Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 367/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 sierpnia 2020r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział II Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Gluza

Protokolant: Oliwia Antkowiak

Przy udziale oskarżyciela publicznego M. J. z (...) Skarbowego we W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17.12.2019r., 23.01.2020r., 13.02.2020r., 26.05.2020r. i 06.08.2020r.

sprawy S. M. (M.)

syna T. i W. z domu K.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I.  pełniąc funkcję prezesa zarządu Spółki z o.o. (...) z siedzibą we W. przy ul. (...) lok.(...) i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał co najmniej w dniu 04.10.2017 r. w lokalu bez nazwy własnej położonym w Ś. przy ul. (...) gry na urządzeniach do gier (...) nr (...)i (...) nr (...) z naruszeniem art. 6 ust.1 i art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 471 z późn. zmianami).

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.;

II.  pełniąc funkcję prezesa zarządu firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W. przy ul. (...) lok. (...), NIP (...) i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał co najmniej w dniu 18.10.2017r. w lokalu bez nazwy własnej, w ciągu pawilonów przy stacji DragonGaz przy ul. (...) w Ś. gry na urządzeniach do gier: (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...), wbrew przepisom art. 6 ust.1 i art. 23a ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 471 z późn. zmianami).

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.;

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego S. M. za winnego tego, że:

1.  pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. (...) z siedzibą w W. i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał w dniu 04 października 2017 r. w lokalu bez nazwy własnej położonym w Ś. przy ul. (...), gry hazardowe na automatach (...) nr (...) i (...) nr (...) z naruszeniem art. 6 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z (...)., poz. 471), tj. popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 k.k.s w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.,

2.  pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. (...) z siedzibą w W. i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał w dniu 18 października 2017 r. w lokalu bez nazwy własnej położonym w Ś. przy ul. (...), gry hazardowe na automatach (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...) z naruszeniem art. 6 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z (...)., poz. 471), tj. popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 k.k.s w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

i za te przestępstwa skarbowe, na podstawie art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 4 k.k.s. w zw. z art. 38 § 3 k.k.s., wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 30 § 5 k.k.s. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci automatów do gier (...) nr (...) i (...) nr (...) (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...), zajętych za pokwitowaniami seria (...)nr (...) oraz (...)/AL. (...), przechowywanych w magazynie (...) we W., pod poz. mag. (...) (...)oraz (...) (...) zarządzając ich zniszczenie;

III.  na podstawie art. 30 § 5 k.k.s. orzeka przepadek środków pieniężnych w kwocie 710 zł, wyjętych z automatów do gier (...) nr (...) i (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...), zajętych za pokwitowaniami seria (...)nr (...) oraz PL/MF/AL. (...);

IV.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwraca (...) z siedzibą w W. dowód rzeczowy w postaci rejestratora obrazu (...) model (...), zajęty za pokwitowaniem seria (...) nr (...) przechowywany w magazynie (...) we W., pod poz. mag. (...) (...);

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym opłaty i zalicza je na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Radosław Gluza

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 367/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. M.

I. Pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. (...) z siedzibą w W. i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał w dniu 04 października 2017r. w lokalu bez nazwy własnej położonym w Ś. przy ul. (...), gry hazardowe na automatach (...) nr GH 705 i (...) nr (...)z naruszeniem art. 6 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 471).

II. Pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. (...) z siedzibą w W. i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw gospodarczych tej spółki, urządzał w dniu 18 października 2017r. w lokalu bez nazwy własnej położonym w Ś. przy ul. (...), gry hazardowe na automatach (...) nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...), z naruszeniem art. 6 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 471);

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżony S. M. w dniu 24 lipca 2017r. nabył własność 100% udziałów w (...) sp. z o.o. z/s w W. i od tego też czasu pełnił funkcję prezesa jej zarządu.

dokumentacja spółki (...)

65 – 73, 235 – 239

2. W dniu 02 sierpnia 2017r. S. M. działając w imieniu (...) sp. z o.o. zawarł ze czeską spółką (...) umowę na mocy której spółka (...) uzyskała licencję na korzystanie z urządzeń, na których zainstalowano program komputerowy (...). Wcześniej, w dniu 27 lipca 2017r., (...) sp. z o.o. zakupiła urządzenia (...) o nr. (...)i (...).

umowa licencyjna

36 – 37

umowa z 24.07.2017r.

38 – 39

oświadczenie

51

3. Oskarżony jako prezes zarządu sp. z o.o. (...) zawarł z J. C. umowę najmu lokalu położonego przy ul. (...) w Ś. począwszy od dnia 01 października 2017r. W lokalu tym działającym jako ogólnodostępny lokal bez nazwy własnej zostały zamontowane przez spółkę (...) urządzenia typu (...).

