Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II UK 587/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 września 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Romualda Spyt
SSN Zbigniew Hajn
w sprawie z wniosku A.P.
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
o ubezpieczenie społeczne,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 września 2014 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 6 czerwca 2013 r.,
uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu
Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. z
dnia 21 stycznia 2013 r. i decyzję Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, z dnia 10 listopada 2011 r., i przekazuje sprawę
organowi rentowemu do ponownego rozpoznania.
UZASADNIENIE
2
Wniosek A. P. z dnia 5 września 2011 r. o ustalenie ustawodawstwa
właściwego dla ubezpieczenia społecznego, która poinformowała Zakład
Ubezpieczeń Społecznych o zamieszkiwaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej w Polsce przy jednoczesnym wykonywaniu umowy o pracę na
terytorium Słowacji na rzecz pracodawcy słowackiego, został załatwiony decyzją z
dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzającą podleganie przez wnioskodawczynię
polskiemu ubezpieczeniu społecznemu. Wnioskodawczyni nie przedstawiła, poza
umową o pracę, innych dowodów wykonywania pracy na Słowacji, przez co nie
zastosowała się do wezwań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o złożenie
wyjaśnień i przedstawienie dowodów potwierdzających wykonywanie pracy, które
organ ubezpieczeń społecznych kierował do niej, powołując się na art. 3 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z
dnia 30 października 2009 r.; dalej „rozporządzenie nr 987/2009”) w związku z art.
50 § 1 k.p.a.
Sąd Okręgowy, oddalając odwołanie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2013 r.,
ustalił, że A. P. prowadziła w Polsce Studio [...] jako wyrejestrowaną w dniu 7 lipca
2011 r. działalność gospodarczą, z tytułu której nie odprowadzała składek na
ubezpieczenia społeczne. W dniu 1 lipca 2010 r. zawarła umowę o pracę z firmą G.
z siedzibą na Słowacji, na podstawie której miała świadczyć pracę promotora
szkoleń języka angielskiego w internecie; miejscem pracy była Słowacja, czas
pracy wynosił 1/8 etatu, wynagrodzenie 38,5 euro miesięcznie. Z protokołu kontroli
przeprowadzonej przez słowacką instytucję ubezpieczeniową wynikało, że
ubezpieczona była zatrudniona przez G. w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia
31 grudnia 2011 r. i z tego tytułu zgłoszona do słowackiego ubezpieczenia
społecznego. Ponadto słowacka państwowa inspekcja pracy ustaliła, że praca
wykonywana przez pracowników w tej firmie miała charakter doraźny; pracownicy
nie pracowali regularnie. Pracodawca był w telefonicznym lub internetowym
kontakcie z pracownikami i informował ich na bieżąco, gdzie mają odebrać
dokumenty dotyczące pracy i w jakim miejscu mają pracować. Prowadził ewidencję
3
dotyczącą obecności pracowników w pracy oraz liczby przepracowanych godzin, a
w przypadku nieprzydzielenia pracy z jego winy, wypłacał pracownikom ekwiwalent
za wynagrodzenie w wysokości ich średniego wynagrodzenia, zgodnie ze
słowackim kodeksem pracy. Według ustaleń słowackiej państwowej inspekcji pracy,
koniec zatrudnienia wnioskodawczyni w G. przypadł na dzień 31 stycznia 2012 r.
Od dnia 1 marca 2013 r. wnioskodawczyni jest zatrudniona na Słowacji w firmie A.
Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie ze względu na stwierdzenie
marginalnego charakteru pracy wnioskodawczyni na Słowacji w stosunku do jej
ogólnej działalności zarobkowej. Niewielki wymiar obowiązków wynikających z
umowy i niesystematyczne ich wykonywanie dały Sądowi podstawę do
stwierdzenia, że nie doszło do powstania stosunku pracy w innym państwie, co
oznaczało podleganie przez skarżącą polskiemu ubezpieczeniu społecznemu z
tytułu wykonywania działalności pozarolniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5,
art. 8 ust. 6 i art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. 2013 r., poz. 1442 ze zm.).
