatku VAT wyniosła 3.703 zł.

kopia faktury

31

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 25 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie kosztorysów szczegółowych przetargowych i powykonawczych. Wartość podatku VAT wyniosła 9.453 zł.

kopia faktury

32

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 22 grudnia 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury była weryfikacja projektów budowlanych. Wartość podatku VAT wyniosła 8.050 zł.

kopia faktury

33

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 27 grudnia 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury były: rozliczenia budów, przygotowania do odbioru końcowego, usługi kosztorysowe. Wartość podatku VAT wyniosła 5.750 zł.

kopia faktury

34

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 21 sierpnia 2012 r. wystawił fakturę Vat nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie pracy termomodernizacyjne i ocieplenie dachu w mieście Ł.. Wartość podatku VAT wyniosła 11.155 zł.

kopia faktury

9

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 21 sierpnia 2012 r. wystawił fakturę Vat nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury był demontaż i montaż okien pcw, roboty murowe i malarskie na budowie hali sportowej. Wartość podatku VAT wyniosła 9.200 zł.

kopia faktury

10

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 28 sierpnia 2012 r. wystawił fakturę Vat nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było docieplenie elewacji dachu w mieście Ł.. Wartość podatku VAT wyniosła 6.969 zł.

kopia faktury

11

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 05 listopada 2012 r. wystawił fakturę Vat nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie balustrad i podestu w Gminnym Ośrodku (...) w mieście Ł.. Wartość podatku VAT wyniosła 9.200 zł.

kopia faktury

12

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 12 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie remontu budynku w mieście T. ul. (...). Wartość podatku VAT wyniosła 11.500 zł.

kopia faktury

13

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 20 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było ułożenie kostki brukowej i styropianu i papy termoizolacyjnej w Gminnym Ośrodku (...) w mieście Ł.. Wartość podatku Vat wyniosła 8.280 zł.

kopia faktury

14

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 20 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury był remont świetlicy miejskiej w (...) K.. Wartość podatku VAT wyniosła 11.400 zł.

kopia faktury

15

P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 24 listopada 2012 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na rzecz Firmy (...) G. S. (2). Przedmiotem faktury było wykonanie remontu budynku w miejscowości T. ul (...). Wartość podatku VAT wyniosła 11.500 zł.

kopia faktury

16

W związku z płatnościami za te faktury G. S. (2) wystawiała dowodu wypłaty KW, które miały przemawiać za tym, że płatności odbywały się gotówkowo.

kopie dowodów wpłaty

k. 17-24, k. 35-44

Na budowach w Gminnym Ośrodku (...) w Ł., hali sportowej w P., w Urzędzie Marszałkowskim w T. przy ul. (...), świetlicy w miejscowości mały K. przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. nie wykonywały jakichkolwiek prac budowlanych. Wszystkie pracy wykonywane były przez pracowników firm (...) i (...), którzy nie widzieli na miejscu budowy pracowników firm (...) oraz (...).

(...) sp z o.o. zatrudniała P. J. i I. J.. Z kolei (...) sp. z o.o. nie zatrudniała pracowników.

W 2004 roku P. J. założył spółkę (...) sp. z o.o. Spółka prowadziła działalność w zakresie kosztorysowania i projektów. W 2012 roku P. J. założył spółkę (...) sp. z o.o. w celu rozliczenia niematerialnej działalności związanej z projektowaniem, kosztorysowaniem, nadzorami pośrednictwem, opiniowaniem technicznym, wyceną nieruchomości. W obu tych spółkach (...) pełnił funkcję prezesa zarządu.

dokumenty urzędowe z ZUS

580-581

zeznania świadka P. J.

520, 546-547, 550v., 565v., 566, 569v., 570, 572v., 573v., 936-937

zeznania świadka A. L.

316-318

zeznania świadka L. F.

321-322

zeznania świadka M. S.

355-358

zeznania świadka Z. S.

510-512

zeznania świadka R. P.

361-364

W trakcie wykonywania prac objętych fakturami wystawionymi przez P. J. w imieniu (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. G. S. (2) nie zgłaszała wykonawcom korzystania z usług podwykonawcy.

