Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 32/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział II Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeżnie Michała Goldyszewicza

po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2018 roku

na rozprawie

sprawy A. M. , syna W. i K. z domu K., urodzonego (...) w T.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Wydział VI Grodzki z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie VI K 314/06 za przestępstwo z art. 278§1 kk popełnione w dniu 30 września 2006 r. – na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym i dozór kuratora,

którą to karę w dniu 28 lutego 2008 r. wykonał w całości;

2.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie II K 16/07 za przestępstwo z art. 280§1 kk w zw. z art. 283 kk popełnione w dniu 10 października 2006r. – na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, dozór kuratora, zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu, zobowiązanie do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku,

gdzie następnie postanowieniem z dnia 19.01.2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

następnie przedterminowo zwolniono postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25.02.2014r. na okres próby i postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 20.11.2014r. odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie,

która to karę wykonał w całości;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie II K 124/12 za:

a) przestępstwo z art. 226§1 kk popełnione w dniu 7 marca 2012r. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 288§1 kk popełnione w dniu 7 marca 2012r. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

gdzie następnie kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniach 7 i 8 marca 2012 r., jako dwóch dni pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody,

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie II K 47/12 za przestępstwo z art. 278§1 kk popełnione w dniu 18 stycznia 2011r. – na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu,

gdzie następnie postanowieniem z dnia 18.09.2014 r. zamieniono karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 45 dni pozbawienia wolności,

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2014r. w sprawie VII K 239/14, za przestępstwo z art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 20 czerwca 2014r. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, dozór kuratora, zobowiązanie do powstrzymania się od nadużywania alkoholu oraz do wykonywania pracy zarobkowej i cztery nawiązki na rzecz pokrzywdzonych;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie VII K 285/14, za ciąg przestępstw z art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnionych w dniu 22 lipca 2014r. i w okresie od 18 do 21 lipca 2014r. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniu 22 lipca 2014r. jako jednego dnia pozbawienia wolności, zasądzenie powództwa cywilnego;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 09 października 2015 roku, w sprawie II K 72/15:

- połączono skazanemu jednostkowe kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Wydział VI Grodzki z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie VI K 314/06 (opisanym powyżej w pkt 1) oraz Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie II K 16/07 (opisanym powyżej w pkt 2 części wyroku) i wymierzono mu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu: wykonaną w całości karę 10 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie VI K 314/06, jako 150 dni kary pozbawienia wolności, wykonaną w części, tj. od dnia 9 marca 2015r. z zaliczeniem okresów 21 marca 2012r.-18 czerwca 2012r. oraz 6 lipca 2013r.-25 lutego 2014r., karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie IIK 16/07, uznając tę karę łączną za wykonaną w całości;

- połączono skazanemu jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 28 maja 2012r. w sprawie II K 124/12 (opisanym powyżej w pkt 3) oraz Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie II K 47/12 (opisanym powyżej w pkt 4) i wymierzono mu karę łączną 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu wykonaną w całości karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie II K 47/12, jako 45 dni kary pozbawienia wolności;

- połączono skazanemu jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2014r. w sprawie VII K 239/14 (opisanym powyżej w pkt 5) oraz Sądu Rejonowego w Chełmnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie VII K 285/14 (opisanym powyżej w pkt 6) i wymierzono mu karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary wykonał w całości w dniu 25 sierpnia 2016 roku;

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 18 lipca 2017 roku, w sprawie II K 133/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 07 maja 2017 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia 08 maja 2017 roku godz. 01.30 do dnia 08 maja 2017 roku godz. 18.20 jako jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności;

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie II K 116/17 za przestępstwo:

- popełnione w okresie od 17 marca 2017 roku do 20 marca 2017 roku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

- popełnione w dniu 22 marca 2017 roku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

z tym ustaleniem, że czyny te stanowiły ciąg przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 21 listopada 2017 roku, w sprawie II K 260/17 połączono skazanemu jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Wydział II Karny z dnia 18 lipca 2017 roku, w sprawie II K 133/17 (opisanym powyżej w pkt 7) oraz Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie II K 116/17 (opisanym powyżej w pkt 8) i wymierzono mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zliczono zatrzymanie w sprawie II K 133/17 od dnia 08 maja 2017 roku godz. 01.30 do dnia 08 maja 2017 roku godz. 18.20 jako jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności;

którą będzie wykonywał od dnia 22 września 2018 roku;

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie II K 203/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 23 czerwca 2017 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono 1 dzień zatrzymania w dniu 17 lipca 2017 roku, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

którą wykonuje od dnia 27 listopada 2017 roku;

10.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 24 stycznia 2018 roku, w sprawie II K 273/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 23 sierpnia 2017 roku na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono 1 dzień zatrzymania w dniu 23 sierpnia 2017 roku od godz. 20:55 do dnia 24 sierpnia 2017 roku do godz. 15:13, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

którą będzie wykonywał od dnia 14 sierpnia 2019 roku;

ORZEKA:

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 4 kk w zw. z art. 91 § 2 kk łączy skazanemu:

- łączną karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 21 listopada 2017 roku, w sprawie II K 260/17 ,

- karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie II K 203/17,

- karę 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie II Wydział Karny z dnia 24 stycznia 2018 roku, w sprawie II K 273/17

i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

- okres zatrzymania od dnia 08 maja 2017 roku godz. 01.30 do dnia 08 maja 2017 roku godz. 18.20 jako jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 133/17;

- 1 dzień zatrzymania w dniu 17 lipca 2017 roku, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności w sprawie II K 203/17;

- 1 dzień zatrzymania w dniu 23 sierpnia 2017 roku od godz. 20:55 do dnia 24 sierpnia 2017 roku do godz. 15:13, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności w sprawie II K 273/17;

- okres dotychczas odbytej kary w sprawie II K 203/17 od dnia 27 listopada 2017 roku;

III.  na podstawie art. 576 § 1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym, pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

V.  zasądza od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na rzecz adw. M. M. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu, w tym podatek VAT w stawce 23 % od tego wynagrodzenia;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od opłaty sądowej a wydatkami obciąża Skarbu Państwa.