Sąd Apelacyjny, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając
apelację ubezpieczonej, przejął ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i podzielił
jego pogląd prawny, że między skarżącą a jej słowackim pracodawcą nie zaistniał
stosunek pracy w rozumieniu art. 22 k.p. W ocenie tego Sądu, umowa o pracę
zawarta z pracodawcą słowackim jest nieważna, jako służąca obejściu prawa (art.
58 k.c.), a jej nieważność, ze względu na niewywoływanie skutków w prawie
słowackim, wyłącza zastosowanie art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 200 z dnia 7
czerwca 2004 r., s. 1, dalej „rozporządzenie nr 883/2004”). Oddalając apelację
wyrokiem z dnia 6 czerwca 2013 r., Sąd Apelacyjny uznał za bezzasadny zarzut
braku polskiej jurysdykcji co do oceny ważności umowy o pracę zawartej i
wykonywanej na Słowacji, przyjąwszy, że badanie ważności tytułu prawnego
obowiązku ubezpieczenia należało do organu ubezpieczeń społecznych oraz
leżało w kognicji sądu ubezpieczeń społecznych.
W skardze kasacyjnej ubezpieczonej podniesiono zarzut naruszenia prawa
materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 288 akapit 2 Traktatu o
4
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; dalej
TFUE) w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 115 z
dnia 9 maja 2008 r.; dalej TUE) przez ich niezastosowanie i wydanie
rozstrzygnięcia na podstawie przepisów prawa krajowego zamiast na podstawie
przepisów rozporządzeń unijnych. Wskazano na błędną wykładnię art. 13 ust. 3
rozporządzenia nr 883/2004, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie art. 22
k.p. przez ustalenie pojęcia „praca najemna" jako autonomicznego pojęcia prawa
unijnego, zdefiniowanego w rozporządzeniu podstawowym oraz wyczerpująco
zinterpretowanego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(dalej TSUE), tymczasem pojęcie to podlega ocenie tylko z punktu widzenia
krajowych przepisów prawa pracy miejsca świadczenia pracy. W związku z tym
zarzutem pozostawał zarzut niewłaściwego zastosowania art. 58 k.c. w związku z
art. 300 k.p.
Znalazł się w skardze kasacyjnej również zarzut błędnej wykładni art. 3
ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009 przez postawienie przed ubezpieczoną
obowiązku przedstawienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentów i
dowodów potwierdzających wykonywanie pracy i przerzucenie na nią ciężaru
dowodu rzeczywistego wykonywania pracy w innym państwie członkowskim.
Skarżąca podniosła także niewłaściwe zastosowanie art. 11 ust. 2 lit. a
rozporządzenia nr 883/2004 przez zastosowanie tego przepisu, choć w sprawie
miał zastosowanie nie ten przepis, lecz art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia,
ponieważ wykonywała nie tylko pracę na własny rachunek w Polsce, ale także
pracę najemną na Słowacji. W związku z tym naruszenie art. 11 ust. 1
rozporządzenia nr 883/2004 spowodowało sytuację, w której ubezpieczona
podlegała w tym samym czasie ustawodawstwu dwóch różnych państw
członkowskich.
Skarżąca zarzuciła również naruszenie art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr
987/2009 przez zaniechanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
niezwłocznego określenia ustawodawstwa właściwego zgodnie z uzyskaną
informacją, a zamiast tego wszczęcie postępowania wyjaśniającego; naruszenie
art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 987/2009 przez zaniechanie zwrócenia się do
instytucji właściwej na Słowacji w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy ubezpieczona
5
rzeczywiście wykonuje pracę w tym państwie; naruszenie art. 2 pkt 2
rozporządzenia nr 987/2009 przez zaniechanie zwrócenia się do instytucji
słowackiej w celu uzyskania wszystkich danych niezbędnych dla ustanowienia i
określenia praw i obowiązków ubezpieczonej oraz naruszenie art. 5
rozporządzenia wykonawczego przez podważenie ważności umowy o pracę, na
podstawie której został wydany przez instytucję innego państwa członkowskiego
dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ubezpieczenia społecznego w tym
innym państwie członkowskim.
Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie, że od dnia
1 listopada 2010 r. podlega w zakresie ubezpieczenia społecznego
ustawodawstwu słowackiemu lub o przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania. Jednocześnie – wskazując na art. 267 akapit 3 TFUE i
istotne wątpliwości co do rzeczywistej treści art. 3 ust. 2, art. 5 oraz art. 16 ust. 2-4
rozporządzenia nr 987/2009 – podniosła konieczność zwrócenia się przez Sąd
Najwyższy z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o
następującej treści:
„ - czy art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009 znajduje zastosowanie w
procedurze dotyczącej stosowania art. 13 rozporządzenia nr 883/2004;
- czy art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 987/2009 samodzielnie lub w związku
z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009 należy rozumieć w ten sposób, że osoba
informująca instytucję o wykonywaniu pracy w dwóch lub więcej państwach
członkowskich zobowiązana jest do przedłożenia także dokumentów i dowodów
potwierdzających wykonywanie przez nią pracy w innych państwach członkowskich;
- w przypadku odpowiedzi twierdzącej - czy dla tymczasowego określenia
ustawodawstwa właściwego zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009
dokumentem potwierdzającym wykonywanie pracy najemnej jest umowa o pracę,
czy też instytucja miejsca zamieszkania może żądać od osoby informującej
dodatkowych dowodów potwierdzających rzeczywiste wykonywanie pracy w innym
państwie członkowskim (takich jak bilety, rachunki za zakwaterowanie w innym
państwie członkowskim), a zatem czy ciężar dowodu wykonywania pracy w innym
państwie członkowskim spoczywa wyłącznie na osobie informującej czy także na
6
instytucji miejsca zamieszkania, w szczególności w zakresie, w jakim poddaje ona
w wątpliwość okoliczności wskazane przez osobę informującą;
- czy art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009, a w szczególności użyte w
nim sformułowanie „niezwłocznie”, należy interpretować w ten sposób, że instytucja
powinna tymczasowo określić ustawodawstwo właściwe zgodnie z informacją
przekazaną przez osobę informującą bez możliwości prowadzenia wobec tej osoby
postępowania wyjaśniającego;
- czy art. 16 ust. 4 w związku z art. 2 ust. 2 i pkt 10 preambuły
rozporządzenia nr 987/2009 należy rozumieć w ten sposób, że na instytucji miejsca
zamieszkania ciąży obowiązek zwrócenia się do instytucji właściwej państwa
członkowskiego, w której osoba informująca wykonuje pracę najemną, w celu
wyjaśnienia wątpliwości, czy osoba rzeczywiście wykonuje pracę w tym państwie;
- czy art. 5 rozporządzenia nr 987/2009 należy rozumieć w ten sposób, że
instytucja państwa zamieszkania nie może skutecznie podważyć ważności umowy
o pracę, na podstawie której został wydany przez instytucję innego państwa
członkowskiego dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ubezpieczenia
społecznego w tym innym państwie członkowskim.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zasadnicze znaczenie w sprawie ma zarzut niezastosowania art. 13 ust. 3
rozporządzenia nr 883/2004, gdyż przedmiotem sporu było określenie
ustawodawstwa właściwego i zasady ubezpieczenia społecznego osoby
mieszkającej i prowadzącej w jednym państwie Unii Europejskiej działalność
gospodarczą, która w drugim państwie zawarła umowę o pracę. Ważne jest, że
wyłączenie przewidzianych w tym przepisie zasad koordynacji ubezpieczeń
społecznych nastąpiło ze względu na uznanie za nieważną umowy o pracę
zawartej na terytorium drugiego państwa.
