Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1096/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant: sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu dniach 29 września 2020r. i 15 grudnia 2020r.

sprawy

P. G.

syna I. i C. zd. M.

ur. (...) w Ż.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie o sygn. akt VII K 766/10 za przestępstwo z art. 270 § 1 kk na karę 6 miesięcy pobawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 2 lat; kara została wykonana,

II.  Sądu Rejonowego w Kościanie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Ś. z dnia 06 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 202/13 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, karę grzywny w wysokości 100 stawek po 20 złotych każda, dozór kuratora, naprawienie szkody; kara została wykonana,

III.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie o sygn. akt II K56/13 za przestępstwo z art. 254a kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat oraz naprawienie szkody; kara została wykonana

IV.  Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny w W. z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 114/13 za przestępstwa z art. 254a kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, naprawienie szkody; kara została wykonana,

V.  Sądu Rejonowego w Wadowicach VII Zamiejscowy Wydział Karny w S. z dnia 21 października 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 513/13 za przestępstwa z art. 254a kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 80 stawek po 10 złotych każda; kara pozbawienia wolności została wykonana, kara grzywny zamieniona została na karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 40 dni,

VI.  Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 71/13 za przestępstwa z art. 254a kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 2 lat, karę grzywny w wysokości 78 stawek po 10 złotych każda, naprawienie szkody; kara została wykonana,

VII.  Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 97/13 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, dozór kuratora oraz naprawienie szkody; kara została wykonana,

VIII.  Sądu Rejonowego w Brodnicy VII Zamiejscowy Wydział Karny w G.D. z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie o sygn. akt VII K 200/14 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat oraz naprawienie szkody; nastąpiło zatarcie skazania,

IX.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 48/15 za przestępstwo z art. 254a kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody; kara została wykonana,

X.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 473/15 na karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączna grzywny 100 stawek po 20 złotych; kara łączna pozbawienia wolności została wykonana, kara grzywny została zamieniona na kare zastępcza 50 dni pozbawienia wolności,

XI.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie o sygn. akt II K 423/16 na karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XII.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 30 października 2017r. w sprawie o sygn. akt II K 273/17 na karę łączną 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 2/18 za przestępstwo z art. 14 § 1 kk w zw. z art. 254a kk i w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody.

1.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie,

2.  na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 kpk oraz § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. E. G. kwotę 144,00 /sto czterdzieści cztery 00/100/ złotych podwyższoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

3.  obciąża kosztami postępowania Skarb Państwa.

sędzia Joanna Urbańska – Czarnasiak

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 1096/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3 - 8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Wskazać sygnaturę akt sprawy.

Wskazać datę wyroku albo wyroku łącznego.

Wskazać sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VII K 766/10

VII K 202/13

II K 56/13

VII K 114/13

VII K 513/13

II K 71/13

II K 97/13

VII K 200/14

II K 48/15

II K 473/15

II K 423/16

II K 273/17

II K 2/18

20 września 2011r.

06 lutego 2013r.

21 marca 2013r

19 kwietnia 2013r.

21 października 2013r.

31 października 2013r.

24 lutego 2014r.

22 sierpnia 2014r.

11 sierpnia 2015r.

26 lipca 2016r.

23 lutego 2017r.

30 października 2017r.

29 marca 2019r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Kościanie VII Zamiejscowy Wydział Karny w Ś.

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Sąd Rejonowy w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny w W.

Sąd Rejonowy w Wadowicach VII Zamiejscowy Wydział Karny w S.

Sąd Rejonowy w Szubinie

Sąd Rejonowy w Lipnie

Sąd Rejonowy w Brodnicy VII Zamiejscowy Wydział Karny w G.D.

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Sąd Rejonowy w Kaliszu

1.2 Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

Skazany P. G. jest synem I. i C. zd. M., ma obecnie 33 lat. Jest obywatelem Rumunii, kawalerem posiadającym jedno dziecko.