S. M. jako prezes (...) sp. z o.o. dysponował kopią opinii technicznej z 14 czerwca 2017r. wydanej przez Instytut (...) w W., będący jednostką badającą upoważnioną przez Ministra Finansów do badań technicznych automatów i urządzeń do gier. Opinia te została wydana na zlecenie (...) sp. z o.o. z/s we W.. Jej przedmiot stanowiło określenie zgodności urządzenia z oprogramowaniem (...) z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.03.2012r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier. Wynik przeprowadzonych badań technicznych został określony jako negatywny. W treści opinii wskazano, iż badane urządzenie nie posiada generatora liczb losowych, natomiast jest wyposażone w zestaw sekwencji, który jest na stałe wpisany w każdą grę z osobna. Wszystkie sekwencje są wyświetlane i dostępne w opcji „podgląd”. Dodatkowo oskarżony uzyskał w dniu 11 sierpnia 2017r. stanowisko prawne adw. Ł. S., zgodnie z którym urządzenie z zainstalowanym pakietem gier (...) nie zawiera jakiegokolwiek elementu losowości.

umowa najmu lokalu

47, 218 – 219

faktura VAT

77

zeznania świadka J. C.

62, 215 – 216, 366 – 367

wyjaśnienia oskarżonego S. M.

115, 259

opinia techniczna

34 – 35

stanowisko prawne z 11.08.2017r.

40 – 43

4. Automaty (...) nr (...) i (...) nr (...)były aktywne w lokalu przy ul. (...) w Ś. w dniu 04 października 2017r., kiedy to zostały zatrzymane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy (...) Skarbowego we W..

protokół eksperymentu procesowego

6 – 10,

protokół oględzin rzeczy

11 – 14

szkic sytuacyjny

15

protokół przeszukania

16 – 18

protokoły otwarcia automatów

123 – 124, 277 – 279

zeznania świadka T. S.

378v – 379

zeznania świadka A. Ł.

20 – 21, 367 – 368

5. Po kontroli z dnia 04 października 2017r. w lokalu ul. (...) w Ś. zostały zamontowane przez spółkę (...) urządzenia typu (...).

zeznania świadka J. C.

62, 215 – 216, 366 – 367

zeznania świadka J. P.

187 – 188, 372v – 373

6. Automaty (...) nr (...), (...) nr (...) i (...) nr (...), były aktywne w lokalu ul. (...) w Ś. w dniu 18 października 2017r., kiedy to zostały zatrzymane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy (...) Skarbowego we W..

protokół eksperymentu procesowego

171 – 177

protokół oględzin rzeczy

178 – 181

szkic sytuacyjny

182

protokół przeszukania

183 – 185

zeznania świadka J. P.

187 – 188, 372v – 373

7. Automaty do gier działające w lokalu przy ul. (...) w Ś. typu (...) i (...) umożliwiały rozgrywanie gier, które mają charakter losowy, gdzie uzyskany wynik nie zależy od umiejętności (zręczności) grającego, gdyż jest on generowany przez program gry. Urządzenia te umożliwiały rozgrywanie gier o wygrane pieniężne. Aby rozegrać grę na automacie, należało go zakredytować pieniędzmi.

opinie biegłego R. R.,

139 – 143, 300 – 311, 387v – 388

protokół eksperymentu procesowego

171 – 177

protokół eksperymentu procesowego

6 – 10,

8. Automaty typu (...) realizowały wypłaty pieniężne. W razie braku środków w tych urządzeniach, osoba pilnująca porządku w lokalu przy ul. (...) w Ś. sporządzała stosowną notatkę i pozostawiała ją w pomieszczeniu do dyspozycji osoby, która obsługiwała urządzenia do gier.

Automaty typu (...) nie realizowały wypłat pieniężnych. Wygrane na tych automatach gracze zgłaszali pracownikowi obsługującemu lokal, który zapisywał ich dane personalne i wygraną kwotę na kartce, a następnie wręczał ją osobie grającej, która na tej podstawie realizowała swoją wygraną.

protokół eksperymentu procesowego

6 – 10

protokół eksperymentu procesowego

171 – 177

zeznania świadka A. Ł.

20 – 21, 367 – 368

zeznania świadka J. P.

187 – 188, 372v – 373

9. J. C. pismem z dnia 09 października 2017r. wypowiedział firmie (...) umowę najmu lokalu przy ul. (...) w Ś. ze skutkiem na dzień 31.10.2017r.

wypowiedzenie umowy najmu

220

zeznania świadka J. C.