Należy podkreślić, że stosownie do art. 13 ust. 3 rozporządzenia
nr 883/2004, osoba podejmująca pracę najemną w innym państwie Unii podlega w
zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tego państwa członkowskiego,
w którym wykonywana jest praca najemna. Wyłączona jest tym samym możliwość
7
ustalenia prawa właściwego dla tego stosunku prawnego w inny sposób niż
wskazany przez normę dotyczącą koordynacji ubezpieczeń społecznych, w
szczególności w sposób, w jaki ustala się ustawodawstwo właściwe dla stosunku
pracy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań
umownych. Nie jest możliwe poddanie stosunku ubezpieczenia społecznego
wynikającego z umowy o pracę prawu wybranemu przez strony lub właściwemu
według zasad przewidzianych w art. 3 i 8 tego rozporządzenia. W sprawach
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosunek prawny,
na podstawie którego powstaje tytuł ubezpieczenia społecznego i stosunek
ubezpieczenia społecznego, to dwie niezależne więzi prawne, które mogą podlegać
prawu różnych państw członkowskich, przy czym stosownie do generalnej reguły
wspólnotowej koordynacji ubezpieczeń społecznych, stosunek ubezpieczenia
społecznego podlega prawu miejsca wykonywania pracy (lex loci laboris). Temu
prawu – stosownie do zasady koordynacji, która jest przeciwieństwem harmonizacji
(ujednolicenia) systemów krajowych przez wprowadzenie unijnych pojęć lub
instytucji – przyporządkowane jest zakwalifikowanie pracownika jako zatrudnionego
w rozumieniu rozporządzenia nr 883/2004. Nie ma zatem – gdyż nie może być –
używanej w ubezpieczeniach społecznych definicji pracy najemnej jako pojęcia
prawa unijnego. Choć nie jest ono zasadniczo inne, niż wykonywanie zatrudnienia
podporządkowanego, to pojęcie to, jako określające tytuł ubezpieczenia
społecznego, rozumiane jest i tłumaczone według prawa miejscowego. Definicje
tytułu ubezpieczenia społecznego przyjęte w krajowych systemach zabezpieczenia
społecznego miejsca wykonywania pracy najemnej, do którego należy pracownik
migrujący, mogą różnić się od tych zawartych w prawie pracy, ale muszą być
utrzymane jako jedyne właściwe, tak jak rozumiane są przy stosowaniu
ustawodawstwa z dziedziny zabezpieczenia społecznego danego państwa
członkowskiego, na terytorium którego praca jest wykonywana (por. wyroki ETS z
dnia 30 stycznia 1997 r., C-221/95, C. Hervein i Hervillier SA, ECR 1997, s. 609, z
dnia 30 stycznia 1997 r., E.J.M. de Jaeck, ECR 1997 s. 461).
Zgodnie z art. 1 pkt a rozporządzenia nr 883/2004, do celów stosowania
rozporządzenia określenie „praca najemna” oznacza wszelką pracę lub sytuację
8
równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w
zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka
praca lub sytuacja równoważna ma miejsce. W związku z tym pojęcie „pracownik”,
autonomiczne pojęcie prawa Unii Europejskiej, niezależne od porządków
krajowych, wypracowane w jeszcze orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości na tle przepisów dotyczących swobody przepływu pracowników
(por. wyroki z dnia 3 lipca 1986 r., 66/85, D. Lawrie-Blum, ECR 1986, s. 2121, z
dnia 31 maja 1989 r., 344/87 I. Bettray, ECR 1989, s. 1621, z dnia 15 marca
2011 r., C-29/10, H. Koelzsch, Monitor Prawniczy 2011 nr 8, s. 404), nie ma
znaczenia w określeniu pracy najemnej używanej w celu koordynacji ubezpieczeń
społecznych. Nieprzydatne jest wyrażone w orzecznictwie Trybunału stanowisko,
że przy określeniu „pracownika” bez znaczenia są czynności wykonywane na tak
niewielką skalę, że można je jedynie uznać za marginalne i pomocnicze (por. wyrok
ETS z dnia 23 marca 1982 r., D.M. Levin, 53/81, ECR 1982 s. 1035).