Na terenie RP po raz czwarty przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej, dwukrotnie przebywał jako tymczasowo aresztowany. Do odbycia kary został doprowadzony w maju 2015r. Odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we W. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie II K 2/18 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy. Koniec kary przypada na dzień 13.08.2021r. Karę odbywa w warunkach systemowego oddziaływania zwykłego. Jego zachowanie w trakcie odbywania kary oceniono jako poprawne. Nie akceptuje podkultury przestępczej. Dziesięciokrotnie wyróżniony nagrodami regulaminowymi i dwukrotnie karany dyscyplinarnie. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W trakcie całego pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej nie dopuszczał się zachowań agresywnych bądź autoagresywnych. Wykonuje nieodpłatne prace porządkowe. Według Dyrektora Zakładu Karnego po opuszczeniu jednostki będzie wymagał udzielenia pomocy postpenitencjarnej. Cele wykonania kary nie został dotąd wobec niego osiągnięte a prognoza kryminologiczno – społeczna jest negatywna m.in. z uwagi na mnogość czynów przestępczych i traktowanie przestępstwa jako akceptowalnego sposobu zaspokajania potrzeb materialnych.

Skazany P. G. był już wielokrotnie skazany prawomocnymi orzeczeniami, i tak:

XIV.  Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie o sygn. akt VII K 766/10 za przestępstwo z art. 270 § 1 kk na karę 6 miesięcy pobawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 2 lat; kara została wykonana,

XV.  Sądu Rejonowego w Kościanie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Ś. z dnia 06 lutego 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 202/13 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, karę grzywny w wysokości 100 stawek po 20 złotych każda, dozór kuratora, naprawienie szkody; kara została wykonana,

XVI.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 56/13 za przestępstwo z art. 254a kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat oraz naprawienie szkody; kara została wykonana

XVII.  Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny w W. z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 114/13 za przestępstwa z art. 254a kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, naprawienie szkody; kara została wykonana,

XVIII.  Sądu Rejonowego w Wadowicach VII Zamiejscowy Wydział Karny w S. z dnia 21 października 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 513/13 za przestępstwa z art. 254a kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 80 stawek po 10 złotych każda; kara pozbawienia wolności została wykonana, kara grzywny zamieniona została na karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 40 dni,

XIX.  Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 71/13 za przestępstwa z art. 254a kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 2 lat, karę grzywny w wysokości 78 stawek po 10 złotych każda, naprawienie szkody; kara została wykonana,

XX.  Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 97/13 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat, dozór kuratora oraz naprawienie szkody; kara została wykonana,

XXI.  Sądu Rejonowego w Brodnicy VII Zamiejscowy Wydział Karny w G.D. z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie o sygn. akt VII K 200/14 za przestępstwo z art. 254a kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres 4 lat oraz naprawienie szkody; nastąpiło zatarcie skazania,

XXII.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 48/15 za przestępstwo z art. 254a kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody; kara została wykonana,

XXIII.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 473/15 na karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączna grzywny 100 stawek po 20 złotych; kara łączna pozbawienia wolności została wykonana, kara grzywny została zamieniona na kare zastępcza 50 dni pozbawienia wolności,

XXIV.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie o sygn. akt II K 423/16 na karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XXV.  Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 30 października 2017r. w sprawie o sygn. akt II K 273/17 na karę łączną 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XXVI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 2/18 za przestępstwo z art. 14 § 1 kk w zw. z art. 254a kk i w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody.

dane o karalności- k. 33-35

opinia o skazanym k. 28-29

informacje o pobytach i orzeczeniach k. 30-31, 53-54, 76-77

odpis i kserokopie wyroków k. 5-7, 41,43, 45, 47-48, 88

obliczenia kar k. 42, 44, 46, 83,

odpisy i kserokopie postanowień k. 9, 10, 12, 82

dane o karalności- k. 33-35

opinia o skazanym k. 28-29

informacje o pobytach i orzeczeniach k. 14 – 19, 20 – 23, 30-31, 53-54, 76-77,

wydruki z NOE-SAD K. 65- 70, 84-85

dokumenty akt spraw k. II K 473/15, II K 423/16, II K 273/17, II K 2/18

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

Ocena Dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać Lp. odnoszącą się do faktu z pkt 1.2.1.

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1

w/w

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy w zakresie przysługujących ich kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudzała wątpliwości, nie była też kwestionowana przez żadną ze stron.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać Lp. odnoszącą się do faktu z pkt 1.2.