Podczas prac budowlanych związanych z termoizolacją budynku szkolnego nr (...) w P., wykonawca- Obiekt G. S. (2) zgodnie z § 8 umowy nie zgłaszała powierzenia prac innym podmiotom oraz brak jest oświadczeń podwykonawców o własności materiałów i urządzeń którymi wykonywane były prace.

Przy pracach w Urzędzie Marszałkowskim w T. przy ul. (...) wykonawca- Obiekt G. S. (2) nie zamierzał powierzać żadnych prac podwykonawcom.

Zgodnie z § 8 umowy o wykonanie termoizolacji Zespołów Szkół (...) przy Ul. (...) w T. wykonawca był zobowiązany do załączenia do każdej faktury oświadczenia podwykonawcy zgodnie z wzorem przewidzianym w umowie. W dokumentacji nie znajduje się żadne oświadczenie podwykonawcy.

Zgodnie z § 5 umowy o wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w (...) K. wykonawca może powierzyć wykonanie robót podwykonawcom, jeśli zadeklarował ich udział odpowiednim wpisem w ofercie, bądź w trakcie trwania umowy uzyskał pisemne pozwolenie zamawiającego na wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy. W uzyskanej dokumentacji brak jest informacji świadczących o udziale podwykonawców.

Stosownie do § 3 pkt 2 umowy o roboty budowlane związane z Miejsko Gminnego Ośrodka (...) w Ł. wykonawca- G. S. (2) zobowiązana była do przekazywania zamawiającemu umów zawieranych z podwykonawcami. Wykonawca nie informował zamawiającego o powierzeniu prac podwykonawcom.

dokumenty prywatne

164-182, 184-197, 201-231, 246-293, 294-311

G. S. (2) w imieniu firmy (...) ujmowała wyżej wymienione faktury w rejestrze zakupów VAT za miesiące sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012 roku.

kopie rejestrów

k. 47- 48, 51-52, 60- 66, 69-73

Wartości podatku VAT zawarte w wyżej wymienionych fakturach wraz rejestrami zakupów stanowiły następnie podstawę do sporządzenia deklaracji VAT 7 za miesiące wrzesień 2012 roku, grudzień 2012 roku i styczeń 2013 roku. Deklaracje, w których obniżono podatek należny o podatek naliczony zostały złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G..

G. S. (2) jako podatnik wskazała w przypadku deklaracji VAT 7 za miesiąc wrzesień 2012 roku do odliczenia od podatku kwotę podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych przez P. J. we wrześniu 2012 roku, a także kwotę podatku VAT z poprzedniej deklaracji za sierpień 2012 roku, gdzie zostały uwzględnione faktury VAT wystawione przez P. J. w miesiącu sierpniu 2012 roku.

G. S. (2) jako podatnik wskazała w przypadku deklaracji VAT 7 za miesiąc grudzień 2012 roku do odliczenia od podatku kwotę podatku VAT wynikającą z faktur wystawionych przez P. J. w grudniu 2012 roku, a także kwotę podatku VAT z poprzedniej deklaracji za listopad 2012 roku, gdzie zostały uwzględnione faktury VAT wystawione przez P. J. w miesiącu listopadzie 2012 roku.

G. S. (2) jako podatnik wskazała w przypadku deklaracji VAT 7 za miesiąc styczeń 2013 roku do odliczenia od podatku kwotę podatku VAT z poprzedniej deklaracji za grudzień 2012 roku, gdzie zostały uwzględnione faktury VAT wystawione przez P. J. w miesiącu listopadzie i grudniu 2012 roku.

kopie deklaracji

120-127

Wskutek posłużenia się przez G. S. (2) wymienionymi fakturami w rejestrach zakupów podatku VAT oraz następnie wykorzystania ich jako podstawy złożenia deklaracji VAT 7 doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT za miesiąc wrzesień 2012 roku w kwocie 17032 złotych, za miesiąc grudzień 2012 roku w kwocie 39373 złotych, a za miesiąc styczeń 2013 roku w kwocie 79870 złotych.

decyzja Naczelnika US

795-818

G. S. (2) urodziła się (...) w C.. Wymieniona legitymuje się wykształceniem wyższym uzyskując tytuł zawodowy inżyniera budownictwa. Utrzymuje się z prowadzenia działalności gospodarczej (...) G. S. (2), w ramach tej działalności świadczy usługi budowlane. Osiąga przychód około 12000 zł miesięcznie. Posiada udział w współwłasności jednej nieruchomości o pow. 140 metrów na działce o pow. 2000 metrów kw. Posiada dwójkę dzieci. Nie leczyła się psychiatrycznie, ani odwykowo. G. S. (2) nie była uprzednio karana sądownie.

wyjaśnienia oskarżonej

896, 985

zapytanie o karalność

(...)

