Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 777/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 marca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora Anny Wróbel-Woźniak

po rozpoznaniu dnia 21.02.2023 r.

sprawy D. A. , urodz. (...) w S.

syna J. i J. z d. W.

skazanego wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 10.05.2016 r., sygn. akt II K 139/16 za czyn 1) z art.2791kk w zw. z art.283kk., popełniony w nocy 26/27.02.2016 r., na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, 2) z art.2791kk w zw. z art.283kk.w zb. z art.288§2kk w zw. z art.11§2kk, popełniony w okresie od 07.02.2016 r. do 06.03.2016 r., na karę roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym; - karę łączną roku i 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych po 1.100 zł,

- na poczet kary łącznej ograniczenia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego od 09.03.2016 r. godz. 12:40 do 11.03.2016 r. godz. 10:05 i uznano karę za wykonaną w zakresie 4 dni; -

- postanowieniem z dnia 15.03.2018 r. sygn. akt II Ko 126/18 Sąd Rejonowy w Piszu znał w/w łączną karę ograniczenia wolności za wykonaną w całości; -

2. Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 28.01.2019 r., sygn. akt II K 672/18 za czyn z art.207§1kk., popełniony w okresie od 01.10.2016 r. do 31.08.2017 r., na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszenie jej wykonania na okres 3 lat próby; -

- postanowieniem z dnia 21.01.2021 r. Sąd Rejonowy w Legionowie sygn. akt II Ko 1762/20 zarządził wykonanie w/w kary pozbawienia wolności; -

- na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego od 21.10.2018 r. godz. 19:24 do 23.10.2018 r.; -

- z dniem 01.04.2022 r. skazany wykonał w/w karę w systemie dozory elektronicznego; -

3. Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 30.11.2020 r., sygn. akt II K 321/19 za czyn z art.217§1kk, popełniony w dniu 24.04.2017 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 zł; -

- postanowieniem z dnia 22.12.2021 r. Sąd Rejonowy w Legionowie sygn. akt II Ko 865/21 zarządził wykonanie kary zastępczej 50 dni pozbawienia wolności; -

- z dniem 18.02.2022 r. wykonaną karę grzywny; -

4. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 09.12.2020 r., sygn. akt II K 1178/20 za czyn z art.209§1a k.k., popełniony w okresie od 10.12.2019 r. do 06.10.2020 r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązano skazanego do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie małoletniego syna; -

- postanowieniem z dnia 30.08.2022 r., sygn. akt VII Ko 1448/22 Sąd Rejonowy w Malborku zarządził wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 90 dni pozbawienia wolności; -

- zastępczą karę pozbawienia wolności skazany ma odbywać w okresie od 29.09.2023 r. do 28.12.2023 r.; -

5. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 14.03.2022 r., sygn. akt II K 235/21 za czyn 1) z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 14.11.2020 r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, 2) z art.157§2kk, popełniony w dniu 14.11.2020 r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, 3) z art.190§1kk, popełniony w dniu 14.11.2020 r., na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, karę łączną 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; -

- postanowieniem z dnia 30.08.2022 r., sygn. akt VII Ko 1447/22 Sąd Rejonowy w Malborku zarządził wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 365 dni pozbawienia wolności; -

- zastępczą karę pozbawienia wolności skazany odbywa w okresie od dnia 29.09.2022 r., ma ją zakończyć w dniu 29.09.2023 r.

orzeka:

I. na podstawie art.85§1kk i art.86§1kk łączy kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 4 oraz 5 i wymierza skazanemu D. A. karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

II. na podstawie art.577kpk na poczet kary łącznej orzeczonej wobec skazanego w pkt. I zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt. II K 235/21, tj. od 29.09.2022 r. do 01.03.2023 r. i ustala, że jedne dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności; -

III. na podstawie art.576§1kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu; -

IV. na podstawie art.572kpk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza; -

V. na podstawie art.624§1kpk zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa i zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) plus podatek VAT, tytułem obrony ustanowionej z urzędu.