W sprawie miał zastosowanie art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004, w
którym tego kryterium się nie stosuje. Ubezpieczona domagała się ustalenia wobec
niej ustawodawstwa właściwego, informując, że jednocześnie prowadzi działalność
gospodarczą na terytorium Polski (w Polsce ma też miejsce zamieszkania) oraz
wykonuje pracę najemną na podstawie stosunku pracy z pracodawcą słowackim.
Istotne jest zatem, że weszła w stosunki ubezpieczenia społecznego o charakterze
transgranicznym przez jednoczesne wykonywanie działalności w różnych
państwach i konieczne jest zbadanie, czy spełnia warunki ubezpieczenia
ustanowione przez system zabezpieczenia społecznego w prawie krajowym
wskazanym przez normy kolizyjne jako właściwe (por. wyrok ETS z dnia 15 grudnia
1976 r., C-39/76, L.J. Mouthaan, OCR 1976 s. 1901, wyrok TSUE z dnia 10 marca
2011 r., C-516/09, T. Borger, C 139/8 Dz. Urz. UE 2011/C 139, poz. 11). W tym
wypadku organ ubezpieczeń społecznych miejsca zamieszkania ubezpieczonej był
uprawniony tylko do wskazania ustawodawstwa właściwego stosownie do art. 13
ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004 (por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23
sierpnia 2007 r., I UK 68/07, OSNP 2008 nr 19-20, poz. 300), nie miał natomiast
kompetencji do oceny zaistnienia stosunku ubezpieczenia w sensie prawnym.
Ocena ta mogła nastąpić wyłącznie na podstawie wskazanego przez normę
9
kolizyjną przepisów miejsca świadczenia pracy i mogła być dokonana tylko przez
organ władny te przepisy stosować.
Ze względu na różnice między ustawodawstwami krajowymi co do określenia
przedmiotu ubezpieczenia społecznego wprowadzono zasadę, że uwzględnianie
okoliczności lub wydarzeń mających miejsce w jednym państwie członkowskim nie
może w żaden sposób sprawiać, iż właściwym dla nich stanie się inne państwo ani
że będzie się do nich stosować jego ustawodawstwo (pkt 11 preambuły
rozporządzenia nr 883/2004). Określenie ustawodawstwa właściwego
wskazującego na instytucję miejsca świadczenia pracy najemnej wyłącza ocenę
przez instytucję miejsca zamieszkania, czy stosunek prawny będący podstawą
objęcia ubezpieczeniem społecznym w kraju świadczenia pracy jest ważny według
prawa miejsca zamieszkania ubezpieczonego. W tym kontekście sformułowany w
skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 22 k.p. oraz art. 58 k.c. w związku z
art. 300 k.p. jest trafny.
Jest oczywiste, że instytucja miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o
ustalenie ubezpieczenia społecznego w innym państwie może powziąć wątpliwości
co do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa, lecz trzeba podkreślić, iż
może chodzić jednie o wątpliwości co do określenia ustawodawstwa mającego
zastosowanie do zainteresowanego, z uwzględnieniem art. 13 rozporządzenia nr
883/2004 i odpowiednich przepisów art. 14 rozporządzenia nr 987/2009, czyli
niepewności co do tego, czy osoba wnosząca o ustalenie prawa właściwego jest
objęta systemem zabezpieczenia społecznego w więcej niż jednym państwie
członkowskim. Wątpliwości tych instytucja miejsca zamieszkania wnioskodawcy nie
może sama rozstrzygać, lecz musi dostosować się do trybu rozwiązywania sporów
co do ustalenia ustawodawstwa właściwego wskazanego w szczególności o art. 6,
15 oraz 16 rozporządzenia nr 987/2009, które nakazują zwrócenie się – w
przypadku istnienia wątpliwości bądź rozbieżności – do instytucji innego państwa
członkowskiego. Instytucje niezwłocznie dostarczają lub wymieniają między sobą
wszystkie dane niezbędne dla ustanowienia i określenia praw i obowiązków osób,
do których ma zastosowanie rozporządzenie podstawowe. Przekazywanie tych
danych odbywa się bezpośrednio pomiędzy samymi instytucjami lub za
pośrednictwem instytucji łącznikowych. Zastosowanie ma również decyzja Nr A1
10
Komisji Administracyjnej w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w
zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz
udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 883/2004 (Dz. U. UE C 106 z 24 kwietnia 2010 r.).
