Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Sygnatura akt

V K 646/20

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. R.

Aktem oskarżenia zarzucono J. R. popełnienie trzech przestępstw z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016, poz. 1047 ze zm.) polegających na tym, że:

1. w okresie od 1 lipca 2014 roku do 15 lipca 2014 r. we W., woj. (...) i w W., woj. (...), pełniąc funkcję członka zarządu firmy GRUPA (...) Sp. z o. o. w likwidacji z/s w W. KRS (...), wbrew przepisom ustawy, tj. art. 69 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6 Ustawy o rachunkowości, nie złożył w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowego w/w podmiotu za rok 2013,

2. w okresie od 1 lipca 2015 roku do 15 lipca 2015 r. we W., woj. (...) i w W., woj. (...), pełniąc funkcję członka zarządu firmy GRUPA (...) Sp. z o. o. w likwidacji z/s w W. KRS (...), wbrew przepisom ustawy, tj. art. 69 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6 Ustawy o rachunkowości, nie złożył w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowego w/w podmiotu za rok 2014,

3. w okresie od 1 lipca 2016 roku do 15 lipca 2016 r. we W., woj. (...) i w W., woj. (...), pełniąc funkcję członka zarządu firmy GRUPA (...) Sp. z o. o. w likwidacji z/s w W. KRS (...), wbrew przepisom ustawy, tj. art. 69 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6 Ustawy o rachunkowości, nie złożył w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowego w/w podmiotu za rok 2015.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

13 grudnia 2007 roku J. R. kupił od M. N., wspólnika spółki działającej pod firmą Grupa (...) z siedzibą w Ś., 96,155 % udziałów w tejże spółce. Spółka wpisana była do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS (...). 2 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odwołało ze stanowiska likwidatora spółki (...) powołując w jego miejsce J. R.. Do rejestru prowadzonego przez sąd nie były składane sprawozdania finansowe spółki za lata 2013 – 2015.

informacje z Krajowego Rejestru Sądowego

2-11

kopia umowy sprzedaży udziałów z 13 grudnia 2007 roku

25-27

zeznania M. N.

35, 163v.

kopia aktu notarialnego repertorium A nr 35/2008

165-166

22 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Opatowie II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 253/08 uznał J. R. za winnego popełnienia czynu z art. 276 kk i art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11§2 kk i wymierzył mu karę grzywny. Wyrok uprawomocnił się 30 października 2008 roku.

21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie X Wydział Karny w sprawie o sygn. akt X K 667/13 uznał J. R. za winnego czynu z art. 587§1 ksh i również wymierzył mu karę grzywny. Wyrok uprawomocnił się 18 października 2013 roku.

kopia wyroku Sądu Rejonowego w Opatowie

501

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

508-516

Stan psychiczny oskarżonego nie znosił i nie ograniczał jego zdolności rozpoznania znaczenia czynu i zdolności pokierowania postępowaniem.

Poczytalność oskarżonego nie budziła wątpliwości.

opinia biegłych psychiatrów J. B. i M. K.

440-445

4. J. R. był wielokrotnie karany.

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

508-516

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. R.

jak w punkcie 1.1.1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

J. R. nie był likwidatorem Grupa (...) z siedzibą w Ś..

wyjaśnienia J. R.

138-140, 182-185, 544v.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania M. N.

- zeznania logiczne i konsekwentne znajdujące potwierdzenie w dokumentach,

- uzupełniały się z materiałem dowodowym omówionym poniżej,

- świadek jako osoba obca dla oskarżonego, nie zainteresowana rozstrzygnięciem, nie miał interesu w składaniu zeznań na niekorzyść J. R.,

- świadek w sposób racjonalny i logiczny wyjaśnił przyczyny nieścisłości w swoich zeznaniach,

kopia aktu notarialnego repertorium A nr 35/2008

- dokument niekwestionowany przez strony,

- brak podstaw do podważania autentyczności dokumentu,

kopia umowy sprzedaży udziałów z 13 grudnia 2007 roku

- dokument niekwestionowany przez strony,

- brak podstaw do podważania autentyczności dokumentu,

kopia wyroku Sądu Rejonowego w Opatowie

- wyrok prawomocny,

opinia biegłych psychiatrów J. B. i M. K.

- jasna, pełna, niezawierająca sprzeczności,

- wyczerpująco uzasadniona,

- oparta na fachowej wiedzy i doświadczeniu zawodowym,

- niekwestionowana przez strony,

informacje z Krajowego Rejestru Sądowego

- dokument urzędowy sporządzony przez uprawniony organ w zakresie jego działania,

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

- dokument urzędowy sporządzony przez uprawniony organ w zakresie jego działania,

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia J. R.

- nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym, w tym przede wszystkim sprzeczne z treścią aktu notarialnego Repertorium A nr 35/2008,

- w dominującej części odnosiły się do ocen prawnych, a nie faktów,

- niespójne - pierwotnie oskarżony zaprzeczał pełnieniu funkcji likwidatora, zaś po uzyskaniu w toku postępowania przygotowawczego kopii aktu notarialnego potwierdzającego ten fakt zmienił przyjętą linię obrony, przyznając, że tę funkcję pełnił,

- oskarżony składając pierwotnie wyjaśnienia realizował przyjętą linię obrony polegającą na obciążeniu M. N. odpowiedzialnością za czyny mu zarzucane,

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

Uniewinnienie

I

J. R.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Podnieść należy, iż okoliczności faktyczne w sprawie były bezsporne. Wymagające rozstrzygnięcia pozostawały jedyne kwestie prawne, to jest analiza i wykładnia obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim art. 18 ksh. Bezspornym jest bowiem, że oskarżony był od 2 stycznia 2008 roku likwidatorem Grupa (...) z siedzibą w Ś. w latach 2013, 2014 i 2015. Nie był natomiast w tym czasie członkiem zarządu spółki. Wynika to z dowodów w postaci dokumentów. Osoba pełniąca funkcję likwidatora spółki była natomiast zobowiązana do złożenia rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego spółki do właściwego rejestru sądowego zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm.). Zgodnie jednak z treścią art. 18§2 ksh nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587 ksh, art. 590 ksh i art. 591 ksh. §3 art. 18 ksh stanowi natomiast, że powyższy zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Podnieść należy, że 22 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Opatowie w II Wydziale Karnym w sprawie o sygn. akt II K 253/08 skazał J. R. za występek z art. 276 kk i art. 51 ust. ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11§2 kk, zaś wyrok uprawomocnił się 30 października 2008 roku. Przestępstwo z art. 276 penalizowane jest w rozdziale XXXIV kodeksu karnego. Następnie 21 sierpnia 2013 roku oskarżony został ponownie skazany, tym razem wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie X Wydziału Karnego wydanym w sprawie o sygn. akt X K 667/13 za czyn zabroniony kwalifikowany z art. 587§1 ksh, a ten wyrok stał się prawomocny 18 października 2013 roku. Sąd Najwyższy w wyroku z 03 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 323/18 wskazał, że w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 18§2 ksh, wygaśnięcie mandatu członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta następuje z mocy prawa (LEX nr 2690819). Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z 03 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt IV CSK 320/17 wskazano, że zakończenie okresu zakazu sprawowania funkcji wyszczególnionych w art. 18§2 ksh, nie oznacza automatycznego wznowienia pełnionej wcześniej funkcji, ponieważ wymagana jest do tego celu ponowna uchwała powołująca taką osobę na utraconą wcześniej funkcję (LEX nr 2521635). Sąd podziela i uznaje za własne przytoczone poglądy judykatury, które są wobec treści przytoczonego przepisu kodeksu spółek handlowych jasne, oczywiste i nie budzące żadnych wątpliwości.

30 października 2008 roku uprawomocnił się wyrok sądu skazujący oskarżonego za czyn znajdujący się w katalogu z art. 18§2 ksh. Oznacza to, że z tym dniem J. R. utracił z mocy prawa funkcję likwidatora Grupa (...) z siedzibą w Ś.. Od tego dnia zaczął też obowiązywać wobec oskarżonego zakaz określony w art. 18§3 ksh i trwał do 30 października 2013 roku. Jednocześnie 18 października 2013 roku uprawomocnił się drugi z wyroków sądu za czyn opisany w katalogu z art. 18§2 ksh, w związku z czym zakaz pełnienia funkcji likwidatora spółki przedłużył się co najmniej do 18 października 2018 roku. Żaden z zebranych w sprawie dowodów nie wskazywał na to, by oskarżony został kiedykolwiek ponownie powołany na stanowisko likwidatora Grupa (...) z siedzibą w Ś., zaś z karty karnej wynika, że nie nastąpiło zatarcie skazania. W związku z powyższym oczywistym jest, że oskarżony nie mógł być sprawcą zarzucanych mu czynów z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, albowiem w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku nie był kierownikiem jednostki w rozumieniu art. 69 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 3 pkt 6 tej ustawy zobowiązanym do wypełniania ciążących na nim z mocy ustawy obowiązków.

4.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Rozstrzygnięcie oparto na treści art. 618§1 pkt 11 kpk w zw. z §17 ust. 2 pkt 3 w zw. z §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października w sprawie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 roku, poz. 18 z późn. zm.).

III

Z uwagi na uniewinnienie J. R. orzeczenie o kosztach procesu oparto o treść art. 632 pkt 2 kpk.

5.  Podpis