Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 2/22

0.1.WYROK ŁĄCZNY

1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

2.w składzie:

3. Przewodniczący: SSR Ewelina Wolny

4. Protokolant: p.o. sekr. Justyna Maczan

6.przy udziale Prokuratury Rejonowej w Szczytnie

7.po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2022 r. sprawy:

J. D.,

syna M. i K. z domu Ż., ur. (...)w S.

skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Szczytnie

I.  z dnia 03 sierpnia 2020r. w sprawie II K 592/19 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 10 października 2018r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, zamienioną postanowieniem z dnia 28 maja 2021r. na karę zastępczą 115 dni pozbawienia wolności, odbytą do dnia 23 kwietnia 2022r.,

II.  z dnia 28 października 2020r. w sprawie II K 440/19 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie od 8 do 10 grudnia 2018r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 27 września 2021r., odbywaną od 23 kwietnia 2022r. do 23 kwietnia 2023r.,

III.  z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie II K 152/20 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 11 listopada 2019r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku tytułem próby,

IV.  z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie II K 422/20 za czyny z art. 284 § 2 kk i inne popełnione w okresie od 13 do 18 maja 2020r. na karę łączną 300 stawek dziennych grzywny po 10 zł,

I.  na podstawie art. 85 §1 kk i art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk w miejsce kary ograniczenia wolności w sprawie II K 592/19 i kary pozbawienia wolności w sprawie II K 440/19 wymierza skazanemu J. D. karę łączną 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w części dotyczącej połączenia kar w sprawach II K 152/20 i II K 422/20,

III.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od godz. 20:10 w dniu 29 grudnia 2021 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.,

IV.  na podstawie art. 576 § 1 kpk w pozostałym zakresie wyroki pozostawia do odrębnego wykonania,

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych,

VI.  na podstawie art. 29 ust.1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. S. wynagrodzenie za obronę skazanego z urzędu w kwocie 120,00 (sto dwadzieścia) złotych i kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem podatku VAT.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 2/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Szczytnie

03.08.2020r.

II K 592/19

2.

3.

4.

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

28.10.2020r.

17.12.2020r.

21.12.2020r.

II K 440/19

II K 152/20

II K 422/20

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

2.

3.

4.

5.

Ad. 1

Sąd Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z dnia 03 sierpnia 2020r. w sprawie II K 592/19 wymierzył J. D. za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem okresu zatrzymania od godz. 13.40 w dniu 10 października 2018r. do godz. 14.21 w dniu 11 października 2018r. Karę tę, zamienioną postanowieniem z dnia 28 maja 2021r. na karę zastępczą 115 pozbawienia wolności, skazany odbył od 29 grudnia 2021r. do 23 kwietnia 2022r.

Ad. 2

Wyrokiem z dnia 28 października 2020r. w sprawie II K 440/19 Sąd Rejonowy w Szczytnie wymierzył skazanemu za popełnienie w okresie od 08 do 10 grudnia 2018 r. przestępstwa z art. 279 § 1 kk karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby i obowiązkiem informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Postanowieniem z dnia 27 września 2021r. zarządzono wykonanie powyższej kary, odbywanej przez skazanego od dnia 23 kwietnia 2022r. do dnia 23 kwietnia 2023r.

Ad. 3

W dniu 11 listopada 2019r. J. D. dopuścił się występku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, za który wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie II K 152/20 został skazany na karę 1 roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku tytułem próby. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 25 grudnia 2020r.

Ad. 4

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie II K 422/20 orzeczono nadto wobec skazanego w związku z popełnieniem przez niego w okresie od 13 do 18 maja 2020r. czynów z art. 284 § 2 kk i inne karę łączną 300 stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości stawki dziennej na 10 zł.

Ad. 5

Skazany przebywa w Zakładzie Karnym w B. od dnia 30 grudnia 2021r.. Jego zachowanie oceniono jako poprawne, nie był karany dyscyplinarnie, jednokrotnie otrzymał nagrodę regulaminową za nieodpłatnie wykonywaną pracę. Karę odbywa w systemie zwykłym, nie wykazał zainteresowania zmianą na system programowego oddziaływania, nie uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Ad. 1

odpis wyroku II K 592/19

informacja z Krajowego Rejestru Karnego

opinia o skazanym

Ad. 2

- odpis wyroku II K 440/19

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

opinia o skazanym

Ad. 3

odpis wyroku II K 152/20

Ad. 4

odpis wyroku II K 422/20

Ad. 5

- opinia o skazanym

Ad. 1

k. 17-17v

k. 7

k. 13

Ad. 2

k. 18-19v

k. 7

k. 13

Ad. 3

k. 20

Ad. 4

k. 21-22

Ad. 5

k. 14

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1 – 5

Odpisy wyroków, informacja o karalności skazanego i jego pobytach w jednostkach penitencjarnych

- potraktowano jako w pełni wiarygodną dokumentację dotychczasowego trybu życia J. D., w tym uprzedniej karalności, a także jego aktualnego zachowania i prognozy kryminologicznej

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, 03.08.2020r.., II K 592/19

Kara 8 miesięcy ograniczenia wolności

2.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, 28.10.2020r., II K 440/19

Kara 1 roku pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Kara pozbawienia wolności wymierzona J. D. w sprawie 440/19 i odbyta w formie zastępczej pozbawienia wolności kara ograniczenia wolności orzeczona w sprawie II K 592/19, wymierzone za przestępstwa popełnione przed wydaniem pierwszego z wyroków skazujących, w sprawie II K 592/19, spełniają warunki ich połączenia wskazane w art. 85 § 1 kk i art. 87 § 1 kk.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając J. Ł. karę łączną na zasadzie częściowej, zbliżonej do pełnej absorpcji, albowiem kara łączna o zaledwie jeden miesiąc przekracza sumę kar jednostkowych , Sąd miał na uwadze jego poprawne zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej i fakt odbycia kary zastępczej w całości

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Pkt III

Pkt IV

- z uwagi na treść art. 85 § 1 kk, przytoczoną we wcześniejszej treści rozważań, brak podstaw do połączenia ze wskazanymi karami jednostkowymi kary łącznej grzywny wymierzonej w sprawie II K 422/20, jako kary innego rodzaju, zaś połączenie kary pozbawienia wolności w sprawie II K 152/20, z uwagi na warunkowe zawieszenie jej wykonania, uznano za mniej korzystne dla skazanego z uwagi treść art. 89 § 1 kk niż jej odrębne wykonanie

- na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kary już odbytej w sprawie II K 592/19

- zgodnie z art. 576 § 1 kpk w pozostałym zakresie, w tym orzeczonego środka kompensacyjnego i przepadku, połączone wyroki pozostawiono do odrębnego wykonania

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt V

Pkt VI

- skazany przebywa w jednostce penitencjarnej, nie posiada żadnego źródła dochodu, z tych względów na podstawie art. 624 § 1 kpk został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych

- na rzecz obrońcy skazanego z urzędu zasądzono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi stawkami, uwzględniając nakład pracy obrońcy

1.PODPIS