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

G. S. (2)

Ten sam czyn zabroniony, jak opisany w podsekcji 1.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

- wykonywanie przez pracowników spółek (...) i (...) robót budowlanych na rzecz firmy oskarżonej

wyjaśnienia oskarżonej

985v., 994-996, 1199v.

zeznania świadka P. J.

1250v.- (...), (...)- (...)

zeznania świadka A. S.

155-158, 1146v.- (...)

zeznania świadka A. W.

(...)-1199v.

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

dowód wiarygodny z uwagi na to, że jest to dokument urzędowy, żadna ze stron, ani sąd z urzędu nie podważył jego autentyczności i prawdziwości

Wniosek o wpis do (...)

dowód wiarygodny z uwagi na to, że jest to dokument urzędowy, żadna ze stron, ani sąd z urzędu nie podważył jego autentyczności i prawdziwości

kopia faktury

wiarygodne dokumenty prywatne (k. 9-34), gdyż żadna ze stron, a także sąd z urzędu nie zakwestionował ich autentyczności

kopie dowodów wpłaty

wiarygodne dokumenty prywatne (k. 17-24, k. 35-44), gdyż żadna ze stron, a także sąd z urzędu nie zakwestionował ich autentyczności

kopie rejestrów

wiarygodne dokumenty prywatne (k. 47- 48, 51-52, 60- 66, 69-73), gdyż żadna ze stron, a także sąd z urzędu nie zakwestionował ich autentyczności

kopie deklaracji

dowody wiarygodne (k. 120-127) z uwagi na to, że były to dokumenty urzędowe, żadna ze stron, ani sąd z urzędu nie podważyli ich autentyczności i prawdziwości

dokumenty prywatne

wiarygodne dokumenty prywatne, gdyż żadna ze stron, a także sąd z urzędu nie zakwestionował ich autentyczności

dokumenty urzędowe z ZUS

dowody wiarygodne z uwagi na to, że były to dokumenty urzędowe, żadna ze stron, ani sąd z urzędu nie podważyli ich autentyczności i prawdziwości

zapytanie o karalność

dowód wiarygodny z uwagi na to jego urzędowy charakter

decyzja US

dowód wiarygodny z uwagi na to, że jest to dokument urzędowy, żadna ze stron, ani sąd z urzędu nie podważył jego autentyczności i prawdziwości

zeznania świadka A. L.

Zdaniem sądu zeznania tego świadka były wiarygodne co do tego, że nie kojarzył, aby pracownicy pana P. J. wykonywali roboty na rzecz firmy oskarżonej. Przy tej ocenie należy zwrócić uwagę, że pierwsze zeznania świadek złożył w maju 2014 roku, a więc w stosunkowo niewielkim odstępie czasowym od zdarzeń będących przedmiotem tego postępowania. Za wiarygodnością zeznań tego świadka świadczyła także funkcja brygadzisty, którą świadek wykonywał. Mając na względzie tę funkcję należy - odwołując się do zasad doświadczenia życiowego - przyjąć, że gdyby w rzeczywistości pracownicy pana J. wykonywali na rzecz oskarżonej prace budowlane, to nie sposób przyjąć, aby świadek nie miał na ten temat jakiejkolwiek wiedzy. Pierwsze chronologicznie zeznania tego świadka (k. 316-318), którym sąd dał z powyższych względów wiarę, nie zostały podważone przez zeznania tego świadka złożone przed sądem (k. 1145v.). Z zeznań tego świadka nie wynika wszakże, że świadek P. J., bądź zatrudnieni przez niego pracownicy wykonywali roboty, lecz jedynie, że świadek "widział bo na budowie". Z zeznań tego świadka złożonych przed sądem nie wynika również, aby P. J. i jego pracownicy byli jednymi z podwykonawców oskarżonej G. S. (2).

zeznania świadka L. F.