Poinformowanie więc przez osobę wykonującą pracę w dwóch lub więcej
państwach członkowskich instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa
członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, wymaga – ze względu na
zaistnienie czynnika ponadkrajowego w ubezpieczeniu społecznym – zastosowania
procedury przestrzegającej właściwości i kompetencji instytucji ubezpieczeń
społecznych, przewidzianej w przepisach art. 16 rozporządzenia nr 987/2009.
Informacja, o której mowa, jest podstawą do niezwłocznego, lecz tylko wstępnego i
tymczasowego ustalenia dla niej ustawodawstwa właściwego, stosownie do zasad
kolizyjnych ustalonych w art. 13 rozporządzenia nr 883/2004. O tymczasowym
określeniu prawa, według którego obejmuje się tę osobę ubezpieczeniem
społecznym, instytucja miejsca zamieszkania wnioskodawcy informuje wyznaczone
instytucje państwa, w którym wykonywana jest praca. Od tej chwili biegnie termin
dwu miesięcy, w czasie których przynajmniej jedna z zainteresowanych instytucji
może poinformować instytucję miejsca zamieszkania o niemożności
zaakceptowania ustalonego ustawodawstwa lub o swojej odmiennej opinii w tej
kwestii. Gdy to nie nastąpi, tymczasowe określenie ustawodawstwa staje się
ostateczne.
Współdziałanie i opieranie się na porozumieniu instytucji właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego i ze względu na miejsce
wykonywania przez niego pracy najemnej oznacza, że do instytucji właściwych, jak
również do sądu krajowego należy przede wszystkim ustalenie, czy osoba żądająca
ustalenia właściwego ustawodawstwa podlega ubezpieczeniu społecznemu w
każdym ze wskazanych przez nią państw i postąpienie w celu ustalenia stanu
zgodnego z art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004. Organ rentowy ani sądy nie
mogą spowodować sytuacji, w której osoba prowadząca działalność i wykonująca
pracę najemną w różnych państwach członkowskich Unii nie będzie podlegała
żadnemu ustawodawstwu lub że będzie podlegała ustawodawstwu więcej niż
jednego państwa. Taki skutek jest niezgodny z celem art. 48-51 TWE (art. 39 i 42 w
11
tekście skonsolidowanym), którym jest zapewnienie, aby pracownicy, w rezultacie
wykorzystania prawa do swobodnego przepływu, nie tracili korzyści należnych im z
zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawodawstwa danego państwa
członkowskiego (por. wyroki ETS z dnia 20 września 1994 r., C-12/93, A. Drake.,
ECR 1994, s. 4337, z dnia 26 maja 2005 r., C-249/04, J. Allard, z dnia 10 czerwca
1986 r., 60/85, M. E. S. Luijten, ECR 1986, s. 2365, z dnia 3 maja 1990 r., C-2/89,
K. von Heijningen, z dnia 16 lutego 1995 r., C-425/93, Calle Grenzshop Andresen
GmbH & Co. KG, ECR 1995, s. 269).