62, 215 – 216, 366 – 367

10. Oskarżony S. M. ma 52 lata, utrzymuje się z renty, nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. S. M. był wielokrotnie karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu na kary pozbawienia wolności oraz na kary grzywny za przestępstwa skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s.

wyjaśnienia oskarżonego S. M.

115, 259

informacja z K.

148 – 151, 282 – 285, 337 – 341

odpisy wyroków

349, 351 – 352, 353

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

dokumentacja spółki (...)

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

umowa licencyjna

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

umowa z 24.07.2017r., k. 38 – 39,

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

oświadczenie

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

umowa najmu lokalu

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

faktura VAT

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

protokół eksperymentu procesowego

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

protokół oględzin rzeczy

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

szkic sytuacyjny

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

protokół przeszukania

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

protokoły otwarcia automatów

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

opinie biegłego R. R.,

Opinia pełna, jasna i czytelna, sporządzona przez biegłego posiadającego wiedzę specjalistyczną na wysokim poziomie; brak zastrzeżeń, czy też wątpliwości co do wniosków postawionych przez biegłego.

informacja z K.

dokument urzędowy

odpisy wyroków

dokument urzędowy

wyjaśnienia oskarżonego S. M.

Sąd uwzględnił wyjaśnienia oskarżonego jedynie w części dotyczącej jego stwierdzeń, w których przyznał, że:

- podpisał umowę z J. C. na wynajem lokalu w Ś., która została mu okazana w toku przesłuchania,

- w lokalu tym był prowadzony „salon gier” przez spółkę (...) i lokal ten był wykorzystywany wyłącznie przez tę spółkę (k. 259)

zeznania świadka J. C.

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

zeznania świadka J. P.

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

zeznania świadka A. Ł.

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

zeznania świadka T. S.

brak zastrzeżeń co do wiarygodności

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego S. M.

Sąd odmówił wiary wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie w jakim nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyjaśniając że:

- spółka (...) lokal przy ul. (...) w Ś. dopiero w grudniu 2017r.

- wszystkie automaty są zręcznościowe i nie objęte ustawą o grach hazardowych.

Odmawiając wiary oskarżonemu sąd miał na uwadze sprzeczność jaka zachodziła pomiędzy jego wyjaśnieniami a pozostałymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

S. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonych w sprawie dowodów, sąd uznał, że sprawstwo i wina oskarżonego w zakresie zarzucanych mu czynów z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. nie budzą wątpliwości.

Odnosząc się do kwestii realizacji przez oskarżonego strony przedmiotowej i podmiotowej przestępstw skarbowych z art. 107 § 1 k.k.s., wskazać należy że zgodnie z jego dyspozycją karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie, podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (dalej jako „ustawa”), grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia (art. 3 ustawy). Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 ustawy) a także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5 ustawy). W myśl art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry, a działalność w tymże zakresie może być prowadzona wyłącznie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego przewodu sądowego, a w tym przede wszystkim treść protokołów eksperymentów procesowych i opinii biegłego z zakresu informatyki R. R., nie budziło wątpliwości sądu, że gry prowadzone na zatrzymanych automatach wyczerpują definicję gier na automatach w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych. Są to bowiem gry komercyjne na urządzeniach elektronicznych o wygrane pieniężne, mające charakter losowy. W grach brak jest elementów zręcznościowych i logicznych, wygrana zależy wyłącznie od rachunku prawdopodobieństwa. Gracz nie ma wpływu na końcowy układ symboli na bębnach.

Dokonując ustaleń odnośnie losowego charakteru gier wskazać należy, że ani czas gry na przedmiotowych automatach, ani ich wynik nie jest uzależniony od zręczności gracza lub jego spostrzegawczości. Zadanie gracza po wybraniu gry i stawki polega jedynie na naciskaniu przycisku (...), który powoduje uruchomienie bębnów z symbolami. Automaty nie posiadają aktywnych w czasie gry przycisków pozwalających na ewentualne manualne zatrzymanie obracających się bębnów przy korzystnym układzie symboli. W grach nie ma żadnego elementu zręcznościowego ani bazującego na spostrzegawczości lub umiejętności zapamiętywania kolejnych układów przez gracza. Gracz nie ma wpływu na końcowy układ symboli na bębnach. Zatrzymanie obracających się bębnów następuje samoczynnie bez jakiegokolwiek udziału gracza. O wyniku decyduje oprogramowanie automatu. Ponadto automaty udostępniając funkcję (...) umożliwiającą rozgrywanie kolejnych gier całkowicie bez udziału gracza. Wyniki kolejnych gier nie zależą od pamięci gracza, lecz od tego czy kolejny układ symboli jest układem wygrywającym czy przegrywającym. Wygrana zależy od przypadkowego układu symboli. Dokonując oceny charakteru gier rozgrywanych na automatach zatrzymanych podczas kontroli w dniu 31 maja 2017r. sąd w pełni akceptuje pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2012 r. (sygn. akt V KK 420/11), zgodnie z którym pojęcia „losowości” nie należy utożsamiać tylko z przypadkiem. Gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny, nawet jeżeli nie jest ten wynik obiektywnie całkowicie przypadkowy, lecz stanowi pochodną określonego oprogramowania.