Zdaniem sądu zeznania tego świadka były wiarygodne co do tego, że nie kojarzył, aby pracownicy pana P. J. wykonywali roboty na rzecz firmy oskarżonej. Przy tej ocenie należy zwrócić uwagę, że pierwsze zeznania świadek złożył w maju 2014 roku, a więc w stosunkowo niewielkim odstępie czasowym od zdarzeń będących przedmiotem tego postępowania. Za wiarygodnością zeznań tego świadka świadczyła także funkcja kierownika budowy, którą świadek wykonywał. Mając na względzie tę funkcję należy - odwołując się do zasad doświadczenia życiowego - przyjąć, że gdyby w rzeczywistości pracownicy pana J. wykonywali na rzecz oskarżonej prace budowlane, to nie sposób przyjąć, aby świadek nie miał na ten temat jakiejkolwiek wiedzy. Pierwsze chronologicznie zeznania tego świadka (k. 320 -321), którym sąd dał z powyższych względów wiarę, nie zostały podważone przez zeznania tego świadka złożone przed sądem (k. 1145v. - (...)). Z zeznań tego świadka nie wynika wszakże, że świadek P. J., bądź zatrudnieni przez niego pracownicy wykonywali roboty, lecz jedynie, że świadek widział bo raz na budowie w T., a także, że pracownicy firmy wentylacyjnej to prawdopodobnie pracownicy J.. Świadek na rozprawie dodał także, że wcześniej zeznawał inaczej na prośbę J.. Zeznania świadka złożone na rozprawie są zatem niekategoryczne, a także sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Przyczyny, z powodu których świadek zmienił zeznania przed sądem, są nieprzekonywujące.

zeznania świadka M. S.

Zdaniem sądu zeznania tego świadka były wiarygodne co do tego, że nie kojarzył, aby pracownicy pana P. J. wykonywali roboty na rzecz firmy oskarżonej. Przy tej ocenie należy zwrócić uwagę, że pierwsze zeznania świadek złożył w maju 2014 roku, a więc w stosunkowo niewielkim odstępie czasowym od zdarzeń będących przedmiotem tego postępowania. Za wiarygodnością zeznań tego świadka świadczyła także funkcja brygadzisty w zakresie dociepleń, którą świadek wykonywał w firmie męża oskarżonej. Mając na względzie tę funkcję należy - odwołując się do zasad doświadczenia życiowego - przyjąć, że gdyby w rzeczywistości pracownicy pana J. wykonywali na rzecz oskarżonej prace budowlane, to świadek mógłby mieć wiedzę na ten temat.

zeznania świadka Z. S.

Zdaniem sądu zeznania tego świadka były wiarygodne co do tego, że nie kojarzył, aby pracownicy pana P. J. wykonywali roboty na rzecz firmy oskarżonej.

zeznania świadka R. P.

Zdaniem sądu zeznania tego świadka były wiarygodne co do tego, że nie kojarzył, aby pracownicy pana P. J. wykonywali roboty na rzecz firmy oskarżonej. Przy tej ocenie należy zwrócić uwagę, że pierwsze zeznania świadek złożył w maju 2014 roku, a więc w stosunkowo niewielkim odstępie czasowym od zdarzeń będących przedmiotem tego postępowania. Pierwsze chronologicznie zeznania tego świadka (k. 361-364), którym sąd dał z powyższych względów wiarę, nie zostały podważone przez zeznania tego świadka złożone przed sądem (k. 1198 v. - (...)). Zeznania świadka złożone na rozprawie są niekategoryczne co do tego, że pracownicy P. J. wykonywali prace na rzecz oskarżonej. Ponadto, jego zeznania z postępowania sądowego są sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego, w świetle których należy wykluczyć, aby człowiek miał lepszą pamięć co do zdarzeń z 2012 roku składając zeznania w 2018 roku aniżeli składając zeznania w 2014 roku. Przyczyny, z powodu których świadek zmienił zeznania przed sądem, są nieprzekonywujące. W ten sposób należy wszakże ocenić zeznania świadka przed sądem, że składając zeznania w 2014 roku nie skojarzył nazwiska J., bo na przesłuchaniu było wymienionych dużo nazwisk.

zeznania świadka P. J.

