Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK515/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

07 maja 2019 r.

IIK 113/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

06 sierpnia 2019 r.

IIK 566/19

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

22 stycznia 2020 r.

IIK 902/19

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

10 marca 2020 r.

IIK 44/20

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

orzeczenie kary łącznej 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 20 godzin miesięcznie wyrokiem łącznym w sprawie II K 113/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie (obejmującym skazania w sprawach II K 796/18 i II K 1151/18 Sądu Rejonowego w Bełchatowie), którą następnie postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019 roku zamieniono na 365 dni zastępczej kary pozbawienia wolności,

odpis wyroku IIK 113/19

11

dane o karalności

15 - 19

akta sprawy IIK 113/19

załącznik

1.2.1.2.

orzeczenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie IIK 566/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie

odpis wyroku IIK 566/19

12

dane o karalności

15-19

akta sprawy IIK 566/19

załącznik

1.2.1.3.

orzeczenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie IIK 902/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie

odpis wyroku IIK 902/19

13

dane o karalności

15-19

akta sprawy IIK 902/19

załącznik

1.2.1.4.

orzeczenie kary 1 roku pozbawienia wolności w sprawie IIK 44/20 Sądu Rejonowego w Bełchatowie

odpis wyroku IIK 44/20

14

dane o karalności

15-19

akta sprawy IIK 44/20

załącznik

1.2.1.5.

skazania W. R. w sprawach IIK 352/88, IIK 390/90, IIK 642/02, IIK 471/023, IIK 692/09, IIK 1331/13, IIK 27/14 Sądu Rejonowego w Bełchatowie, IIIK 79/95 i III K 15/12 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, które skazany wykonał w całości

dane o karalności

15-19

1.2.1.6.

wykonanie przez skazanego całości kary orzeczonej w sprawie IIK 566/19 w okresie od 22.01.2020 do 17.11.2020 r.

akta sprawy IIK 566/19

załącznik

opinia o skazanym

25-26

1.2.1.7.

Przeciętne zachowanie skazanego w okresie odbywania kary - dwukrotnie karany regulaminowo, nie nagradzany, nie korzystający z przepustek losowych lub regulaminowych, przejawiający tendencję do postaw agresywnych lub roszczeniowych, nie zainteresowany podniesieniem poziomu wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, mało krytyczny wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia. W zakładzie karnym zatrudniony odpłatnie, w gronie współosadzonych funkcjonujący bezkonfliktowo

opinia o skazanym

25-26

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

odpis wyroku IIK 113/19

niekwestionowany

dane o karalności

niekwestionowane

akta sprawy IIK 113/19

niekwestionowane

1.2.1.2

odpis wyroku IIK 566/19

niekwestionowany

dane o karalności

niekwestionowane

akta sprawy IIK 566/19

niekwestionowane

1.2.1.3

odpis wyroku IIK 902/19

niekwestionowany

dane o karalności

niekwestionowane

akta sprawy IIK 902/19

niekwestionowane

1.2.1.4

odpis wyroku IIK 44/20

niekwestionowany

dane o karalności

niekwestionowane

akta sprawy IIK 44/20

niekwestionowane

1.2.1.5

dane o karalności

niekwestionowane

1.2.1.6

akta sprawy IIK 566/19

niekwestionowane

opinia o skazanym

niekwestionowana w zakresie obliczeń kary, korespondująca z aktami sprawy IIK 566/19

1.2.1.7

opinia o skazanym

pełna, bezstronna, fachowa i obiektywna, niezakwestionowana w toku postępowania

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II K 113/19 z dnia 07 maja 2019 r.

2 lata ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, prawomocnie zamieniona na 365 dni zastępczej kary pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II K 902/19 z dnia 22 stycznia 2020 r.

10 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II K 44/20 z dnia 10 marca 2020 r.

1 rok pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku W. R. określa art. 85 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 r., o czym przesądza art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem mającym miejsce przed dniem 24 czerwca 2020 r., tj. w sprawach Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 902/19 oraz II K 44/20. Nadto połączeniu podlega kara łączna ograniczenia wolności wynikająca w wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 113/19. Wszystkie bowiem kary orzeczone wskazanymi powyżej wyrokami na dzień orzekania w przedmiotowej sprawie pozostają do wykonania.

W myśl art. 85 § 1 i § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do 24.06.2020 r.) kara łączna może być orzeczona, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Oczywistym jest przy tym, iż uwzględniając treść przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej podstawą orzeczenia kary łącznej są kary jednostkowe, orzeczone za zbiegające się przestępstwa, jak i kary łączne.

Analiza dopuszczalności wydania wyroku łącznego przez pryzmat ww. warunków wskazuje, że pozostającymi do wykonania karami są kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach: Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 902/19 (10 miesięcy) i II K 44/20 (1 roku ), opisanych w punktach III i IV oraz kara ograniczenia wolności orzeczona w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 113/19 (2 lat) opisanym w punkcie I.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk, przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku połączenia kar ze wskazanych powyżej wyroków kara łączna powinna zatem sytuować się w przedziale od 1 roku pozbawienia wolności (próg ten wyznacza najwyższa z kar jednostkowych) do 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych).

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należało o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Należy jednak tak ukształtować wymiar kary łącznej, by z jednej strony oddać ustaloną zawartość bezprawia, a z drugiej nie epatować nadmierną surowością kary. Zastosowanie zasady absorpcji czy kumulacji ma z natury skrajny charakter i w niniejszych realiach, w ocenie Sądu, nie ma podstaw do zastosowania żadnej z nich. Łącząc kary jednostkowe pozbawienia wolności Sąd Rejonowy zastosował zasadę asperacji, czyli tzw. częściowego pochłaniania.

W ocenie Sądu wymierzona kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności pozwala na osiągnięcie w stosunku do skazanego celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz realizuje potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzekane wobec W. R. kary nie przynosiły rezultatu, bowiem popełniał on nowe przestępstwa, a także wykroczenia. Skazany w warunkach izolacji penitencjarnej zachowuje się przeciętnie, jednak mimo motywowania go nie wyraził woli podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, czy poziomu wykształcenia Nie przedstawia krytycyzmu odnośnie popełnionych przestępstw oraz swojego dotychczasowego trybu życia. Nie był dotychczas nagradzany, natomiast dwukrotnie karano go dyscyplinarnie. Przejawia tendencje do prezentowania postaw agresywnych i roszczeniowych.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta zawartych w nich rozstrzygnięć nie podlegała łączeniu.

3.

Nie może podlegać połączeniu kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 566/19 (10 miesięcy), albowiem skazany odbył tę karę w całości (w okresie od 22.01.2020 r. do 17.11.2020 r.), a więc kara ta nie spełnia znamienia " podlegająca wykonaniu".

4.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia dniu 04 września 2019 roku (godz. 08.20) do dnia 05 września 2019 roku (godz. 14.30).

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Uznając, że uiszczenie kosztów sądowych byłoby obecnie dla skazanego zbyt uciążliwe ze względu na prognozowany pobyt w zakładzie karnym, brak majątku i jakichkolwiek dochodów, z mocy art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił go z tego obowiązku.

8.  PODPIS