Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 36/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2019r

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Przybylska

Protokolant: sekr. sądowy Ilona Pilarczyk

przy udziale Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.03.2019r

sprawy T. K.

syna W. i H. z d. H.,

ur. (...) w G.

skazanego następującymi prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 720/14 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 sierpnia 2014r. na karę 80 stawek dziennych kary grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł, zobowiązano skazanego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2003/15 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 40 dni. Dnia 19 marca 2016r. wykonano karę zastępczą pozbawienia wolności w całości.

II.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 864/14 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w dniu 18 września 2014r . na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, orzeczono obowiązek naprawienia szkody o charakterze probacyjnym oraz nawiązkę. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2403/15 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Dnia 3 grudnia 2016r. , godzina 11:29 wykonano karę pozbawienia wolności w całości.

III.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 59/15 za przestępstwo z art. 278 § 1 i §3 k.k. popełnione w dniu 12 grudnia 2014r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w rygorze nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej po 30 godzin w stosunku miesięcznym; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres zatrzymania. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 października 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1841/15 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 107 dni. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1841/15 zmieniono uprzednie postanowienie i zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 92 dni. Dnia 8 lutego 2016r. wykonano karę zastępczą pozbawienia wolności w całości.

IV.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/15 za przestępstwo z art. 278 § 1 i §5 k.k. i art. 12 k.k. popełnione w okresie od dnia 5 listopada 2014r. do dnia 8 marca 2015r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, a także karę grzywny obok kary pozbawienia wolności w ilości 30 stawek dziennych w wysokości 10 zł stawka, orzeczono obowiązek naprawienia szkody o charakterze probacyjnym oraz przepadek. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2083/16 zarządzono wykonanie zastępczej kary pracy społecznie użytecznej za nieuiszczoną grzywnę. Dnia 15 lutego 2017r. wykonano karę grzywny w całości. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 września 2017r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1571/17 zmienionym postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie o sygn. akt III Kzw 184/17 zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności.

V.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 758/15 za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. popełnione w dniu 7 listopada 2015r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1793/16 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 45 dni. W dniu 23 sierpnia 2017r. , godz. 18:30 wykonano karę w całości.

VI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 752/16 za przestępstwa:

a.  z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w okresie od dnia 18 czerwca 2016r. do dnia 20 czerwca 2016r.;

b.  z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 5 lipca 2016r.;

w miejsce z osobna wymierzonych kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

VII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 503/16 za przestępstwa:

a.  z art. 13§1 k.k. w zw. z art 279 § 1 k.k. i art. 288§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. oraz art. 279§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. i art. 288§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w dniu 13 sierpnia 2015r. i w nocy z 14 na 15 września 2015r.

b.  z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w nieustalonym dniu w okresie od dnia 25 sierpnia 2015r. do 27 sierpnia 2015r.;

w miejsce z osobna wymierzonych kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności; orzeczono obowiązek naprawienia szkody, na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie.

VIII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 lutego 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 665/17 połączono kary orzeczone wyrokami w punktach IV (II K 570/15), VI (II K 752/16) i VII (II K 503/16) i wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13.08.2015r godz. 07.45 do dnia 13.08.2015r godz. 10.10 oraz od dnia 15.09.2015r godz. 8.20 do dnia 17.09.2015r godz. 07.50

IX.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 764/17 za czyny:

a)  z art. 279§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 19 do 20 marca 2017r

b)  z art. 279§1 kk popełniony w okresie od 22 kwietnia 2017r do 24 kwietnia 2017r

c)  z art. 279§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r

przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

d)  z art. 288§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

e)  z art. 190§1 kk (5 czynów) popełnione w dniu 13 maja 2017r przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w okresach: od dnia 21.03.2017r. godz. 7:00 do dnia 22.03.2017r. godz. 12:44, w dniu 25.04.2017r. godz. 7:50-11:30, od dnia 13.05.2017r. godz. 23:10 do dnia 15.05.2017r. godz. 17:36,

X.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 maja 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 1035/17 za przestępstwo z art. 279§1 kk popełnione w dniu 9 lipca 2017r na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i § 4 k.k., art. 87 § 1 kk oraz art. 91§2 k.k. w miejsce z osobna wymierzonych skazanemu T. K. kar jednostkowych i łącznych pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, w wyrokach opisanych w pkt VIII (sygn. akt II K 665/17), IX (sygn. akt II K 764/17) i w pkt X (sygn. akt II K 1035/17) wymierza karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

3.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt 1 niniejszego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 665/17 od dnia 13 sierpnia 2015r. godz. 07.45 do dnia 13 sierpnia 2015r. godz. 10.10 oraz od dnia 15 września 2015r. godz. 08.20 do dnia 17 września 2015r. godz. 07:50 i w sprawie II K 764/17 od dnia 21.03.2017r. godz. 7:00 do dnia 22.03.2017r. godz. 12:44, w dniu 25.04.2017r. godz. 7:50-11:30, od dnia 13.05.2017r. godz. 23:10 do dnia 15.05.2017r. godz. 17:36