Zdaniem sądu losowego charakteru gier nie zmienia dostępna na urządzeniach (...) opcja „podgląd”. W pierwszej kolejności wskazać należy, że można rozgrywać gry bez użycia tej opcji, a w tym również gry automatyczne. Ponadto samo umożliwienie skorzystania z tej opcji, mając na uwadze sposób jej działania przedstawiony przez biegłego R. R., powoduje, że ma ona wyłącznie iluzoryczne znaczenie dla sposobu prowadzenia gier. Stwierdzić można wręcz, że służy jedynie temu aby pozorować brak losowości gier rozgrywanych na zabezpieczonych automatach hazardowych.

Odnosząc się do strony podmiotowej czynów zarzucanych S. M., sąd uznał, że działał on umyślnie, co najmniej z zamiarem ewentualnym, przewidując i godząc się z tym, że urządzane przez niego gry na urządzeniach (...) i (...) wyczerpują definicję gier na automatach w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych. Na umyślność oskarżonego wskazuje sam przebieg gier na automatach, który był oskarżonemu niewątpliwie znany, a który to w ocenie sądu już na pierwszy rzut oka pozwala się zorientować w ich losowym charakterze. Umyślności tej nie wyłączają w żaden sposób dołączona opinia techniczna ani stanowisko prawne, które w ocenie sądu mają jedynie sprawić pozór legalności automatów (...).

Stwierdzając odpowiedzialność karną oskarżonego za przypisane mu przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s., sąd miał na uwadze treść art. 9 § 3 k.k.s. Zgodnie z tym przepisem za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W realiach niniejszej sprawy nie budzi zatem jakichkolwiek wątpliwości odpowiedzialność oskarżonego, który urządzał gry hazardowe działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez niego spółki (...), nie posiadającej koncesji na prowadzenie kasyna gry.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. M.

I

I

Sąd skazując oskarżonego za przypisane mu przestępstwa skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s., miał na uwadze działanie przez S. M. w warunkach ciągu przestępstw, co stanowi podstawę do obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary. Oskarżony popełnił bowiem dwa przestępstwa skarbowe, zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie (art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.).

W takiej sytuacji zgodnie z art. 38 § 1 pkt 3 kks sąd stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary pozbawienia wolności.

Tak też orzekł tut. Sąd i wymierzył oskarżonemu za przypisane mu przestępstwa karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd uwzględnił m.in. to, że oskarżony ponownie urządzał gry hazardowe, pomimo interwencji przedsięwziętej przez funkcjonariuszy służby celnej. Dodatkowo sąd wziął pod uwagę uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego za przestępstwa.

W tym miejscu na marginesie wskazać należy, na omyłkę pisarską, jaka zaistniała w podstawie wymiaru kary, gdzie omyłkowo wpisano art. 38 § 3 k.k.s. zamiast art. 38 §1 pkt 3 k.k.s.

S. M.

II

I

Orzeczony przepadek automatów do gier, znajduje uzasadnienie w treści art. 30 § 5 k.k.s.

S. M.

III

I

Orzeczony przepadek środków pieniężnych ujawnionych w zabezpieczonych automatach w łącznej kwocie 710 zł, znajduje uzasadnienie w treści art. 30 § 5 k.k.s.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. M.

IV

I

Orzekając o zwrocie przedmiotowego dowodu rzeczowego, sąd miał na uwadze to, że stanowi od własność spółki (...), stał się zbędny z uwagi na zakończenie postępowania a nie podlega przepadkowi.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Mając na uwadze uprzednią karalność oskarżonego za przestępstwa umyślne na kary pozbawienia wolności, sąd nie znalazł podstaw do zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Mając na uwadze niskie dochody oskarżonego sąd zwolnił go z obowiązku poniesienia kosztów sądowych.

7.  Podpis

Sędzia Radosław Gluza