Sąd uznał za wiarygodne depozycje świadka P. J., które złożył on w listopadzie 2013 r. w toku postępowania kontrolnego (k. 520, k. 546-547), w grudniu 2013 r. (k. 550v.), a także w marcu 2013 roku jako podejrzany (k. 565v.-566, k. 569v.-570), w czerwcu 2013 roku jako podejrzany (k. 572v., k. 573v.) oraz we wrześniu 2015 roku jako świadek (k. 935-937). Na podstawie tych depozycji sąd przyjął, że świadek nie wykonywał prac na rzecz oskarżonej wymienionych w wystawionych przez niego fakturach. Przytoczone depozycje należy uznać za kategoryczne oraz spójne. Depozycje te należy uznać za odpowiadające wyrokowi Sądu Rejonowego dla (...) w W. w sprawie o sygn. akt (...) (k. 909-927). Przytoczony wyrok jest prawomocny (k. 1155-1176). Przedmiotem tego postępowania były m. in. faktury wystawione na rzecz oskarżonej i objęte aktem oskarżenia w niniejszej sprawie. Po drugie, za wiarygodnością przytoczonych depozycji P. J. przemawia to, że jego firmy (...) oraz (...) nie zatrudniały żadnych pracowników, za wyjątkiem P. J. oraz I. J.. Po trzecie, wymienione spółki nie prowadziły rejestru zakupów oraz rejestrów sprzedaży.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonej

Zdaniem sądu wyjaśnienia oskarżonej nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż były sprzeczne z depozycjami świadka P. J., którym sąd dał wiarę. Po drugie, wyjaśnienia oskarżonej były sprzeczne z dowodami z dokumentów prywatnych dotyczących realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych, w których nie było żadnych danych dotyczących korzystania przez oskarżonego z pomocy podwykonawców przy wykonaniu tych inwestycji. Po trzecie, wyjaśnienia oskarżonej były sprzeczne z zeznaniami świadka A. L., świadka L. F., świadka M. S., którym sąd wiarę, a z których wynikało, że pracownicy P. J. nie wykonywali prac budowlanych objętych wystawionymi fakturami na rzecz oskarżonej.

zeznania świadka A. S.

Zdaniem sądu zeznania świadka nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż były sprzeczne z depozycjami świadka P. J., którym sąd dał wiarę. Po drugie, zeznania świadka były sprzeczne z dowodami z dokumentów prywatnych dotyczących realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych, w których nie było żadnych danych dotyczących korzystania przez oskarżoną z pomocy podwykonawców przy wykonaniu tych inwestycji. Po trzecie, zeznania świadka były sprzeczne z zeznaniami świadka A. L., świadka L. F., świadka M. S., którym sąd wiarę, a z których wynikało, że pracownicy P. J. nie wykonywali prac budowlanych objętych wystawionymi fakturami na rzecz oskarżonej.

zeznania świadka A. W.

Zdaniem sądu zeznania świadka nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż były sprzeczne z depozycjami świadka P. J., którym sąd dał wiarę. Po drugie, zeznania świadka były sprzeczne z dowodami z dokumentów prywatnych dotyczących realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych, w których nie było żadnych danych dotyczących korzystania przez oskarżoną z pomocy podwykonawców przy wykonaniu tych inwestycji. Po trzecie, zeznania świadka były sprzeczne z zeznaniami świadka A. L., świadka L. F., świadka M. S., którym sąd wiarę, a z których wynikało, że pracownicy P. J. nie wykonywali prac budowlanych objętych wystawionymi fakturami na rzecz oskarżonej. Po czwarte, odmawiając wiarygodności zeznaniom tego świadka sąd miał na uwadze, że świadek w czasie składania zeznań był pracownikiem oskarżonej. Z tego powodu, na podstawie zasad doświadczenia życiowego, należy przyjąć, że miał interes faktyczny w tym, aby choć częściowo potwierdzić jej wyjaśnienia.

zeznania świadka P. J.

