Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 2134/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ewa Milczarek

Protokolant – st.sekr.sądowy Sylwia Sawicka

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

odwołania: C. M.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 8 czerwca 2020 r. , znak decyzji: (...)

w sprawie: C. M.

przeciwko: Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o niezrealizowane świadczenie

oddala odwołanie.

Na oryginale właściwy podpis.

VI U 2134/20

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją organ rentowy odmówił ubezpieczonej C. M. wypłaty niezrealizowanego świadczenia w postaci „ 13 emerytury” należnej jej zmarłemu mężowi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9.01.2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2020 r.

W odwołaniu od tej decyzji ubezpieczona wniosła o jej zmianę i przyznanie prawa do tego świadczenia, powołując się na swoje przekonanie o zasadności swojego stanowiska oraz trudną sytuację materialną.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

W. M. uprawniony był do pobierania renty rolniczej a następnie od dnia 1.07.2007 r. do pobierania emerytury rolniczej. W dniu (...)r. W. M. zmarł. Ubezpieczona wystąpiła do organu rentowego o wypłatę niezrealizowanego świadczenia emerytalnego na miesiąc kwiecień 2020 r. i „ 13 emerytury” po mężu W. M. . Decyzją z dnia 8.06.2020 r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej prawo do niezrealizowanego świadczenia w postaci emerytury za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz dokonał jego wypłaty a zaskarżoną decyzją odmówił ubezpieczonej prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów jako niezrealizowanego świadczenia po zmarłym mężu.

dowód: okoliczności bezsporne, wniosek ubezpieczonej i decyzje w aktach rentowych

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Stan faktyczny , niesporny w sprawie, Sąd ustalił na podstawie dokumentów w aktach rentowych, których prawdziwości strony nie kwestionowały.

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.


Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2020 r.

1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do:

1)świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252),

2)świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174),

3)świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020),

4)świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, 730, 1635 i 1726),

5)świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 i 1635),

6)emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252),

7)rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),

8)rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245),

9)renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473),

10)świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252),

11)świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752),

12)renty strukturalnej, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

13)okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),

14)emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),

15)świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128),

16)okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38),

17)rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

W myśl art. art. 13 ustawy:

W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy:

1)ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2)ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, z wyjątkiem art. 46 tej ustawy;

3)ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, z wyjątkiem art. 47 tej ustawy;

4)ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy.

Art. 136 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Skoro przepisy ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2020 r. wyraźnie wykluczyły możliwość zastosowania w przypadku świadczenia dochodzonego przez ubezpieczoną przepisu art.136 ustawy emerytalnej a tylko ten przepis mógłby stać się podstawą wypłaty „13 emerytury” należnej W. M. w roku 2020 r. na ręce jego żony C. M., to Sąd Okręgowy , nie znajdując podstaw do uwzględnienia odwołania oddalił je na podstawie art. 477 14 k.p.c., bowiem zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Podnoszona w odwołaniu kwestia trudnej sytuacji materialnej ubezpieczonej pozostaje bez wpływu na ocenę zasadności odwołania z uwagi na kategoryczne brzmienie art.13 ust.4 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2020 r., wyłączającym możliwość przyznania niezrealizowanego świadczenia małżonkowi zmarłego w odniesieniu do tzw. „13 emerytury”.

SSO Ewa Milczarek