Decyzji organu ubezpieczeń społecznych, w której uczyniono zastrzeżenia
co do istnienia stosunku prawnego wskazywanego jako tytuł ubezpieczenia
społecznego w innym państwie, nie można zakwalifikować jako decyzji wydanej na
podstawie art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009. Decyzja, której przedmiot
stanowi odmowa uznania sytuacji równoczesnego podlegania ubezpieczeniu
społecznemu w dwu państwach członkowskich nie uwzględnia treści art. 13
rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 14 rozporządzenia nr 987/2009 i nie
odpowiada dyspozycji przedmiotowych unormowań. Należałoby także przyjąć, że
wobec niepoinformowania przez instytucję miejsca zamieszkania ubezpieczonej
instytucji państwa członkowskiego o ustalonym przez siebie ustawodawstwie
tymczasowym stanowi obejście obowiązku nawiązania kontaktu z instytucją innego
państwa i ustalenia ustawodawstwa na mocy wspólnego porozumienia (art. 16
ust. 4 rozporządzenia nr 987/2009). W takim wypadku także termin dwumiesięczny,
o którym mowa w art. 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 987/2009, nie rozpoczął
biegu, co sprawia, że takie ustalenie ustawodawstwa właściwego nie staje się
ostateczne. Jest to właściwy skutek wskazanych zaniechań, uwzględniając, że
zbadanie, czy osoba składająca wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego
dla ubezpieczenia społecznego jest ubezpieczona na terenie państwa świadczenia
pracy i czy podlega tam systemowi ubezpieczenia społecznego powinno być
pierwszorzędne.
W skardze kasacyjnej wskazano, że w postępowaniu przed słowacką
instytucją ubezpieczeń społecznych nadano skarżącej numer ubezpieczenia, ale
nie wynika to z ustaleń sądów obu instancji, tymczasem polska instytucja
ubezpieczeniowa nie mogła tej okoliczności zignorować, istnienie bowiem tytułu
12
ubezpieczenia społecznego za granicą wyklucza dokonywanie ustaleń przeciwko
dowodowi ubezpieczenia społecznego w innym państwie (por. uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 18 marca 2010 r., II UZP 2/10, OSNP 2010 nr 17-18, poz. 216 i
wyroki z dnia 6 września 2011 r., I UK 84/11, niepubl. i z dnia 23 listopada 2012 r.,
II UK 103/12, niepubl.). W razie pojawienia się wątpliwości co do ważności
dokumentu lub dokładności przedstawienia okoliczności, na których opierają się
informacje zawarte w tym dokumencie, instytucja państwa członkowskiego, która
otrzymuje dokument, ma - stosownie do art. 5 rozporządzenia nr 987/2009 -
zwrócić się do instytucji, która ten dokument wydała o niezbędne wyjaśnienia lub o
wycofanie tego dokumentu. Instytucja wydająca dokument ponownie rozpatruje
podstawy jego wystawienia i w stosownych przypadkach wycofuje go. W razie
pojawienia się wątpliwości w odniesieniu do informacji przedstawionych przez
zainteresowanych, do ważności dokumentu lub dowodów potwierdzających lub do
dokładności przedstawienia okoliczności, na których opierają się zawarte w nim
informacje, instytucja miejsca pobytu lub zamieszkania przystępuje, w zakresie, w
jakim jest to możliwe, na wniosek instytucji właściwej, do niezbędnej weryfikacji
tych informacji lub dokumentów (art. 5 ust. 2-3 rozporządzenia nr 987/2009).
Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie, w której przedmiotem sporu było
zastosowanie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004, a wyrażona w nim norma
kolizyjna jasno wskazuje na państwo ubezpieczenia społecznego, decyzja w
kwestiach podniesionych w skardze kasacyjnej nie była niezbędna do wydania
wyroku i nie powstało zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 234 TWE (por. także wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2013 r., II UK 333/12, OSNP 2014 nr 3,
poz. 47).
Ze względu na brak kognicji sądu miejsca zamieszkania w zakresie badania
istnienia stosunku pracy stanowiącego tytuł ubezpieczenia społecznego w innym
państwie członkowskim Unii i powstałą w związku z tym konieczność zajęcia
stanowiska przez instytucję ubezpieczeń społecznych państwa będącego miejscem
pracy ubezpieczonej, Sąd Najwyższy za celowe uznał uchylenie nie tylko
zaskarżonego wyroku i poprzedzającego go wyroku Sądu pierwszej instancji, lecz
13
także decyzji organu rentowego, aby organ ten rozpoznał sprawę we właściwym
trybie (art. 47714a
w związku z art. 39815
k.p.c.).