Zdaniem sądu zeznania świadka złożone w toku niniejszego postępowania sądowego (k. 1349-1352, k. 1250-1252) były niewiarygodne. Po pierwsze, zeznania te były ewidentnie sprzeczne z wcześniejszymi chronologicznie zeznaniami świadka złożonymi w toku postępowania przygotowawczego w sprawie, w której świadek występował jako podejrzany. Tłumaczenie świadka, dlaczego w niniejszej sprawie zmienił swe wcześniejsze wyjaśnienia, nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż było nieprzekonujące. W świetle zasad doświadczenia procesowego nie sposób wszakże przyjąć, aby podejrzany w swojej sprawie przyznał się do popełnienia czynu zabronionego, a później występując jako świadek zeznał prawdę co do tego, że w istocie nie popełnił żadnego czynu zabronionego. Z punktu widzenia zasad doświadczenia procesowego sytuacja, która wystąpiła w niniejszej sprawie jest dość typowa. Otóż świadek chciał w niniejszej sprawie w jak najmniejszym stopniu zaszkodzić oskarżonej, obawiał się bezpośrednio przed sądem zeznać na jej niekorzyść w sytuacji, gdy była ona obecna przy jego zeznaniu.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I

G. S. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, głównie zeznań świadka P. J., w części w której sąd uznał je za wiarygodne, a także zeznań świadków A. L., świadka L. F., świadka M. S., którym sąd wiarę, należało przyjąć, że pracownicy P. J. nie wykonywali prac budowlanych objętych wystawionymi fakturami na rzecz oskarżonej. Z tego też powodu sąd przyjął, że faktury wymienione w akcie oskarżenia nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Oskarżona G. S. (2) wiedziała o tym, że spółki (...) nie wykonały na jej rzecz usług. Mimo tej wiedzy oskarżona posłużyła się tymi fakturami, gdyż uwzględniła je w rejestrach zakupu dla potrzeb podatku VAT (podatku od towarów i usług). Z tego powodu uzasadniony był wniosek, że oskarżona prowadziła księgi (rejestr zakupów) nierzetelnie. Na tej podstawie sąd przyjął, że oskarżona swym zachowaniem wyczerpała znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s. Zgodnie z art. 61 §1 kks penalizowane jest nierzetelne prowadzenie księgi podatkowej. Poprzez księgę podatkową należy rozumieć wszelkie księgi, rejestry i ewidencje, do których prowadzenia obowiązany jest podatnik na mocy przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. G. S. (2) prowadziła rejestr sprzedaży Vat dokumentujący sprzedaż towarów i usług. Rejestr sprzedaży prowadzony przez G. S. (2), który następnie był podstawą do sporządzenia deklaracji Vat 7 ujmował faktury wystawione przez spółki (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o., które nie odzwierciedlały rzeczywistego nabycia usług przez Obiekt G. S. (2). Tym samym księga była prowadzona nierzetelnie, czym G. S. (2) wypełniła dyspozycję art. 61 §1 kks. W myśl art. 62 § 2 kks karze podlega osoba, która fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje. G. S. (2) posłużyła się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez spółki (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. w ten sposób, że ujęła je w rejestrze zakupów Vat, które następnie posłużył do sporządzenia dokumentacji będącej podstawą złożenia deklaracji VAT 7. Faktury wskazane w opisie czynu wystawione przez wyżej wymienione spółki nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Spółki (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. nie wykonywały prac opisanych w fakturach na rzecz Obiekt G. S. (2).