4.  w zakresie nieobjętym niniejszym wyrokiem łącznym, wyroki ujęte w pkt 1 podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

SSR Marta Przybylska

Sygn. akt II K 36/19

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego we W. poinformował Sąd Rejonowy w Kaliszu o możliwości istnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego wobec T. K. obejmującego wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu i orzeczenie wobec niego kary łącznej.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 720/14 T. K. został skazany za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 sierpnia 2014r. na karę 80 stawek dziennych kary grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł, zobowiązano skazanego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2003/15 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 40 dni. Dnia 19 marca 2016r. wykonano karę zastępczą pozbawienia wolności w całości.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 864/14 wymierzył skazanemu za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w dniu 18 września 2014r . karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, orzeczono obowiązek naprawienia szkody o charakterze probacyjnym oraz nawiązkę. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2403/15 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Dnia 3 grudnia 2016r. , godzina 11:29 wykonano karę pozbawienia wolności w całości.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 59/15 T. K. został skazany za przestępstwo z art. 278 § 1 i §3 k.k. popełnione w dniu 12 grudnia 2014r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w rygorze nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej po 30 godzin w stosunku miesięcznym; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres zatrzymania. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 października 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1841/15 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 107 dni. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1841/15 zmieniono uprzednie postanowienie i zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 92 dni. Dnia 8 lutego 2016r. wykonano karę zastępczą pozbawienia wolności w całości.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/15 wymierzył skazanemu za przestępstwo z art. 278 § 1 i §5 k.k. i art. 12 k.k. popełnione w okresie od dnia 5 listopada 2014r. do dnia 8 marca 2015r. karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, a także karę grzywny obok kary pozbawienia wolności w ilości 30 stawek dziennych w wysokości 10 zł stawka, orzeczono obowiązek naprawienia szkody o charakterze probacyjnym oraz przepadek. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 2083/16 zarządzono wykonanie zastępczej kary pracy społecznie użytecznej za nieuiszczoną grzywnę. Dnia 15 lutego 2017r. wykonano karę grzywny w całości. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 września 2017r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1571/17 zmienionym postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie o sygn. akt III Kzw 184/17 zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie o sygn. akt II K 758/15 T. K. został skazany za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. popełnione w dniu 7 listopada 2015r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 1793/16 zarządzono skazanemu wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 45 dni. W dniu 23 sierpnia 2017r. , godz. 18:30 wykonano karę w całości.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 752/16 wymierzył skazanemu za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w okresie od dnia 18 czerwca 2016r. do dnia 20 czerwca 2016r., z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, popełnione w dniu 5 lipca 2016r. w miejsce z osobna wymierzonych kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 503/16 T. K. został skazany za przestępstwa z art. 13§1 k.k. w zw. z art 279 § 1 k.k. i art. 288§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. oraz art. 279§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. i art. 288§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w dniu 13 sierpnia 2015r. i w nocy z 14 na 15 września 2015r. , z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w nieustalonym dniu w okresie od dnia 25 sierpnia 2015r. do 27 sierpnia 2015r.. W miejsce z osobna wymierzonych kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności; orzeczono obowiązek naprawienia szkody, na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie.

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 lutego 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 665/17 połączono kary orzeczone wyrokami w punktach IV (II K 570/15), VI (II K 752/16) i VII (II K 503/16) i wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13.08.2015r godz. 07.45 do dnia 13.08.2015r godz. 10.10 oraz od dnia 15.09.2015r godz. 8.20 do dnia 17.09.2015r godz. 07.50

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 764/17 T. K. został skazany za czyny z art. 279§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 19 do 20 marca 2017r, z art. 279§1 kk popełniony w okresie od 22 kwietnia 2017r do 24 kwietnia 2017r, z art. 279§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 288§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 190§1 kk (5 czynów) popełnione w dniu 13 maja 2017r przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w okresach: od dnia 21.03.2017r. godz. 7:00 do dnia 22.03.2017r. godz. 12:44, w dniu 25.04.2017r. godz. 7:50-11:30, od dnia 13.05.2017r. godz. 23:10 do dnia 15.05.2017r. godz. 17:36.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 18 maja 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 1035/17 wymierzył skazanemu za przestępstwo z art. 279§1 kk popełnione w dniu 9 lipca 2017r karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Obecnie skazany odbywa kary pozbawienia wolności w sprawach, w których zapadły wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu sygn. akt II K II K 758/15, II K 665/17 oraz II K 764/17.

Dowód : karta karna kk. 9 - 12, odpis wyroku k. 19 - 24, opinia z ZK k. 33 - 36

W oparciu o opinię o skazanym z dnia 14 lutego 2019 r ustalono, iż postawa i zachowanie skazanego T. K. w Zakładzie Karnym we W., gdzie aktualnie przebywa są oceniane jako przeciętne. Skazany nie był nagradzany regulaminowo, raz był karany dyscyplinarnie. W grupie skazanych funkcjonuje bezkonfliktowo. Prezentuje niski stopień krytycyzmu wobec popełnionych czynów i dotychczasowego stylu życia. Karę odbywa w systemie zamkniętym zwykłym. Od 4 stycznia 2019 r. został przyjęty do oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu. Zadania zawarte w indywidulanym programie terapeutycznym stara się realizować w miarę swoich możliwości.