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1

-

WYJAŚNIENIE PODSTAWY KARY ŁĄCZNEJ

Wskazanie wyroków, kar lub środków karnych podlegających łączeniu.

Lp.

Wskazać sąd orzekający, sygnaturę akt sprawy
i datę wydania wyroku albo wyroku łącznego.

Wskazać kary lub środki karne podlegające łączeniu.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej.

WYMIAR KARY

Wskazać okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej.

Wymiar Środka karnego

Wskazać okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Z WYROKU łĄCZNEGO

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej.

Lp.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

pkt. 1

Na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. wydanie wyroku łącznego jest dopuszczalne, gdy zachodzą warunki orzeczenia kary łącznej. ‘

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 marca 2015r. poz. 396) przepisów rozdziału IX ustawy kodeks karny, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem jeśli wobec skazanego nie zapadł wyrok po dniu 01 lipca 2015r. przepisy dotyczące zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2015r. i nie można w takiej sytuacji stosować przepisów nowych. Jeśli natomiast wobec skazanego zapadł wyrok po dniu 01 lipca 2015r. przepisy dotyczące zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych stosuje się w brzmieniu obowiązującym od 01 lipca 2015r., z tym że podkreślić należy, iż w takiej sytuacji - z brzmienia wyżej cytowanego przepisu - nie wynika zakaz stosowania przepisów dotychczasowych. Konsekwencją powyższego uregulowania jest przyjęcie, że w takiej sytuacji można stosować przepisy nowe lub dotychczasowe, jeśli są względniejsze dla sprawcy. Wskazać w tym miejscu należy, iż na moment orzekania w przedmiotowej sprawie od dnia 24 czerwca 2020r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyroków łącznych, niemniej jednak w myśl art. art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19, Sąd był zobligowany orzekać na podstawie dotychczasowych przepisów (obowiązujących od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 23 czerwca 2020r) bowiem do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, że oskatni z wyroków wobec P. G. w sprawie o sygn. akt II K 2/18 zapadł w dniu 29.03.2019r. sąd uznał, że mają zastosowanie przepisy obowiązujące od dnia 01.07. (...). do 23 czerwca 2020r., albowiem poprzednio obowiązujące przepisy tj. do dnia 30 czerwca 2015r. nie są względniejsze dla skazanego.

W myśl dotychczasowego brzmienia art. 85 § 1 i 2 k.k, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą jej orzeczenia są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne.

Wskazać w tym miejscu należy, iż nie ma możliwości połączenia kar orzeczonych wobec skazanego, bowiem oprócz kary wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu wydanego w dniu 29.03.2019r. w sprawie o sygn. II K 2/18 wszystkie inne pozostałe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec P. G. zostały w całości wykonane.

Obecnie wykonywana jest wobec P. G. kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności wynikającą z wyroku II K 2/18 (od 15.02.2020r. do 13.08.2021r.) a następnie będą wykonywane dwie kary zastępcze pozbawienia wolności tj. w wymiarze 40 i 50 dni wynikające z wyroków VII K 513/13 i II K 473/15. Wskazać jednak należy, iż zgodnie z utrwaloną linią orzecznicza i doktryną kary zastępcze pozbawienia wolności nie mogą zostać połączone z karą pozbawienia wolności. Brak jest również możliwości połączenia pierwotnie orzeczonych grzywien albowiem w poprzednich wyrokach łącznych orzeczonych wobec P. G. sądy nie orzekły w tym zakresie wobec czego zachodzi powaga rzeczy osądzonej.

Mając na uwadze powyższe sąd uznał, iż brak jest w niniejszej sprawie podstaw do wydania wyroku łącznego zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z przepisu art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., następstwem czego staje się orzeczenie, oparte na przepisie art. 572 k.p.k., o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

7.  KOszty procesu

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

pkt. 2 i 3

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. E. G. kwotę 144,00 podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego P. G. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych z uwagi na sytuacje materialną skazanego, który przebywa obecnie w warunkach izolacyjnych i wprawdzie uzyskuje pewne dochody z wykonywanej na rzecz innego podmiotu pracy, niemniej jednak obciążają go liczne należności w tytułu orzeczonych obowiązków naprawienia szkody.

PODPIS

sędzia Joanna Urbańska – Czarnasiak