Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 27/20 Zambrów, 30 lipca 2020 roku

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska

Protokolant Pamela Trześniewska

przy udziale Prokuratora ASR Izabeli Topolskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 09.07.2020r., 30.07.2020r.

sprawy C. J., urodz. (...) w Z. syna G. i K., z d. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie II K 188/17 za przestępstwo z art. 207 § 1 kk popełnione w okresie od 29 sierpnia 2015r. do 20 stycznia 2017r. na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat 3 tytułem próby, oddano go pod dozór kuratora, zobowiązano do pisemnego informowania kuratora o przebiegu okresu próby raz na 6 miesięcy, zobowiązano do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, zasądzono koszty i opłaty, postanowieniem z dnia 28.11.2019r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności – karę ma wykonywać od 27.06.2020r. godz. 14:45 do 23.04.2021 r. godz. 14:45;

2.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 17 września 2018r. w sprawie II K 153/18 za przestępstwo z art. 157 § 1 kk popełnione w dniu 28.02.2018r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych każda po 10 złotych, orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, orzeczono o kosztach i opłatach, karę grzywny wykonano;

3.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 26 października 2018 roku w sprawie II K 301/18 za przestępstwo z art. 207 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 18.09.2019r. zmieniono orzeczenie i wymierzono skazanemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, zasądzono koszty i opłaty – karę pozbawienia wolności wykonano w całości;

I.  Na mocy art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85 a kk i art. 86 § 1 kk, łączy kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 20.07.2017r. w sprawie II K 188/17, z dnia 26.10.2018r. w sprawie II K 301/18 i wymierza skazanemu C. J. karę łączną 1 (jeden) roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności.

I.  W pozostałym zakresie wyroki wskazane w punkcie I (pierwszym) pozostawia do odrębnego wykonania.

II.  Umarza postępowanie w przedmiocie wyroków w sprawach II K 153/18.

III.  Na poczet orzeczonej w pkt. I (pierwszym) wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu C. J. okres odbytej kary w sprawach podlegających łączeniu.

IV.  Zwalnia skazanego C. J. od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 27/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Zambrowie

20 lipca 2017r.

II K 188/17

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Zambrowie

17 września 2018r.

II K 153/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Zambrowie

26 października 2018r.

II K 301/18

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wydanie wobec skazanego wyroków w sprawach II K 188/17, II K 153/18, II K 301/18 Sądu Rejonowego w Zambrowie

Karta karna

4-5

Odpisy wyroków

6, 9, 10-11

1.2.1.2.

Wykonywanie przez skazanego wymierzonych kar

Odpisy wyroków

6, 10-11

Karta karna

4-5

Odpis postanowienia

7

Pisma z Zakładu Karnego z obliczeniem kary

8, 12

1.2.1.3.

Zachowanie skazanego w czasie odbywania karny

Opinia o skazanym

k. 18-20

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  OCENA DOWODÓW

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

Karta karna

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Odpisy wyroków

Dowody wiarygodne, dowody obiektywne.

1.2.1.2

Odpisy wyroków

Dowody wiarygodne, dowody obiektywne.

Karta karna

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Odpis postanowienia

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Pisma z Zakładu Karnego z obliczeniem kary

Dowód wiarygodny, nie kwestionowany przez skazanego.

1.2.1.3

Opinia o skazanym

Dowód wiarygodny, nie kwestionowany przez skazanego, wskazujący na sposób zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie II K 188/17

Kara 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 28 listopada 2019r.

3.1.2.

Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 26 października 2018r. w sprawie II K 301/18, zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego z Łomży z dnia 18 września 2019r.

Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wobec skazanego zachodzą przesłanki przewidziane w treści art. 85 kk do wydania wyroku łącznego i orzeczenia wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności. W skład kary łącznej wchodzą kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie II K 188/17, z dnia 26 października 2018r. w sprawie sygn. akt II K 301/18. Zgodnie z art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu sąd orzeka karę łączną. Zgodnie zaś z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne. Z uwagi na to wszystkie wskazane wyżej wyroki podlegają łączeniu. Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie na mocy art. 81 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020r. zastosowanie mają przepisy dotyczące kary łącznej w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy, z uwagi na to, że wszystkie wyroki będące przedmiotem wniosku wydane zostały i uprawomocniły się przed jej wejściem w życie.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając karę łączną Sąd miał na uwadze przesłanki wynikające z art. 86 § 1 kk. pozwalające orzec karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Zgodnie z art. 85 a orzekając karę łączną sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia wobec skazanego kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2008 roku (sygn. akt II Aka 178/08, KZS 2009/6/78), wskazał, iż instytucja kary łącznej nie jest i nie może być formą automatycznego łagodzenia odpowiedzialności karnej, albowiem trudno przyjąć, aby zasadnym było premiowanie skazanego ulgą za to, że dopuścił się szeregu przestępstw - na przestrzeni lat. Tym samym zastosowanie wobec orzeczonych kar absorbcji, nie dałoby pewności, iż wymierzone skazanemu kary wpłyną w sposób znaczący na zmianę dotychczasowego trybu życia. W ocenie Sądu jedynie odbycie przez niego kar w pełnym wymierzonym zakresie będzie miało pozytywny wpływ na jego zachowanie w przyszłości. Mając powyższe na względzie Sąd kierując się treścią art. 86 § 1 kk, 85a kk, Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, uznając że w niniejszej sprawie zastosowanie może mieć jedynie pełna kumulacja kar. Kara 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności jest karą sprawiedliwą i spełnia zadania zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej. Kara ta pozwoli skazanemu zrozumieć naganność dotychczasowego postępowania i wdroży go do współżycia w społeczeństwie osiągając zamierzony cel resocjalizacyjny. Wymierzenie kary w mniejszym zakresie nie stanowiłoby wystarczającej dolegliwości dla skazanego. Skazany dopuścił się dwóch przestępstw znęcania się nad żoną. Po orzeczeniu wobec niego kary z warunkowym zawieszeniem wykonania nie wykorzystał danej mu szansy tylko ponownie wszedł w konflikt z prawem. W ocenie Sądu nie sposób za popełnienie takich czynów nagrodzić skazanego skróceniem orzeczonej kary, a co za tym idzie orzeczona kara jest jak najbardziej zasadna. Z opinii przesłanej przez Zakład Karny w C. wynika, że skazany odbywa karę w systemie zwykłym. W stopniu dobrym przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny. Skazany nie był karany dyscyplinarnie, kilkukrotnie nagradzany regulaminowo. Skazany nie uczestniczy w systemie przepustkowym. Pracuje na terenie Zakładu Karnego pod nadzorem funkcjonariusza. Skazany nie uczestniczy w nieformalnych strukturach podkultury przestępczej. Krytycznie wypowiada się o swoim postępowaniu, przyznaje się do popełniania przestępstw za które został skazany.

5.  WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

W pozostałym zakresie wyroki wskazane w punkcie I wyroku pozostawia się do odrębnego wykonania.

III.

Na mocy art. 572 kpk w pozostałym zakresie postepowanie zostało umorzone. Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 17 września 2018r. w sprawie II K 153/18 nie podlega łączeniu z uwagi na to, że orzeczono za niego niepodlegającą łączeniu z karą pozbawienia wolności karę grzywny.

IV.

Na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy odbytej kary w sprawach podlegających łączeniu.

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V.

Z uwagi na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności Sąd zwolnił go w całości od kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na mocy art. 624 § 1 kpk.

8.  PODPIS