Dowód : opinia o skazanym k. 33 - 36

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. . jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Zgodnie z art. 87 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równia się 15 dniom pozbawienia wolności. Jednocześnie w przypadku skazanego nie znajduje zastosowania regulacja określona w art. 87 § 2 kk

W stosunku do T. K. przesłanki wskazane w art. 85 § 1 i 2 k.k. spełnione zostały w odniesieniu do wyroków Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie sygn. akt II K II K 665/17, w sprawie sygn.. akt II K 764/17 oraz w sprawie sygn. akt II K 1035/17.

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 lutego 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 665/17 połączono T. K. kary orzeczone wyrokami w punktach IV (II K 570/15), VI (II K 752/16) i VII (II K 503/16) i wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13.08.2015r godz. 07.45 do dnia 13.08.2015r godz. 10.10 oraz od dnia 15.09.2015r godz. 8.20 do dnia 17.09.2015r godz. 07.50. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 764/17 T. K. został skazany za czyny z art. 279§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 19 do 20 marca 2017r, z art. 279§1 kk popełniony w okresie od 22 kwietnia 2017r do 24 kwietnia 2017r, z art. 279§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 288§1 kk popełniony w dniu 13 maja 2017r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 190§1 kk (5 czynów) popełnione w dniu 13 maja 2017r przy przyjęciu iż wchodzą one w skład ciągu przestępstw na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w okresach: od dnia 21.03.2017r. godz. 7:00 do dnia 22.03.2017r. godz. 12:44, w dniu 25.04.2017r. godz. 7:50-11:30, od dnia 13.05.2017r. godz. 23:10 do dnia 15.05.2017r. godz. 17:36.Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 18 maja 2018r w sprawie o sygnaturze akt II K 1035/17 wymierzył skazanemu za przestępstwo z art. 279§1 kk popełnione w dniu 9 lipca 2017r karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Kary wymierzone w/w wyrokami podlegają wykonaniu.

Zgodnie z art. 91 § 2 kk jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 kk popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw określonych w art. 91 § 1 kk lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwa, sąd orzeka karę łączną.

Przy orzekaniu kary łącznej sąd miał na względzie to, że zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k., można wymierzyć karę w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji), jak również istnieje możliwość wymierzenia kary w wysokości pomiędzy tymi granicznymi wartościami (zasada asperacji) nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności.

Wobec powyższego, łącząc kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone skazanemu T. K. w wyrokach Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie sygn. akt II K II K 665/17, w sprawie sygn.. akt II K 764/17 oraz w sprawie sygn. akt II K 1035/17, sąd wymierzył w pkt 1 wyroku karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Przy orzekaniu kary łącznej sąd miał na względzie dotychczasowy tryb życia skazanego i jego zachowanie w zakładzie karnym. Zachowanie skazanego oceniane jest wprawdzie jako przeciętne, ale podjął on leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu. Zdaniem sądu uzasadniają one celowość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności wynikającej z dyrektywy asperacji i wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 3 lat.Sąd doszedł do przekonania, iż tak orzeczona kara łączna pozbawienia wolności we wskazanym powyżej wymiarze uwzględnia wszystkie omówione okoliczności, jest zgodna z zasadą trafnej reakcji karnej i w sposób właściwy zrealizuje swoje funkcje wychowawcze i zapobiegawcze.

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w wyroku łącznym, sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 665/17 od dnia 13 sierpnia 2015r. godz. 07.45 do dnia 13 sierpnia 2015r. godz. 10.10 oraz w dniu 15 września 2015r. godz. 08.20 do dnia 17 września 2015r. godz. 07:50 i w sprawie II K 764/17 od dnia 21.03.2017r. godz. 7:00 do dnia 22.03.2017r. godz. 12:44, w dniu 25.04.2017r. godz. 7:50-11:30, od dnia 13.05.2017r. godz. 23:10 do dnia 15.05.2017r. godz. 17:36

Sąd orzekł również, na podstawie art. 576 § 1 k.p.k., że w pozostałym zakresie łączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie wobec pozostałych wyroków nie zachodzą przesłanki z art. 85 k.k. umożliwiające wydanie wyroku łącznego albowiem sytuacja prawna skazanego związana z jego wcześniejszymi skazaniami - konfiguracją wyroków wyklucza orzeczenie wobec niego kary łącznej. Żaden z innych wyroków nie podlega wykonaniu. Dlatego też zasadne było umorzenie postępowania w tym zakresie na podstawie art. 572 k.p.k.

Sąd zwolnił skazanego na podstawie, art. 624 § 1 k.p.k. od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie wydania wyroku łącznego mając na uwadze fakt, iż skazany przebywa w Zakładzie Karnym i nie uzyskuje dochodów.

SSR Marta Przybylska