Oskarżona G. S. (2) uwzględniła faktury wymienione w akcie oskarżenia w deklaracjach podatku VAT -7, a więc wprowadziła w błąd organ podatkowy w tym zakresie. W wyniku tego zachowania doszło do narażania podatku VAT na uszczuplenie za miesiąc wrzesień 2012 roku w kwocie 17.032 zł, za grudzień 2012 roku w kwocie 39.373 zł oraz styczeń 2013 r. w kwocie 79.870 zł. Każda z wymienionych kwot podatku VAT była małej wartości w rozumieniu przepisów k.k.s. Fakt złożenia deklaracji i kwoty narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej wynikają wprost z dokumentów urzędowych w postaci deklaracji VAT 7 znajdujących się w aktach sprawy na kartach od 119 do 127. W zakresie deklaracji za wrzesień 2012 roku uwzględniono 2 faktury P. J. z września 2012 roku, a także kwotę podatku VAT przeniesioną z deklaracji sierpniowej, w której także wykorzystano nierzetelne faktury P. J. z sierpnia 2012 roku. W zakresie deklaracji za grudzień 2012 roku uwzględniono dwie faktury P. J. z grudnia 2012 roku, a także kwotę podatku VAT przeniesioną z deklaracji listopadowej, w której wykorzystano nierzetelne faktury P. J. z listopada 2012 roku. Z kolei w zakresie deklaracji za styczeń 2013 roku uwzględniono kwotę podatku VAT przeniesioną z deklaracji grudniowej, w której wykorzystano nierzetelne faktury P. J. z grudnia 2012 roku. W świetle tych okoliczności należy przyjąć, że oskarżona G. S. (2) swym zachowaniem wyczerpała także znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 56 § 2 k.k.s. Przestępstwo określone w art. 56 kks jest przestępstwem indywidualnym, popełnić je może wyłącznie podatnik. W niniejszej sprawie bez żadnych wątpliwości ustalono, że G. S. (2) prowadziła działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Działalność była wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany w celu zarobkowym, dlatego też G. S. (2) była podatnikiem podatku od towarów i usług.

Posłużenie się fakturami oraz złożenie deklaracji podatkowych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. nastąpiło w krótkich odstępach czasu w rozumieniu art. 6 § 2 k.k.s. Wbrew twierdzeniom organów postępowania przygotowawczego nie było w niniejszej sprawie możliwe udowodnienie działania przez G. S. (2) w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Biorąc pod uwagę krótkie odstępy czasu, wykorzystanie przez oskarżoną faktur wystawionych przez jedną osobę, P. J., należało natomiast przyjąć, że oskarżona G. S. (2) działała z wykorzystaniem takiej samej sposobności. G. S. (2) działała według ustalonego schematu, przyjmowała nierzetelną fakturę, którą następnie posługiwała się uwzględniając ją w dokumentacji będącej podstawą sporządzenia deklaracji VAT 7, które to następnie przekładała organom podatkowym.

Zachowania oskarżonej stanowiące element czynu ciągłego wyczerpywały znamiona trzech przepisów prawa karnego skarbowego, co uzasadniało przyjęcie art. 7 § 1 k.k.s.

Sąd orzekając w tej sprawie zastosował, na podstawie art. 2 § 2 k.k.s., stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2016 r., gdyż do tego dnia przepis ustawowe zagrożenie karą w przypadku czynu z art. 62 § 2 k.k.s. obejmowało wyłącznie karę grzywny.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. S. (2)

I

I

Oskarżonej G. S. (2), na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s., wymierzono karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 120 zł (sto dwadzieścia złotych).

Przy wymiarze kary sąd uwzględnił na niekorzyść oskarżonej wysokość należności publicznoprawnej, która została narażona na uszczuplenie w wyniku zachowania oskarżonej, a więc łącznie kwotę 136.275 złotych, a także to, że jej karalne zachowanie polegało na naruszeniu trzech przepisów prawa karnego skarbowego. Z kolei na korzyść oskarżonej przemawiała dotychczasowa niekaralność oskarżonej, a także to, że prowadzi ustabilizowany styl życia. Orzeczona wobec oskarżonej kara grzywny zdaniem sądu jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu.

Określając wysokość stawki dziennej na kwotę 120 złotych sąd wziął pod uwagę miesięczne przychody oskarżonej z prowadzonej działalności (k. 985), a także jej stan majątkowy (k. 985). Z tych względów sąd uznał, że wysokość jednej stawki jest odpowiednia do możliwości zarobkowych i majątkowych oskarżonej, będąc równocześnie dolegliwa w stopniu skłaniającym oskarżoną do przestrzegania porządku prawnego.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. oraz art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych sąd zasądził od oskarżonej opłatę w kwocie 1800 złotych oraz obciążył ją wydatkami postępowania w kwocie 180 złotych. Podejmując takie rozstrzygnięcie sąd wziął pod uwagę miesięczne przychody oskarżonej z prowadzonej działalności (k. 985), a także jej stan majątkowy (k. 985). Z tych względów sąd uznał, że oskarżona jest w stanie uiścić wymienione koszty sądowe.

Podpis